מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
מחולת המחנים
הודעות: 2904
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ה' נובמבר 06, 2014 11:24 pm

לשיטת המבי"ט ודעימיה שקדושת שביעית נוהגת בפירות נכרים, יש להסתפק האם גם מקיים באכילתם מצות אכילת פירות שביעית כדעת הרמב"ן.
דהנה המבי"ט חכך אם יש בפירות אלו דין גמור כפירות של ישראל בשביעית, ואף נטה להקל כשיטת ר"ש הזקן שאין נוהג בהם איסור סחורה.
וא"כ האם מצאנו לשיטת המבי"ט ודעימיה שיש מצוה באכילתם.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ה' נובמבר 06, 2014 11:31 pm

איפה הרמב"ן?

ומ"מ, סברת ר"ש הזקן משום אתינא מכח מאן וכו', ובאמת צ"ע איך הבין המבי"ט שזה שייך לאיסור סחורה, וכנראה הבין שענין איסור סחורה הוא ענין ממון שפירות שביעית נתנו לקחת אותם מרשות ההפקר לצורך אכילה ולא לצורך סחורה. אבל לכאורה אינו ענין כלל למצות אכילה.

מה שנכון נכון
הודעות: 9570
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' נובמבר 06, 2014 11:32 pm

הרמב"ן בסהמ"צ בעשין ששכח הר"מ מצוה ג.

מחולת המחנים
הודעות: 2904
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ה' נובמבר 06, 2014 11:48 pm

מצאנו דברים נוספים בפירות נכרים השונים מפירות של ישראל, וכגון שיש הסוברים שאינם נאסרים אחר זמן הביעור.

כמדומני שהחזו"א סבר שאין כוונת הרמב"ן לומר שיש מצוה באכילת פירות שביעית, אך בפשטות סוברים רוב המחברים שכך היא דעתו.
ולכאורה לפי דעת החזו"א שהחמיר בפירות נכרים גם באיסור סחורה וגם אחר הביעור היינו יכולים לומר שיש מצוה באכילת פירות נכרים, אלא שכאמור דעתו שאין כזו שיטת הרמב"ן.

יעקובי
הודעות: 1022
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי יעקובי » ו' נובמבר 07, 2014 12:00 am

יש להעיר, שהן אמת שהמבי"ט בח"א סי' של"ו נטה להקל דאין דין ביעור בפירות נכרי, וכמו כן אין בהם איסור סחורה, ושניהם מסברת אתינא מכח גברא וכו', מ"מ בתשובה אחרת שבח"ג סי' מ"ה חזר וכתב בפשיטות ובפירוט כי יש בהם חיוב ביעור ואף איסור סחורה.

ותשובת ח"א סי של"ו היא משנת שכ"א, ותשובת ח"ג סי' מ"ה משנת של"ד. נמצא דלמשנתו האחרונה הדר ביה מסברת אתינא הנ"ל, ומסיק בפשיטות דאיכא ביעור ואיסור סחורה.

ארפכשד
הודעות: 110
הצטרף: ש' אוקטובר 25, 2014 8:43 pm

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי ארפכשד » ו' נובמבר 07, 2014 12:08 am

יעקובי כתב:יש להעיר, שהן אמת שהמבי"ט בח"א סי' של"ו נטה להקל דאין דין ביעור בפירות נכרי, וכמו כן אין בהם איסור סחורה, ושניהם מסברת אתינא מכח גברא וכו', מ"מ בתשובה אחרת שבח"ג סי' מ"ה חזר וכתב בפשיטות ובפירוט כי יש בהם חיוב ביעור ואף איסור סחורה.

ותשובת ח"א סי של"ו היא משנת שכ"א, ותשובת ח"ג סי' מ"ה משנת של"ד. נמצא דלמשנתו האחרונה הדר ביה מסברת אתינא הנ"ל, ומסיק בפשיטות דאיכא ביעור ואיסור סחורה.

פליאה נשגבה!
בעותק שבאוצר החכמה כתוב בח"ג מ"ה דאפשר להקל בין בביעור בין בסחורה, ושמא יש ליישב דלא שפיל מר לסיפיה דהתשובה.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ו' נובמבר 07, 2014 12:10 am

מחולת המחנים כתב:כמדומני שהחזו"א סבר שאין כוונת הרמב"ן לומר שיש מצוה באכילת פירות שביעית, אך בפשטות סוברים רוב המחברים שכך היא דעתו.
ולכאורה לפי דעת החזו"א שהחמיר בפירות נכרים גם באיסור סחורה וגם אחר הביעור היינו יכולים לומר שיש מצוה באכילת פירות נכרים, אלא שכאמור דעתו שאין כזו שיטת הרמב"ן.


אכן כך כתב החזו"א, ולענ"ד זה הפשט הפשוט בדברי הרמב"ן שכוונתו ללאו הבא מכלל עשה.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ו' נובמבר 07, 2014 12:13 am

מחולת המחנים כתב:מצאנו דברים נוספים בפירות נכרים השונים מפירות של ישראל, וכגון שיש הסוברים שאינם נאסרים אחר זמן הביעור.מה נוסף כאן? לכאורה הוא דין אחד עם מה שאינו חייב בביעור, וד' מהרי"ט שאינם חייבים בביעור כשהם ביד ישראל אבל נאסרים אם היו ביד גוי בשעת הביעור פלא עצום.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ו' נובמבר 07, 2014 12:14 am

ארפכשד כתב:
יעקובי כתב:יש להעיר, שהן אמת שהמבי"ט בח"א סי' של"ו נטה להקל דאין דין ביעור בפירות נכרי, וכמו כן אין בהם איסור סחורה, ושניהם מסברת אתינא מכח גברא וכו', מ"מ בתשובה אחרת שבח"ג סי' מ"ה חזר וכתב בפשיטות ובפירוט כי יש בהם חיוב ביעור ואף איסור סחורה.

ותשובת ח"א סי של"ו היא משנת שכ"א, ותשובת ח"ג סי' מ"ה משנת של"ד. נמצא דלמשנתו האחרונה הדר ביה מסברת אתינא הנ"ל, ומסיק בפשיטות דאיכא ביעור ואיסור סחורה.

פליאה נשגבה!
בעותק שבאוצר החכמה כתוב בח"ג מ"ה דאפשר להקל בין בביעור בין בסחורה, ושמא יש ליישב דלא שפיל מר לסיפיה דהתשובה.


אכן דעת המבי"ט בזה אינה ברורה ונראה דאין ולאו ורפיא בידיה (עי' גם בדברי הב"י שכתב שהמבי"ט סותר ד"ע שהרי ודאי לא נהג מעולם ביעור דא"כ קלא הוה לה למילתא).

יעקובי
הודעות: 1022
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי יעקובי » ו' נובמבר 07, 2014 12:21 am

לדברי ארפכשד, הערתך צודקת. אולם אבהיר, שאני סברתי שמאחר שכתבו בלשון "היותר קשה שהיה בעיני" וכו', הבנתי שכונתו לחזור מזה. בעקבות הערתך שוב דקדקתי וראיתי שאכן התכוין לסמוך על זה, כמבואר שם. יישר כחך. אכן צודק הרב הנעמתי כי עכ"פ נראה קצת שסמך על זה בדוחק ואין ולאו וכו'.

יעקובי
הודעות: 1022
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי יעקובי » ו' נובמבר 07, 2014 12:54 am

מחולת המחנים כתב:מצאנו דברים נוספים בפירות נכרים השונים מפירות של ישראל


עוד יש להוסיף, דמסקנת המבי"ט ובנו מהרי"ט, דאין איסור לקנות פירות שביעית מיד הגוי עצמו. כלומר, גם אם יש בזה איסור סחורה (לקנות ישראל מישראל), מ"מ הקניה הראשונה מידי הגוי עצמו מותרת, כדמוכח מסוגיא דעזקה.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי איש רגיל » ו' נובמבר 07, 2014 12:56 am

מה שנכון נכון כתב:הרמב"ן בסהמ"צ בעשין ששכח הר"מ מצוה ג.

כמדומני שבמגלת אסתר שם כתב שאין זו כוונת הרמב"ן (ונראין דבריו).

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ה' נובמבר 13, 2014 12:20 am

איש רגיל כתב:
מה שנכון נכון כתב:הרמב"ן בסהמ"צ בעשין ששכח הר"מ מצוה ג.

כמדומני שבמגלת אסתר שם כתב שאין זו כוונת הרמב"ן (ונראין דבריו).


אדרבא, במגי"א נראה שהבין שהיא מצוה, וכך הבינו החזו"א והשיג עליו שאין הכוונה שהיא מצווה אלא שהוא לאו הבא מכלל עשה (ונראין דבריו).

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי איש רגיל » ה' נובמבר 13, 2014 10:12 am

אכן כדבריך. זכרתי משמיטה קודמת שיש של זה נידון עם המגילת אסתר, אך התבלבלו לי השמות. ייש"כ שהעמדת אותי על טעותי.

אגב, אתה זוכר איפה החזו"א הזה?

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מצות אכילת פירות שביעית בפירות נכרים

הודעהעל ידי ברזילי » ה' נובמבר 13, 2014 10:35 am

שביעית יד, י כמדומני


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 176 אורחים