עמוד 1 מתוך 3

חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 10:23 am
על ידי הישיבישער
האם למישהו ידוע על מאמר או ספר (בן זמננו) המשיבים על דעת החזון איש בעניין איסור השימוש בחשמל בשבת?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 10:52 am
על ידי גם זו לטובה
האגרו"מ תמה על החזו"א, שאם אין היתר של פיקו"נ אסור משום מעשה שבת, ואם איכא התירא דפקו"נ אין מקום לאסור משום חילול השם.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 2:37 pm
על ידי יורה_דעות
עבודת הפועלים בחברת חשמל אינה גורמת לכל יצור החשמל, והוא נעשה מאליו, אבל הם מסייעים ומפקחים ומכוונים, עד שבלא סיועם לא ייתכן היצור. ואם יעזבו כולם ליום אחד יהיה אסון. על כן א"א לקרוא ע"ז שם מעשה שבת, כי אין עבודתם העשיה. אבל חלול ה' איכא. ופקוח נפש לא שייך, כי עושים הרבה מעבר מהצריך לפקוח נפש, ואין מגמתם עבור פקו"נ כלל, דהיינו אף שכמובן שמחים לסייע גם לבתי חולים שאין להם גנרטור ולאנשים הצריכים חשמל. הם באים כדי לספק חשמל לכל המדינה גם לחרדים, ואם היו באים למטרת פקו"נ לא היו צריכים לעשות רוב פעולותיהם. ודומה לסופר פארם שפותחים בשבת משום שיש להם תורנות בתי מרקחת, ולפעמים קונים תרופות שהם פקו"נ. וכמובן הרבה יותר גרוע.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 9:08 pm
על ידי שלימות
יורה_דעות כתב:ופקוח נפש לא שייך, כי עושים הרבה מעבר מהצריך לפקוח נפש, ואין מגמתם עבור פקו"נ כלל, דהיינו אף שכמובן שמחים לסייע גם לבתי חולים שאין להם גנרטור ולאנשים הצריכים חשמל. הם באים כדי לספק חשמל לכל המדינה גם לחרדים, ואם היו באים למטרת פקו"נ לא היו צריכים לעשות רוב פעולותיהם. ודומה לסופר פארם שפותחים בשבת משום שיש להם תורנות בתי מרקחת, ולפעמים קונים תרופות שהם פקו"נ. וכמובן הרבה יותר גרוע.

כמדומני שאי"ז מדויק דבהלכה הדבר נמדד כך: אם היו מפסיקים את החשמל ההיה בזה פיקו"נ או לא. ואף שיש גנרטורי חירום לביה"ח אי"ז מכסה על הכל ועדיין יש משו' פיקו"נ

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 10:27 pm
על ידי יורה_דעות
מפני מה סובר כת"ר שבהלכה הדבר נקבע ע"פ ברירה כוזבת? הלא ישנה גם אפשרות שלישית, לעשות מה שצריך לצורך פקו"נ. וכיון שעושה הרבה יותר ממה שצריך לפקו"נ א"א לקרוא להכל פקו"נ. וזה דומה בדיוק לסופר פארם שמנהלים חנות ועסק שלם בשבת ומוכרים בו מכל טוב ומכל רע, ואף שנכון הדבר שאם לא יהיה אפשר להשיג שום תרופה בשום מקום בארץ בשבת יהי' פקו"נ, אבל זה לא מכריח אותם לנהל פעילות מסחרית בהיקף גדול. ולכן א"א לומר שכל מי שעובד בסופר פארם בשבת מקיים מצוה משום פקוח נפש. וממילא אם שומר שבת ייהנה מעבודתם יהיה חילול ה' כמובן.
ועוד דמכיון שהעושים אינם מתכונים לפקוח נפש כלל, אלא לעבודתם הרגילה, אין להם היתר לחלל שבת. דהעובדה שהחולים סומכים עליהם (כי להם מותר לסמוך גם על רשעים) לא הופכת אותם למחללי שבת עבור פקוח נפש.
ודומה הדבר לאדם שעובר בשבת ברכבו ומוכר מוצרים לפרנסתו, שמותר למי שהוא חולה מסוכן לקנות אצלו מה שצריך, אבל אין זה הופך את נסיעת המכירות שלו להיתר, ומותר להתרות בו ולהרגו כדין מחלל שבת. אפי' אם בכל שבת יש חולה אחד מסוכן שקונה אצלו, כי אם הוא לא היה נוסע החולה היה הולך למקום אחר, או מסתדר באופן אחר, ולכל היותר מסכם עם המוכר הזה שיעשה עבורו רק מה שצריך לפקו"נ. והמוכר אין דעתו לשם הצלה, על כן אין לו דין מציל.
לפי טענתך, נוכל גם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת בכל המדינה, כי זה מביא תועלת לחולים שיש בהם סכנה וצריכים להגיע דחוף לכל מיני מקומות, ולא לכולם יש אפשרות לשלם על מונית או להזמין אמבולנס. בדיוק כמו הבתי חולים שאולי אין להם גנרטור.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 10:59 pm
על ידי אוצר החכמה
החילול השם הוא מה שניחא ליה בעבודת השבת. וההנחה של המתירים היא שאילו היו עובדים רק למנוע פיקוח נפש, גם אז היה חשמל לכולם. וממילא לא ניחא ליה כלל במה שעושים מעבר להכרח ולכן לא מיקרי חילול השם. וממילא לא דומה כלל לשאר הדוגמאות שהבאת. (ברור שאף אחד לא דן להתיר לעובדי חברת החשמל לעשות מעבר להכרח כמו הדוגמה שהבאת ממוכר התרופות, רק הדיון הוא אם ניחא לן במה שהם עושים)

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 11:09 pm
על ידי בין גברא לגברא
האגרות משה (או"ח ח"ד סי' קכ"ז) אסר שימוש בחשמל בשבת ודחה הסברא שיש להתיר בשביל בתי חולים, ורק לגבי מקרר כ' דיש מקום להקל במקום הפסד. [גם בשתי תשובות (או"ח ח"ד סי' ס"ד אות ד' וח"ה סי' מ"ג אות י"ז) שהראה יותר מקום להקל מבואר שדעתו האישית נטה להחמיר אך התאמץ להסביר המתירים מאחר שרוב אנשים נהגו בו היתר, וגם במה שכתב להתיר כ' רק כפי מה ששמע על המציאות, וכנראה לא היה ברור לו כלל שכן הוא שסיים - ומהראוי שתתיישב בזה עם הגרש"ז אויערבאך שיודע כל עניין החשמל בא"י עכ"ל. כפי הנשמע על מה שקורה בחברת חשמל באמת אין המציאות כפי מה ששמע.]
רק שכ' לגבי סברת החז"א דיש חילול ה' דאם איכא היתר מחמת שצריכים לעשות עבודת החשמל בשביל הבתי חולים לא היה בזה גם איסור דחלול השם. יתכן שהחז"א לא ס"ל דיש היתר מצד פקו"נ [וכדעת האג"מ בעצמו] וממילא הוסיף דיש בזה חילול השם ויש להחמיר בזה ביותר, גם במקום שיש להקל מצד מעשה שבת בלבד. ואולי ס"ל שאם למעשה לא הכינו דרך לייצר חשמל עבור פקו"נ בלי חילול שבת וממילא מוכרחים לחלל שבת יתכן שיש מקום להתיר מעשה שבת אבל מ"מ יש בזה משום חילול ה' שהרי בכל שבת באופן קבוע מכניסים עצמם למצב כזה שיהיה צורך לחלל שבת כשיש אפשרות להכין מראש דרך למעט חילול שבת, וזה חילול ה' במה שמשתמשים בחשמל המיוצר באופן כזה ונהנים במה שרומסים שבת בריש גלי שלא לצורך.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 11:37 pm
על ידי יורה_דעות
אוצר החכמה כתב: וההנחה של המתירים היא שאילו היו עובדים רק למנוע פיקוח נפש, גם אז היה חשמל לכולם. וממילא לא ניחא ליה כלל במה שעושים מעבר להכרח ולכן לא מיקרי חילול השם.

אבל הנחה זו שגויה כמובן, החשמל הנצרך לפקו"נ הוא כמות זניחה יחסית, העבודה בחברת החשמל היא תלויה מאד ביחס לצריכה, אם הצריכה היתה יורדת ב95% העבודה היתה שונה לגמרי. וכמובן שגם עבור הכמות הזניחה של פקו"נ אפשר היה בהשקעה מתאימה ליצור מערכת אוטומטית לגמרי. כל הצורך בפקו"נ הוא מחמת שמדובר במחללי שבת שאין להם ענין לעשות בהיתר, הם לא מחלליםש בת בשביל פקו"נ, אלא בגלל שהם מעוניינם ליצר חשמל בשבת לכל מאן דבעי.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 10, 2013 11:54 pm
על ידי דניאל
יורה_דעות כתב:
אוצר החכמה כתב: וההנחה של המתירים היא שאילו היו עובדים רק למנוע פיקוח נפש, גם אז היה חשמל לכולם. וממילא לא ניחא ליה כלל במה שעושים מעבר להכרח ולכן לא מיקרי חילול השם.

אבל הנחה זו שגויה כמובן, החשמל הנצרך לפקו"נ הוא כמות זניחה יחסית, העבודה בחברת החשמל היא תלויה מאד ביחס לצריכה, אם הצריכה היתה יורדת ב95% העבודה היתה שונה לגמרי. וכמובן שגם עבור הכמות הזניחה של פקו"נ אפשר היה בהשקעה מתאימה ליצור מערכת אוטומטית לגמרי. כל הצורך בפקו"נ הוא מחמת שמדובר במחללי שבת שאין להם ענין לעשות בהיתר, הם לא מחלליםש בת בשביל פקו"נ, אלא בגלל שהם מעוניינם ליצר חשמל בשבת לכל מאן דבעי.
החשבון הוא אחר.
נניח שכל עובדי חברת החשמל חוזרים בתשובה באמצע השבת ובאים לשאול מה לעשות, לכאורה אין להם ברירה אלא לעשות מלאכות כדי שלא יפול החשמל של כולם יחד. הרי אין להם אפשרות לסנן מי פיקו"נ ומי לא פיקו"נ. א"כ למרות שיכלו שלא לבוא לידי כך מ"מ סוף סוף הם עושים בהיתר.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 12:03 am
על ידי אוצר החכמה
אני לא חושב שהמתירים סוברים כשהמציאות היא כמו שמציגה יורה דעות שאילו היו צריכים לעשות רק לפיקוח נפש לא היה חשמל לציבור. אלא להיפך, כיוון שהמערכת אחת (כמו שהסביר דניאל ואין זה רק באמצע השבת) א"כ אם היו נוהגים כראוי היו עובדים את המינימום ההכרחי לפיקוח נפש וממילא היה גם חשמל לציבור בכלל, ללא חילול שבת שאינו נצרך לפיקוח נפש. רק הם לא רוצים לעשות כן ומחללים שבת בידים הן לצורך פיקוח נפש והן שלא לצורך. וטענתם היא שכיוון שאין צורך בכך א"כ אינהו דעבדו לגרמייהו הוא דעבדו ולא מיקרי חילול השם. אפשר להתווכח על הסברא הזאת כמו שבוודאי סבר החזון איש אבל לא מהטעם שדומה למוכר חפצים.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 1:28 am
על ידי יורה_דעות
לעשות מערכת אוטומטית עבור כל המדינה קשה מאד (ואולי אף בלתי אפשרי בטכנולוגיה הזמינה בימינו. הציבור לא יכול לממן בחשבון חשמל מערכות של נאס"א), שכן הסיבה שצריכים לעבוד ולפקח בשבת היא שהצריכה משתנה. אם היו מקימים רשת רק עבור המספר הזעום של בתי חולים שיש בארץ, (בכלל לא ברור שאם אפשר ע"י גנרטור וגנרטור גיבוי, שמותר לעשות גם חשמל בח"ח עבורם). היה אפשר להעריך את הצריכה הרבה יותר בקלות, כמו בכל גנרטור שכונתי שלא צריך בד"כ התערבות בשבת.
אם מישהו צריך בבית שלו מכשיר לפקו"נ, הדרך הנכונה על פי ההלכה היא שידאגו לו למצבר או לגנרטור, ולא שיעשו חשמל עבור כל המדינה באיסור.
ומכיון שכך אפילו אם באמצע השבת תלוי בעובדים פקוח נפש, מכיון שיצרו את המערכת כך שמחללים שבת סתם, אנחנו בודאי נגיד להם שהם חייבים להמשיך, אבל זה הצורך שלנו להגיד להם כי אנו דואגים לפקו"נ, ואין זה מתיר את עבודתם. --אם אני מתנדב בהצלה, ואצור מערכת שתאפשר לי לרוץ להציל את הצריכים הצלה, רק אחרי שאעשן סיגריה, אדליק טלויזיה, ואברור פסולת מתוך אוכל בכלי. האם יורה לי הרב לעשות כל זאת כדי להציל? כן, אבל האם אין כאן חילול שבת וחילול ה' שהכנסתי עצמי לתוכו? ואם נוסיף לכאן שעובדי החברה לא מתענינים בפקו"נ ולא זו עבודתם או הסיבה לעבודתם, הרי נשאר רק החילול ה'.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 1:45 am
על ידי אבן זועקת
אתה מדבר מידיעה?? אז מה אם הצריכה משתנה, המחשב יכול לווסת את הייצור לפי הצריכה המשתנה.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 10:41 am
על ידי יורה_דעות
לא מידיעה כלי ראשון. אבל כך טוענים אנשים שביררו את הנושא.
תיאורטית אפשר ליצור מחשב על שיטפל בכל החשמל בארץ, אבל מכיון שצריך הרבה שיקול דעת באפנים השונים של ויסות הצריכה. עדיין יותר זול להפעיל עשרות עובדים מאשר לרכוש מחשב כזה ולתפעלו (כך מלמדת המציאות, שלא משתמשים במחשבי על אלא בבני אדם). בכל מקרה, בין אם עבודתם היא בויסות הצריכה ובין אם בכל דבר אחר, עובדה שצריכים את העובדים האלו במצב הקיים והמערכת לא אוטומטית לגמרי ללא מגע יד אדם. ולכן הטענה שרירה וקיימת. עבור פקו"נ אפשר וצריך ליצור מערכת אוטומטית, ועבור מדינה שלמה וצריכתה עובדה שזה לא משתלם. השיקול העיקרי של חברת החשמל הוא כיבוי הטורבינות והתנורים, פעולת הכיבוי מסובכת ארוכה ויקרה, ולכן עדיף להשאירם פועלים ברצף.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 1:17 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
פיקוח נפש זה לא רק בתי חולים. זה אלפי אנשים חולים השוהים בבתיהם ותלויים במכשירים שונים ובמזגנים להצלת חייהם. חברת החשמל הייתה אמורה לשים מספר גנרטורים בכל שכונה בארץ...

ראו גם כאן - http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%91%D7%AA#.D7.A9.D7.99.D7.9E.D7.95.D7.A9_.D7.91.D7.97.D7.A9.D7.9E.D7.9C_.D7.91.D7.A9.D7.91.D7.AA

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 1:24 pm
על ידי קשר של קיימא

Re: חשמל בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 11, 2013 2:41 pm
על ידי יורה_דעות
על כל הטיעונים האלו אפשר להתווכח, הן הלכתית (מה מוגדר כפקו"נ) והן מציאותית
אבל עדיין מבחינה הלכתית לעיקר הנדון אין שום נפ"מ
עובדי חברת החשמל לא באים להציל נפשות, הם עובדים הרבה יותר ממה שהיה צריך להציל נפשות
ולכן הגם שבהינתן ברירה כוזבת אחת אנו מקוים שיעבדו גם השבת כדי שלא ימותו אנשים
אבל מכיון שהם בוחרים בחילול שבת, דינם כמחללי שבת לכל דבר וענין
כאותו איש הצלה שמכריח את עצמו להציל רק אם יעשן סיגריה וכו'
ולכן הנהנה מחילול שבת (והוא לא במצב של פקו"נ) עובר בחילול ה'

Re: חשמל בשבת

פורסם: ש' אוקטובר 12, 2013 9:08 pm
על ידי קשר של קיימא
מהחוברת הנ"ל:

1.png
1.png (193.03 KiB) נצפה 6480 פעמים

2.png
2.png (224.29 KiB) נצפה 6480 פעמים


.

Re: חשמל בשבת

פורסם: א' אוקטובר 13, 2013 7:54 pm
על ידי ערבי פסחים
יישר כח גדול, תמיד רציתי לדעת למה באמת לא סמכו על זה, ופה הובאו כמה סוגי סיבות לעניין.
חידוש בשבילי שגם רבנים ספרדים חוששין לזה ובפרט הגאון הגדול ר' שמעון בעדני שליט"א שחתם על מכתב חריף של הגרנ"ק שליט"א

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 17, 2013 10:04 am
על ידי הישיבישער
בדיוק בגלל החוברת הנ"ל רציתי לדעת האם יש התייחסות רחבה בספר בן זמננו שבדק את העניין עם חברת החשמל ומסביר את ההיתר. משום שיש ציבור גדול מאד, כמדומני שרובו ככולו של הציבור החסידי שאינו מקפיד ע"ז. וגם שמעתי שבבריסק לא מקפידים על חשמל כשר.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 17, 2013 11:07 am
על ידי קשר של קיימא
בבריסק מקפידים ע"ז כפי ששמעתי מחבר שגיסו שייך לציבור שלהם,
וכן יעו' בחוברת הנ"ל שמביאים מספר עובדות והנהגות ח"ג שהגרי"ז זצ"ל הקפיד ע"ז,
ואני לא מאמין שהוא הקפיד וכל תלמידיו אינם מקפידים.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 17, 2013 3:19 pm
על ידי יורה_דעות
בספר החדש של הר' דרזי (נמכר השבוע ע"י י. בלוי בבתי המדרשות) יש אריכות רבה מאד על כל בירורי המציאות שנעשו מול חברת החשמל

Re: חשמל בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 17, 2013 8:09 pm
על ידי מאן מלכי
הנה דבריו החדשים של הרב דרזי [באישור הרב המחבר]
באוצה"ח יש מהדורת בקורת שהמחבר הכניס לשם לפני שהדפיסו בפועל, ובספר שנדפס עכשיו יש הוספות

..

Re: חשמל בשבת

פורסם: ש' אוקטובר 19, 2013 10:19 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
האם יש עניין להשתמש בגנרטור לתאורה כאשר במזגן משתמשים בחשמל של חח"י?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ב' אוקטובר 21, 2013 7:37 pm
על ידי מאן מלכי
אפרקסתא דעניא כתב:האם יש עניין להשתמש בגנרטור לתאורה כאשר במזגן משתמשים בחשמל של חח"י?


כל הדלקה היא נידון בפ"ע, עי' בשאלה זו בשבות יצחק ח"ו בסופו יש לו הוראות מרבו על כעין זה.
אגב מי שיחזיר את ההוצאות של שבת עבור הגנרטור על האור יחזיר גם בשביל מזגן [אא"כ יש בעיה טכנאית שא"א לקבל חשמל גם עבורם, ואז פתרונות אחרים כמו מצבר גדול הנקרא 'קומבי'].

Re: חשמל בשבת

פורסם: ב' אוקטובר 21, 2013 9:40 pm
על ידי איש רגיל
מאן מלכי כתב:[אא"כ יש בעיה טכנאית שא"א לקבל חשמל גם עבורם, ואז פתרונות אחרים כמו מצבר גדול הנקרא 'קומבי'].

שהוא פתרון מצויין עבור אלו המתגוררים במקום בו אין תשתית של גנרטור.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 12:02 am
על ידי אפרקסתא דעניא
אכן. בשכונתי יש גנרטור קטן, שאינו מכסה מזגנים דירתיים. האם המצבר הזה עשוי לכסות תאורה, מקרר, מקפיא ומזגן דירתי?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 12:16 am
על ידי אמסטרדם
שמעתי סיפור ששאלו את הרב מקלויזנברג בענין שימוש בחשמל בשבת - מאחר שהגה"ק מבעלזא נהג היתר בדבר, וענה שא"כ שהרב מבעלזא מתיר אז השאלה היא אם מותר להחמיר בדבר...
עוד שמעתי דבר קצת מתמיה שהרב מטשעבין נהג היתר בדבר רק עד לפטירתו של הגה"ק מבעלזא - האם ידוע למישהו אודות זה?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 1:39 am
על ידי איש רגיל
אפרקסתא דעניא כתב:אכן. בשכונתי יש גנרטור קטן, שאינו מכסה מזגנים דירתיים. האם המצבר הזה עשוי לכסות תאורה, מקרר, מקפיא ומזגן דירתי?

אין מדובר על מצבר אחד, אלא על כמה מצברים, כך שהם אמורים לכסות כל מה שתרצה. כמובן שמזמינים מצברים לפי הצריכה הצפויה.
אם אני זוכר נכון עסקני קופת הצדקה של שכונת סנהדריה בירושלים יודעים היכן ניתן להזמין מצברים אלו.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 2:13 am
על ידי עתניאל בן קנז
אמסטרדם כתב:שמעתי סיפור ששאלו את הרב מקלויזנברג בענין שימוש בחשמל בשבת - מאחר שהגה"ק מבעלזא נהג היתר בדבר, וענה שא"כ שהרב מבעלזא מתיר אז השאלה היא אם מותר להחמיר בדבר...
עוד שמעתי דבר קצת מתמיה שהרב מטשעבין נהג היתר בדבר רק עד לפטירתו של הגה"ק מבעלזא - האם ידוע למישהו אודות זה?

טעות, הרב מטשעבין נהג היתר [אכן על פי הנהגת ר' אהרן מבעלזא], ואפילו לאחר פטירתו.
עד שאחד ממקורביו הוציא חוברת לאסור, ובא לבקש ממנו הסכמה. ומאחר שלא יכל להשמט ממנו, ומאידך לא רצה לעשות שקר בנפשו, ליתן הסכמה, ובעצמו לנהוג להיפך. לכן הפסיק בערוב ימיו להשתמש בחשמל.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 1:31 pm
על ידי קשר של קיימא
איש רגיל כתב:
אפרקסתא דעניא כתב:אכן. בשכונתי יש גנרטור קטן, שאינו מכסה מזגנים דירתיים. האם המצבר הזה עשוי לכסות תאורה, מקרר, מקפיא ומזגן דירתי?

אין מדובר על מצבר אחד, אלא על כמה מצברים, כך שהם אמורים לכסות כל מה שתרצה. כמובן שמזמינים מצברים לפי הצריכה הצפויה.
אם אני זוכר נכון עסקני קופת הצדקה של שכונת סנהדריה בירושלים יודעים היכן ניתן להזמין מצברים אלו.


המצבר יכול להחזיק הכל כפשוטו ממש, השאלה רק איזה גודל וכמה אתה קונה. חברת "מאירי שבת" מטפלים בזה טל':
0548-444-350 | קו מידע והסברים: 02-6233343 [להקיש 8] | 0737294429

יש עוד פתרונות בטל' : 02-5712483

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 1:42 pm
על ידי קשר של קיימא
אמסטרדם כתב:שמעתי סיפור ששאלו את הרב מקלויזנברג בענין שימוש בחשמל בשבת - מאחר שהגה"ק מבעלזא נהג היתר בדבר, וענה שא"כ שהרב מבעלזא מתיר אז השאלה היא אם מותר להחמיר בדבר...
עוד שמעתי דבר קצת מתמיה שהרב מטשעבין נהג היתר בדבר רק עד לפטירתו של הגה"ק מבעלזא - האם ידוע למישהו אודות זה?


הסיפור ידוע שהרב מקלויזנברג אמר שיש לו ק"נ טעמים לאסור אבל הואיל והאדמו"ר מבעלזא מיקל אז הוא משתמש ג"כ. עכ"ז מי שיש לו קצת מח בקודקודו ועבר קצת על החוברת שציינו פה לעיל, זה כמו להגיד ששמעתי מהאדמו"ר שמותר לפתוח מקררים בשבת ללא כל פקפוק וממילא איני צריך כל מיני התקנים למיניהם. ונשאל האם ידוע לך שיש שינויים מקצה לקצה ממקרר של אז והיום, ויש מקררים שאתה פותח את דלת המקפיא המאורר מפסיק לעבוד לאלתר ובסגירתו ממשיך, או שיש צג בצד שמשתנה מיד בפתיחה וכדו'. כן הוא זה הדבר ממש, פעם הכל היה עובד על גז וברובו אוטומטי וכך היה ידוע ומפורסם והחזו"א אחז שעכ"ז זאת אסור כי יש חילול ד' שעומדים יהודים מוכנים בכל רגע לתקן תקלות ואינם מוכנים בשום פנים ואופן לעשות ע"י גוים ואינו אלא מרד... וע"ז יתכן וחלקו. היום המציאות וכפי שצילם המחבר החוברת יש תחנות כח פחמי ועובדים שם יהודים יומם ולילה לא ישבותו להביא פחם למעברים ויש חדרי פיקוח שמוסיפים זרם ומפחיתים בש"ק רח"ל. א"כ ראוי לחשוב פעמיים האם ברור שגם בזה היה מיקל.
קח לך את הגריש"א זצ"ל, עד תשנ"א היה מיקל מעיקר הדין בגלל הנ"ל אולי בצירוף צורך הבתי חולים, ואילו בעשרים שנה האחרונות כפי שמספר תלמידו הרב דרזי, אחרי שנודע לו כל הנ"ל התחיל לאסור. הורה לישיבות לסגור הישיבה לשבת אם אין גנרטור, הורה לאנשים לא לסגור שידוך עם מי שלא יאפשר להקפיד ע"ז [כך סיפר על עצמו], ישיבה בלא גנרטור אמר שלא שייכת לציבור החרדי... הכל בחוברת הנ"ל.
בקיצור מי שמוכן לפתוח בשבת כל מקרר בעיניים עצומות שימשיך להשתמש בחשמל בעיניים עצומות עפ"י פסק שלפני 60 שנה שלא נתבארו טעמי הפסק, ומאידך הנתונים השתנו מקצה לקצה. ע"כ.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 8:33 pm
על ידי מאירי
ייש"כ הרב קש"ק, אמת לאמיתה, והדברים ידועים, רק שהמקילין קשה להם לחשוב על שינוי... בפרט שזה נוגע לממון, ואולי צריך לשכנע בצד הפיננסי שהדבר מהוצאות שבת כידוע וא"כ הכל חוזר כמובטח.

Re: חשמל בשבת

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2013 10:44 pm
על ידי מאירי
אגב ראיתי היום במוסף ש"ק יתד מע"ש וירא האחרון, עמ' 26, בשם הג"ר שאול ברזם זצ"ל ששאל להחזו"א אמאי אין לסמוך על היתר פיקו"נ שודאי יש בעיר חולה שצריך לחשמל, והשיבו החזו"א שהוא דומה לאחד הלומד רפואה באוניברסיטה וכי יתירו לו לכתוב בש"ק את החומר שלומד בגלל שיהיה פעם רופא ויטפל בפיקו"נ בשבת?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 23, 2013 1:45 am
על ידי איש רגיל
אחר ידיעת מך ערכי, אך תורה היא וללמוד אני צריך.
מה הקשר בין כתיבת מבחנים באוניברסיטה שנוגעת לשאלת פיקוח נפש עתידי [שכתב ע"ז הגר"ש וואזנר שטענה זו היא עקירת התורה], לבין מרבה בחבילה בפיקוח נפש עכשווי?

Re: חשמל בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 23, 2013 8:56 pm
על ידי בברכה המשולשת
התייחס לכך כבר החזו"א עצמו בדבריו אודות ניתוחי מתים

Re: חשמל בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 23, 2013 9:32 pm
על ידי אמסטרדם
מענין לענין - שמעתי שהגה"צ הרב שך ז"ל נהג ללמוד בליל שב"ק בביהמ"ד בעלזא ברחוב האדמו"ר מבעלזא עד שמאן דהו "גילה" לו ה"סוד" שאין שם גנורטר ומני אז פסק כמובן מללמוד שם - אולי יהיה לר' עתניאל בן קנז מה להוסיף בענין,

Re: חשמל בשבת

פורסם: א' אוקטובר 27, 2013 9:13 pm
על ידי עתניאל בן קנז
אמסטרדם כתב:מענין לענין - שמעתי שהגה"צ הרב שך ז"ל נהג ללמוד בליל שב"ק בביהמ"ד בעלזא ברחוב האדמו"ר מבעלזא עד שמאן דהו "גילה" לו ה"סוד" שאין שם גנורטר ומני אז פסק כמובן מללמוד שם - אולי יהיה לר' עתניאל בן קנז מה להוסיף בענין,

אכן כן. בשנים הראשונות להקמת השטיבל ברחוב בעלזא, החשמל בשבת היה על ידי גנרטור. ואכן הרב שך היה לומד שם בליל שבת.
בהמשך השנים, טענו כמה חסידים (שוטים), שזה פגיעה בכבודו של האדמו"ר מבעלזא זצ"ל - שבביתו כן השתשמו בחשמל בשבת - אם יחמירו כדעת החזו"א לאיסור. וכך היה ויכוח זמן מה. ולמעשה כאשר התקלקל הגנרטור כבר לא תקנו אותו, והכל פעל על פי רשת החשמל הארצית.

אותם חסידים שוטים, לא הסתפקו בכך, ואחד מהם, רצה לחגוג את נצחונו, ופנה לרב שך בתרועת נצחון, ש'ידע הרב, שהאור פה פועל מרשת החשמל...'. הרב שך נבהל, ומיד גם והלך... ולא חזר שוב...
(איזה נצחון מתוק...).

טוב, לא נכנס לראשם של שוטים אלו. אולם לגופו של ענין, כבר הגיעו עדיות רבות, שלמרות שהרה"ק מבעלזא זצ"ל אכן סבר שמותר להשתמש ברשת החשמל בשבת, אבל גם הוא ראה בעדיפות אם לא ישתמשו בהיתר זה. (ואף אמר שחפץ שבישיבתו, שבונה בירושלים, יהיה גנרטור לשבת -- אלא שהוא נפטר באמצע הבניה, ולמעשה מקשיים טכנים הדבר לא התבצע.
כמו"כ האדמו"|ר הנוכחי מבעלזא ביקש להכין בבית המדרש הגדול בירושלים גנרטור, ואף הכינו תשתיות לכך... והדבר מתעכב מקשיים טכנים בלבד.

כך שלסיכום, שיטתו של האדמור מבעלזא זצ"ל היתה, שמן הדין אפשר להקל (הוא לא נימק, כך שא"א להתפלל בדבריו - או לדון אם הם אקטואליים גם למציאות היום, וכל אחד יקח זאת על אחרויתו), אולם זאת רק כ'היתר' בלבד. אבל עדיפות יש שלא להשתמש בחשמל...

Re: חשמל בשבת

פורסם: א' אוקטובר 27, 2013 9:22 pm
על ידי איש רגיל
עתניאל בן קנז כתב:
אמסטרדם כתב:מענין לענין - שמעתי שהגה"צ הרב שך ז"ל נהג ללמוד בליל שב"ק בביהמ"ד בעלזא ברחוב האדמו"ר מבעלזא עד שמאן דהו "גילה" לו ה"סוד" שאין שם גנורטר ומני אז פסק כמובן מללמוד שם - אולי יהיה לר' עתניאל בן קנז מה להוסיף בענין,

אכן כן. בשנים הראשונות להקמת השטיבל ברחוב בעלזא, החשמל בשבת היה על ידי גנרטור. ואכן הרב שך היה לומד שם בליל שבת.
בהמשך השנים, טענו כמה חסידים (שוטים), שזה פגיעה בכבודו של האדמו"ר מבעלזא זצ"ל - שבביתו כן השתשמו בחשמל בשבת - אם יחמירו כדעת החזו"א לאיסור. וכך היה ויכוח זמן מה. ולמעשה כאשר התקלקל הגנרטור כבר לא תקנו אותו, והכל פעל על פי רשת החשמל הארצית.

אותם חסידים שוטים, לא הסתפקו בכך, ואחד מהם, רצה לחגוג את נצחונו, ופנה לרב שך בתרועת נצחון, ש'ידע הרב, שהאור פה פועל מרשת החשמל...'. הרב שך נבהל, ומיד גם והלך... ולא חזר שוב...
(איזה נצחון מתוק...).

טוב, לא נכנס לראשם של שוטים אלו. אולם לגופו של ענין, כבר הגיעו עדיות רבות, שלמרות שהרה"ק מבעלזא זצ"ל אכן סבר שמותר להשתמש ברשת החשמל בשבת, אבל גם הוא ראה בעדיפות אם לא ישתמשו בהיתר זה. (ואף אמר שחפץ שבישיבתו, שבונה בירושלים, יהיה גנרטור לשבת -- אלא שהוא נפטר באמצע הבניה, ולמעשה מקשיים טכנים הדבר לא התבצע.
כמו"כ האדמו"|ר הנוכחי מבעלזא ביקש להכין בבית המדרש הגדול בירושלים גנרטור, ואף הכינו תשתיות לכך... והדבר מתעכב מקשיים טכנים בלבד.

כך שלסיכום, שיטתו של האדמור מבעלזא זצ"ל היתה, שמן הדין אפשר להקל (הוא לא נימק, כך שא"א להתפלל בדבריו - או לדון אם הם אקטואליים גם למציאות היום, וכל אחד יקח זאת על אחרויתו), אולם זאת רק כ'היתר' בלבד. אבל עדיפות יש שלא להשתמש בחשמל...

נו... נו...

Re: חשמל בשבת

פורסם: א' אוקטובר 27, 2013 9:34 pm
על ידי עתניאל בן קנז
איש רגיל כתב:
עתניאל בן קנז כתב:
אמסטרדם כתב:מענין לענין - שמעתי שהגה"צ הרב שך ז"ל נהג ללמוד בליל שב"ק בביהמ"ד בעלזא ברחוב האדמו"ר מבעלזא עד שמאן דהו "גילה" לו ה"סוד" שאין שם גנורטר ומני אז פסק כמובן מללמוד שם - אולי יהיה לר' עתניאל בן קנז מה להוסיף בענין,

אכן כן. בשנים הראשונות להקמת השטיבל ברחוב בעלזא, החשמל בשבת היה על ידי גנרטור. ואכן הרב שך היה לומד שם בליל שבת.
בהמשך השנים, טענו כמה חסידים (שוטים), שזה פגיעה בכבודו של האדמו"ר מבעלזא זצ"ל - שבביתו כן השתשמו בחשמל בשבת - אם יחמירו כדעת החזו"א לאיסור. וכך היה ויכוח זמן מה. ולמעשה כאשר התקלקל הגנרטור כבר לא תקנו אותו, והכל פעל על פי רשת החשמל הארצית.

אותם חסידים שוטים, לא הסתפקו בכך, ואחד מהם, רצה לחגוג את נצחונו, ופנה לרב שך בתרועת נצחון, ש'ידע הרב, שהאור פה פועל מרשת החשמל...'. הרב שך נבהל, ומיד גם והלך... ולא חזר שוב...
(איזה נצחון מתוק...).

טוב, לא נכנס לראשם של שוטים אלו. אולם לגופו של ענין, כבר הגיעו עדיות רבות, שלמרות שהרה"ק מבעלזא זצ"ל אכן סבר שמותר להשתמש ברשת החשמל בשבת, אבל גם הוא ראה בעדיפות אם לא ישתמשו בהיתר זה. (ואף אמר שחפץ שבישיבתו, שבונה בירושלים, יהיה גנרטור לשבת -- אלא שהוא נפטר באמצע הבניה, ולמעשה מקשיים טכנים הדבר לא התבצע.
כמו"כ האדמו"|ר הנוכחי מבעלזא ביקש להכין בבית המדרש הגדול בירושלים גנרטור, ואף הכינו תשתיות לכך... והדבר מתעכב מקשיים טכנים בלבד.

כך שלסיכום, שיטתו של האדמור מבעלזא זצ"ל היתה, שמן הדין אפשר להקל (הוא לא נימק, כך שא"א להתפלל בדבריו - או לדון אם הם אקטואליים גם למציאות היום, וכל אחד יקח זאת על אחרויתו), אולם זאת רק כ'היתר' בלבד. אבל עדיפות יש שלא להשתמש בחשמל...

נו... נו...

למה, נראה לך, שחסיד אמיתי, חושב שיש איזה איסור להחמיר בדבר שהרבי לא החמיר. (אולי לא ינהג לעצמו יותר להחמיר מרבו. אבל לא יריב וימנע מאחרים להחמיר)
נראה לך שחסיד אמיתי, יפנה בהתרברבות ובתרועת נצחון, להרב שך להודיע לו שאין גנרטור...

Re: חשמל בשבת

פורסם: א' אוקטובר 27, 2013 9:42 pm
על ידי מזמור שיר
מרפסן איגרי...
חסידות בעלזא, הגדולה והמאורגנת, שמצליחה להפיק פרויקטים אדירים בצורה מרשימה, עדיין "לא הצליחה" לארגן גנרטור לביהמ"ד?