מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
דעת_האברך
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי דעת_האברך » ב' ספטמבר 17, 2018 11:21 pm

העניין של מדידת העל-טבעי שנזכר כאן ("אפקט הצופה") מזכיר קצת את הגמרא שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, ולא בדבר המנוי והמדוד.

גמר חתימה טובה לכל חברי הפורום, ויתברכו כולם מן שמיא בכל מילי דמיטב.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1203
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ג' דצמבר 04, 2018 2:31 pm

נתבקשתי להעלות כאן
מתוך הספר כת"י "הולך תמים" להגאון רבי מנחם גיאת שליט"א

בעת ההיא אחפ'ש מקור מוסמך לענין עשיית העופרת נגד עין הרע, ולא מצאתי, ואמנם כיוצא בזה מצאתי בשו"ת האלף לך שלמה (חיו"ד, סימן רטו), שנשאל, על מה שנוהגין כמה אנשים ששופכין שעוה לחולה ומלחשין עליו, אם יש לאסור משום דרכי האמורי, וכתב, שמספק אין לחוש לדרכי האמורי, כמו שכתב הדרכי משה יורה דעה (סימן קעט), ואף שגם הם עושים כן, אולי הם למדו הסגולה מאתנו, ועוד שמפורש בגמרא שבת (סז:), כל שהוא משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי, ואפילו במעשה, וכמבואר בטוש"ע אורח חיים (סימן שו, סעיף ז), שמותר למדוד אזור לחולה וללחוש עליו, ומוכח דכל כהאי גוונא אין בו חשש דרכי אמורי, אפילו שיש בו מעשה, והכא נמי התכת השעוה, מה לי זה או זה, לכך הדבר ברור לי שאין בזה חשש דרכי אמורי, עכת"ד. אלא שבדבריו נזכר שהיו עושים את הסגולה בשעוה, ולא בעופרת, ועוד, שלא נזכר שהיו עושים דבר זה לעין הרע, ומכל מקום מדבריו יש ללמוד לנידון דידן שיש להתיר, דמה לי התכת שעוה מה לי התכת עופרת, ובשו"ת צמח צדק (חאו"ח, סימן לח), מבואר שיציקת העופרת היא רפואה לחולי התולעים, ע"ש. ובספר סגולות ישראל (מערכת ע, אות מב), מובא ענין יציקת העופרת על ראשו של האדם כסגולה להסיר עצבות, ע"ש.

ואני אמרתי בחפש'י לתור אחר המקור ליציקת העופרת על ראשו של האדם, כסגולה לביטול עין הרע, וראיתי בספר ישועות מרדכי (עמוד סו), שכתב, שאדם החושש מעין הרע, היה הראש"ל הג"ר מרדכי אליהו זצ"ל נוהג להפנותו להוצאת עין הרע בעופרת, כמובא בדברי הרב חיד"א, ע"כ. וחפשתי בכל ספרי החיד"א ולא מצאתי ענין הוצאת עין הרע בעופרת, ונראה שנתפשט בדורות האחרונים, ובעיקר אצל יוצאי עדות המזרח והמערב, וכן מצאתי בספר מסע בבל (ירושלים תשטו, עמוד רלב), שהיה בבבל איש אחד בשם יעקב בן לילה, והיה הולך לבתי חתנים ואבות הבנים, והיה לוחש לחתן ולכלה וליולדת ולילד וכו', ולפעמים היה מביא חתיכת עופרת, ומסובבה על ראש החתן, או על ראש הכלה, או על ראש היולדת, או של הילד, ואחר כך היה ממיס את העופרת באש ושופך אותה אל כלי מים קרים ובליטות היו מופיעות בעופרת כעין צורת עין, והיה אומר, זאת עין פלוני, ואומר עליה לחש, ע"כ. וכן כתב בספר נר המערב להרי"מ טולידאנו (עמוד שו), שבמרוקו ישנם אשר יתיכו עופרת במים ממעל לראשו של החולה, כסגולה נגד עין הרע, ע"ש. ובירחון סיני (שנה א, כרך ב, עמוד תלז), כתוב לאמר, שנהגו בפרס שאם נפגע הילד בעין הרע יוצקים עופרת מותכת לתוך מים, רואים את הצורות ומנחשים מי הזיק לו, אחר כך משקים את החולה מהמים שיצקו לתוכם את העופרת ומשפשפים בהם את מצחו, ע"כ. וכיוצא בזה בקובץ עדות (שנה א, חוברת ב, עמוד עו), על מנהגי יהודי כורדיסתאן, שראו ביציקת העופרת על ראש האשה, כסגולה שלא תפיל העוברה את ולדה, ע"ש.

ולענין הלכה, הגם שיש לומר, שבכל מקומות אלו נהגו כן בהשפעת שכניהם הגויים, עם כל זה אין לאסרו, מאחר שנתפשט המנהג על פי גדולים גם כאן בארץ הקודש, ונודע מהם שכתב החוות יאיר (סימן רלד), שכל מה שנתפשט אצל הנשים מנהגו הנח לישראל שמסתמא נודעו בנסיון והורה להם מורה להתיר, ע"כ. וכן העלה להקל בנידון דידן על פי החוות יאיר בקונטרס אל תפנו (עמוד עא), וכיוצא בזה כתב הרה"ג מהר"י ברכה שליט"א בקובץ בית הלל (גליון מט, עמוד קיח), ע"ש.

וכיוצא בזה נשאל בשו"ת באר משה שטרן חלק ג (סימן קי), האם מותר לכבות גחלים נגד עין הרע, או שיש לאסרו משום תמים תהיה, והעלה להקל, על פי דברי המאירי בשבת (סה. ד"ה המשנה השישית), שכל דבר שהוא "רפואה המוניית", יש להתיר, וכן כתב עוד המאירי בחידושיו לסנהדרין (סח.), שבדברים המוניים, אין בהם חשש שיבא האדם להטעות בהם, כגון אלו שעושין הצורה השלומיית על לחי הבולט וכיוצא באלו וכו', שאין לטעות בהן אחרי כוכבים ומזלות שרי, וכן כתב עוד המאירי בשבת (סו:), שנחש המוניי מותר, ואם כן גם לכבות גחלים שהוא כאחד מהם מותר, עכת"ד, ע"ש. וכן העלה להקל בנידון בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ב (חיו"ד, סימן כב), וכתב, שאין בזה כל חשש, ובפרט שהוא בדוק ומנוסה, ויקירי ירושלים היו עושים כן, וחלילה לנו להרהר אחר מעשיהם, ע"כ. ועוד עיין בספר משפטי התורה שפיץ על פרשיות השבוע (פרשת שופטים אות ג, עמוד שפה), ע"ש. ועוד עיין בקובץ בית הלל (גליון מז, עמוד קב), במאמר הרה"ג אליהו בר שלום שליט"א, ובמה שכתבו בקובץ בית הלל (גליון מט, עמוד קיז), ומה שכתב שם בשם הגרח"ק שליט"א, שאין לעשות כן, לפי האמור אינו מוכרח.

תוכן
הודעות: 4902
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי תוכן » ג' דצמבר 04, 2018 5:19 pm

המקור של שפיכת עופרת הוא אצל היוונים.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי קראקובער » ג' דצמבר 04, 2018 6:01 pm

תוכן כתב:המקור של שפיכת עופרת הוא אצל היוונים.

בלימוד הטכניקה יש בעיה של חכמת יון..?

תוכן
הודעות: 4902
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי תוכן » ג' דצמבר 04, 2018 11:31 pm

קראקובער כתב:
תוכן כתב:המקור של שפיכת עופרת הוא אצל היוונים.

בלימוד הטכניקה יש בעיה של חכמת יון..?


תלוי אם אתה מתייחס לזה כאל חכמה או כאל מלאכה.

זאב ערבות
הודעות: 3507
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי זאב ערבות » ג' דצמבר 18, 2018 11:34 pm

קטע זה בענין עין הרע מופיע בח"ב של הספר מצוות בשמחה מהגר"י זילברשטיין שיצא זה עתה. עמ' תפ"ז
קבצים מצורפים
עין הרע.jpg
עין הרע.jpg (62.59 KiB) נצפה 816 פעמים

זאב ערבות
הודעות: 3507
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי זאב ערבות » ג' ינואר 29, 2019 5:56 am

בספר לביתך נאוה קודש לזכרה של נאוה אפלבאום הי"ד (נרצחה במסעדת סבארו יחד עם אביה) יש מאמר קצר מדניאל שפרבר: שמירה לכלה כנגד המזיקים על מנהג בקרב יהודי אפגניסטן כנגד עין הרע.
קבצים מצורפים
שמירה לכלה.pdf
(344.17 KiB) הורד 57 פעמים
נערך לאחרונה על ידי זאב ערבות ב ד' דצמבר 25, 2019 3:53 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

וונדרבר
הודעות: 908
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי וונדרבר » ד' דצמבר 25, 2019 3:21 pm

באשכול על הגר"ש דבליצקי זצ"ל:
viewtopic.php?f=19&p=591735#p591636
הנהגות הגר"ש דבליצקי זצ"ל שנרשמו ע"י תלמידו הרא"א סנדרוסי שליט"א
ערך "עופרת לעין הרע", [וכן ערך "עין הרע"]
איש_ספר כתב:עופרת לעין הרע
שאלוני לשאול את מו"ר זצ"ל בעניין להוציא עין הרע בעופרת, ואמר שלא, ולא ביאר למה.
לאחר זמן כשהגענו ללמוד את הלכות כישוף (ביו"ד סימן קע"ט) אמר מו"ר זצ"ל "להוציא עין הרע בעופרת זה חשש כישוף".

עין הרע
כששאלו את מו"ר זצ"ל בעניין עין הרע אמר "להתעלם", "מאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה". בהזדמנות אחרת אמר לי שאת הלחש של החיד"א אפשר לעשות, ושאלתי אם יש בזה סכנה של השבעת מלאכים וכו'? ענה לי מו"ר זצ"ל שלא, ושאלתיו האם האדם על עצמו יכול לעשות את זה? הסתפק מו"ר זצ"ל שאולי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים.
בהזדמנות אחרת מו"ר זצ"ל הסכים לעשות עבורי את הלחש של החיד"א.

פלוריש
הודעות: 1040
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי פלוריש » ה' דצמבר 26, 2019 9:42 am

זאב ערבות כתב:בספר לביתך נאוה קודש לזכרה של נאוה אפלבאום הי"ד (נרצחה במסעדת סבארו יחד עם אביה) יש מאמר קצר מדניאל שפרבר: שמירה לכלה כנגד המזיקים על מנהג בקרב יהודי אפגניסטן כנגד עין הרע.

נרצחה ב"קפה הלל", יום לפני חתונתה (אחת הפרוכות בקבר רחל עשויה משמלת הכלה שלה).
ודם עבדיו יקום וכיפר אדמתו עמו

פלוריש
הודעות: 1040
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי פלוריש » ה' דצמבר 26, 2019 9:59 am

תוכן כתב:
יבנה כתב:מה שקורה הוא שאנשים אלו משתמשים בשיטות מוכרות לקוסמים, אך טוענים שהם כוחות על טבעיות. קוסמים משחזרים את הדברים בעצמם.
כשאנשים אלו נבדקים בצורה מבוקרת ובפני קוסמים אחרים ובפני מצלמות רואים שזה לא על טבעי.
יש קוסמים המפריכים את טענותיהם (debunker) שעשו בעצמם דברים אלו, ואז היו כאלו שטענו נגדם שבאמת יש להם כוחות אך הם מנסים להעלים את זה.
אנשים רגילים [גם חכמים ופקחים] שאינם קוסמים לא יכולים לתפוס את זה וחושבים בטעות שזה על טבעי.
למה לטעון שיש להם יכולות על טבעיות ברגע שלא עשו דבר שקוסם רגיל לא יכול לעשות?
ע"ע ג'ימס רנדי ואורי גלר.

ובענין של שפיכת העופרת, כבר הסבירו שזה תופעה טבעית התלויה במהירות שפיכת העופרת, בהתחלה שופכים לאט וזה עושה צורת כדורים, ובסוף שופכים מהר.
בגרמניה שמשם המנהג מגיע, מוכרים בחנויות ערכות שפיכת עופרת כדי לקיים את המנהג הקדוש הנהוג אצלם בחג המולד ובתחלת שנתם. אולי מגיע לקונה "כוחות" בזכות מה ששילם על הערכה.


כל הנ"ל ידוע. מצד שני א"א להכחיש שיש תופעות רבות שא"א להסביר בצורה רציונלית. לבחור בהשקפת עולם רציונלית מול המון עדויות להיפך, הוא לא צודק בדיוק כמו לבחור לראות בכל תופעה משהו על טבעי.

ברור שיש תופעות שאיני יודע להסביר, אבל חלק מאותם טוענים לכוחות עושים בדיוק את אותן דברים שעושים אלו שמודים שהם מאחזי עיניים.
כשהייתי בכיתה י' היתה בארץ תחרות "היורש של אורי גלר" והעניין נהיה מדובר שוב, והיו ויכוחים האם יש לו או אין לו כוחות.
אני בילדותי עסקתי בקסמים וכדי להוכיח שאין לו כוחות עשיתי בישיבה כמה קסמים, וביניהם 'טריק אוריגלרי' טיפוסי - לקחתי שתי כפיות רגילות שנקנו במכולת הסמוכה, נתתי לאחד החברים כפית והוא הניח אותה על השולחן וכיסה אותה בסוודר שלו. לקחתי את הכפית השניה, נגעתי בה באצבעי והיא התכופפה, ואז חברי הרים את הסוודר וגילה שגם הכפית השניה היא מכופפת.
אתה רואה, אמרתי לחבר, כופפתי כפיות בדיוק כמוהו ואין לי כוחות על, אז גם הוא עושה זאת באחיזת עיניים.
מי אמר, טען החבר, אולי אתה עשית זאת עם טריק והוא עשה את אותו הדבר אבל עם כוחות...

ולאנשים כאלה לא תוכל להוכיח או להפריך כלום.

לעולם יהיה אדם
הודעות: 312
הצטרף: ד' פברואר 22, 2017 11:30 pm

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

הודעהעל ידי לעולם יהיה אדם » ה' דצמבר 26, 2019 1:40 pm

יש כזה דבר או אין כזה דבר,

עופרת מועילה או לא מועילה,

צריך לחשוש או לא צריך,

מישהו מוכן להסביר לי מה זה עין הרע?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 26 אורחים