מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ד' יולי 28, 2010 10:53 am

בפרשת בראשית (א,כט-ל): ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע...לכם יהיה לאכלה: ולכל חית הארץ...את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן.

כתב הטור בפי' עה"ת: תמיה לי מה שייך כאן לומר ויהי כן שאינו כסדר שאר הימים שכתוב ויהי כן אחר אמירה לומר אחר שאמר ורצה שיצא הדבר לפועל היה כן, אבל כאן לא יצא שום פועל אחר האמירה ולא אמר אלא לסדר להם אכילתם, יעו"ש.

ונראה לבאר לפי דברי רבינו הגר"א באדרתו שביאר ענין אמירה זו בזה"ל: ג"כ מעשרה מאמרות מפני שנתן כח בזרע ופירות שיזונו ויסעדו את לב האדם לא כן עשב השדה, אבל בעה"ח נתן כח בעשבי השדה שיזונו מהם ולא מתבואות וזרעים ופירות כי לא יסעדו את לבם.

מבואר מדבריו, דהיתה כאן בריאה מיוחדת של 'כח הזן' במאכלים לאדם ולבהמה כל אחד לפי ענינו, ולפי זה מבואר דיש כאן פעולה שיצאה לפועל, ולכן כתיב ויהי כן .

שוב מצאתי לשון הרמב"ן להלן פר' נח (ט,ו): וסוד הענין, כי בעת היצירה נתן לאדם את כל עשב זורע זרע...ונתן לחיה את כל ירק עשב לאכלה, ואמר הכתוב ויהי כן, כי הוא טבעם ומנהגם.

והנה בברכת הנהנין שלפניה מצינו שני מטבעות של ברכה, ברכה על עצם הבריאה שברא השי"ת: בורא מיני מזונות, פרי הגפן, פרי העץ וכיו"ב, שכיון שנהנה מזה מודה על עצם הבריאה החשובה שברא השי"ת. אבל באופן שנהנה מן החי או מכל דבר שאינו גדולי קרקע ואפילו שותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו.

ונראה דכאן אין הברכה על בריאה מסוימת שברא הקב"ה, אלא שמודה שכל מה שיש בעולם נברא בדבר ה', ומודה על הנאתו מכלל הבריאה שברא ה' .

אולם יתכן לומר עוד, דכאן אינו מודה על כללות בריאת כל הנבראים, אלא על אותו כח הזן שנמצא בכל המאכלים שהוא 'נהיה בדברו', שהרי נתבאר שהיה מאמר מיוחד מאת השי"ת לייסד כח זה. ובאמת חלוק גדר ההודאה בברכה זו, שאינו מודה על הדבר בחפצא, אלא על הנאתו ממנו מכח הזן שבו, ועי' היטב.

ולפי"ז מה מאוד יתבאר נוסח ברכה אחרונה המקבילה לברכת שהכל שמברך על הכל: בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. וכבר פירשו ד'חסרונם' היינו הצורך הגדול של בני האדם שזה המזונות והמאכלים, ואחר שמודים על בריאת הנפשות והמאכלים, מוסיפים להודות על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, היינו שהכניס בהם כח הזן שיחיו מהם נפש כל חי, כל אחד לפי ענינו. (עיקרי הדברים שמעתי מהג"ר אליהו דיסקין שליט"א).

תחכמוני
הודעות: 161
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 7:01 pm

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי תחכמוני » ד' יולי 28, 2010 11:14 am

אולי פה המקום לעלות את הנושא - של לשון אמירת 'ניהיה' בדברו, אם בלשון 'הוה' או בלשון 'עבר?'

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ד' יולי 28, 2010 11:52 am

לשאלת תחכמוני הנ"ל, האי מילתא הויא מחלוקת מפורשת באחרונים. ראה מג"א סי' רד,יד בשם חכמת מנוח שי"ל נהיה בסגול תחת היו"ד שהוא לשון בינוני ולא בקמץ שהוא לשון עבר, דרוב הברכות נתקנו בלשון בינוני ויש לילך אחר הרוב. אבל המג"א סי' קסז,ח השיב על דבריו, ונראה דעתו להלכה לומר נהיה בקמץ בלשון עבר, וכ"כ בבאר היטב.

ולהלכה נחלקו בזה, דעת החת"ס בהגהותיו סי' רד וכן בשו"ת שאלת יעבץ א,קד וברכי יוסף (מובאים בשע"ת שם) שיש לומר בקמץ, לעומת זאת במעשה רב סי' עו הובא בשם רבינו הגר"א לומר בסגול, ובאמת ראה בחידושי הגר"א אמרי נועם ברכות ס,ב דכל הברכות אומר בלשון הווה, (מלבד כמה ברכות בודדות, יעו"ש), ועי' בספר ערוך השולחן סי' מו,ג בטעמא דמילתא שמברך בלשון הווה כי הקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

במשנ"ב לא מצאתי לע"ע מזה.

מנחם
הודעות: 204
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 7:32 pm
מיקום: מודיעין עילית

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי מנחם » ד' יולי 28, 2010 1:37 pm

מגיב ומניב כתב:לשאלת תחכמוני הנ"ל, האי מילתא הויא מחלוקת מפורשת באחרונים. ראה מג"א סי' רד,יד בשם חכמת מנוח שי"ל נהיה בסגול תחת היו"ד שהוא לשון בינוני ולא בקמץ שהוא לשון עבר, דרוב הברכות נתקנו בלשון בינוני ויש לילך אחר הרוב. אבל המג"א סי' קסז,ח השיב על דבריו, ונראה דעתו להלכה לומר נהיה בקמץ בלשון עבר, וכ"כ בבאר היטב.

ולהלכה נחלקו בזה, דעת החת"ס בהגהותיו סי' רד וכן בשו"ת שאלת יעבץ א,קד וברכי יוסף (מובאים בשע"ת שם) שיש לומר בקמץ, לעומת זאת במעשה רב סי' עו הובא בשם רבינו הגר"א לומר בסגול, ובאמת ראה בחידושי הגר"א אמרי נועם ברכות ס,ב דכל הברכות אומר בלשון הווה, (מלבד כמה ברכות בודדות, יעו"ש), ועי' בספר ערוך השולחן סי' מו,ג בטעמא דמילתא שמברך בלשון הווה כי הקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

במשנ"ב לא מצאתי לע"ע מזה.

מה שיש עוד לדון ע"פ דקדוק לשה"ק, איך אומרים נהיָה בלשון הווה, אם נִהְיֶה או נֶהֱוֶה.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי חיים » ד' יולי 28, 2010 1:54 pm

מנחם כתב: מה שיש עוד לדון ע"פ דקדוק לשה"ק, איך אומרים נהיָה בלשון הווה, אם נִהְיֶה או נֶהֱוֶה.

לכאורה נהיה ונהוה, היינו הך, אלא נהיה הוא בלה"ק, ונהוה מקורו מארמית משורש הֱוֵא.

מנחם
הודעות: 204
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 7:32 pm
מיקום: מודיעין עילית

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי מנחם » ה' יולי 29, 2010 8:13 am

חיים כתב:
מנחם כתב: מה שיש עוד לדון ע"פ דקדוק לשה"ק, איך אומרים נהיָה בלשון הווה, אם נִהְיֶה או נֶהֱוֶה.

לכאורה נהיה ונהוה, היינו הך, אלא נהיה הוא בלה"ק, ונהוה מקורו מארמית משורש הֱוֵא.

בלשון תורה "הנה יד ה' הוה", ובלשון חכמים "היה הווה ויהיה"

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי חיים » ה' יולי 29, 2010 1:42 pm

בשמות ט, ג כתוב "הנה יד ה' הוֹיָה".
פסוק כמו שאתה מצטט לא מצאתי.

מנחם
הודעות: 204
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 7:32 pm
מיקום: מודיעין עילית

Re: שהכל נהיה בדברו-מהות הברכה

הודעהעל ידי מנחם » ה' יולי 29, 2010 6:56 pm

מודה. טעות נפלה בפי...


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים