מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4958 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ו' ינואר 17, 2020 5:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' ישראל אליהו ויינטרויב זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1879

Re: הגאון ר' ישראל אליהו ויינטרויב זצ"ל

האם הוא היה תלמיד של רבי יצחק הוטנר,? כן - את ספרו 'פתחי שערים' חיבר והדפיס בבחרותו (!) עם הסכמת רבו הגר"י הוטנר זצ"ל: https://www.hebrewbooks.org/41252 Untitled.png ערכו בוויקיפידיה עם תמונה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%...
על ידי מיללער
ו' ינואר 17, 2020 3:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

מברכות יד: מודים אנחנו לך ה' אלקינו שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות וכו'

לקידושין יד: הנרצע נקנה ברציעה וכו' - והטעם שעבד נרצע באזנו דרש ר"ש כמין חומר משום ששמע 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'
על ידי מיללער
ו' ינואר 17, 2020 4:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות יג:
במסכת ברכות יג: בברייתא לגבי הכוונה בקריאת שמע נזכר תנא בשם רבי זוטרא שחולק עם רבי יאשיה. בספר סדר הדורות נראה שזה הפעם היחיד בשני תלמודין שתנא בשם זה נזכר.

האם קיימות גירסאות אחרות כאן לשם התנא? (בדר"כ הבר פלוגתא דרבי יאשיה הוא רבי יונתן).
על ידי מיללער
ה' ינואר 16, 2020 6:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יב
תגובות: 26
צפיות: 3027

Re: ברכות דף יב

בסוף עמוד א', אמר שמואל מאי טעמא דרב דכתיב וכו'

כמדומני שנמצא פעמיים בש"ס 'בעי מיניה שמואל מרב' - האם נמצא עוד הפעם כזו, ששמואל מסביר טעמיה דרב?
על ידי מיללער
ה' ינואר 16, 2020 6:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יב
תגובות: 26
צפיות: 3027

Re: ברכות דף יב

רחמים כתב:
צביב כתב:
ברכה אחת למשמר הנכנס וכו'
האם היו אומרים עם חתימה או לא


לעינין ברכת המשמר היוצא:
נראה לי ברור שלא היו אומרים עם חתימה שזו היתה ברכה כמו איחול ותפילה ולא מדין ברכות המצוות וכדומה


הרי תוס' כותבים מפורש שברכה זו אין בה לא שם ולא מלכות, ולהכי קא מתמהו למה נקרא בשם ברכה בכלל.
על ידי מיללער
ד' ינואר 15, 2020 8:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>
תגובות: 47
צפיות: 6524

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

סוקולקה כתב:הרב משה אברהם מוינעשטער היה חתנו של ר' אהרן לעווי (בן רב יעקב ליב ראב"ד ירושלים) חתן רב אורי אורנשטיין

תודה רבה
על ידי מיללער
ד' ינואר 15, 2020 7:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>
תגובות: 47
צפיות: 6524

Re: משפחת אורנשטיין - שיינברגר - בלוי <יחוס משפחת הקר"א>

ר' ישעי' אורנשטיין, היה בנו של הרה"ג ר' אורי אורנשטיין , חתנו של הג"ר יצחק מקרלין , בעל ה"קרן אורה". גם רבי משה אברהם מונשטר בעמח"ס גנון והציל, ובניו ר' אורי מחבר ספר קרני רא"ם ור' יעקב לייב במח"ס סדר המצוות להרמב"ם היה נכדי ר' אורי אורנשטיין חתנו של הקרן אור...
על ידי מיללער
ד' ינואר 15, 2020 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 413

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

בספר התניא כתב רש"ז (פרק י"ח): ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדשת ה' על הרוב, וסובלים ענויים קשים שלא לכפור בה' אחד האם אכן יש בידינו מקורות או תיעודים הסטורים שאפילו 'פושעי ישראל' מוסרים נפשם על הרוב? האם יש עוד שכתבו כמו רש"ז? והאם לא מצינו אצל הגויים גם מסירות נ...
על ידי מיללער
ד' ינואר 15, 2020 6:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות יא: מדת יום בלילה - היכן? (של"ה הק')
תגובות: 7
צפיות: 989

Re: מדת יום בלילה - היכן?

איתא בברכות (יא:) להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום. בשלמא מדת לילה ביום, כדאמרינן יוצר אור ובורא חשך. אלא מדת יום בלילה היכי משכחת לה, אמר אביי, גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור . וראיתי דבר פלא בשל"ה (מסכת פסחים מצה שמורה אות קסג) שהביא את הגמרא בשינוי וז"ל: אמרו רבותינו, צריך לכלול מד...
על ידי מיללער
ג' ינואר 14, 2020 11:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יא
תגובות: 23
צפיות: 563

Re: ברכות דף יא

בתוס' ד"ה תני מהו תירוצו של תוס'? מדוע באמת לא יצא ידי"ח העושה כבית שמאי? האם בית הלל גזרו לאסור כדברי בית שמאי? או שאולי הוא מחמת שכיון שנפסק ההלכה אסור לשנות ממנה? כמדומני שבראשונים ביארו דבאמת מן התורה יצא ובפרט שכתוב לעיל דלב"ה "מטין וקוראין", ורק דלב"ה אם מטה עצמו...
על ידי מיללער
ג' ינואר 14, 2020 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יא
תגובות: 23
צפיות: 563

Re: ברכות דף יא

זקנך מגודל... כנגד המשחיתים וכתב רש"י בתער ובמספרים הכיצד תער ? ואולי אפשר לומר שכוונתו בחלקים המותרים כגון בשפה -או בשאר הפנים במקום שהוא לא מחמשת נקודות הזקן [רק לנו אין נפק"מ שהרי כידוע נחלקו הראשונים היכן הם ונקטינן לחומרא] ומאן יימר שהמשל הוא על בן ישראל ובדרך היתר, אולי המשל הוא על ...
על ידי מיללער
ב' ינואר 13, 2020 6:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ברכות ט: מלמד שהשאילום בעל כרחם קידושין ט: איתמר כתבו לשמה ושלא מדעתה וכו' (רש"י) מה יציאה שלא מדעתה. שהרי על כרחה היא מתגרשת: יציאת מצרים כגירושין על כרחן של מצרים והשאילום על כרחם של ישראל בדרך רחוק מקידושין דף ט' לברכות דף ט' קידושין ט: באו עליה י' אנשים וכו' בברכות דף ט' מיירי מענין חצות ה...
על ידי מיללער
ב' ינואר 13, 2020 6:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

קידושין ט. (אחרי שהאשכול מיועד להערות בנוסח הש"ס בכלליות ולאו דוקא עפ"י סדר הדף היומי, ארשה לעצמי להעיר בענין נוסחא במס' קידושין בדף ט. שנלמד ע"י החברים שבחבורת 'דף ועוד דף' ויגדיל תורה ויאדיר) קידושין ט. מתקיף לה ר' זירא בר ממל הא לא דמי האי שטרא וכו' בספר סדר הדורות בערכו של ר' זיר...
על ידי מיללער
א' ינואר 12, 2020 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: "בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים". ויש להקשות דהא איכא איסור לא תחנם! יעויין בספר ויאמר שלם (להרב אדרעי זצ"ל דיין בבי"ד אוה"ח הקדוש)על הדף, ובספר אשכול יוסף (סימן טוב) בענייני ל"ג בעומר סי' א, ובמאור ישראל להגרע"י זצ"ל שבת לג. אולי כוונת הדברים לבני ישראל...
על ידי מיללער
ו' ינואר 10, 2020 6:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

תודה רבה!
על ידי מיללער
ו' ינואר 10, 2020 6:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

תודה רבה כבוד הרב תאומים, חזק ואמץ! - עוד בענין שילוב מדף ז' במס' ברכות לדף ז' במסכת קידושין. למדנו בברכות ז. איך שהכהן הגדול רבי ישמעאל בן אלישע בירך כביכול את הקב"ה ונענע לו בראשו - והא קמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך. מעין זה מצינו במס' קידושין ז. דבאדם חשוב שבמקבל מתנה מהדיוט יש חשי...
על ידי מיללער
ו' ינואר 10, 2020 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

הערה נחמדה שהעליתי פעם בענין "תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים". נחמד ונעים! --- ברכות דף ז. וא"ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו וכו' ובאותו דף ז: אותו מימרא מר' יוחנן אבל בשם ר"ש בן יוחי ושם המימרא הוא בין כמה מאמרים נוספ...
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 6:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ועכשיו לשעשועי תורתך. ברכות ה. איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא: קידושין ה. הרי זה גיטיך ע''מ שלא תשתי יין ה: התנן האומר אהא הרי זה נזיר והשאילה: א. האם תנאי שלא תשתי יין הוא גם יין שנעשה מנס אחר שהיה חומץ? או מאחר שהיה יין כבר אף בזמן שנהיה חומץ תהיה אסורה בשתי...
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 10
צפיות: 1387

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש"י בפסוק מפרש "לבשר אחד" - הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד (שם נח) וראה מה שהשיג הרמב"ן על כך, ואפשר שאכן "לבשר אחד" הוא ע"ש הולד אבל כלפי איש ואישה יותר נכול לומר שהם יחד ולא אחד דע"י שהם יחד נהיה האחד קושיתי היתה על הפירוש בדברי הגמרא, כשאדם או...
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 5:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ו'
תגובות: 30
צפיות: 4240

Re: ברכות דף ו'

ביקורת תהיה כתב:'הדין אוגיא להוי פאה' – התלולית הזאת תהא פאה. כלומר, הערוגה הזרועה על התלולית הזאת.

הערוגה אינה זרועה 'על' התלולית אלא בסמוך לה
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 4:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 10
צפיות: 1387

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קידושין ו. מיוחדת לי מהו פירש"י: לשון והיו לבשר אחר בפשטות, מיוחדת היינו שהוא מיחדה לו מלשון יחוד ואין זה דוקא ע"ש הכתוב, אלא כמו הרי את ברשותי או שאר לשונות שאע"פ שאינם לשונות המקרא, הלשון עצמה מורה לענין יחוד וקידושין. (אולם ככה"נ פירש רש"י כן משום דבהדי הנך שהם לשונות המק...
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 3:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ו'
תגובות: 30
צפיות: 4240

Re: ברכות דף ו'

'אוגיות' = תלוליות. חלקות בשדה או בכרם (מלבניות או עגולות) מוגבהות מלאכותית על ידי חרישת האדמה שמסביב להן. המטרה: זריעת צידי התלוליות (בשדה), או מילוי התעלות שמסביבן מים לצורך השקיה (בכרם). תודה ואם כן - הדין אוגיא להוי פיאה הוא לשון מושאל כי לכאורה האוגיא הוא התל שלפני הערוגה, והוא מניח את הערוגה ...
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 5:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ד:

אמרינן אשרי ג׳ פעמים ביום כו׳. וברש״י כנגד שלש תפילות. וצ״ע מדוע לא אומרים אשרי בערבית?

עי' בח"א למהרש"א שכבר העיר על זה
על ידי מיללער
ה' ינואר 09, 2020 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ו'
תגובות: 30
צפיות: 4240

Re: ברכות דף ו'

בריש דף ו. כי כסלא לאוגיא רש"י מביא ב' מקורות לפירוש המילה 'אוגיא' א' ממו"ק אין עושין אוגיות לגפנים והב' ממס' נדרים הדין אוגיא להוי פאה (שמובא גם בתוספות). לכאורה במו"ק מדובר בחפירה שעושין סביבת הגפן להחזיק שם מים (וכן מפרש רש"י) ואולי במס' נדרים נראה דמיירי בערוגה (בשדה לבן, בפש...
על ידי מיללער
ד' ינואר 08, 2020 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6666

Re: ברכות דף ה

ה. גמרא ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר 'ובני רשף יגביהו עוף', ואין עוף אלא תורה, שנאמר 'התעיף עיניך בו ואיננו', ואין רשף אלא מזיקין שנאמר 'מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי'. ובאמת מאמר זה צע"ג, שהרי כאן לא מוזכר שום קשר בין קר"ש לפסוק, וה"ה שאין כל רמ...
על ידי מיללער
ד' ינואר 08, 2020 3:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

דיון ארוך ונפלא מאת ידידינו הרב קאצ'קלה בענין הגירסא בדף ה. אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא הכי אמר רחב"א והגהות הגרי"ב

viewtopic.php?p=462517#p462517
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 10:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1243872

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ביקורו של דר. שווארץ מבאלטימאר (שני משמאל) נציג הדז'וינט בת"ת עץ חיים בירושלים בשנת תש"ח https://s3.amazonaws.com/pastperfectonline/images/museum_597/002/1982012078.jpg מזהים את המלמד (כרנאה משמאל) והנצבים עליו? https://jewishmuseummd.pastperfectonline.com/photo/428922BD-8BC0-438F-BBB3-528...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 10:40 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <490> נעתק
תגובות: 8
צפיות: 3078

Re: משה <490>

הרב מוהר"ר משה ראובן חאריק הגאון רב בעיר באלטימאר חתנו ומ"מ של רבי אברהם נחמן שווארץ - נולד בעיר קאוונא שבליטא לאביו ר' מרדכי דוב, תלמיד ישיבת מיר ועבר לארה"ב ולמד בישיבת רי"א בניו יארק אצל העילוי ממיצי'יט ר' שלמה פאליאטשעק זצ"ל. בשנת תרפ"ו נשא את בתו של רא"נ שווא...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 1:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 23
צפיות: 1856

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ג. רש״י ד״ה ושמר – והמתין, כמו לא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודה זרה פלוני (סנהדרין סג ב) ובבא קמא בפרק החובל (דף צ' ב') שמרה עומדת על פתח חצרה וכן ואביו שמר את הדבר(בראשית לז)שומר אמונים (ישעיהו כו) צ״ע מדוע הביא כ״כ הרבה דוגמאות. גם צ״ע בסדר דנקט רש״י, דהכי הול״ל בראשית, ישעיה, בבא קמא וסנהדרין...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1087
צפיות: 90447

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בקרו טלה כתב:
מיללער כתב:אם אפשר להעתיק לי את דבריו?

כלי חמדה אות ב'
[במהדו"ח הוא בפר' בהר עמ' שנב]

תודה רבה

ועכשיו מצאתיה במהדורא מוקדמת בסוף חלק ויקרא בקונטרס המילואים לפרשת בהר (עמוד 132)
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

יישר כחכם! ראוים הדברים למי שאמרם
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 4:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1087
צפיות: 90447

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

קטע מספר המפתח - רזא דשבתי - עמ"ס בבא מציעא דף סב. IMG_20200106_095316245.jpg חפשתי את הכלי חמדה המצוין ולא מצאתי - במהדורא חדשה של הכ"ח נדפסו המילואים בתוך הפרשיות, ובדפוס הראשון לא מצאתי לא דף ס"ו ולא סי' ו' וכדומה אשמח לקבל המראה מקום המדויק לדברי הכלי חמדה נמצא ב'ספר המילואים לספ...
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1087
צפיות: 90447

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

קטע מספר המפתח - רזא דשבתי - עמ"ס בבא מציעא דף סב.
IMG_20200106_095316245.jpg
IMG_20200106_095316245.jpg (95.4 KiB) נצפה 1236 פעמים

חפשתי את הכלי חמדה המצוין ולא מצאתי - במהדורא חדשה של הכ"ח נדפסו המילואים בתוך הפרשיות, ובדפוס הראשון לא מצאתי לא דף ס"ו ולא סי' ו' וכדומה

אשמח לקבל המראה מקום המדויק לדברי הכלי חמדה
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות ד' ע"א

בברכות ד' ע"א נחלקו לוי ור' יצחק למה קרא דוד המלך לעצמו בשם חסיד

האם מצאנו עוה"פ בש"ס פלוגתא בין לוי ור' יצחק? בדר"כ נחלק רב ולוי

אולם במדרש רבה נמצא כמה פעמים מחלוקת בין ר' לוי ור' יצחק - האם יש נוסחא כאן ג"כ ר' לוי ולא לוי?
על ידי מיללער
ג' ינואר 07, 2020 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

לשלב דף ד' ממסכת ברכות לדף ד' ממסכת קידושין לא מצאתי רק מה שדוד המלך אמר שידיו מלוכלכות בדם לטהר אשה לבעלה
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ג

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:נראה שגם בזמנם היה להם משהו ששימש כמורה שעות.
אם כן, מדוע זה מיתמה התלמוד לפנינו: 'ודוד מי הוה ידע פלגא דליליא אימת'?

הכוונה בחצות הוא השעה המדויק כחוט השערה שמצינו שגם משרע"ה לא ידע לכוון השעה המדויקת, וע"ז קא מתמה הגמרא.
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בנוסחי הגניזה ועוד מופיע כאן ר' אחי ואמרי לה ר' אחא. ר' אחי התנא מוזכר כמה פעמים. במיוחד ראה מסירה דומה בב"ב עה ע"ב. בדפוס ורוב העדים שם כבקטעי הגניזה כאן, אבל בוטיקן 115 שם מופיע ר' אחאי כמו בדפוס ובכמה עדים כאן. (זהו חילוף דק, ויתכן שאין לדקדק כולי האי, אבל יש לשים לב שבד"כ קטעי הג...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

ושוב לשעשועי אורייתא ברכות ג' שלש משמרות הוי הלילה והא קמ''ל ...פעם אחת הייתי מהלך בדרך קידושין ג' מניינא דרישא למעוטי מאי (רש"י) מניינא דרישא. שלש דרכים : אם בדרך רחוקה אזלינן למצוא קשר בין הדפים, אולי נוכל לומר מברכות דף ג' באיסור ליכנס לחורבה מפני החשד שמתייחד שם עם אשה לשם זנות ח"ו, ל...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ג

ג. אמר ריב"ש אמר רב ג' משמורות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו' ולהלן בעובדא דרבי יוסי, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וכו' המהרש"א כבר עמד על החילוק בין שואג כארי או מנהמת כיונה, ו...
על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 3:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ג

מאי קסבר רבי אליעזר אי קסבר וכו' לימא וכו' שעות פירש"י הוה לי' לומר זמן הניכר וצ"ב כיצד ניכר יותר בשעות מאשר באשמורות וגם שאלה כיצד יודעים את השעה בלילה, [אומנם שתי השאלות הן שאלה אחת] נראה מדברי הגמרא שגם בזמנם היה להם משהו ששימש כמורה שעות, משא"כ אי ליכא משמרות בארעא מה סימן הוא עד...

עבור לחיפוש מתקדם