מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שכר על המצאות טובות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי רחמים » א' אוקטובר 12, 2014 12:18 pm

מועדים לשמחה לכולם

זכור לי ששמעתי וראיתי, ביערות דבש נדמה לי, שהזכיר כמה גויים שעשו כמה טובות לעולם ואומר שיהיה להם שכר על זה, הדוגמא שאני זוכר שהביא שם היא לגבי גוי אחד שהביא תפוחי אדמה לאירופה ובזה הציל המון אנשים מרעב, האם מישהו יודע להגיד מראה מקום מדוייק של דברים אלו?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי רחמים » ד' אוקטובר 15, 2014 12:35 pm

בס"ד מצאתי את זה כאן
תפארת ישראל - בועז מסכת אבות פרק ג

(א) אמר המפרש ואגב דאתא לידן, נימא בה מלתא שמצוה לפרסמו, דמימי נתקשיתי במאמר זה של חז"ל ביבמות [שם], דאמרי' התם אתם קרויין אדם ואין אה"ע קרויין אדם. דק' וכי ס"ד שחז"ל יאמרו על עכו"ם שיש לו צלם אלהים כפי שביררנו, שיהיה נחשב רק כבהמה. ותו דא"כ מה זה דקאמר קב"ה והייתם לי סגולה מכל העמים, ואי כל העמים רק כבהמות הארץ המה, לא יהי' מאמר זה רק כאומר והייתם לי סגולה מכל הבהמות ומכל הקופים שדומין בתמונתם לאדם. ותו, דא"כ יהיה כל מעשיהם מעשה בהמה. שאינו בעלת שכר ועונש, והרי דבר זה סותר למה דקיי"ל חסידי אוה"ע יש להן חלעה"ב [כסנהדרין ק"ה ורמב"ם פ"ח ממלכים]. והרי גם לולא פה קדוש של רז"ל שאמרו לנו כן, כבר היינו יודעים דבר זה מצד השכל, דהרי צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ואנחנו רואים כמה מחסידיהן שמלבד שמכירין יוצר בראשית, ומאמינין בתה"ק שהיא אלהית, ועושין ג"ח גם לישראל, וכמה מהן שהיטיבו ביותר לכל באי עולם, כהחסיד יענער שהמציא האפאקקענאימפפונג, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין, ודראקא שהביא הקארטאפפעל לאייראפא, שמעכב כמה פעמים הרעב. וגוטענבערג שהמציא את הדפוס. וכמה מהן שלא נשתלמו כלל בעה"ז, כהחסיד רייכלין שהערה למות נפשו להצין שריפת השסי"ן שנצטווה מהקיסר מאקסימיליאן בשנת רס"ב ע"י הסתת המומר פפעפפערקארן ש"ט עם הכומרים קשר של רשעים שלו. ורייכלין הנ"ל השליך נפשו מנגד, ובטענותיו הכריע לב הקיסר ליקח ציוויו הנ"ל לחזרה, ועי"ז רדפוהו רובו וימררוהו אויביו הכומרים ודחקוהו עד שמת בדוחקו ובשבירת לבו. וכי ס"ד שכל המעשים הגדולים האלו לא ישולמו לעה"ב לאחר הפרגוד ח"ו והרי הקדוש ברוך הוא אין מקפח שכר כל בריה. ואת"ל דאף אלו החסידים הנ"ל אף על גב שקיימו הז' מצות של בני נח [כסנהדרין נ"ו ב], אפ"ה אין דינם כגרי תושב, מדלא קבלום בפני ג' חבירים [כע"ז דס"ד ב]. ובל"ז ג"כ אין מקבלין גרי תושב רק בזמן שהיובל נוהג [כערכין כ"ט א], אפ"ה מדלא עשו מעשה עשו, יש להם חלעה"ב [כע"ז ד"י]. עכ"פ ק' דהרי זה פשוט שגם היותר חסיד שלהן אינו מטמא באוהל, מדלא נקרא אדם, וק' שפיר אמאי, הרי יש לו צלם אלהים, וגם צדיק וחסיד במעשיו היה, ויש לו ג"כ חלעה"ב. א"כ למה לא יקרא אדם. אמנם עוד ק"ל אמאי שכתבו תוס' הנ"ל דעכ"פ מקרי האדם, ותמוה דאם אינן בכלל אדם איך יהיה נאות להן שם האדם בהא הידיעה. וכ"כ אמרי' בש"ס [בגיטין דמ"ז ב], דבכלל והארץ נתן לבני אדם, נכללו ג"כ עכו"ם. ותמוה, דאם אבותיהן אינן בכלל אדם, איך יכללו הם בכלל בני אדם. אולם האיר ה' עיני, שדבר גדול אחז"ל בזה. דכשנתבונן היטב מעמד ישראל עכשו, ומעמד שאר האומות עכשו, נראה שיש ביניהן ב' חילוקים גדולים. דהנה אז כשהיו ישראל במצרים, היו כל באי העולם לישראל כשאר אומות, כיתומים ואין אב, בחשיכה אפילו שכנו כולם יחד. ולא ידעו את ה'. ולא פרעה בלבד אמר לא ידעתי את ה', אלא אפי' ישראל לא הכירו את אביהם שבשמים כלל, עד שהוצרך משרע"ה לשאל להקב"ה והיה כי יאמרו לי מה שמו מה אומר אליהם. ואפי' כשעברו אח"כ בים סוף, עדיין היתה האמונה רפופה בידם, והיתה ע"ז באותה שעה בחיקם. כמ"ש [סנהדרין ק"ג ב'] על פסוק ועבר בים צרה, שפסל של מיכה עבר בים. מזה מוכח שהיו אז משוקעים בכל טינופי תועבות נמרצות כמצריים וכמנהגיהם, ולא ידעו כלל מחיוביהם לה' ולחביריהם, ולעצמן. וכ"ש שהיו כן שאר האומות, שאפי' היותר נבונים מהם, כיוונים וכדומה, היו כל עבודתם תועבות נמרצות, לשור ולחמור יחדו, ולשאר חיתו יער ובהמות בהררי אלף, ומתפללים לצמחים ולאילנות לעץ ולאבן, להרים ונהרות, כאילו הם אלהות, גם בניהם ובנותיהם יזבחו לשדים וכל הרריהם העלו עשן מדם אדם. ויזכר אלהים את העולם כולו, ואת בריתו את אברהם עבדו, ויבחר בזרעו אחריו שיהיו הם ככהנים ומלמדין לשאר באי עולם, וירד ה' כ"י מן השמים בתוככי מצרים, ארץ החכמה בזמן ההיא, בין העם הנואל ומגואל, ויפתח בצבת עיניהם האטומים, בהכותו את פרעה ואת ארצו במכות גדולות ונוראות לעיניהם, ובהיותו מונח תחת השבט, שמעו הם שצעקו אליו מן השמים, למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ [השגחה], בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ [יכולת]. למען תדע כי לה' הארץ [שכר ועונש]. או פתחו הבנים הסכלים עיניהם, וראו מי הוא המנהיג לבירה. ומה שחסר להם עוד בידיעת ה' ודרכיו, הציצו המשכילים ביתר עוז בקריעת ים סוף, אז הורו באצבע עליו, ואמרו זה אלי ואנוהו, ויאמינו בה' ובמשה עבדו. ועוד לא הי' די. עד שהתגלה עליהן בפום בי גדול במראה נפלאה ונוראה על סיני. ומבין להבות אש עד לב השמים חושך ענן וערפל השמיעם מצותיו חוקותיו ותורותיו, הכוללים כל חיובי האדם. גם למדם אח"כ סדורי הנהגות ישרות, בחלוק המחנות, ובנקיות, ודגלים, וחצוצרות התרועה, וכלי הקודש וכדומה. באופן שכל סבת הצלחתם בזה ובבא לא נודע להם מכח שכלם, רק ע"י הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אבל לא כן שאר האומות. דאף דאז בכל הזמן ההוא שקרב הקדוש ברוך הוא את ישראל להשלמתן, עדיין היו כל באי עולם הוזים שוכבים בתרדמת אולת ובתהום תועבות נוראות. עכ"פ כל מה שהשיגו אח"כ בסבות הצלחתם בזה ובבא, נתהווה להם ע"י הם עצמן, באופן שנוכל לומר הן עשו את עצמן. דהרבה שאבו ולמדו מתורת ה' באר הישראלי, בזמן הרב מאז ועד עתה. והרבה מחיובי האדם ומדרך המדות והמוסר, למדו ע"י אורך הזמן והטבע, ע"י שבקע עליהן אור השכל מעט מעט כאור נוגע הולך ואור. עד שכשנסתכל היום על היותר גרוע שבאומות, אפ"ה הוא מובחר יותר גם מהמובחר שבהן שלפני זה אלפים שנה שלא יגיע לקרסוליו. ורק בזמן רב. ובטרחה רבה עשו הן את עצמן. נמצא שיש לישראל ולהאומות האחרות, לכל א' מעלה לבדיית. המעלה לאומות על ישראל, שהן בבחירתם החפשית ובכח עצמן ממש עשו את עצמן, וזה וודאי יותר מעלה מאשר לישראל, שנמשכו בפאת ראשם בכח אלהים להשלמתן. ואין להם להחזיק טובה לעצמן, דמה שהפליא ה' להשלים ואתן יד ה' היתה עמם בכל אלה, ורק בזכות אבותיהם. אמנם אעפ"כ יש מעלה לבדיית ג"כ לישראל דהאומות ע"י שכל מה שהשיגו לא השיגו רק בכח שכלם, לכן יש מצות רבות בתורה שמרוממים מאד משכל האנושי, ככל חוקי התורה, עדיין לא יעשום כי לא יבינום [עד אחרית הימים כשישפוך ה' רוחו על כל בשר]. ועוד דמשום שכל מה שהשיגו, לא השיגו רק בשכל אנושי, לכן מי ומי מהם שהתרשל מלפתוח עיניו באורך הזמן, עדיין הוא שקוע בטנוף תועבות הראשונות, כרוב תושבי אפריקא, וגם באזיען ואמעריקא יש אומות רבות הולכות עדיין בחשכה ועובדים אלילים אלמים וזובחים בניהם לשדים כאבותיהם מעולם, כי לא ידעו את ה' ואת תורתו לא הכירו. לא כן ישראל, הם שומרים כל חוקי התורה אף אותן שלמעלה משכל האנושי. וגם כל העם מקטן ועד גדול באמונתו יחיו, כסכל כבער מנעוריו יינק שדי תורת ה', והיא תכריחו לפתוח עיניו לראות דרך החיים. וזהו שאמר הכתוב עם זו יצרתי לי, ר"ל אני עשיתים, כמ"ש הוא עשנו ולא אנחנו, לכן תהלתי יספרו, אותי נאה שישבחו. ולא שיתפארו את עצמן בזה. וכן הוא אומר ועמך כולם צדיקים דאפי' הסכלים שבהם לעולם יירשו ארץ החיים, כירושה בלי יגיעה. וכל זה מפני שהם נצר מטעי שאני בעצמי יצרתיו אף עשיתיו, ומעשה ידי הם להתפאר. לפ"ז יש להם לישראל בעניין מעלתם והשלמתן, דוגמא לאדם הראשון. דכל אדם כשבא לעולם, הוא נברא חסר דעת, עד שהזמן והלימוד והשכל יתפתחו קמטיהם בו לעשותו איש. לא כן אדם הראשון בקומתו וצביונו נברא [ר"ה י"א א'], ותיכף כשנפחו בו רוח חיים, הוה לרוח ממלא בהשכל ודעת, יודע חיוביו כולם. וזה, מפני שג"כ היה שוה במשפטיו עם ישראל, שהרי גם הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו כמוהם. והנה כל שמקרה הבן ומעשיו, דומין למקריות ומעשה אביו יקראוהו בשם אביו, כמ"ש בזאת יבוא אהרן אל הקודש, דר"ל כל כה"ג שמזרעו אחריו, וכ"כ להיות בריתי את לוי [מלאכי ב' פ"ד], דר"ל כל זרעו אחריו, וכ"כ ובקשו את ה' אלהיהם ודוד מלכם [הושע ג'], דר"ל המלך שהוא מזרעו, וכ"כ ועבדי דוד מלך עליהם [יחזקאל ל"ז], שהכוונה על מלך המשיח שהוא מזרעו. וכ"כ נקראת אומתינו הקדושה בשם ישראל על שם אביהם, לא בלבד מפני שכל מטתו שלימה, ולא יצא ממנו שום אומה אחרת. כ"א גם מפני שכל מה שקרה לאבינו הזקן הזה, לסבול רדיפות ומרעין בישין מנעוריו עד ימי זקנתו. כ"כ רבות צררוני מנעורי יאמר נא ישראל וגו'. לכן נקראו על שמו. ולפ"ז אין נכון לקרוא לכל באי עולם בשם אדם, דאדה"ר היה נקרא כך מדנוצר מאדמה, אבל כל זרעו הרי מבשר ודם נוצרו. אבל רק ישראל נאות להם שם זה, לא בעבור כבודם, רק מדמקרותם והשלמתן השיגו מידי הקדוש ברוך הוא בעצמו כמו אדה"ר ולא מכח עצמן. ולפיכך כל מקום שנאמר בתורה אדם הכוונה רק על ישראל. כמו אדם כי יקריב, דמיירי רק בישראל, כדאמרי' [חולין די"ג ב'], מכם ולא כולכם, להוציא מומר. מכם, בכם חלקתי ולא באומות. ואצטרך בש"ס קרא אחרינא, דאיש איש לקבל נדרים ונדבות גם מאומות. אבל שם אדם. אין נאות להן, דהם בטרחה רבה עשו את עצמן, ואין דומין כלל בזה לאדה"ר. אבל כל מקום שכתוב בני אדם גם אומות העולם בכלל, שכולן בניו ונכדיו של אדה"ר הן כמונו. וכ"כ כל מקום שכתוב האדם בהא הידיעה וודאי זה אינו שם של אדה"ר. שהיה שם עצם פרטי שלו אדם. דהרי כל שם עצם פרטי לא יבוא לעולם בהא הידיעה, כמו דלא נוכל לומר האברהם היצחק והישראל, כ"כ לא נוכל לומר האדם על שם אדה"ר. אלא וודאי דבכה"ג פירושו [מענש] בל"א ונקרא בהשאלת הלשון אדם. ובכה"ג וודאי גם האומות בכלל, שכולן הם בריאות שכליות עם צלם אלהים כמונו. היוצא מדברינו שמה שנקרא רק הישראלי אדם אינו להם שם של שבח כל כך, רק מעיד עליהם שלא הם בעצמן קלפו הקליפה הגסה מהלב האטום, אלא בעבור שהיו כחומר ביד היוצר ב"ה:

לייטנר
הודעות: 4639
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי לייטנר » ד' אוקטובר 15, 2014 12:55 pm

הדמות הראשונה שמזכיר התפא"י: "החסיד יענער שהמציא האפאקקענאימפפונג, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין", אינה מוכרת לי, בניגוד לסר פרנסיס דרייק וגוטנברג הידוע.

ברזילי
הודעות: 3221
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי ברזילי » ד' אוקטובר 15, 2014 3:16 pm

לייטנר כתב:הדמות הראשונה שמזכיר התפא"י: "החסיד יענער שהמציא האפאקקענאימפפונג, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין", אינה מוכרת לי, בניגוד לסר פרנסיס דרייק וגוטנברג הידוע.
אדוארד ג׳נר, ממציא חיסון לאבעבועות שחורות (ונחשב אבי החיסונים בכלל)

לייטנר
הודעות: 4639
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי לייטנר » ד' אוקטובר 15, 2014 3:49 pm

שכוייח

אום אני חומה
הודעות: 802
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי אום אני חומה » ו' אוקטובר 17, 2014 3:31 pm

שמעתי סיפור שפעם הגיע ר' אהרון קוטלר זי"ע לארץ ומסר שיעור כללי, ואח"כ התבטא שכעת מגיע ממציא המטוס לבית דין של מעלה ודורש שכר על זה שבזכותו נמסר השיעור כאן בארץ, ועונים לו שהיות ולא נתכוין לכך לא מגיע לו כלום.

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי רחמים » ו' אוקטובר 17, 2014 4:08 pm

אום אני חומה כתב:שמעתי סיפור שפעם הגיע ר' אהרון קוטלר זי"ע לארץ ומסר שיעור כללי, ואח"כ התבטא שכעת מגיע ממציא המטוס לבית דין של מעלה ודורש שכר על זה שבזכותו נמסר השיעור כאן בארץ, ועונים לו שהיות ולא נתכוין לכך לא מגיע לו כלום.


יעויין בקדושת לוי כללות הניסים ד"ה והנראה, שבהחלט מגיע לאדם שכר על גרמא של מעשה טוב וז"ל:
והנה המן שרצה להשמיד ולאבד את כל היהודים והשם יתברך נקם בו ותלו אותו ואת בניו על העץ, והיה הוא כלי שיתקדש שמו יתברך הגדול, ולכן כיון שהיה כלי שיתקדש שמו ברבים, לכן זכה שיצא ממנו 'בני ברק' שלמדו תורה ברבים. וכן סנחרב שהשם יתברך נקם בו נקמה ולא יצא מחשבתו הרעה לפועל, והיה כלי שיתקדש שמו הגדול יתברך, ובאלו האותות שספרו קדושת שמו יתברך יצא ממנו (ר' מאיר) [שמעיה ואבטליון]. אבל נבוכדנצר הרשע שהחריב את בית המקדש ולא יצא ממנו קדושת יתברך שמו, ולכן לא זכה שיצא ממנו איזה צדיק.

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי סכינא חריפא » ש' אוקטובר 18, 2014 7:51 pm

עבודה זרה דף ב, ובחי' הגרי"ז מבריסק עה"ת.

אום אני חומה
הודעות: 802
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי אום אני חומה » ש' אוקטובר 18, 2014 9:04 pm

רחמים כתב:
אום אני חומה כתב:שמעתי סיפור שפעם הגיע ר' אהרון קוטלר זי"ע לארץ ומסר שיעור כללי, ואח"כ התבטא שכעת מגיע ממציא המטוס לבית דין של מעלה ודורש שכר על זה שבזכותו נמסר השיעור כאן בארץ, ועונים לו שהיות ולא נתכוין לכך לא מגיע לו כלום.


יעויין בקדושת לוי כללות הניסים ד"ה והנראה, שבהחלט מגיע לאדם שכר על גרמא של מעשה טוב וז"ל:
והנה המן שרצה להשמיד ולאבד את כל היהודים והשם יתברך נקם בו ותלו אותו ואת בניו על העץ, והיה הוא כלי שיתקדש שמו יתברך הגדול, ולכן כיון שהיה כלי שיתקדש שמו ברבים, לכן זכה שיצא ממנו 'בני ברק' שלמדו תורה ברבים. וכן סנחרב שהשם יתברך נקם בו נקמה ולא יצא מחשבתו הרעה לפועל, והיה כלי שיתקדש שמו הגדול יתברך, ובאלו האותות שספרו קדושת שמו יתברך יצא ממנו (ר' מאיר) [שמעיה ואבטליון]. אבל נבוכדנצר הרשע שהחריב את בית המקדש ולא יצא ממנו קדושת יתברך שמו, ולכן לא זכה שיצא ממנו איזה צדיק.


הקדושת לוי מדבר על מי שנתקדש שם שמיים על ידו, שזו תכלית הבריאה, ולא על מעשה טוב בעלמא

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי רחמים » ש' אוקטובר 18, 2014 10:00 pm

המן רצה להרוג ולאבד את כל היהודים וזה היה גרמה לזה שיהודים חזרו בתשובה והתקדש שמו, אלו שהמציאו את המטוס לא רצו להרע לאף אחד אלא רק להועיל ויצא מזה כלי לקידוש ה' כדוגמת השיעור של הר' קוטלר אז מה זה גרוע יותר מהמן?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16745
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ש' אוקטובר 18, 2014 10:47 pm

מבואר בע"ז ב ע"ב.

אום אני חומה
הודעות: 802
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי אום אני חומה » ש' אוקטובר 18, 2014 10:58 pm

רחמים כתב:המן רצה להרוג ולאבד את כל היהודים וזה היה גרמה לזה שיהודים חזרו בתשובה והתקדש שמו, אלו שהמציאו את המטוס לא רצו להרע לאף אחד אלא רק להועיל ויצא מזה כלי לקידוש ה' כדוגמת השיעור של הר' קוטלר אז מה זה גרוע יותר מהמן?


לענ"ד שיעור כללי הוא אכן ריבוי כבוד שמיים, אבל 'נס' שייך למחלקה אחרת לגמרי, "והתגדלתי והתקדשתי", הנס מעורר את האדם להכרה ב-ה', וזו זכות להיות אפי' הכלי לזה.

ועוד יש לחלק, דהמן וסנחריב הקידוש שם שמיים היה בגופן ממש, וזה לא רק גרמא אלא הם חלק מההתרחשות עצמה, גופם המת הוא עצמו הנס! משא"כ ממציא המטוס ודאי אינו יותר מגרמא

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי רחמים » ש' אוקטובר 18, 2014 11:02 pm

אוצר החכמה כתב:מבואר בע"ז ב ע"ב.

שם מדובר על קבלת שכר על עסק התורה [כמדוייק בלשון הגמ' "למי שעסק בה יבוא ..." ולא נקט מי שקיים], והאומות המוזכרות שם ביקשו לקבל שכר כמו שזבולון מקבל חצי משכרו של יששכר כיון שהוא מסייעו בלימוד [וכמו שאמרו שעשו זאת כדי שישראל יעסקו בתורה], וזה לא מגיע להם כיון שלא התכוונו לכך אלא התכוונו לצורך עצמן אבל מדין גרמא אכן מגיע להם שכר וכמבואר בגמ' על המן וסיסרא הנ"ל שזכו שיצאו מהם ת"ח.

אוהב אוצר
הודעות: 2679
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ש' אוקטובר 18, 2014 11:05 pm

רחמים, לך יהיה בטוח. אל תדאג, כל החידושים שלך קשורים לעולם התורני.
אני רציני, אחרי שנעזרתי בך אין לי ספק בדבר.

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי סכינא חריפא » א' אוקטובר 19, 2014 11:43 am

סכינא חריפא כתב:עבודה זרה דף ב, ובחי' הגרי"ז מבריסק עה"ת.
א.PNG
א.PNG (109.1 KiB) נצפה 1336 פעמים
ב.PNG
ב.PNG (174.41 KiB) נצפה 1336 פעמים
ג.PNG
ג.PNG (153.24 KiB) נצפה 1336 פעמים

חיימקה
הודעות: 920
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי חיימקה » א' דצמבר 24, 2017 1:03 am

ברזילי כתב:
לייטנר כתב:הדמות הראשונה שמזכיר התפא"י: "החסיד יענער שהמציא האפאקקענאימפפונג, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין", אינה מוכרת לי, בניגוד לסר פרנסיס דרייק וגוטנברג הידוע.
אדוארד ג׳נר, ממציא חיסון לאבעבועות שחורות (ונחשב אבי החיסונים בכלל)

האפאקקענאימפפונג - מה התרגום של המילה הזאת?

ברזילי
הודעות: 3221
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: שכר על המצאות טובות

הודעהעל ידי ברזילי » א' דצמבר 24, 2017 1:14 am

חיימקה כתב:
ברזילי כתב:
לייטנר כתב:הדמות הראשונה שמזכיר התפא"י: "החסיד יענער שהמציא האפאקקענאימפפונג, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה וממומין", אינה מוכרת לי, בניגוד לסר פרנסיס דרייק וגוטנברג הידוע.
אדוארד ג׳נר, ממציא חיסון לאבעבועות שחורות (ונחשב אבי החיסונים בכלל)

האפאקקענאימפפונג - מה התרגום של המילה הזאת?

חיסון נגד אבעבועות שחורות (גרמנית).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים