מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שכר ועונש

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
תחכמוני
הודעות: 161
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 7:01 pm

שכר ועונש

הודעהעל ידי תחכמוני » ב' יולי 26, 2010 8:03 am

הנה יש שני בנ"א הלומדים תורה, הא' לומד בהתלהבות יתירה ללא כל קושי, אלא אדרבא נהנה מהתורה, [משתגעין ומתלהטין..], ומאידך יש את הלומד בקושי רב, כל רגע ורגע בלימוד נסיון גדול הוא עבורו, ופה נשאלת השאלה למי השכר גדול יותר, דהנה אמרי' (אבות ספ"ה) לפום צערא אגרא יעו"ש, ופי' הרע"ב כפי רוב הצער שאתה סובל בלמוד ועשיית המצוה, כן יהיה שכרך מרובה יעו"ש, ולכאו' חזי' דאכן הצער הוא הקובע את רמת השכר.
אך לכאו' הרי מצינו בכל הספרים מעלת הלימוד מתוך שמחה, וכמו שמבקשים באהבת עולם – ונשמח בד"ת, וכל את הענין ההנאה מת"ת, זאת ועוד דהנה במידת הכעס מצינו במסילת ישרים (יא) דכ' דאיכא ד' דרגות, א, רגזן, והוא הנכעס על כ"ד, ב, קשה לכעוס וקשה להתרצות, ג', קל לכעוס ונוח להתרצות, וד', כהלל שלא מקפיד על כלום יעו"ש, והנה מבואר שהמעלה הגדולה היא שבכלל לא ירגיש בכעס, ולא שיתגבר. ולכאו' הרי בזה הפליאה גדולה יותר, דהא תינח בת"ת יש ענין ללמוד מתוך שמחה וכדו', אך בכעס הרי בזה שהוא כהלל ולא מפריע לו מה קיים בזה, וכי אחד שישב וילמד בביהכ"נ ולא יתנסה בנסיונות הרחוב יקיים בזה המצוות.
ואלא נ"פ בכ"ז, דאכן ז"ב דלפום צערא אגרא, והיינו דהשכר נקבע לפי העבודה ולא לפי התוצאה, דכמה שיתאמץ יותר שכרו גדול, אך מ"מ אי"ז סותר שגם א' שאין לו צער אך הוא זה שגרם להגיע לדרגה כזאת, שכרו הרבה יותר גדול, דזה תכלית הבריאה, וז"פ, וכמו שמוכח מכעס.
ואכן שו"ר דהתוס' בבא בתרא (יז, א ד"ה שלשה) דכ' בזה"ל, שלשה לא שלט בהן יצר הרע. אין לפרש שלא שלט כלל דא"כ היכי קבלו עליה אגרא אלא כדאמר (יומא דף לח:) מאי דכתיב רגלי חסידיו ישמור כיון שעבר אדם רוב שנותיו ולא חטא שוב אינו חוטא ה"נ כיון שראה הקב"ה שהיו דוחקין עצמן כל כך להתרחק מן העבירה סייעם הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך שלא שלט בהן יצר הרע ע"כ. וביארו בזה דר"ל שעד שהגיעו לדרגא הזו היה להם צער גדול, ובעמל רב זכו להגיע לרום מדרגה זו, ואף לאחר שכבר בטל מהם יצה"ר מ"מ נחשב להם כאילו עושים את מעשיהם מתוך צער גדול עכ"ד. [וכ"מ הכי מהא דאמרי' שמעתא בעי' צילותא]. [וכ"מ מד' הר"א מן ההר (נדרים מח, א-הובא במאמר על חנוכה) דכ' בזה"ל, שעיקר מצותו הוא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו ע"כ, והיינו דזהו התכלית, ופשוט ממילא דיקבל ע"ז השכר המירבי].

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ב' יולי 26, 2010 2:55 pm

תחכמוני כתב:הנה יש שני בנ"א הלומדים תורה, הא' לומד בהתלהבות יתירה ללא כל קושי, אלא אדרבא נהנה מהתורה, [משתגעין ומתלהטין..], ומאידך יש את הלומד בקושי רב, כל רגע ורגע בלימוד נסיון גדול הוא עבורו, ופה נשאלת השאלה למי השכר גדול יותר, דהנה אמרי' (אבות ספ"ה) לפום צערא אגרא יעו"ש, ופי' הרע"ב כפי רוב הצער שאתה סובל בלמוד ועשיית המצוה, כן יהיה שכרך מרובה יעו"ש, ולכאו' חזי' דאכן הצער הוא הקובע את רמת השכר


נראה לענ"ד לחלוק על אופן הצגת השאלה, אמנם יתכן ואחד מתלהב בלימודו בלא קושי של התמדה זמן זמנים טובא, ונהנה מלמודו, אבל באופן כללי, הרי מקניני התורה הוא 'מיעוט תענוג' ו'קבלת היסורין', וכל אחד לפי מה שהוא שייך בזה, שלא לדבר ממיעוט שיחה ומיעוט שינה ומיעוט ד"א ומיעוט שחוק, ואין זה סתירה לחלק השמחה בתורה שודאי גם ישנו. ועוד איתא בברכות ה,א ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן תורה וכו'. אלא שלכל אחד כמובן הצער והיסורים הם באופן אחר, אחד, עצם הישיבה ללמוד, ואחד הריכוז בעיון, ואחד אי הבהירות בשמעתתא כמו שמסופר על רבינו הגר"א, ועי' מכל האמור בהרחבה בספר משנת רבי אהרן חלק א עמ' מד.

ופשוט שגם אצל האנשים הגדולים ביותר שמחת התורה אינה שוה בכל המצבים, ולפעמים הכניסה מתוך יסורי עוה"ז למצב של 'תורתך שעשועי' זה הצערא, וכידוע הרבה עובדות בזה מגדולינו ומאורינו.

ולענין ישוב הקושיא הנ"ל, אצל כל אדם עצמו, מה חשוב יותר הצער או השמחה, באמת שניהם חשובים, זה ברור שעל הצער מקבלים שכר טפי, וטוב אחת בצער ממאה שלא בצער, ומ"מ כמו שמתפללים שלא נבוא לידי נסיון, כך מתפללים שלא יבוא לידי צער, ויערבו דברי התורה בפינו, וברור שאדם מתגדל בתורה ע"י הרגשת העריבות בד"ת שאזי ד"ת נבלעין בדמו כלשון האגלי טל בהקדמה, וגם מתוך הצער והעמל הרי השאיפה היא להגיע לשמחה.

ונראה איפוא שההגדרה היא, ששלימות צורת המצוה היא לימוד מתוך עריבות ושמחה, אבל שלימות הנפש והבודה וכן תשלום השכר בהכנה ובמסירות ללמוד תורה יש בלימוד בצער, וה' ינחנו בדרך אמת.

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' יולי 26, 2010 3:08 pm

אני לא בא לתת ביאור מלא, אלא רק להויף כאן צד.
אולי מה שאמרו לפום צערא אגרא לאו דוקא על כל רגע ורגע, אלא שאם האדם נמדד שגם בשעת קושי וצער עמד בקיום המצווה הרי הוא נתן ערך אחר לכל מצוותיו, ויקבל עליהם תמיד שכר יותר גבוה, כי הוא נתן את המחיר והערך למעשיו, וא"כ לא קשיא מידי, כי אין אדם שלא עומד אף פעם בניסיון של קושי וצער וא"כ אין בזה סתירה לכל מה שהוא שמח תמיד בתלמודו.

תחכמוני
הודעות: 161
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 7:01 pm

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי תחכמוני » ב' יולי 26, 2010 3:48 pm

מגיב ומניב כתב:ונראה איפוא שההגדרה היא, ששלימות צורת המצוה היא לימוד מתוך עריבות ושמחה, אבל שלימות הנפש והבודה וכן תשלום השכר בהכנה ובמסירות ללמוד תורה יש בלימוד בצער, וה' ינחנו בדרך אמת.

למעשה מכל דבריך עולה שהמתמידים הגדולים הנהנים מלימודם בכל רגע, יקבל שכר פחות מהלומד איזה שעתים שלש בצער נוראי - וזה הרי לא יעלה על העת, כמו שהוכחתי מהענין של כעס!
נערך לאחרונה על ידי תחכמוני ב ג' יולי 27, 2010 6:45 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ב' יולי 26, 2010 4:18 pm

כבר נתבאר בדברי שלמתמידים הגדולים ישנו ג"כ צער בעמל העיון ובכל מיני מצבים. ויתירה מזו, המעלה הנכספת מצד שלימות הדבר, והשכר על הצער והטירחא שני ענינים המה, וכמש"נ, ולא מוכח מידי מכעס, ודאי שהשלימות היא מדת ההשתוות, ולא לכעוס כלל, אבל המצטער הרבה פשוט שיקבל שכר טפי. וכמו שודאי שמי שלא זכה לכשרונות משמיא יקבל שכר טפי, אבל ודאי שאין זו מעלה לכמה ענינים, והחזו"א אמר שזה לשה"ר לומר על אחד שהוא לא בעל כשרון, וכבר התבטא פעם מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שהתמדה זה ג"כ כשרון, ודפח"ח.

יתכן שא' שעבד על מעלה הרבה יקבל שכר על עצם מציאות המעלה אצלו כיון שבאתה לו בצער, ויל"ע.
נערך לאחרונה על ידי מגיב ומניב ב ג' יולי 27, 2010 7:49 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

תחכמוני
הודעות: 161
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 7:01 pm

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי תחכמוני » ב' יולי 26, 2010 4:54 pm

מגיב ומניב כתב:
ודאי שהשלימות היא מדת ההשתוות, ולא לכעוס כלל, אבל המצטער הרבה פשוט שיקבל שכר טפי. ו.

צ"ע
נערך לאחרונה על ידי תחכמוני ב ג' יולי 27, 2010 6:46 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ג' יולי 27, 2010 8:17 am

אמחיש דברי הקודמים, אחד שנולד עם כל מיני מעלות ומידות טובות ולא נתאמץ בזה כלל, (ולא היה לו נסיון שלא לקלקל...), אטו יקבל שכר על מה שהוא נולד כזה? וא"כ לא ידעתי מה צ"ע בדברי הקודמים על מידת הכעס.

לענ"ד נראה שזה נקודה יסודית בכל ענין שכר ועונש כמו שומרים אנו ביציאתינו מבית המדרש שאנו עמלים ומקבלים שכר, וידועים דברי מרן הח"ח שהשכר הוא לפי העמל ולא לפי התוצאות, אף שודאי השאיפה היא להגיע לתוצאות דהיינו השלימות בתורה ובכל מדה נכונה.

שליטא
הודעות: 698
הצטרף: ב' אוגוסט 30, 2010 7:41 pm

Re: שכר ועונש

הודעהעל ידי שליטא » ד' ספטמבר 01, 2010 6:08 pm

אולי אפשר לומר..
שלפום צערא אגרא זה מצד האדם כלפי עצמו..
ולא מצד האדם כלפי אחרים..

כוון שאפ' אם לאחד לא קשה ללמוד..
ולשני כן קשה..

על כל פנים..
בטוח שיש דברים שלשני יותר קל..
ולראשון יותר קשה..

שהרי זה כל ענין התיקון שבגללו אנו נמצאים כאן..

אלא אם כן מדובר על אדם מתוקן שבא רק לתקן אחרים..
כמו האריז"ל וכד'..


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיים שאול ו־ 27 אורחים