מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' פברואר 03, 2016 12:22 am

ראוי לעיין, באדם שבירך ואכל, וכעת הוא עומד דקה אחת לפני שיעור העיכול, ובדעתו להמשיך ולאכול עוד, בדקה שאחרי סיום זמן השיעור, וא"כ אותה אכילה הרי טעונה ברכה חדשה. האם הוא יכול להתחיל לברך כבר עכשיו, עוד קודם שנגמר הזמן.

ומסברא פשוטה נראה שאין בזה שום חיסרון, כי אמנם אם היה אוכל כעת לא היה צריך לברך, אבל מכיון שהאכילה שהוא מתכנן בעוד 2 דקות היא טעונה ברכה, למה שלא יוכל להתחיל לברך כבר עתה.

אמנם מצינו ברא"ש בפ' ער"פ שנקט בפשיטות לא כן, ז"ל -
ומהאי טעמא (נמי) נשתנה בהמ"ז מכל דברים האחרים הטעונים כוס כגון קידוש והבדלה ברכת חתנים וברכת מילה שכולן בורא פרי הגפן קודמתן וכאן מברך בורא פרי הגפן באחרונה. ואין לומר משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן דהא ליתא דהא מכי אמר הב לן ונבריך אסור לשתות בלא בפה"ג. כל שכן שנטל הכוס בידו לברך. אלא היינו טעמא לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבורא על מה שאכל ושתה והוה היסח הדעת והפסק על מה שעשה ואפילו על בפה"ג שבירך והכוס בידו והלכך צריך לברך תכף לשתייתו.

ומבו' דנקט בפשיטות דלא יתכן לברך בזמן שהוא יכול לשתות בלי ברכה, אפי' כשמכוין בזה על שתיה שתהיה כבר זקוקה לברכה. ודוחק לחלק בין מחוסר זמן למחוסר מעשה.

ויש לפלפל עפ"ז בעוד אופנים.
הנה כ' הפוס' דאף אלו הנוהגים לברך על תש"ר בפנ"ע, מ"מ יאמרו אח"כ בשכמל"ו, לחוש לשי' דס"ל דאין מברכים על תש"ר אם לא סח בין הברכה על תש"י להנחת תש"ר. וק' דאפי' אם אינו חייב בעלמא לברך על תש"ר והוי לבטלה, מ"מ אחרי שהפסיק בדיבור של ברכת על מצות תפילין, הוי כסח בין תש"י לתש"ר וחייב מדינא לכו"ע לברך על תש"ר בפנ"ע, ואיזה ברכה לבטלה יש כאן. ותי' כמה מהפוס' דל"א "באים כאחת" לדון את הברכה כהפסק מצד אחד וכברכה מצד שני. ומה"ט כ' באדם שבירך פעמיים שהכל, שצריך לברך פעם שלישית, כי הראשונה לא מועילה לו כי השניה הפסיקה, והשניה לא מועילה כי היא לבטלה ול"א באים כאחת שהיא גם הפסק על הראשונה וממילא היא ברכה ראויה. ותירצו בזה ג"כ הא דמבו' בפוס' דמי ששכח אם בירך יכול להימנע מאכילה, וק' למה לא נחייבו לברך שוב דאז ממ"נ הברכה השניה תועיל כי היא מפסיקה את הראשונה, אלא מוכח דל"א באים כאחת. עי' בכ"ז בספר הנפלא בירורי ברכות. אבל כל הפלפולים הללו מבוססים על ההנחה שברכה שנאמרה בזמן שעדיין לא היתה מחוייבת איננה מועילה, ואפי' שהיא מכוונת לבוא על דבר שיהיה בשעתו מחוייב ברכה, וכלש' הרא"ש הנ"ל "שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך".


אבל הסברא עצמה צע"ג, ואולי אי מי יועילני בזה.

גם זו לטובה
הודעות: 2401
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' פברואר 03, 2016 2:31 am

עושה חדשות כתב:ראוי לעיין, באדם שבירך ואכל, וכעת הוא עומד דקה אחת לפני שיעור העיכול, ובדעתו להמשיך ולאכול עוד, בדקה שאחרי סיום זמן השיעור, וא"כ אותה אכילה הרי טעונה ברכה חדשה. האם הוא יכול להתחיל לברך כבר עכשיו, עוד קודם שנגמר הזמן.

ומסברא פשוטה נראה שאין בזה שום חיסרון, כי אמנם אם היה אוכל כעת לא היה צריך לברך, אבל מכיון שהאכילה שהוא מתכנן בעוד 2 דקות היא טעונה ברכה, למה שלא יוכל להתחיל לברך כבר עתה.

אמנם מצינו ברא"ש בפ' ער"פ שנקט בפשיטות לא כן, ז"ל -
ומהאי טעמא (נמי) נשתנה בהמ"ז מכל דברים האחרים הטעונים כוס כגון קידוש והבדלה ברכת חתנים וברכת מילה שכולן בורא פרי הגפן קודמתן וכאן מברך בורא פרי הגפן באחרונה. ואין לומר משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן דהא ליתא דהא מכי אמר הב לן ונבריך אסור לשתות בלא בפה"ג. כל שכן שנטל הכוס בידו לברך. אלא היינו טעמא לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבורא על מה שאכל ושתה והוה היסח הדעת והפסק על מה שעשה ואפילו על בפה"ג שבירך והכוס בידו והלכך צריך לברך תכף לשתייתו.

ומבו' דנקט בפשיטות דלא יתכן לברך בזמן שהוא יכול לשתות בלי ברכה, אפי' כשמכוין בזה על שתיה שתהיה כבר זקוקה לברכה. ודוחק לחלק בין מחוסר זמן למחוסר מעשה.

ויש לפלפל עפ"ז בעוד אופנים.
הנה כ' הפוס' דאף אלו הנוהגים לברך על תש"ר בפנ"ע, מ"מ יאמרו אח"כ בשכמל"ו, לחוש לשי' דס"ל דאין מברכים על תש"ר אם לא סח בין הברכה על תש"י להנחת תש"ר. וק' דאפי' אם אינו חייב בעלמא לברך על תש"ר והוי לבטלה, מ"מ אחרי שהפסיק בדיבור של ברכת על מצות תפילין, הוי כסח בין תש"י לתש"ר וחייב מדינא לכו"ע לברך על תש"ר בפנ"ע, ואיזה ברכה לבטלה יש כאן. ותי' כמה מהפוס' דל"א "באים כאחת" לדון את הברכה כהפסק מצד אחד וכברכה מצד שני. ומה"ט כ' באדם שבירך פעמיים שהכל, שצריך לברך פעם שלישית, כי הראשונה לא מועילה לו כי השניה הפסיקה, והשניה לא מועילה כי היא לבטלה ול"א באים כאחת שהיא גם הפסק על הראשונה וממילא היא ברכה ראויה. ותירצו בזה ג"כ הא דמבו' בפוס' דמי ששכח אם בירך יכול להימנע מאכילה, וק' למה לא נחייבו לברך שוב דאז ממ"נ הברכה השניה תועיל כי היא מפסיקה את הראשונה, אלא מוכח דל"א באים כאחת. עי' בכ"ז בספר הנפלא בירורי ברכות. אבל כל הפלפולים הללו מבוססים על ההנחה שברכה שנאמרה בזמן שעדיין לא היתה מחוייבת איננה מועילה, ואפי' שהיא מכוונת לבוא על דבר שיהיה בשעתו מחוייב ברכה, וכלש' הרא"ש הנ"ל "שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך".


אבל הסברא עצמה צע"ג, ואולי אי מי יועילני בזה.


יש מקום לחלק בין דינא דהרא"ש ד"מחוסר מעשה" לאדם שבירך וכו' דהוי רק "מחוסר זמן"

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' פברואר 03, 2016 8:17 am

איני יודע למה הסברא של הרא"ש צריכה עיון. כדי לברך צריך התחייבות בברכה, הרצון לעשות מעשה הוא מחייב, ובהחלט מסתבר שאם הוא לאו "בר חיובא" (ע"ד מליצה) לא שייך שיתחייב.
איני יודע למה אינך נותן דוגמה פשוטה, אדם רוצה לברך על התפילין חמש דקות לפני זמן ההנחה.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' פברואר 03, 2016 8:21 am

אוצר החכמה כתב:איני יודע למה אינך נותן דוגמה פשוטה, אדם רוצה לברך על התפילין חמש דקות לפני זמן ההנחה.

אולי משום דסבירא לי דיש לחלק.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' פברואר 03, 2016 8:22 am

בין מה למה? אולי תסביר

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' פברואר 03, 2016 8:28 am

לחלק בין הדוגמאות שהבאתי לדוגמא הפשוטה שכתב כת"ר שליט"א.

לע"ע עדיין לא ברירא לי הגדרת החילוק, אקווה לזכות בס"ד לברר מיקחי בענין זה.

סעדיה
הודעות: 1482
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי סעדיה » ד' פברואר 03, 2016 8:44 am

עי' בגליון מהרש"א יו"ד סי' י"ט על הש"ך סק"ו

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' פברואר 03, 2016 9:38 am

נראית לי סברתו של עושה חדשות כך:
אני רוצה לברך עכשיו. מה הבעיה, ברכה שאינה צריכה? לאחר ברכת המזון יתברר שהיא כן צריכה.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' פברואר 03, 2016 8:51 pm

הדוג' של ר' אוצה"ח בברכה על הנחת תפילין עוד לפני זמן החיוב, כמו גם המקור המפו' ע"ז בגי' מהרש"א שציין ר' סעדיה, אינם שייכים לעניננו כלל. (אמנם הם בהחלט תואמים את כותרת האשכול, אבל לענ"ד אי"ז דומה כלל לתוכן ההודעה הפותחת). שם הנידון הוא בהל' עובר לעשייתן מול "עובר דעובר", כי לברך לפני זמן החיוב זה לא מספיק סמוך ומיוחס למצווה. בברכת הנהנין אין כזה נושא, והשאלה היא אחרת, דבפשטות נראה דאם האכילה טעונה ברכה הרי הוא יכול להתחיל לברך גם בזמן שאם היה רוצה לאכול יכל עדיין לאכול בלי ברכה, אמנם הרא"ש כתב ע"ז "משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן", טענה מקומית על הנידון הנ"ל שאיננה שייכת בדוג' של ברכת התפילין.

ובכל זאת, אשמח להוסיף עוד דוג' פשוטה. מי שבירך בחדר אחד ואכל בו, וכעת עובר לחדר אחר ב"שינוי מקום" להמשיך אכילתו, האם יכול לברך בעודו בחדר הראשון. (אולי זאת לא דוג' כ"כ פשוטה, כי עצם ההליכה בין הברכה לאכילה ג"כ תגרום שינוי מקום. וצריך לצייר שהוא עומד בחדר אמצעי שמצטרף מצ"ע לכל אחד מהחדרים שבימין ובשמאל, אבל החדרים הקיצוניים חשיבי זל"ז כשינוי מקום).

ולענין הפלפולים שהוספתי בהודעה הראשונה, כדאי לעיין ברעק"א ברכות יב, מחד כ' שם "ולא הוי כאן חשש ברכה לבטלה, דאם לא יברך יהא אסור לו לשתות", ומאידך כ' "אם נפסוק דמברך שנית ג"כ לא הוי רק ברכה א' לבטלה, ואין הפרש בין יחזור ויברך בין שלא יחזור ויברך דבין כך ובין כך הוי ברכה א' לבטלה, שפיר הדין דיברך שנית ויאכל". ואכמ"ל.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' פברואר 06, 2016 8:21 pm

ראיתי כעת סימן ארוך בבר אלמוגים להגר"א גניחובסקי בנושא המדובר והמסתעף, החל מעמוד תרלו והלאה.
(אין באוצר!?)

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ש' פברואר 06, 2016 11:22 pm

הדוג' של ר' אוצה"ח בברכה על הנחת תפילין עוד לפני זמן החיוב, כמו גם המקור המפו' ע"ז בגי' מהרש"א שציין ר' סעדיה, אינם שייכים לעניננו כלל. (אמנם הם בהחלט תואמים את כותרת האשכול, אבל לענ"ד אי"ז דומה כלל לתוכן ההודעה הפותחת). שם הנידון הוא בהל' עובר לעשייתן מול "עובר דעובר", כי לברך לפני זמן החיוב זה לא מספיק סמוך ומיוחס למצווה. בברכת הנהנין אין כזה נושא, והשאלה היא אחרת, דבפשטות נראה דאם האכילה טעונה ברכה הרי הוא יכול להתחיל לברך גם בזמן שאם היה רוצה לאכול יכל עדיין לאכול בלי ברכה, אמנם הרא"ש כתב ע"ז "משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן", טענה מקומית על הנידון הנ"ל שאיננה שייכת בדוג' של ברכת התפילין.בעניין של עובר לעשייתן אני לא מסכים כי נצייר שמדובר באדם שמברך לאט ויסיים את הברכה רגע קטן לפני זמן ההנחה.

והעניין דומה בדיוק כי הסיבה שאינו יכול לברך, היא לא בגלל עובר לעשייתן אלא בגלל שכשאין אפשרות לקיים את המצווה אי אפשר לברך עליה כי הברכה נתקנה על מצווה שאדם יכול לעשותה עכשיו ואם אינו יכול לקיים את המצווה אין חיוב ברכה ולכן אינו יכול לברך. וכעין זה אומר הרא"ש אם כעת אין חיוב לברך בפה"ג הרי כשאין חיוב ברכה אי אפשר לברך.
עוד דוגמא שאולי תבהיר לך את הטענה היא מה הדין אם אדם מברך על אוכל שעדיין אינו קיים. לדוגמא מתחיל לברך המוציא על מצה שהיא עדיין קמח ובתוך כמה דקות יוצאת מצה, והוא מברך באריכות. האם נראה לך שאפשר לטעון שלא שייך לברך על זה? אני מסכים שהיה אפשר לחלק בין זה ובין המקרה של הרא"ש, אבל אפשר גם לא לחלק, ולקבל את דעת הרא"ש.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' פברואר 06, 2016 11:37 pm

אוצר החכמה כתב:בעניין של עובר לעשייתן אני לא מסכים כי נצייר שמדובר באדם שמברך לאט ויסיים את הברכה רגע קטן לפני זמן ההנחה.

המושג "עובר דעובר" זה גם במי שמברך לאט ומיד בסיום הברכה יקיים את המצווה. מי לא יכול להתחיל ברכה עוד לפני שהטלית בידו, ומיד בסיום ברכתו כבר להיות עטוף בה? ואעפ"כ חשיב עובר דעובר. ולזה דנו האחרו' דקודם זמן חיוב המצווה לעולם זה דומה לעובר דעובר ואפי' שהתפילין אחוזות בידו.

אוצר החכמה כתב:אני מסכים שהיה אפשר לחלק בין זה ובין המקרה של הרא"ש, אבל אפשר גם לא לחלק, ולקבל את דעת הרא"ש.

וכי סלקא אדעתי שלא לקבל את דעת הרא"ש?
רק ס"ל לא לקבל את דעתכם, לקשר את הנידון של הרא"ש לנידון של האחרונים. כי לענ"ד יש כאן ב' נידונים חלוקים שלא קרבו זה אל זה כל היום וכל הלילה.
אלא דמלבד זאת, ביקשתי הסבר בד' הרא"ש, למה א"א לברך ברכת הנהנין על דבר שעכשיו יכול לאוכלו בלא ברכה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' פברואר 07, 2016 12:07 am

הנושא כאן הוא לא אם לקבל את דברי הרא"ש לדינא, הדיון כאן הוא בהבנה. ואתה משום מה לא מוכן לקבל את דברי הרא"ש מצד הסברא, לכן אני מביא לך דוגמאות דומות. אם אתה בכל אופן חושב שזה לא דומה יהי כך לענ"ד יש דמיון בין הדברים.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 11, 2016 9:28 am

עושה חדשות כתב:הנה כ' הפוס' דאף אלו הנוהגים לברך על תש"ר בפנ"ע, מ"מ יאמרו אח"כ בשכמל"ו, לחוש לשי' דס"ל דאין מברכים על תש"ר אם לא סח בין הברכה על תש"י להנחת תש"ר. וק' דאפי' אם אינו חייב בעלמא לברך על תש"ר והוי לבטלה, מ"מ אחרי שהפסיק בדיבור של ברכת על מצות תפילין, הוי כסח בין תש"י לתש"ר וחייב מדינא לכו"ע לברך על תש"ר בפנ"ע, ואיזה ברכה לבטלה יש כאן.

עי' שאלות שמואל (לבעל "תנא תוספאה") או"ח סי' ב.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אפריל 18, 2016 11:19 am

כעת התעוררתי לנידון נוסף, (ואינו שייך בסברא לא לנידון שלי ולא לנידון של ר' אוצה"ח, אבל שייך קצת במציאות, בהגדרת עובר לעשייתן).
הרי מצות מצה אין מקיימים במצה שאינו שלו כי בעי' "לכם". ואעפ"כ אין רגילים להקנות לבני ביתו וכד', כי בשעת האכילה ודאי כיון דלעסיה קנייה וכלש' תוס' בפסחים דכ"ט דאי אפשר אם לא יהא שלו בשעת אכילה. ומ"מ יל"ע דהרי כשמברכים על המצה הרי עדיין אינה "לכם" ואינה כשירה למצוה, ואמאי ל"ח "עובר דעובר". ושמא מכיון דבאכילה ממילא תוכשר המצה ל"ח עובר דעובר. וצ"ע.

גימפעל
הודעות: 2878
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי גימפעל » ב' אפריל 18, 2016 11:21 am

ברכה על גזל שלא עושים, הוא לא רק משום הדין של 'לכם'.

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אפריל 18, 2016 11:26 am

גימפעל כתב:ברכה על גזל שלא עושים, הוא לא רק משום הדין של 'לכם'.
אין כאן שאילה של גזל כי הרי בעה"ב מרשה לכולם לאכול את המצות, וכמו בכל מי שמתארח אצל חבירו ומברך על מאכליו שאין כאן נידון של ברכה על גזל. הנידון הוא רק על ברכת מצוות מצה שאין המצה כשירה אם אינה "לכם".

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי מנצפך » ה' ספטמבר 15, 2016 11:30 pm

עושה חדשות כתב:ויש לפלפל עפ"ז בעוד אופנים.
הנה כ' הפוס' דאף אלו הנוהגים לברך על תש"ר בפנ"ע, מ"מ יאמרו אח"כ בשכמל"ו, לחוש לשי' דס"ל דאין מברכים על תש"ר אם לא סח בין הברכה על תש"י להנחת תש"ר. וק' דאפי' אם אינו חייב בעלמא לברך על תש"ר והוי לבטלה, מ"מ אחרי שהפסיק בדיבור של ברכת על מצות תפילין, הוי כסח בין תש"י לתש"ר וחייב מדינא לכו"ע לברך על תש"ר בפנ"ע, ואיזה ברכה לבטלה יש כאן. ותי' כמה מהפוס' דל"א "באים כאחת" לדון את הברכה כהפסק מצד אחד וכברכה מצד שני.

לא הבנתי, אם אין אומרים 'באים כאחת', הרי הברכה היא רק הפסק בין תש"י לתש"ר, וא"כ אמנם מובן למה אומרים בשכמל"ו כיון שזה ברכה לבטלה, אבל לא מובן מפני מה אין מברכים שוב 'על מצות תפילין'?!

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ינואר 31, 2017 10:18 pm

עושה חדשות כתב:כעת התעוררתי לנידון נוסף ... הרי מצות מצה אין מקיימים במצה שאינו שלו כי בעי' "לכם". ואעפ"כ אין רגילים להקנות לבני ביתו וכד', כי בשעת האכילה ודאי כיון דלעסיה קנייה וכלש' תוס' בפסחים דכ"ט דאי אפשר אם לא יהא שלו בשעת אכילה. ומ"מ יל"ע ...

שמעתי לדון, הנה הרעק"א הק' למה אין יוצא יד"ח במצה גזולה הרי כיון דלעסיה קנייה, ושמעתי לתרץ (כמדומני מהגר"י ארנברג) דלעולם אחרי הלעיסה הרי כבר נעשה "אינו ראוי לגר" (ראה חולין דע"א, וחידוש קצת לומר כן גם כלפיו בעצמו), ובעל כרחך נצרך לצרף גם את תחילת האכילה (בתור מעשה ארוך מתמשך), ואז עדיין היה מצה גזולה. וא"כ אין זה פיתרון לסמוך על קנין הלעיסה הנ"ל.
מה אומרים?

היכלי שן
הודעות: 127
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 10:07 pm

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי היכלי שן » ד' פברואר 01, 2017 12:55 pm

אולי זה שייך לאותו נידון ואולי לא.
אדם עומד ומטגן שניצלים. יש לו שניצל מוכן, ברך עליו שהכל ואכל. לאחר מכן רוצה לאכול שניצל שבזמן שברך, עדיין היה בשר חי ולא ראוי למאכל. האם יצא בברכה, או שמא צריך לברך ברכה נוספת?

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' פברואר 01, 2017 9:31 pm

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:כעת התעוררתי לנידון נוסף ... הרי מצות מצה אין מקיימים במצה שאינו שלו כי בעי' "לכם". ואעפ"כ אין רגילים להקנות לבני ביתו וכד', כי בשעת האכילה ודאי כיון דלעסיה קנייה וכלש' תוס' בפסחים דכ"ט דאי אפשר אם לא יהא שלו בשעת אכילה. ומ"מ יל"ע ...

שמעתי לדון, הנה הרעק"א הק' למה אין יוצא יד"ח במצה גזולה הרי כיון דלעסיה קנייה, ושמעתי לתרץ (כמדומני מהגר"י ארנברג) דלעולם אחרי הלעיסה הרי כבר נעשה "אינו ראוי לגר" (ראה חולין דע"א, וחידוש קצת לומר כן גם כלפיו בעצמו), ובעל כרחך נצרך לצרף גם את תחילת האכילה (בתור מעשה ארוך מתמשך), ואז עדיין היה מצה גזולה. וא"כ אין זה פיתרון לסמוך על קנין הלעיסה הנ"ל.
מה אומרים?

השתנו אצלי ב' נקודות.
א. מש"כ שזה דבר רחוק לומר דחשיב אינו ראוי לגר בבית הבליעה גם כלפי האדם עצמו, מ"מ עדיין י"ל שבבית הבליעה אחרי הלעיסה כבר בטל מיניה "תוריתא דנהמא", ושוב א"ש וכנ"ל.
ב. מה שהערתי שא"כ אין לנו פיתרון על חיסרון "לכם", י"ל ד'לכם' שאני שאין ענינו בתור מעלה בחפצא אלא בתור צורה באכילה, (וכמו שבאתרוג זה לא ענין של הידור באתרוג אלא בצורת הלקיחה), וממילא י"ל דלא איכפ"ל שבתחילת מעשה האכילה עדיין ל"ה לכם.
מה דעתכם עכשיו?

עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מרץ 23, 2017 11:38 pm

כעין ד' הרא"ש (בהודעה הראשונה), לכאו' מבו' גם בתוס' חכמי אנגליה (וכ"ה גם בפס' ר"א לונדריש) -

פסחים דקי''ז.png
פסחים דקי''ז.png (88.42 KiB) נצפה 2169 פעמים

רון
הודעות: 847
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

הודעהעל ידי רון » ו' מרץ 24, 2017 2:42 pm

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:כעת התעוררתי לנידון נוסף ... הרי מצות מצה אין מקיימים במצה שאינו שלו כי בעי' "לכם". ואעפ"כ אין רגילים להקנות לבני ביתו וכד', כי בשעת האכילה ודאי כיון דלעסיה קנייה וכלש' תוס' בפסחים דכ"ט דאי אפשר אם לא יהא שלו בשעת אכילה. ומ"מ יל"ע ...

שמעתי לדון, הנה הרעק"א הק' למה אין יוצא יד"ח במצה גזולה הרי כיון דלעסיה קנייה, ושמעתי לתרץ (כמדומני מהגר"י ארנברג) דלעולם אחרי הלעיסה הרי כבר נעשה "אינו ראוי לגר" (ראה חולין דע"א, וחידוש קצת לומר כן גם כלפיו בעצמו), ובעל כרחך נצרך לצרף גם את תחילת האכילה (בתור מעשה ארוך מתמשך), ואז עדיין היה מצה גזולה. וא"כ אין זה פיתרון לסמוך על קנין הלעיסה הנ"ל.
מה אומרים?


מה שהביא כת"ר שליט"א מהגר"י ארנברג הלא הוא נסתר לכאורה מהא דחצי זית והקיאו ושוב אכלו למ"ד דסגי בהנאת גרונו חשיבא אכילה על כל הכזית, ושם אין מעשה אכילה אחד מתמשך רק הוו ב' מעשי אכילה אלא שנעשו בכא"פ וע"כ שכלפי האדם עצמו ליכא חיסרון כמו שכתבת בעצמך לחלק בין הוא עצמו לאחרים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 601
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

לברך הברכה קודם שבא זמן המצוה

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' אוגוסט 02, 2020 5:07 am

חידוש ראיתי בקונ' "איילת השחר" עמ"ס ברכות (שי"ל אחר פטירת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, עמ' ו'-ז') שעמד בהא דתנן ריש ברכות - מאימתי הכהנים אוכלין בתרומתן, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. וצ"ב מהו לשון "נכנסין", ולמה לא כתיב משעה שהכהנים אוכלין בתרומתן (ועמד בזה בתפא"י).

וכתב לבאר בזה, דהרי מברכין על אכילת תרומה ברכה (וכמ"ש הר"מ בפט"ו מהל' תרו"מ הכ"ב), וא"כ כוונת התנא דהאי ברכה יכול לברכה אע"ג שעדיין לא הגיע הזמן ממש שיכול לאכול, מ"מ משעה שנכנס כבר – אם כשיסיים הברכה יוכל לאכול – יכול לברך (והיינו דה"נכנסין" הוא נפק"מ לברכה).

וסיים שם דשאלה זו שיכא נמי בשאר מילי, וכגון גבי ברכת תפילין, כגון שיש זמן מועט לזמן הנחת תפילין, האם יכול לברך כשבסיום הברכה כבר יבוא זמן הנחת תפילין.

ולא מצאתי כ"כ שדנו בשאלה זו, ומצאתי רק בקונ' חנוכה ומגילה (עמ' ט') להגרח"א טורצ'ין זצ"ל, שכתב בשם מרן הגרי"ז הלוי זצ"ל שאפשר לברך הברכה על הדלק"נ חנוכה, לפני השקיעה כדי שבשקיעה כבר יהיה דלוק. וחזינן דשייך לברך עוד קודם זמן המצוה.

ידוע לחו"ר אתרא הדין כיצד נקטו בזה הפוסקים?


עושה חדשות
הודעות: 9249
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לברך הברכה קודם שבא זמן המצוה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוגוסט 02, 2020 8:13 am

viewtopic.php?f=17&t=25738&hilit#p260417

ענין דומה, ראה שם מתחילת האשכול.

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: לברך הברכה קודם שבא זמן המצוה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 02, 2020 1:07 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:חידוש ראיתי בקונ' "איילת השחר" עמ"ס ברכות (שי"ל אחר פטירת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, עמ' ו'-ז') שעמד בהא דתנן ריש ברכות - מאימתי הכהנים אוכלין בתרומתן, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. וצ"ב מהו לשון "נכנסין", ולמה לא כתיב משעה שהכהנים אוכלין בתרומתן (ועמד בזה בתפא"י).

וכתב לבאר בזה, דהרי מברכין על אכילת תרומה ברכה (וכמ"ש הר"מ בפט"ו מהל' תרו"מ הכ"ב), וא"כ כוונת התנא דהאי ברכה יכול לברכה אע"ג שעדיין לא הגיע הזמן ממש שיכול לאכול, מ"מ משעה שנכנס כבר – אם כשיסיים הברכה יוכל לאכול – יכול לברך (והיינו דה"נכנסין" הוא נפק"מ לברכה).

וסיים שם דשאלה זו שיכא נמי בשאר מילי, וכגון גבי ברכת תפילין, כגון שיש זמן מועט לזמן הנחת תפילין, האם יכול לברך כשבסיום הברכה כבר יבוא זמן הנחת תפילין.

ולא מצאתי כ"כ שדנו בשאלה זו, ומצאתי רק בקונ' חנוכה ומגילה (עמ' ט') להגרח"א טורצ'ין זצ"ל, שכתב בשם מרן הגרי"ז הלוי זצ"ל שאפשר לברך הברכה על הדלק"נ חנוכה, לפני השקיעה כדי שבשקיעה כבר יהיה דלוק. וחזינן דשייך לברך עוד קודם זמן המצוה.

ידוע לחו"ר אתרא הדין כיצד נקטו בזה הפוסקים?

יש חילוק גדול בין תרומה לשאר ענינים:
בתרומה - הכהנים הם בני חיובא, והאוכל כשר וראוי, אלא שהכהנים הם במצב ש"פומייהו הוא דכייב להו", וכיוון שהוא יודע שעוד רגע יעלה מטומאתו - אין מניעה לברך.

עזריאל ברגר
הודעות: 7988
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: לברך הברכה קודם שבא זמן המצוה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 02, 2020 1:08 pm

עושה חדשות כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=25738&hilit#p260417

ענין דומה, ראה שם מתחילת האשכול.

יישר כח. אוחדו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 178 אורחים