מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 324 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ב' יולי 17, 2017 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 6114

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

ובאמת ביה"כ שלנו נמי שרי, דעדיפא טובא וטובא מביה"כ דפרסאי
ובפרט אם מכוסה (אף במכסה שלו)

[עי' ביאה"ל פג ד"ה בני אדם (דמשמע שאי"צ כיסוי כולו מכל צדדיו)]
על ידי כח עליון
ב' יולי 17, 2017 12:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם
תגובות: 28
צפיות: 3634

Re: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם

לפי המסופר בספרים שיצאו בשנים האחרונות על תלמידי חברון בארץ בשנים המוקדמות, נראה בעליל שהראש וראשון בחבורה בהתמדה ובכשרון היה הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם זצ"ל, מעל ומעבר לשמות גדולים ועצומים אחרים שתופסים מקום של כבוד בתודעה החרדית כגדולי הדור הקודם, וחבריו הגדולים העריצוהו וכבדוהו עד מאד כבר ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 11, 2017 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו
תגובות: 19
צפיות: 2553

Re: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו

דברי נתכוונו לפלסטיק (בזכוכית, איזה כלי יש בפקק ששיך לאסור לנוקבו, מעולם לא היה בפנ"ע) פקק של בקבוק פלסטיק יש בו בעיה, אם נדון אותו ככלי גמור (א. מפני שהוא משמש לבקבוק. ב. רחוק מאד - מפני כלי קיבול שלו הראוי לשימוש) הרי שסתירתו אסורה, ופתיחתו יש לדון בו מצד מכה בפטיש (הרי לו היה קונה בחנות פקק ...
על ידי כח עליון
ג' יולי 11, 2017 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו
תגובות: 19
צפיות: 2553

Re: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו

אבל אם ינקוב את הפקק שרי דאין פה כלי, ולכאורה לדעת החזו"ע (ח"ה עמ' שסח ואילך ומקורו ביחו"ד ח"ב סי' מב) יהיה אסור דסותר כלי. מ"מ פתרון לזה, יכול לינקוב בצד צואר הבקבוק נקב שאינו יפה (לא שייך אחרת) ומשם יוציא המשקה, ע"מ לזרוק הבקבוק. ובאמת מותר אף פתח גדול (בורטיא, בלשון...
על ידי כח עליון
ה' יוני 29, 2017 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1239

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

אכן האור שמח חולק על המנח"ח אמנם לדעת האור שמח לכאורה אין כאן שאלה מכיון שדעתו דבורר הוא בדבר שהשתמשותו בבלול, עיין פרק ח יא דע דבורר גדרו הוא בדבר הבלול יחד ומשתמש כשהוא בלול בזה אם בורר מאתו פסולת מתוך האוכל או בשני מינים הוי בורר והוי מלאכה. אבל בדבר שאינו בלול לא שייך בורר. נכון. לא הבאתי ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4989

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

ומקיים בזה כפשוטו דינא דגמרא 'תשבו כעין תדורו', איך תשבו ע"י שתהיו כעין דירה.
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1239

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

שאלה פשוטה, (שאינה תלויה בשאלה הקודמת), מי שבורר פרי מתוך פסולת וכו' וכוונתו לאכול חציו לאלתר וחציו לאחר זמן, מותר? ודאי מותר,, מה השאלה?ריבוי בשיעורים?מזכיר את שאלת שחיטת בהמה גדולה לחולה במקום קטנה מצד רב"ש עיין מנח"ח, מעשה השחיטה אחת היא ,ה"נ בבורר, הדימוי חלוק, שאני שחיטה שיוצאת ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 28, 2017 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 16
צפיות: 1239

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

והנה הכי איתא בירושלמי ביצה (פ"א ה"י) "ברר אוכלים מתוך אוכלים חזקיה אמר חייב ור' יוחנן אמר פטור מתניתא פליגא על חזקיה בורר ואוכל ובורר ומניח על השולחן ר' בון בר חייה בשם ר' שמואל בר רב יצחק תיפתר בשהיו אורחים אוכלין ראשונה ראשונה". .... א"כ הוו"ל להירושלמי לתרץ הקושיא ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 4:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 636

Re: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

קו ירוק כתב:ד' מחיצות דסוכה זה מדין ישיבת הסוכה ולא מדיני המחיצות.
אך מכה"ת דמחיצת עירוב עדיפה מלאה יותר מלבוד ?


יש לצרף לזה הדין שלר"א דמוסיף על האהל אסור, מוסיף על הלבוד שבגג נמי אסור (אמנם מועיל לו לצל, משא"כ נידו"ד במחיצות, מ"מ לא נראה לחלק כ"כ)
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 636

Re: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

לדעתי זה מפורש בתוס' ר"ה כח: שכ' דאע"ג דאמרי' שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח מ"מ כל שכן הוא כשעושה ד' מחיצות טפי עדיף דהוי תשבו כעין תדורו. ובס' אמרי שפר להגה"צ מדאראג זצ"ל פ' ואתחנן כ' כי לפעמים בא הלכה למשה מסיני לגרע כגון בסוכה וכו' ועז"א וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשו...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 43
צפיות: 3761

Re: לא למסור ליד אשה

, הנסיון שלי הוכיח שזה חומרה דאתי לידי קולא, עד שהאשה מוצאת את הצורה להעביר את החפץ עובר הרבה זמן שהמקבל ממתין ואין זה לטובה, אך אם היתה מוסרת בידו היה בשניה נגמר כל העסק. אתה צודק באופן כללי, אבל א"א להוסיף את זה כטענה לפירכה. זהו מכלל 'קדושת' הגבולות, - שבהתנגשות, מקבלים מקום ויחס הרבה יותר מ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 21, 2017 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחזיר גרושתו
תגובות: 56
צפיות: 5535

Re: מחזיר גרושתו

זכורני שיש בזה נפק"מ ל'נאסרה' ביבמה, ומבואר (חזו"א, אאל"ט) שהם המשך הנישואים הראשונים ועי"כ ניתרים ליבום לאחיו
על ידי כח עליון
ג' יוני 20, 2017 9:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד
תגובות: 4
צפיות: 636

האם יש ענין/מעלה למלאות מחיצות שנעשו בלבוד

האם יש ענין או מעלה להשלים מחיצות הלבוד שיהיו מלאים בלא הסתמכות על דין לבוד.
(נפק"מ קצת לבירור שי' ר' אליעזר בענין מוסיפין על מחיצת ארעי, סוכה כז, ועוד קצת נפק"מ למה שקראו למחיצה רביעית (עירובין מד.) שאינה מתרת)
אשמח בתשובת חברי בית המדרש
על ידי כח עליון
ב' יוני 12, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהל של ילדים בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1945

Re: אוהל של ילדים בשבת

הההיתר בכסא טרסקל למ"ד שזה משום שיש כבר התקנה מוכנה הוא שכיוון שכשפותח את הכסא הוא רק מוסיף על אהל עראי ולא יוצר אהל חדש. כנראה שהגרי"ש אלישיב סובר שזה רק באופן שהבסיס שהיה לכסא נשאר ולכן הוא רק מוסיף על אהל ולא יוצר אהל אך אם כשפותח את ההתקנה משתנה כל הצורה - הרי שהוא יוצר אהל מחדש. זה כ...
על ידי כח עליון
ו' יוני 09, 2017 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהל של ילדים בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1945

Re: אוהל של ילדים בשבת

החזו"א כתב להקל בזה, איירי בענין העמדת מגדל העשוי לצל - הנוטה על צידו, שמותר להקימו, ושיטתו בזה לחלוק על הנו"ב בענין ה'מטריה' כידוע, ומצינו כעי"ז במג"א לענין העמדת חופה (שהיא לצל) אך יש לחלק משם אך יש להוכיח כדברי החזו"א מהא דאמרו שבת מג: להתיר אהל לצל ממעלה למטה, ובפשיטות ה...
על ידי כח עליון
ו' יוני 09, 2017 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור בספק ונתברר להיתר צריך תשובה?
תגובות: 19
צפיות: 1276

Re: עבר על איסור בספק ונתברר להיתר צריך תשובה?

יש להוסיף בזה (קצת), שבזמן שלא נודע לו אם אכל שומן - הוא מחויב קרבן אשם תלוי, הרי שמצבו בזמן ההוא חמור ודורש כפרה, ואינו רק תלוי בעלמא
על ידי כח עליון
ו' יוני 09, 2017 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטולה זהו קיומה
תגובות: 10
צפיות: 928

Re: ביטולה זהו קיומה

עי' שבת סט: אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא . ובריטב"א שם מבואר דאף לילך חוץ לתחום הותר לו כדי שיגיע יותר מהר לעיר ויוכל לשמור שבת כראוי [וזה בגדר עקירה], ויותר מכך הביא הביה"ל בשם א' מהאחרונים דאפי' כשבכוחו לצום ולהמנע מעשיית פרנסתו בשבת אינו צריך לכך, כיון שעי"ז יגיע...
על ידי כח עליון
ד' יוני 07, 2017 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר
תגובות: 37
צפיות: 4428

Re: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר

א. איך סיימו בדבר שאינו טוב : ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו. ובירושלמי מגילה פ"ג ה"ח מלמד שיסים בדבר טוב. (ועמד בזה ברב פעלים ח"ד סי' מ"ב ויש מתרצים בפשיטות שתיבת 'ולא' מושך על הכל וכאילו נאמר ולא ימותו ודו"ק). אני חשבתי כענין זה להיפך, שלא רצו להתחיל פרשת נשא בשילוח טמ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 07, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר
תגובות: 37
צפיות: 4428

Re: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר

מה שנכון נכון כתב:בבבא בתרא יש רק קעה דפים.
בהלכות שבת יש קעה סימנים.הלא נודע חידושו של החבדצקער בענין מ"ט דפים שבמסכת שבועות, שהיא מסוגלת מאד ללמוד בימי הספירה, ודף השער מכלל זה
על ידי כח עליון
ד' יוני 07, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטולה זהו קיומה
תגובות: 10
צפיות: 928

Re: ביטולה זהו קיומה

עי' שבת סט: אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא . ובריטב"א שם מבואר דאף לילך חוץ לתחום הותר לו כדי שיגיע יותר מהר לעיר ויוכל לשמור שבת כראוי [וזה בגדר עקירה], ויותר מכך הביא הביה"ל בשם א' מהאחרונים דאפי' כשבכוחו לצום ולהמנע מעשיית פרנסתו בשבת אינו צריך לכך, כיון שעי"ז יגיע ...
על ידי כח עליון
ג' יוני 06, 2017 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הזיד בלאו ושגג בכרת לר"ל חייב כרת?
תגובות: 9
צפיות: 633

Re: הזיד בלאו ושגג בכרת לר"ל חייב כרת?

מיללער כתב:
אבןטובה כתב:רש"ש שבועות לז.

הפלא ופלא!

נקט בפשיטות דלר"י אם התרו בו למלקות לוקה


וכן איתא בירושלמי
רע"א סט. שולח לר"ש תרומות פ"ו מ"א, שם הביא הירושלמי
על ידי כח עליון
ו' מאי 19, 2017 3:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת
תגובות: 1
צפיות: 388

גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת

איתא בירושלמי (שבת ז,א) גדול שנשבה בין העכו"ם רב ושמואל חד אמר מונה ששה ועושה שבת. וחרנה אמר עושה שבת ומונה ששה. רבי יצחק בר אלעזר בשם רב נחמן בר יעקב מונה ששה ועושה שבת. חמשה ועושה שבת ארבעה ועושה שבת ג' ועושה שבת שנים ועושה שבת. אחד ועושה שבת. אמר ר' מנא אין אישתבאי בתלתא הוא עבד בשובתא. רב ה...
על ידי כח עליון
ו' מאי 19, 2017 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'סולת'?
תגובות: 7
צפיות: 3055

Re: מה זה 'סולת'?

בזה יש ליישב מבוכה שהיתה לי בפירוש ירושלמי ז"ל הירושלמי פרק ז הל' ב משבת: ומה המרקד קמח מלמטן ו סולת מלמעלן. אף המשמר יין מלמטן ושמרין מלמעלן. והדימוי למשמר מוקשה, שהרי סולת הוא טוב מן הקמח, משא"כ השמרים. ולכך רצו ליישב בכל מיני אופנים, ולבאר דהירושלמי פליג עם הבבלי קלט. דאמרי' התם (ר' זיר...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 3:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 452

Re: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

ד. פרשת שילוח טמאים. היינו מה שנאמר אחר פקידת מנין כל ישראל וסדר חנייתם ופקידת מנין שבט לוים ומינויים לנשיאת המשכן וכליו. נאמר פרשת שילוח טמאים. ופרשה זו בא' בניסן לשלחם ממחנה שכינה ולויה, אך נכתבה אחר כל הנ"ל שנאמרו ונעשו באייר לפי שמחנה ישראל לא נקבע אלא באייר. ה. פרשת אחרי מות. נגד כניסת בנ...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 3:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 452

Re: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

שיטת המלבי"ם בפרשת טמאים מלבי"ם במדבר פרק ה: ונדחקו רש"י ותוס' בפי' פרשת טמאים, ולדעתי כוון על פרשת תזריע ומצורע, ששם צוה על טומאת יולדת ומצורע וזב וזבה, וקיי"ל דלידה ונגעים וזיבה שלפני הדבור אין מטמאין, כמ"ש בספרא (תזריע סי' ב' וסי' ל"ו מצורע סי' קכ"א וסי' קס&quo...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 2:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 452

איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

גיטין ס ע"א אמר רבי לוי: שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן: פרשת כהנים, ופרשת לוים, ופרשת טמאים, ופרשת שילוח טמאים, ופרשת אחרי מות, ופרשת שתויי יין, ופרשת נרות, ופרשת פרה אדומה. יש לעיין בסוגיא זו, ואשמח בהערת חברי בית המדרש [פרשת כהנים - ויקרא כא,א פרשת לוים - במדבר ח,ו פרשת טמאים ...
על ידי כח עליון
ג' מאי 02, 2017 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 2% שומרי תו"מ קודם השואה?
תגובות: 1
צפיות: 563

2% שומרי תו"מ קודם השואה?

שמעתי שלפני השואה היו 2% שומרי תו"מ. האמנם זה המספרים?
אשמח במידע
על ידי כח עליון
ג' מאי 02, 2017 12:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: .
תגובות: 0
צפיות: 328

.

.
על ידי כח עליון
א' אפריל 23, 2017 12:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 29
צפיות: 3348

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

אל תטוש נאמר על קיום המצוות ומנהגיהם אין שום 'אל תטוש' באדם שלומד 'מוהר"נ' או 'נועם אלימלך', 'חזו"א' או 'חי' רח"ה' - אם באחד מאלו הוא מוצא את עובדת ה' שלו, איך מותר ללמוד ר' שמואל על כתובות הרי לסבא שלי זה לא היה? איך מותר ללמוד מאמרי ר' אלימלך בידרמן כשלאבא שלי לא היה את זה? אלא מה ת...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 2:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 29
צפיות: 3348

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

חלק מעבודת היהודי בעבודת ה', היא גם שיהא אפשרות בידו לקיים את עצמו נפשו ביתו וילדיו אחריו בדרך נכונה וראויה. אין שום דרך בעולם (אנושי) שיעבור אדם מתרבות לתרבות כדי 'לנסות', וא"א 'לקנות' דרך בעבודת ה' בלא שיסתגל האדם ויתערה בקהילה המדוברת, על כן לטובת נפשו וילדיו לא יעשה שינוי דרסטי כלל אלא רק ל...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 1:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא
תגובות: 2
צפיות: 483

Re: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא

הצ"ע לאור הברייתא המובאת בגמ' (קג:).

ואולי אפ"ל דמ"ש רבנן לר' יהודה (קד:) 'אין השם מן המובחר' - שהוא בל' מליצי שאין ה'תיבה' מובחרת, אבל לא על 'שם הקב"ה' (שיש בזה סרך זלזול כלפי שמיא) לא עיינתי.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 1:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיכוון רגליו כאחת בתפילה
תגובות: 10
צפיות: 1687

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

צה ס"ק ב' מהפמ"ג
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיכוון רגליו כאחת בתפילה
תגובות: 10
צפיות: 1687

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

פרי יהושע כתב:מי שמתפלל בישיבה [כגון חולה זקן, או בנסיעה], צריך לכוון רגליו או לא?.


המשנ"ב כתב שכן, ואף אני התפלאתי בזה, שנמצא ענין הרגלים חשוב לכשעצמו ואינו הגדרה באופן העמידה
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת מאמריו של הרב דנדרוביץ | ניסן תשע"ז | להורדה
תגובות: 12
צפיות: 1950

Re: אסופת מאמריו של הרב דנדרוביץ | ניסן תשע"ז | להורדה

במאמר השני הוא תוקף בנ"א בלי להשאיר לו מציבה, לא היה לו מה להשיב?
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא
תגובות: 2
צפיות: 483

שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא

מצינו בסוגיא אחת 5 פירושים למונח 'שם' א. במתני' 'בין משם אחד בין משתי שמות' - כלומר צורת אות נקראת שם. ב. שם 'שם קטן משם גדול' - כלומר תיבה נקראת שם. ג. שם 'שם משמעון' - התנא נקט כדוגמא ב שמו של אדם . ד. בגמ' 'יכול עד שיכתוב את כל השם' - דברי ר"ש מתפרש בגמ': כל ה פסוק . ה. בגמ' 'הרי שהיא צריך ל...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה מצב העירוב ברחוב סורצקין י-ם?
תגובות: 2
צפיות: 433

מה מצב העירוב ברחוב סורצקין י-ם?

אם אפשר, אשמח לדעת אם יש שם עירוב טוב
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 214
צפיות: 25839

Re: חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד

אפשר שאין חינוך אל בדרך התמדה, ואת ברכת 'מזונות' יברך מחמת החינוך כראוי.

מסתבר שיש בזה דברים מפורשים, השאלה לעניות דעתי
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944931

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
כח עליון כתב:אבקש אם אפשר,
ספרים שנמצאים באוצה"ח
1. משנה שכר שכיר (מהדורה חדשה) על התורה. טייכטאל ישככר שלמה בן יצחק. עמוד 300 (בגןף ספר - עמוד 259)

2. מקדש הקודש, קונטרס משכן העדות בסוף ספר מקדש הקודש לה' יצחק גולדשטוף. סי' נב בדין משכן אהל מועד

תודה מראש


תודה לך
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 214
צפיות: 25839

חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד

מה הדין קטן שבירך שהכל על מזונות,
אם יש להורות לו לברך שוב מזונות, כדי שיתחנך לברך באופן מתוקן
או שמכל מקום הלא נתחנך בעצם הברכה

עבור לחיפוש מתקדם