מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מי יעשה קידוש בשבת קודש?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ג' יוני 30, 2020 9:00 pm

לא מבין את השאלה בפעם האחרונה בל"נ.
מה הפשט "למה שלא נפרש", כל עוד לך גילוי מפורש תפרש מה שבא לך. אך מאחר והבאנו פוסקים רבים שכתבו בדעת השו"ע שמאחר וכתב השו"ע שרק לענין כוס של קידוש בלבד כבוד לילה עדיף. ומשכך, לעניין כל יתר הדברים כבוד יום עדיף (כל אחד מסיבותיו הוא) ממילא יש צד חשיבות שאף ביום יקדש בעה"ב.
ואני לא מבין מה מסובך לך לדחוק שדווקא בלילה, אין שום גילוי שדווקא בלילה. ע"כ!
מקוה שהצלחתי לרדת לעומק דעתך, השתדלתי.

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ד' יולי 01, 2020 10:58 pm

שמואל שלומוביץ כתב:מה כתוב באר"י ובמחצית השקל? נגד הש"ס שכבוד יום עדיף?

אכן. זה לכאורה נגד דברי הגמ' בפסחים אך תראה איך מסביר המחצית השקל.
מגן אברהם סימן רעא סק"ד: והא דתניא. ע' זוהר יתרו ע' קנ"ז וז"ל בעי' לסדר פתורי' בליליא דשבתא בנהמא ובמזוני רי"א אפילו ביומא דשבתא נמי עכ"ל:
מחצית השקל שם: ד"ה והא כו'. עיין זוהר כו' אפילו ביומא כו'. ר"ל, דמשמע מלשון זה היפך דברי הש"ס דסעודת לילה חשובה יותר מסעודת יום. על כל פנים דברי הש"ס עיקר במקום שחולק על הקבלה, כנודע [סימן כה מ"א ס"ק כ], ולא הביאו מ"א כי אם כדי להזדרז במה דאפשר גם בסעודת לילה.
זוה"ק פרשת יתרו דף פח עמוד א: ועל כך בעי לסדרא פתוריה בליליא דשבתא בנהמי ובמזוני.

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ד' יולי 01, 2020 11:04 pm

לבי במערב כתב:
איתן נוי כתב: . . מה השאלה?
בפעם האחרונה, בל"נ:
לבי במערב כתב:כבר שאלתי לעיל:
לבי במערב כתב:ולמה לא נפרש שבענין הקידוש (לבדו) 'כבוד לילה' עדיף?
[היינו, כל דיני הקידוש].
לא לדעת האר"י והמחצה"ש (שכבודם במקומם מונח), אלא בשיטת השו"ע.

בשולחן ערוך אין גילוי מה עדיף יום או לילה לאל לגבי כוס של קידוש.
אך מאחר ויש עוד הרבה סוגים של כבוד השבת, רוב הפוסקים כתבו (וחלקם אף נתנו טעם לדבר) שכבוד יום עדיף וכדכתב המשנ"ב עיין לעיל.

לבי במערב
הודעות: 3274
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' יולי 02, 2020 3:29 am

הבה נשוב על האמור לעיל, ומבין שנינו תסתיים שמעתתא בס"ד.

כת"ר חפץ להוכיח מדברי הנצי"ב, כי יש 'ענין' שיקדש 'ראש־הבית' דוקא בלילי ש"ק.
שוב כתב, שכיון ו'כבוד יום עדיף', הרי י"ל דהה"נ לענין יום הש"ק - קיימת עדיפות ש'ראש־הבית' יקדש.

לפענ"ד, עצ"ע עצם ההוכחה מדברי הנצי"ב, ולא ברירא לי כלל הכי; אך נניח לזאת.
'כבוד יום עדיף' נאמר (אף במשנ"ב דלעיל, אא"כ טחו עיני מראות) גבי צרכי סעודה, ולא ב(יין) הקידוש.
לפו"ר, ל"מ ע"ע שקו"ט בפוסקים בעניני כבוד אחרים (מלבד היין) שבקידוש גופי' הי מינייהו עדיפא, אך מסתברא דקידוש הלילה עדיף - שכן עיקרו מה"ת, ואית בי' 'קדושת היום' (כנ"ל).

ובזה, בל"נ, אשים קנצי למילין; השומע ישמע וגו'.

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ה' יולי 02, 2020 8:20 am

יעיין מר במיליה דידי ואין צורך בעיון מיוחד.
לא ניסיתי להוכיח לא לכבוד לילה לבד ולא לכבוד יום. ואינני מבין על מה כל הפלפול המיותר.
דברי הנצי"ב אמורים בכלל כבוד שבת ולא זכר שר לא מיום ולא מלילה. ושוב לש"ק: "שזהו כבוד שבת שראש הבית שותה יין, וכל בני ביתו יוצאים ידי חובה, וכך היתה תקנת חכמים". וא"צ בתוספות מעבר לכך.
חזק ואמץ.

לבי במערב
הודעות: 3274
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' יולי 02, 2020 9:01 am

מחילה וסליחה אבקש מעם כת"ר, על ששגיתי ברואה; אכן, הטענה הנ"ל לא היתה כלפי ד' הנצי"ב, אלא על מנהג כמה ממקהלות החסידים כי ראש המשפחה מקדש בליל ש"ק.

ועדיין, כל הדברים הנ"ל עומדים בתקפם גבי תגובה זו:
איתן נוי כתב:לשיטתם אה"נ, עד כמה שזה כבוד של השבת אין חילוק בין יום ללילה ואדרבה מאחר וכבוד יום עדיף, אז ודאי שביום ראש המשפחה יעשה.

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ה' יולי 02, 2020 9:15 am

מה השאלה?

לבי במערב
הודעות: 3274
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' יולי 02, 2020 9:17 am

איתן נוי כתב:מה השאלה?
לבי במערב כתב: . . 'כבוד יום עדיף' נאמר (אף במשנ"ב דלעיל, אא"כ טחו עיני מראות) גבי צרכי סעודה, ולא ב(יין) הקידוש. לפו"ר, ל"מ ע"ע שקו"ט בפוסקים בעניני כבוד אחרים (מלבד היין) שבקידוש גופי' הי מינייהו עדיפא, אך מסתברא דקידוש הלילה עדיף - שכן עיקרו מה"ת, ואית בי' 'קדושת היום' (כנ"ל).

שמואל שלומוביץ
הודעות: 562
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ה' יולי 02, 2020 9:21 am

איתן נוי כתב:
שמואל שלומוביץ כתב:מה כתוב באר"י ובמחצית השקל? נגד הש"ס שכבוד יום עדיף?

אכן. זה לכאורה נגד דברי הגמ' בפסחים אך תראה איך מסביר המחצית השקל.
מגן אברהם סימן רעא סק"ד: והא דתניא. ע' זוהר יתרו ע' קנ"ז וז"ל בעי' לסדר פתורי' בליליא דשבתא בנהמא ובמזוני רי"א אפילו ביומא דשבתא נמי עכ"ל:
מחצית השקל שם: ד"ה והא כו'. עיין זוהר כו' אפילו ביומא כו'. ר"ל, דמשמע מלשון זה היפך דברי הש"ס דסעודת לילה חשובה יותר מסעודת יום. על כל פנים דברי הש"ס עיקר במקום שחולק על הקבלה, כנודע [סימן כה מ"א ס"ק כ], ולא הביאו מ"א כי אם כדי להזדרז במה דאפשר גם בסעודת לילה.
זוה"ק פרשת יתרו דף פח עמוד א: ועל כך בעי לסדרא פתוריה בליליא דשבתא בנהמי ובמזוני.


באר"י ובמחצית השקל עכ"פ (שיש צד שסומכים עליהם לענין דינא) לא כתוב שכבוד לילה עדיף מכבוד יום ועי' פמ"ג שם.
בלשון הזוהר שהבאת ג"כ אין דבר מזה כלל, אלא שיש שם המשך כמה מילים ויש שהבינו שהמג"א מזכיר זאת לציין לעין בזה, ועי' פמ"ג שם. ויש עוד לשון מסופקת בין גירסאות בדף צ"ב וצ"ת מהי שיטת הזוהר ואיך מבארים אותה.
והאריכו בזה.

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ה' יולי 02, 2020 1:51 pm

כבודו יקרא בקשה מה שאלתי ומה כתבתי. כל פעם מחדש קם מישהו שקורא חצאי דברים ומקשה קושיות.
א"א להחכים ולמצות נושא בצורה שכזו. וחבל.
תעבור בצורה מסודרת בלי להתבלבל מתגובות. ואדרבה אם עדיין תהיינה קושיות זו המטרה להגדיל כבוד שמים.
ובס"ד מיני ומינך יתקלס עילאה. יישר כחך!

עזריאל ברגר
הודעות: 7732
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יולי 02, 2020 2:11 pm

הערה שנכונה בכל אשכול שמסתבך, ובפרט כאן:

מכיוון שיש כאן גם יהודים (כמוני לדוגמא) שלפי ארצות מוצאם הם ראויים לתואר "יהודי קשה הבנה" (שימו לב לראשי התיבות), לכן
יועיל אם מישהו רואה שלא הובנו דבריו - שיכתוב סיכום קצר, וכפי שעשה לעיל הרב "לבי במערב".

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ה' יולי 02, 2020 3:29 pm

זה בסדר גמור. ויש סבלנות רבה בפרט לליבון וליטוש דברי התוה"ק.
מה שצריך הוא להתמקד ולא להתפזר.
הדברים מאוד מוסדרים ולא מעורבבים. באשכולות שונים אף מיספרתי למען הסדר.
אשתדל שוב. זה מאוד עוזר לסיכום.
יישר כח ר עזריאל היקר.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 562
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ה' יולי 02, 2020 5:26 pm

איתן נוי כתב:כבודו יקרא בקשה מה שאלתי ומה כתבתי. כל פעם מחדש קם מישהו שקורא חצאי דברים ומקשה קושיות.
א"א להחכים ולמצות נושא בצורה שכזו. וחבל.
תעבור בצורה מסודרת בלי להתבלבל מתגובות. ואדרבה אם עדיין תהיינה קושיות זו המטרה להגדיל כבוד שמים.
ובס"ד מיני ומינך יתקלס עילאה. יישר כחך!


לא הבנתי. זה מכוון אלי?
(אני לא עסקתי בנושא האשכול עצמו, שאינו נוגע לענין דינא אלא הנהגה טובה, היה דבר שנראה לי כטעות ועליה הערתי, אם אתה לא מסכים פרש דבריך, או שאולי תגובתך לא מכוונת לדברים שבהודעה לפניך).

איתן נוי
הודעות: 138
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי איתן נוי » ה' יולי 02, 2020 8:42 pm

כן. לך הגבתי.
למה התכוונת אם לא לנושא עליו האשכול הנוכחי מדבר?
מה היה נראה לך טעות, מקד דבריך?

בהזדמנות זו אדגיש שוב שאשכול זה אינו עוסק כלל בדין כבוד יום/לילה עדיף.
אלא אך ורק הנהגה נפלאה של כבוד שבת מדברי הנצי"ב. כך שאין מה לפלפל על הנהגה אלא הבוחר יבחר. זה לא דבר הלכה!
בכ"א אם החברים היקרים מעוניינים נפתח אשכול מסודר עבור נושא זה (כבר דיברו בכך במקום אחר אך אין בימ"ד בלא חידוש). נלבן ונקיף שוב את הנושא, אדרבה.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 562
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ה' יולי 02, 2020 8:54 pm

אני לא מבין על מה הויכוח, אנסה לחזור מתחילה :
כתבת viewtopic.php?p=637877#p637877 שלפי האר"י והמחצית השקל כבוד לילה עדיף.
וזה נגד הגמ' ואין מורין כן.
ואכן לא הבאת סיוע ממחצית השקל ולא מהאר"י לדבר כזה.
אלא הבאת שהמחצית השקל מבאר שהמג"א מציין לזוהר, לא כדי לפסוק הלכה שכבוד לילה עדיף היפך הש"ס, אלא כדי ללמד "להזדרז במה דאפשר גם בסעודת לילה". אבל לא להעדיפה כמובן.
ומהאר"י לא הבאת דבר.
חשבתי לנכון להעמיד דברים על דיוקם שאכן אין שיטה המכריעה להעדיף כבוד לילה על כבוד יום.
עכשיו יש לך טענות קשות עלי. ולא אדע למה.
זו אכן נקודה צדדית באשכול הזה שעוסק בשאלה פרטנית שלא עסקתי בה.
אבל הטענה שלי עשויה להיות נכונה. תבדוק את זה.

צביב
הודעות: 1788
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי צביב » ה' יולי 02, 2020 11:22 pm

בבית זקני ז''ל היו האורחים ( הנכדים) עושים קידוש, להוציאו ידי חובה.
התועלת היתה לחנכם באמירת הקידוש, ( וגם הידור בהכנסת אורחים)
וחשבתי ג''כ לנהוג כך
בדברי ה איתן ראיתי שי''ל שאינו לכתחילה.
( אומנם י''ל כמו בזימון בברכת המזון, שיש רשות לבעל הבית למסור לאחרים)

לבי במערב
הודעות: 3274
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' יולי 03, 2020 12:40 am

הרב 'איתן נוי': האשכול אכן נפתח בדיון אודות 'הנהגה טובה', אך (כטבעם של כו"כ אשכולות בכרם נפלא זה, ובפרט הפוריים שבהם) השתרגו ענפיו לצדדים וענינים נוספים...


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים