מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קריאת התורה בלילה- האם שייך?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ו' ינואר 30, 2015 1:12 pm

בציבור שיודע שביום לא תהיה הזדמנות לקרוא [לא יהיה להם ספר תורה]

אלי כהן
הודעות: 1121
הצטרף: ו' אוגוסט 23, 2013 12:03 am

Re: קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי אלי כהן » ו' ינואר 30, 2015 3:02 pm

גאולה בקרוב כתב:בציבור שיודע שביום לא תהיה הזדמנות לקרוא [לא יהיה להם ספר תורה]


בליל שמחת תורה נוהגים בני אשכנז להעלות שלושה עולים לקרוא בספר-תורה בברכה.

צולניק
הודעות: 1013
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי צולניק » ו' ינואר 30, 2015 4:12 pm

ראה תשובות והנהגות כרך ב' סי' צג.

מה שנכון נכון
הודעות: 9291
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' ינואר 31, 2015 8:03 pm

שו"ת מהרש"ם חלק א סימן קנח

להרב החריף וכו' מו"ה אליקום געציל הורוויץ נ"י בהה"ג מו"ה יצחק נ"י מראדזיווילישיק הסמוך לקאוונא. בארץ רוסיא. מכתבו הגיעני ובדבר מה שנסתפק אם מותר לקרות בתורה ולברך קודם עלות השחר בשעה"ד. וכ' דלפי טעם דאי' בב"ק פ"ב שתיקן משה לקרות ביום ב' וה' שלא ילכו ג' ימים בלא תורה מסתבר דשרי אך דמכל מקום יש להסתפק בשויו"ט בשבתות וימים טובים אם מותר. ונהי דפ' הקרבנות י"ל דאין קורין בלילה אבל שאר פרשיות יש לומר דשרי עכ"ד.

הנה לכאורה היה נראה דאדרבא בחול יש לומר דאסור ובשוי"ט שרי. דהנה בפרקי דר"א פמ"ו וברא"ש סופ"ד דר"ה מבואר דמרע"ה למד מקרא ביום ומשנה בלילה ע"ש וכ"ה בתנחומא פרשת תשא. ומזה נראה כמ"ש האר"י ז"ל והובא בבאה"ט סימן רל"ח דאין לקרוא מקרא בלילה. ובזכור לאברהם הספרדי ח"ג חאו"ח אות ל' ס"ק ס"ז בשם יוסף אומץ דגם באשמורת הבקר אין ללמוד רק בשוי"ט או ביום ו' שכבר מתנוצץ קדושת ש"ק ע"ש ולכן בחול יש לומר דאין לקרוא בס"ת בעוד לילה משא"כ בשוי"ט מותר. וע' בעקרי הד"ט חאו"ח סימן כ"ב אות נ"ז בשם ככר לאדן בזה שאין מגלין דברי האר"י אלא לצנועין אבל לפמש"ל יש לדבריו שרש בפוסקים.

אבל באמת נ"ל פשוט דקריאה בס"ת אין זמנו קבוע ביום וראי' מש"ס דמגלה (כ' ע"ב) כל היום כשר לקריאת מגלה ולקריאת הלל ולתקיעת שופר וכו' וקחשיב כמה דברים ומסיים זה הכלל דבר שמצותו ביום. ושם (כ"א א') פריך זה הכלל לאתויי מאי וקדחיק לאוקמי כר"י ובסידור בזיכין ואמאי לא מוקי בקריאה בתורה כדאיתא שם (כ"ג ע"ב) אין פורסין וכו' ואין קורין בתורה וכו' ובע"כ דהכא אין מצותו קבוע ביום והוא רק ממדת חסידות שלא לקרות מקרא בלילה. והן אמת דיש להקשות לפמ"ש הרא"ש סוף יומא בשם ירושלמי דאין נשיאת כפים בלילה והובא בפר"ח או"ח רסי' קל"ה אם כן אמאי לא חשיב התם במתניתין גם הא דנ"כ מצותו ביום וכדקחשיב בדף (כ"ג) שם גם נ"כ והו"ל לאתויי בזה הכלל. ומזה יש ראיה למ"ש בגה"ש על הירושלמי רפ"ד דתענית דהתם לא הוי טעמא משום דדמי לשירות בהא אלא משום דליכא חזרת תפלה בלילה ובנעילה שרי לישא כפים בלילה ע"ש. אם כן יש לומר דמה"ט לא קחשיב ליה דגוף המצוה דנ"כ איכא גם בלילה אם מתפללין בלילה בחזרת הש"ץ כגון בנעילה.

וכה העירני ח"א להביא ראיה מדברי המג"א סימן רפ"ב סק"ו שכתב דנשים חייבות בשמיעת קרה"ת ואם אי' דזמנו רק ביום אם כן הוי מעשהז"ג והשבתי לו דיש לומר דתליא בפלוגתת רש"י ותוס' ברכות (כ' ע"ב) ד"ה בתפלה וכו' אם גם במצוה דרבנן שהז"ג נשים פטורות אבל מדברי התוס' בר"ה (ל"ג א') ד"ה הא ר"י שרמז המג"א שם ויעו"ש בסוה"ד במש"ש דאין ראיה מזה לברך במ"ע שהז"ג דאפשר דחייבת בקרה"ת אף דפטורה מת"ת וכן ממ"ש שם בתחלה דכיון דנשים פטורות מת"ת יש להוכיח מזה דאשה עולה למנין ז' דמותר לברך על מעשהז"ג. מבואר מכל דבריהם שם דעל כל פנים אין זה בכלל מצוה שהז"ג ואם פטורות לגמרי היינו משום דהוי בכלל ת"ת. ולחד תי' חייבות באמת ואין מצות קרה"ת בכלל מצוה שהז"ג ומוכח כמ"ש דנוהג ביום ובלילה ע"ש ותבין. ולכן לדינא נראה דבשעה"ד וכדומה יש להקל בזה ובפרט בשוי"ט. (ולענין פ' הקרבנות ע' שע"ת או"ח סוף סימן א' וסימן מ"ח דכקורא בתורה לכ"ע מותר בלילה ומכל מקום יש לומר דהכא חמור טפי וצ"ע בזה). ובגוף דברי מג"א הנ"ל ע' בר"ן פ"ד דמגלה בהא דאשה וקטן עולין למנין דמפורש דלאו בת חיובא היא ע"ש. והנלע"ד כתבתי.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ש' ינואר 31, 2015 10:44 pm

יישר כח לעונים החשובים!
א"כ המהרש"ם מצדד לקולא והגרמ"ש שליט"א נטייתו לחומרא.

תשובות והנהגות כרך ב סימן צג

שאלה: קריאת התורה בלילה לפני עמוד השחר

נשאלתי מבית הכנסת כאן שאין להם מנין בשבת בבוקר רק בליל שבת, אם להוציא ס"ת ולקרוא בליל שבת פרשת זכור, והעיד יהודי ת"ח כאן בדרום אפריקא עדות ששמע מפי הגאון הרב קוסובסקי זצ"ל ששאלו שאלה זאת לגיסו הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל ופסק הגרח"ע זצ"ל הלכה למעשה לקרוא בלילה פרשת זכור בלי ברכה, ולכן גם הוא פסק כן בדרום אפריקא, ועדיף לקרוא בלילה מלבטל מצות פרשת זכור לגמרי.

ואני הייתי מסופק מאד, שפרשת זכור אף אם דאורייתא, חז"ל תיקנוהו בשבת פרשת זכור והיינו בבוקר, ושלא בזמנה אין בזה מצוה, ומה עוד שאנו נכנסים לשאלה שבקריאה בציבור יתכן שחייבין תמיד ברכת התורה מה"ת וכמו שהעיר ב"משכנות יעקב", וחושש אני כשקורין בלי ברכה, וכן בנמצא ס"ת פסול לאחרי זמן שנתברר למפרע שלא יצא אף בפרשת זכור, לא שמענו שקורין עוד פעם פרשת זכור, וע"כ הטעם כיון שתיקנוהו בשבת פרשת זכור דוקא, ומיהו בפרשת זכור אם לקרוא בלילה כבר הורה זקן הגרח"ע זצ"ל ודי בכך. (ואף שמעיקר הדין יש לדון במחללי שבת בפרהסיא, אם יש להם דין ציבור שהם חוץ לקהל, בזה כבר נהגו להקל שלא נפטרו ממצות ציבור, ובפרט בזמנינו וכאן שבעו"ה נשכח חיי תורה).

ומיהו רצו בכל שבת לקרוא בלילה, שלא יפסידו קריאה בציבור, ואף שלענין שני וחמישי שברמב"ם מפורש בר"פ י"ב דתפלה שתיקנו בשני וחמישי שחרית, הבאתי במק"א שהגר"ח מבריסק זצ"ל תכופות קראו אצלו גם בצהרים וכן באקראי פעם קראו כן להגה"ק ה"חתם סופר" זצ"ל, ובמ"ב סימן קל"ה סק"א כתב דבשני וחמישי בדיעבד זמנה כל היום, אלא שלכתחלה מצוה להקדים. ומ"מ רק לאחר שמענו אבל לא להקדים, ומאחר שלא מצאתי מקור לקריאת התורה בליל שבת, גם בשעת הדחק לא הוריתי כן, וגם הגרח"ע לא הורה כן רק בפרשת זכור, וגם חוששני שכעין שאמרו שגזירה עבידא דבטלה, כמו"כ יתכן שבעתיד יהי' אפשרות להשיג מנין בבוקר ויהיה קל להם ענין תפלה וקריאת התורה בבוקר, שידמו שמספיק בערב, ומוטב להניח הדין על תילה שקריאת התורה בשבת בשחרית דוקא ולכה"פ ביומו ולא קודם, ולכן אין להתיר לקרוא בלילה אף שאין מנין כלל בשבת בבוקר כנלע"ד. (ובמק"א הבאתי הוראת אחד מגאוני עיה"ק, שבמקום שרבים לא באים להתפלל בבוקר אלא למנחה יקראו כל שני וחמישי במנחה כשיש עשרה שלא קראו, ואין דעתי לנהוג כן, ראשית במקום שאחרים כבר קראו שם בבוקר אולי לא תיקנו שמה במנחה, וקריאת התורה חובת ציבור והציבור כבר יצא, וגם חוששני כהנ"ל שייקל להם ע"י זה ענין תפלה בציבור בבוקר ויבטלו בקביעות, ולא כדאי לתקן קריאת התורה במנחה בקביעות).

מבקש תורה
הודעות: 203
הצטרף: ה' ינואר 23, 2014 1:48 am

Re: קריאת התורה בלילה- האם שייך?

הודעהעל ידי מבקש תורה » ג' פברואר 03, 2015 6:22 pm

כמדומני בבית הכנסת אצל האדמו"ר מאמשינוב לפעמים קראו בתורה במוצאי שבת-והרי לן מעשה רב ששייך לקרות בלילה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 34 אורחים