מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1015 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 16, 2012 2:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 64
צפיות: 5330

Re: ברכות דף ה

אי"ז שייך לדף ה' אלא לדף י'. ולגופו של ענין עי' גי' הילקוט ובמהרש"א.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 15, 2012 1:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שם טוב גפן <עליה לאר"י במקום חשש השפעה קלוקלת>
תגובות: 59
צפיות: 6571

Re: פרטים ביוגרפיים חדשים אודות רש"ט גפן

כמדומה שאין כאן ויכוח גדול, שהרי כו"ע מודו שבמקום סכנה ברורה אסור, ובמקום חשש רחוק ודאי מודה הרב א"ס, שאין מקום לחששנות יתר במקום מצוה רבה, וכידוע מהא דיעקב ודינה שנשענש שהסתירה מפני עשיו, והויכוח כולו מיותר. וקצת סמך לדברי אוצה"ח מדברי המדרש שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה' "רחצתי...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 13, 2012 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות ביכורים- הפירות הראשונים בדוקא?
תגובות: 7
צפיות: 756

Re: מצות ביכורים- הפירות הראשונים בדוקא?

לא הבנתי מה צ"ע ודאי נקרא כן ע"ש החובה שהיא להביא מביכורים. ועושה אדם כל שדהו פאה ואעפ"כ נקרא פאה.
על ידי אליהוא
א' אוגוסט 12, 2012 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדבקה בו - ובו תדבק
תגובות: 19
צפיות: 3612

לדבקה בו - ובו תדבק

רש"י פרשת עקב [י"א כ"ב] ולדבקה בו - אפשר לומר כן, והלא אש אוכלה הוא, אלא הדבק בתלמידים ובחכמים ומעלה אני עליך כאלו נדבקת בו. [והיינו שדביקות בקב"ה היא רק ע"י התורה, ומי שאינו ת"ח הוא ע"י שמדבק בת"ח]. וצ"ע למה לא כתב כן לעיל מנה בפרשתנו לעיל י' כ' "אֶ...
על ידי אליהוא
א' אוגוסט 12, 2012 10:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 64
צפיות: 5330

Re: ברכות דף ה

ודאי ק"ש הוא מדין ת"ת, ומי ששעותיו דחוקות מצי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית. ולכן ת"ח א"צ לקרוא ק"ש על המיטה כמבואר בגמ'.
על ידי אליהוא
א' אוגוסט 12, 2012 10:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם ראוי שמי שלא לומד יתגייס לצבא?
תגובות: 33
צפיות: 3103

Re: האם ראוי שמי שלא לומד יתגייס לצבא?

ולכן ה'חסידים' שאינם חוטאים ב'חוסר הפורפורציה' הנ"ל, [שציונו הבורא בתורתו], מתגייסים בהמוניהם לצבא.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 09, 2012 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות
תגובות: 332
צפיות: 72512

Re: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות

יצא כבר חומש בחלוקה כנ"ל באותיות של ספר תורה, כמדומני ע"י יצחקי ושאר אנשי הכתר.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 09, 2012 6:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום עם טעמים
תגובות: 32
צפיות: 3786

Re: תרגום עם טעמים

ישר כח גדול. יש עוד כרכים?.
וגם אני מצטרף לשאלה כיצד להוריד.
אני מצאתי שנמצא בדפוס אחר סביונטינה שי"ז אך לא מצאתי עדן להורדה.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 09, 2012 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון ערבי ולשון הגרי
תגובות: 14
צפיות: 1573

Re: לשון ערבי ולשון הגרי

מצחיק לרוץ להשערות בדברים כאלו.
הגרי הוא ישמעאלי הוא ערבי לכל מעיין. [באשכנז פעמים קראו הגרי ללשון הונגריה-הגר אך אינו ממין הענין כאן].
ובריטב"א שם ודאי יש ט"ס עי' בהערות במהדו' מוה"ק.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 09, 2012 6:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות י. נבואת ישעי' לחזקיהו מלך יהודה
תגובות: 41
צפיות: 3934

Re: ברכות דף י

הכונה ליהושפט מובא כבר בשם הגר"א.
על ידי אליהוא
ה' אוגוסט 09, 2012 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספתא מעניינת
תגובות: 8
צפיות: 845

Re: תוספתא מעניינת

מרדכי מסכת בבא מציעא פרק המפקיד רמז רצג המפקיד ס"ת אצל חבירו גוללו כל שנים עשר חדש ולא יקרא בו לכתחלה. פי' רב יהודה גאון כשם שאסור לקרות בו כך אסור להעתיק ממנו אפילו אות אחת שלא ברשות משום דמרע ליה לפקדון וה"מ בבור ועם הארץ אבל חבר ות"ח מותר לקרות בו ומותר להעתיק ממנו ואפילו לכתחלה של...
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 2:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ד
תגובות: 24
צפיות: 2265

Re: ברכות דף ד

אם הבנתי נכון כונת הרב ברכה משולשת להקשות כעי"ז בתוס' בחגיגה וליישב דהתקיים ההלכה כמותו אחר שנים בימי רב אמי שפסק שדעתיה אפרוטה, וה"נ יש ליישב כאן שהתקיים בימי כלאב. וזה דוחק גדול כמובן. ואולי יש ליישב, שהלכה כמותו הוא ממי שחי אז, אבל מפיבושת נולד אח"כ, ואם הוא בן יהונתן מסתבר מאוד שנ...
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 1:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום עם טעמים
תגובות: 32
צפיות: 3786

תרגום עם טעמים

יש באוצר [או ברשת בכלל] את החומש שנדפס עם הטעמים בתרגום אונקלוס?
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ג
תגובות: 11
צפיות: 2441

Re: ברכות דף ג

שו"ר ביעב"ץ מה שהגיה בדברי רש"י וצ"ע בכת"י.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ג
תגובות: 11
צפיות: 2441

Re: ברכות דף ג

בחורבה חדתי, פרש"י שנפלה מחדש שהחומה שלה נפלה ועודנה בחזקתה.
וצע"ק במציאות.

ואולי יש לפרש חורבה במובן של בית שמם אפי' בנוי. עי' במאמרו של הגר"ד שמידל בקובץ אהל שרה לאה.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 4271

Re: ברכות דף ב

השלמת הרש"י שהביא המתעמק כבר נדפס בעוז והדר ווגשל על הגליון.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 4271

Re: ברכות דף ב'

ב. ברש"י ד"ה עד ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה, צ"ע דמקמי הכי לכאו' הוי יום ולא נתחייב עדיין בק"ש, וא"צ לטעם דלאו זמן שכיבה, וי"ל בכמה אופנים. לא נהירא, דאי נימא שמקמי הכי הוי זמן שכיבה, א"כ אע"ג דעדיין יום מ"מ כבר הגיע זמן ק"ש של שכיבה. ובאמת לשיטת ר'...
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 4271

Re: ברכות דף ב

א. באשכול אחר הביאו מדברי הרב שהמצוה ראשונה שמקיים האדם האו ק"ש של ערבית, וראיתי באיזה ספר כקושי' מה הקשו בגמ' ליתני שחרית ברישא הא זה המצוה הראשונה, והתי' דרגילות שערות לבוא בצפרא, וע"כ משום הא שחרית קודם. רק עכשיו ראיתי את זה, ואיני מבין, אחר שהגדלות תלויה בהבאת שערות, א"כ ממ"...
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו ירוחם - עריכה מחודשת
תגובות: 25
צפיות: 2808

Re: רבינו ירוחם - עריכה מחודשת

כמדומני שלספר מישרים יש יותר כתבי יד משום מה מאשר לחלק אדם וחוה.
עכ"פ אתה יכול להשתמש במקרופילים של בהסה"ל בדיוק כמו המהדיר הקודם.
רק נקוה שהתחרות תביא להשבחת העבודה ולא להפך וד"ל.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד קודם התפילה
תגובות: 13
צפיות: 1849

Re: לימוד קודם התפילה

כמובן שזה החילוק, שהחסידים רואים בלימוד הכנה לתפילה לכן לומדים קודם, ובני התורה רואים בתפילה הכנה ללימוד ולכן קודם מתפללים.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהושע החרים יריחו כי נלכדה בשבת | חיפוש מקור
תגובות: 7
צפיות: 544

Re: יהושע החרים יריחו כי נלכדה בשבת | חיפוש מקור

זאת פרשנות של הדברים ועי' בערוך לנר בסוף סנהדרין.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 10:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 64
צפיות: 5330

Re: ברכות דף ה

אינני יודע מנין לקח לנדו דבר זה וכמדומה שאין לו מקור.
בסערת אליהו ובאמרי נועם יש ביאור אחר שכיון שלא למד כראוי ע"כ לא פשפש כדבעי.
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת ראשונים "לשבת יצרה" רק במישור ולא בבנין קומות
תגובות: 43
צפיות: 4534

Re: שיטת ראשונים "לשבת יצרה" רק במישור ולא בבנין קומות

קצת מקורות בגמ' כתובות ק"י עמוד ב בשלמא מכרך לעיר דבכרך שכיחי כל מילי בעיר לא שכיחי כל מילי אלא מעיר לכרך מ"ט מסייע ליה לרבי יוסי בר חנינא דא"ר יוסי בר חנינא מנין שישיבת כרכים קשה שנאמר +נחמיה י"א+ ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים וברש"י שם: ישיבת כרכין קשה - שהכ...
על ידי אליהוא
ג' אוגוסט 07, 2012 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהושע החרים יריחו כי נלכדה בשבת | חיפוש מקור
תגובות: 7
צפיות: 544

Re: יהושע החרים יריחו כי נלכדה בשבת | חיפוש מקור

במדבר רבה פרשת נשא פרשה יד ד"א אפרים מעוז ראשי מדבר ביהושע שהיה משבט אפרים והוא עשה מלחמה בשבת שנא' (יהושע ו) ויהי ביום השביעי וישכימו כעלות השחר ויסובו את העיר וגו' ומנין שהיתה שבת שאין שבעה לעולם בלא שבת ולפי שהיה יום שבת אותו יום שכבשו את יריחו לכך החרים את יריחו קדש לה' כמה דתימא (שם /יהושע...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 06, 2012 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות
תגובות: 332
צפיות: 72512

Re: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות

כמדומה שהטיעון הוא שבאותו הזמן בוייתו הגמלים בכמויות, ואדרבא זהו הישוב לקושית הראשונים אמאי במלקוח מדין לא היה גמלים ואח"כ היו לאין מספר. דעת זקנים מבעלי התוספות פרשת מטות (לג) ובקר שנים ושבעים אלף. צ"ע איך לא נזכרו בשלל מדין גמלים ובימי גדעון כתיב ולגמליהם אין מספר אם לא נאמר שלאחר מכאן ב...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 06, 2012 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע על גדולי הדור
תגובות: 5
צפיות: 885

Re: לשון הרע על גדולי הדור

אגרות החזון איש, חלק ב, קלג: אם כי דעתי, כי ראוי להמחזיקים בתורת ה' לדעת את גדוליה באופים האמיתי, ואם הותר לדבר לשה"ר על אומן באומנתו, להאיש הדורש עליו לצורך, על מי שתורתו אומנתו לא כש"כ שמותר להודיע להמחזיקים בתורה וצריכים לדעת, כי הידיעה של חכמי הדור לבם ומדתם הן הן גופי תורה, מ"מ צ...
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 06, 2012 1:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ד
תגובות: 24
צפיות: 2265

Re: ברכות דף ד

רש"י ד"ה מפיבושת שפעמים שהיה דוד טועה והוא אומר לו טעית, וצ"ע מהגמ' סנהדרין צ"ג שה' עמו שהלכה כמותו בכל מקום, ויש ליישב.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 06, 2012 1:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ז
תגובות: 31
צפיות: 4031

Re: ברכות דף ז

בעיקר דברי הגמ' מי איכא רתחא צ"ע מהאמור בעמוד הקודם "מיד כועס". ויש לישב.
על ידי אליהוא
ב' אוגוסט 06, 2012 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתובים בימות המשיח
תגובות: 21
צפיות: 2267

Re: כתובים בימות המשיח

כמובן שגם לדעת הרמב"ם אין הכונה שנבואתם בטלה, שהרי כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אלא שבטל מתורת ספר. ואם כבר עליך להקשות מההמשך שלא יהא זכרון הצרות, אבל גם זה לא קשיא.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גירסאות בספר יראים
תגובות: 4
צפיות: 580

Re: גירסאות בספר יראים

באו"ז סי' ס"ג מצוטט היראים כלפנינו.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 6:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 4271

Re: ברכות דף ב'

לא הבנתי דחייתך שס"ס המצוה הראשונה שהתחייב היה ק"ש של שחרית.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 6:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"
תגובות: 72
צפיות: 10066

Re: "ואז בסלעי סעפיך אנפץ את טפיך"

ראיתי באיזה ספר שא' מראשוני הרפורמים נהג לומר במקום שפוך חמתך וכתתו חרבותיהם לאיתים, וטען שאיך ניתן לומר על גרמני' הנאורה שפוך חמתך?
ובהגש"פ שי"ל אחר השואה היתה תמונה של קלגסים נאצים תחת הכותרת שפוך חמתך.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרופה של חנופה!
תגובות: 58
צפיות: 9859

Re: אגרופה של חנופה!

שערי תשובה לרבינו יונה שער ג קפט החלק השני - החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם אם בפניו אם שלא בפניו, אף על פי שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא, ועל זה נאמר (משלי כח, ד): "עוזבי תורה יהללו רשע", כי לולא אשר עזב את התורה, לא הלל העובר על דבריה ומפר מצותיה, וג...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כרוזו של הגרצ"פ פראנק בעניין גיוס בני ישיבות
תגובות: 10
צפיות: 1391

Re: כרוזו של הגרצ"פ פראנק בעניין גיוס בני ישיבות

הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים: "לזאת הנני פונה לראשי המפקדה להודיעם דעת תורה המסורה לנו מסיני ושבעבורה באנו באש ובמים בכל הדורות ואנו קיימים, לא לשלוח יד בבני הישיבות. וכל אלה אשר תורתם אומנותם, חלילה להוציאם ולנתקם מאוהלי התורה ולשעבדם לצבא המלחמה ואימונים ולשאר עבודות, וידעו נאמנה שכל מי ש...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 5:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.
תגובות: 46
צפיות: 6589

Re: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.

ערוך השולחן אורח חיים הלכות תשעה באב סימן תקס סעיף ד ולפ"ז יש לנו ללמד זכות על רוב ישראל שאין נזהרין עתה בדין זה לשייר אמה על אמה כשסדין בסיד כותלי הבית לפי שידוע שעתה מערבין בהסיד הרבה חול כמעט מחצה על מחצה וא"כ מדין גמור א"צ שיור כלל ואף על פי שהרי"ף והרא"ש וכן הרמב"ם...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלמיד שלא הגיע להוראה
תגובות: 4
צפיות: 696

Re: תלמיד שלא הגיע להוראה

כמדומה שכ' במאירי שתלוי באחרים ששואלים אותו.
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ב
תגובות: 39
צפיות: 4271

ברכות דף ב'

א. באשכול אחר הביאו מדברי הרב שהמצוה ראשונה שמקיים האדם האו ק"ש של ערבית, וראיתי באיזה ספר כקושי' מה הקשו בגמ' ליתני שחרית ברישא הא זה המצוה הראשונה, והתי' דרגילות שערות לבוא בצפרא, וע"כ משום הא שחרית קודם. ב. ברש"י ד"ה עד ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה, צ"ע דמקמי הכי לכאו' הוי...
על ידי אליהוא
ד' אוגוסט 01, 2012 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול הדף היומי - חידושי משתמשי הפורום ע"ס הדף
תגובות: 15
צפיות: 1516

Re: אשכול הדף היומי - חידושי משתמשי הפורום ע"ס הדף

לענ"ד ראוי לפתוח אשכול נפרד על כל דף בפ"ע שיעלה מדי יום ביומו לפי סדר הדף. [ואולי תת פורום בפ"ע]. אבל אי"ז המקום להעתיק מחברות וחידושים אלא רק קושיות בפשט שמחכות לסיוע מהחברים, או ציונים והפניות מענינות. ואתכבד לפתוח אשכול ראשון על ברכות דף ב'. http://www.otzar.org/forums/viewtop...
על ידי אליהוא
ב' יולי 30, 2012 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים
תגובות: 41
צפיות: 3803

Re: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים

אוי לו ליורה שעה שלא הבין שמועה אפילו כגמולי מחלב, וסילף דברי בעל הקנה,
והרי הוא בכלל מבזה תלמידי חכמים שאין רפואה למכתו וכמו שהאריך מהר"ח מוואלז'ין.

עבור לחיפוש מתקדם