מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שלח
הודעות: 1537
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי שלח » ב' אוקטובר 27, 2014 5:47 pm

אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה, וגם בעניני השקפה כמו גילגול נשמות ,כוכבים ומזלות ,השגחה פרטית, ועוד, השאלה האם גם הרמבם אם היה יודע מחכמה זו היה משנה כמה דברים כמו שלא דיבר מדברים אלו בספריו,ואם היה בימינו היה מסכים לכל הדברים הקבליים?או שלא ,כמו כן האם היום לאחר התגלות הזוהר וכתבי האר"י והגר"א והחסידות ועוד, כל עם ישראל צריך לקבל דברים אלו,כי בזמן הראשונים עדיין לא היו דברים אלו ברורים אבל היום דברים אלו מוסכמים על עם ישראל, ולכן יהיו שינויים גם מבחינת ההשקפה וגם מבחינת ההלכה בדברים מסוימים?או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום?

קומי_אורי
הודעות: 342
הצטרף: ו' יולי 05, 2013 3:21 pm

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי קומי_אורי » ג' אוקטובר 28, 2014 6:56 pm

ויש אומרים שענין הכוכבים והמזלות היה ידוע עוד לפני התגלות אור ספרי החסידות, וכן עוד כמה ענינים, וצ"ע

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1254
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ג' אוקטובר 28, 2014 10:58 pm

בדיוק שוחחתי עם הרה"ג יעקב הלל שליט"א בנושא זו בבין הזמנים והוא ציין לי איזה תשובת הב"ח שדיבר בענין ולא זכר איה מקומו (תפסתי את הרב בשטייבלאך דושינסקי). אולי חכמי הפורום יגלה לנו מקומו כבודו.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 965
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ג' אוקטובר 28, 2014 11:03 pm

שו"ת ב"ח (ישנות) סימן ה

/במהדורת פרנקפורט - סי' ד/ קול ענות שמענו במרץ מארץ רחוקה עיר אמשטרדם כי עלה הפורץ הוא פלוני הרופא מטהר השרץ ומטמא את הארץ ושתים רעות עשה בקרץ אחת הוא רעה גדולה התגוללה ועלה שמים עליה ישתוממו ישומו כל אבירי לב והוא כי זה כמה נשא לבבו וכפיו מלא מלעיג על דרז"ל באגודותיהם /במהדורת פרנקפורט: באגדותיהם/ גם בחכמה /בחכמת/ הקבלה שולח יד לשונו ומתלוצץ על החכמה חכמת האמת ודיבר עליה דופי ואומר כי לא נחשב בעיניו כי אם רק הפלוסופיא ואחריה יהא נמשך כל אדם לא זולת ועוד מחזיק בטומאתו לצרף אליו אנשים הגונים ומפתה אותם לדעתם זאת הרעה: שנית כי לאשר הוא אחד מהפרנסים נתן לאיש אחד רשות לשחוט בהמות לצורך הקהל ואנשי המעמד אשר לשתי בתי כנסיות צוו לשני חכמים שביניהם לשאול אותו פי האיש השוחט ההוא בדיני שחיטה וכאשר שאלוהו לא ידע מאומה ואמר על האסור מותר ומיד בהסכמות המעמדות והחכמים הוכרז בבה"כ בשתי הק"ק שכל הבשר הנשחט ע"י האיש ההוא היא נבלה והכלים שנתבשלו בהם אסורים כי אפילו הלכות שחיטה לא למד ופלוני הרופא הנזכר עלה לראש המגדול באותה שעה ואמר בקול רם שלא ישגיחו על ההכרזה ההיא ושיאכלו הבשר עליו ועל נפשו וכן נעשה ממקצת העם לא יראו לנפשם ואכלו מהבשר נבלה: כל אלה הגיע לאזנינו בכתב משלשה רבנים מובהקים מעיר אמשטרדם ונתקיימה חתימתם בפני הרב אב"ד דק"ק לובלין:

והנה תורף שאלת הרבנים החכמים לקנא קנאות ה' צבאות ודליפקיהו להאי דעתו בישתא דפלוני הרופא מאודניה בסילוא דלא מבעיא /מבזעא/ דמה להחרימו ולנדותו עד ישוב מדרכי הרעה ויעשה תשובה שלימה וראויה:

והנה חלקי אמרה נפשי דאין ספק שזה האיש חייב מיתה /במהדורת פרנקפורט: חרם במקום: מיתה/ נדוי ושמתא שם מיתה דאפילו צורבא מרבנן דסנויה שומעניה משמתינן ליה כדאיתא פרק אלו מגלחין ופירש הרא"ש לשם דהיינו כגון שמתעסק בספרי מינות וכך פסק ביורה דיעה וכל שכן המלעיג על דברי חכמים ומדבר דופי על חכמת הקבלה שהוא מקור התורה ועיקרה וכולה יראת שמים דפשיטא דחייב נידוי דאין לך מזלזל בד"ת דחייב נידוי גדול מזה ועוד דהלא נמשך אחר הפילוסופיא היא המינות בעצמה ואשה הזרה שהזהיר עליה שלמה כמ"ש הר"מ גבאי בספר מראות אלקים ולא זו בלבד אלא ממשיך אליו גם אחרים ועובר על לאו לפני עיור לא תתן מכשול דחייב נדוי ומאחר דמשליך חכמת הקבלה ודברי רז"ל המקובלי' אחרי גיוו ראוי להחמיר עליו ביתר עוז להחרימו בכל החומרות החרם מכל מה שהפה יוכל לדבר וזה אין צריך פנים:
...

כתבתי וחתמתי שמי אנכי הקטן והצעיר יואל

קראקובער
הודעות: 2667
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי קראקובער » ב' אוקטובר 23, 2017 2:26 pm

שלח כתב:אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה, וגם בעניני השקפה כמו גילגול נשמות ,כוכבים ומזלות ,השגחה פרטית, ועוד, השאלה האם גם הרמבם אם היה יודע מחכמה זו היה משנה כמה דברים כמו שלא דיבר מדברים אלו בספריו,ואם היה בימינו היה מסכים לכל הדברים הקבליים?או שלא ,כמו כן האם היום לאחר התגלות הזוהר וכתבי האר"י והגר"א והחסידות ועוד, כל עם ישראל צריך לקבל דברים אלו,כי בזמן הראשונים עדיין לא היו דברים אלו ברורים אבל היום דברים אלו מוסכמים על עם ישראל, ולכן יהיו שינויים גם מבחינת ההשקפה וגם מבחינת ההלכה בדברים מסוימים?או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום?

איך אפשר להגיד שהרמב"ם לא ידע קבלה וחסידות? הרי מקובל לומר שאפילו מה שהמדענים של ימינו יודעים הם ידעו כבר אז ואתה עוד מסתפק אם ידעו קבלה וחסידות....?!

לייטנר
הודעות: 4642
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי לייטנר » ב' אוקטובר 23, 2017 2:28 pm

קראקובער כתב:
שלח כתב:אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה, וגם בעניני השקפה כמו גילגול נשמות ,כוכבים ומזלות ,השגחה פרטית, ועוד, השאלה האם גם הרמבם אם היה יודע מחכמה זו היה משנה כמה דברים כמו שלא דיבר מדברים אלו בספריו,ואם היה בימינו היה מסכים לכל הדברים הקבליים?או שלא ,כמו כן האם היום לאחר התגלות הזוהר וכתבי האר"י והגר"א והחסידות ועוד, כל עם ישראל צריך לקבל דברים אלו,כי בזמן הראשונים עדיין לא היו דברים אלו ברורים אבל היום דברים אלו מוסכמים על עם ישראל, ולכן יהיו שינויים גם מבחינת ההשקפה וגם מבחינת ההלכה בדברים מסוימים?או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום?

איך אפשר להגיד שהרמב"ם לא ידע קבלה וחסידות? הרי מקובל לומר שאפילו מה שהמדענים של ימינו יודעים הם ידעו כבר אז ואתה עוד מסתפק אם ידעו קבלה וחסידות....?!

אני מניח שתגובתך צינית.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16746
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' אוקטובר 23, 2017 2:34 pm

קראקובער כתב:
שלח כתב:אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה, וגם בעניני השקפה כמו גילגול נשמות ,כוכבים ומזלות ,השגחה פרטית, ועוד, השאלה האם גם הרמבם אם היה יודע מחכמה זו היה משנה כמה דברים כמו שלא דיבר מדברים אלו בספריו,ואם היה בימינו היה מסכים לכל הדברים הקבליים?או שלא ,כמו כן האם היום לאחר התגלות הזוהר וכתבי האר"י והגר"א והחסידות ועוד, כל עם ישראל צריך לקבל דברים אלו,כי בזמן הראשונים עדיין לא היו דברים אלו ברורים אבל היום דברים אלו מוסכמים על עם ישראל, ולכן יהיו שינויים גם מבחינת ההשקפה וגם מבחינת ההלכה בדברים מסוימים?או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום?

איך אפשר להגיד שהרמב"ם לא ידע קבלה וחסידות? הרי מקובל לומר שאפילו מה שהמדענים של ימינו יודעים הם ידעו כבר אז ואתה עוד מסתפק אם ידעו קבלה וחסידות....?!


תמה תמה אקרא..
מה הכוונה "מקובל לומר" הלא זה גופא חכמת "הקבלה" והרמב"ם לא ידע אותה ואיך כבודו מוכיח מקבלה לדעת הרמב"ם שאינה קבלה.

קראקובער
הודעות: 2667
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי קראקובער » ב' אוקטובר 23, 2017 6:59 pm

אוצר החכמה כתב:תמה תמה אקרא..
מה הכוונה "מקובל לומר" הלא זה גופא חכמת "הקבלה" והרמב"ם לא ידע אותה ואיך כבודו מוכיח מקבלה לדעת הרמב"ם שאינה קבלה.

וק"ו מאי אהני לה?

אשר ברא
הודעות: 176
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

הודעהעל ידי אשר ברא » ב' אוקטובר 23, 2017 8:52 pm

שלח כתב:אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה... השאלה... האם היום לאחר התגלות הזוהר... יהיו שינויים... מבחינת ההלכה בדברים מסוימים? או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום?

ואילו היה ר"י ( - הובא ברא"ש וטור להלכה) רואה מ"ש הזהר בעונש המוציא זרע לבטלה כי הוא גדול משאר עבירות שבתורה לא היה כותב זה שכתב: (בדק הבית אבה"ע כ"ה).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 29 אורחים