האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' פברואר 03, 2015 2:17 am

בהרבה בנקים חלק מהמניות בבעלות נכרי, ואי נימא דכל מניה נחשבת לבעלות [כיון שלכל בעלי מניה יש זכות הצבעה, אף שאין לו השפעה בלא התאגדות עם הרבה בעלי מניות] ונימא דכל שיש שותפות לנכרי בבית אין חיוב מה"ת לקבוע מזוזה, א"כ חיוב מה"ת חל רק בגמר תשלום המשכנתא, [דע"י "היתר עסקא" הבנק שותף בבית] וא"כ קביעת המזוזה לפני חלות החיוב לא מהני ["תעשה ולא מן העשוי"]
ולכן בגמר תשלום המשכנתא יש לקבוע את המזוזות מחדש [שמעתי מאחד מגדולי המוצי"ם בירושלים]
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ד' פברואר 04, 2015 4:02 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 2915
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' פברואר 03, 2015 4:22 pm

לפי הדעות שחברה בע"מ אינה יישות במובן ההלכתי, לכאורה לא אמורה להיות בעיה.

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ג' פברואר 03, 2015 7:05 pm

לא ברור בכלל שיש בזה תול"מ כמו שדנו הפוסקים לגבי שוכר בית בחו"ל.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' פברואר 04, 2015 4:02 am

[א] נראה דכשם שהטלת חוטים בטלית לא חשב תולמ"ה אף שליכא חיוב כ"ז שלא לבשה, ה"ה בית כל שנגמר בנינו, אף שליכא חיוב, לא מקרי תולמ"ה, וכן מבואר במג"א והמ"ב בס' יט שאפשר לקבוע מזוזה אף לפני הדיורין ולא חשב תולמ"ה.
[ב] כתב הבית מאיר בהלכ' ציצית "הקבוע בחו"ל בתוך ל' לא הוי תולמ"ה דאינו מחוסר מעשה וזמן ממילא קאתי, וכן המטיל ציצית לפני לבישה , לבישת טלית לא מקרי מחוסר מעשה, ועדין צ"ע קצת" מבואר דס"ל דלא סגי במה דנגמר בנינו, ברם מ"ש "לבישת טלית לא מקרי מחוסר מעשה" צ"ע. [ועכ"פ לכ' כשם שלבישת טלית לא מקרי מעשה, ה"ה כניסה לבית לא חשיב מעשה ובהכי ניחא דברי המג"א הנ"ל]
[ג] כתבו הח"א (יא,מב) והמ"ב (כ,ה) דהלוקח ציצית מעכו"ם שאינו תגר, פסולה, שמא הוא עשה את הציצית, וכתב (באגור באהלך (פט"ז הע' יט), לדייק דמשמע דטעם פסול משום שהעכו"ם תלה, ולא בגלל שנתלה אצל עכו"ם, ועפ"ז כתב דה"ה אפשר לקבוע מזוזה בבית של גוי [והשיג על קונה"מ (רפט לז) שפסל, וכן השיג על הקיצור שו"ע (לחם הפנים קיד,ב הו"ד במזו"ב רפו בשעה"צ קמג)שנתקשה מ"ט מוכר ביתו לעכו"פ בפסח לא חשיב תולמ"ה)] ולדידי לא ברירא האי דיוקא, וצ"ע
ברם הא מבואר להדיא דבקונה מתגר שפיר דמי, משום דחזקה שלקחה מישראל, והנה נחלקו האחרונים במזוזה שנקבעה בכשרות, האם איכא פסול דתולמ"ה, וא"כ לשיטות דלא מהני נקבע בכשרות, יש לתמוה מ"ט אפשר לקנות מתגר, וע"כ דבעלות עכו"ם לא חשיב תולמ"ה, ובאמת אף האחרונים דס"ל שמהני נקבע בכשרות לא דנו כלל להביא ראיה מהכא, וע"כ דכולהו ס"ל דבעלות נכרי לא חשיב תולמ"ה [ובדוחק י"ל דלענין בעלות עכו"ם כו"ע מודו דמהני סברת נעשה בכשרות].
[ד] לכ' מהאמור באות א' נראה דה"ה אפשר לקבוע מזוזה בבית נכרי, דלא בעינן לחיוב אלא סגי בצורה שלימה, אולם לטעמא דהבי"מ המובא באות ב' אפשר דקנייה מעכו"ם חשיב מעשה, וכן יש לדון איפכא אי נימא דכנים דברינו דמוכח באחרונים דבעלות נכרי לא מקרי תולמ"ה, נראה פשוט דמה"ט מהני לקבוע מזוזה לפני הדיורין ולא בעינן לטעמא דהבית מאיר.
]ה] יש בכ"ז גם נפקותא לשוכר שקנה את הבית מיד בעליו, האם צריך לקבוע מחדש את המזוזות.
[ו] עוד העירו למ"ד דלא מהני נקבע בכשרות, א"כ כל הלווה מהבנק בהיתר עסקא מזכה חלק בביתו וא"כ לאחר פירעון הריבית, הוי תולמ"ה.

יצג
הודעות: 1079
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:38 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי יצג » ד' פברואר 04, 2015 12:52 pm

האם חלקו של הנכרי בהלואה צריך "היתר עיסקא"? לכאורה לא. וא"כ אין לו כל חלק בנכסים.

ארזי ביתר
הודעות: 2010
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ה' פברואר 05, 2015 10:32 am

...
נערך לאחרונה על ידי ארזי ביתר ב ה' פברואר 05, 2015 2:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' פברואר 05, 2015 1:43 pm

יצג כתב:האם חלקו של הנכרי בהלואה צריך "היתר עיסקא"? לכאורה לא. וא"כ אין לו כל חלק בנכסים.


אולי אתה צודק שעקרונית יכול להיות כך, אבל באופן מעשי, ההסכם עם הבנק לא משאיר מקום לחלק בין בעלות היהודי לבעלות הנכרי
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ו' פברואר 06, 2015 1:34 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יצג
הודעות: 1079
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:38 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי יצג » ה' פברואר 05, 2015 5:54 pm

האם לא כתוב בהיתר עיסקא של הבנק שהוא רק על עסקים "שיש בהם איסור רבית"? וא"כ לגבי החלק שאין בו איסור רבית זו הלואה פשוטה.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' פברואר 08, 2015 1:56 am

יצג כתב:האם לא כתוב בהיתר עיסקא של הבנק שהוא רק על עסקים "שיש בהם איסור רבית"? וא"כ לגבי החלק שאין בו איסור רבית זו הלואה פשוטה.

נ"פ שלא כדבריך, וכל עסק שיש בו חשש ריבית אין בו חלוקה לבעלויות.

אוהב אוצר
הודעות: 2671
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי אוהב אוצר » א' פברואר 08, 2015 2:07 am

איני מבין בדיני ממונות אבל איזו מין שותפות היא זו שלא מנהל הבנק ולא אף אחד אחר הקשור להיתר עסקא יכול להכנס אפ' פעם אחת ללא רשות הקונה הלזאת שותפות תיקרא?
דברים פשוטים ביותר, לי בכל אופן.
לא צריך להיות מו"צ בכדי להבין כי אדם שקונה בית גם עם משכנתא הדירה נחשבת שלו על כל המשתמע מכך.
אני קטן מאד להוסיף דברים חריפים, אבל נראה לי שאם השאלה תגיע לאחד מגדולי הדור הוא יפטור אותה במחי יד.

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' אפריל 25, 2018 3:41 am

הקפצה- אשמח לדעת מה דעת החכמים.

עזריאל ברגר
הודעות: 4529
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 25, 2018 9:47 am

מזוזה חובת הדר היא.
והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?!

תוכן
הודעות: 4194
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי תוכן » ד' אפריל 25, 2018 10:25 am

גם זו לטובה כתב:הקפצה- אשמח לדעת מה דעת החכמים.


מזל טוב!

גם זו לטובה
הודעות: 2260
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' אפריל 26, 2018 1:56 am

עזריאל ברגר כתב:מזוזה חובת הדר היא.
והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?!

מה עניין חובת הדר לכאן?
עיקר ההלכה שהשוכר מנכרי אכן פטור מהתורה.

אברכון
הודעות: 48
הצטרף: ג' מאי 08, 2012 10:40 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי אברכון » ה' אפריל 26, 2018 3:21 pm

.
נערך לאחרונה על ידי אברכון ב ה' אפריל 26, 2018 3:22 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אברכון
הודעות: 48
הצטרף: ג' מאי 08, 2012 10:40 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי אברכון » ה' אפריל 26, 2018 3:22 pm

עזריאל ברגר כתב:מזוזה חובת הדר היא.
והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?!

הנחלת צבי ביו"ד סי' רצ"א כתב דלפי שיטת הרע"א ביצא מביתו לכמה ימים צריך לברך שוב כשחוזר לביתו על המזוזה. א"כ מי ששכר בית מיהודי וחזר וקנה אותו חייב לברך שוב, כיון דעכשיו חיובו מדאורייתא ומקודם היה חייב רק מדרבנן.

ביליצר
הודעות: 1039
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי ביליצר » ה' אפריל 26, 2018 5:15 pm

גם זו לטובה כתב:בהרבה בנקים חלק מהמניות בבעלות נכרי, ואי נימא דכל מניה נחשבת לבעלות [כיון שלכל בעלי מניה יש זכות הצבעה, אף שאין לו השפעה בלא התאגדות עם הרבה בעלי מניות] ונימא דכל שיש שותפות לנכרי בבית אין חיוב מה"ת לקבוע מזוזה, א"כ חיוב מה"ת חל רק בגמר תשלום המשכנתא, [דע"י "היתר עסקא" הבנק שותף בבית] וא"כ קביעת המזוזה לפני חלות החיוב לא מהני ["תעשה ולא מן העשוי"]
ולכן בגמר תשלום המשכנתא יש לקבוע את המזוזות מחדש [שמעתי מאחד מגדולי המוצי"ם בירושלים]


רשמתי לי אתמול כטיוטא ,
אף רע"א המפורסם דדעתו שצריך לברך בכל יום כשחוזר לביתו ,,וביטל דעתו ,,להלכה מפני הברכי יוסף ד,,פטור,, לא חשש לעניין תעשה ולא מן העשוי ומתייחס רק לגבי הברכה לא על הסרה וקביעה מחדש ,וז"ל "ונ"ל דגם ההולך מביתו לעסקיו בשוק שעות הרבה ופעמים נוסע מעירו על איזה ימים, דלכאורה הדין דכשחוזר לביתו יברך על המצוה, דהא בנתים שלא היה בדירת ביתו לא היה עליו חובת מזוזה, ומתחיל עתה חיוב חדש" (שו"ת מהדורא קמא סימן ט').

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי פלתי » ה' אפריל 26, 2018 9:04 pm

לא זכיתי להבין.
הבנק נותן הלוואה לקניית הבית, והבית משועבד להלוואה. אבל אין לבנק שום בעלות על הבית. האם אין אלו דברים פשוטים?

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ה' אפריל 26, 2018 9:16 pm

פלתי כתב:לא זכיתי להבין.
הבנק נותן הלוואה לקניית הבית, והבית משועבד להלוואה. אבל אין לבנק שום בעלות על הבית. האם אין אלו דברים פשוטים?
לא אם לקחת משכנתא בבנק שיש לו היתר עיסקא

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי פלתי » ה' אפריל 26, 2018 9:27 pm

חשבונות רבים כתב:
פלתי כתב:לא זכיתי להבין.
הבנק נותן הלוואה לקניית הבית, והבית משועבד להלוואה. אבל אין לבנק שום בעלות על הבית. האם אין אלו דברים פשוטים?
לא אם לקחת משכנתא בבנק שיש לו היתר עיסקא

תוכל להסביר יותר? האם ההיתר עסקה עושה אותו שותף בבית, או שותף ברווחים?

חשבונות רבים
הודעות: 757
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ה' אפריל 26, 2018 9:30 pm

איך הבנק יכול להיות שותף ברווחים בלי שותפות בבית?
אם חצי מהכסף שהוא נתן לך היה פיקדון אז מה שקנית בכסף הזה שייך לו.

עזריאל ברגר
הודעות: 4529
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' אפריל 27, 2018 9:46 am

גם זו לטובה כתב:
עזריאל ברגר כתב:מזוזה חובת הדר היא.
והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?!

מה עניין חובת הדר לכאן?
עיקר ההלכה שהשוכר מנכרי אכן פטור מהתורה.

השוכר הוא הדר, ולכאורה הולכים לפי השוכר.
מה המקור שהשוכר (מנכרי) פטור מדאורייתא?

אברכון
הודעות: 48
הצטרף: ג' מאי 08, 2012 10:40 pm

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

הודעהעל ידי אברכון » ו' אפריל 27, 2018 12:49 pm

ת"ח העיר לי לעיין בשו"ת רע"א סי' ס"ו דדן שם בארוכה על שותפות גוי לגבי מזוזה וציצית ובתו"ד כתב וז"ל: ועדיין יש לדון בנ"ד אם המרתף אין בה דין חלוקה ופעמים זה משמש בכולה ופעמים זה, א"כ בנדון כזה אם הי' באמת של ישראל ונכרי בשותפות הי' מקום לדון דחייב במזוזה, למ"ש הר"ן נדרים רפ"ה דכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש בשלו וזה בשלו כיון דרובו מתברר מעיקרו ומיעוטו בסופו עיין שם, א"כ מה"ט י"ל דחייב במזוזה דבשעה שהישראל משתמש כולו שלו לגמרי ואם הי' הדין כן ממילא ה"ה בישראל ונכרי ששכרו בית בשותפות ואין בו דין חלוקה ומשתמשים לזמנים חלוקים דחייב במזוזה דמחזי כשלהם ממש דחייב מדין ברירה.

ולפי סברא זו אף אם נימא דהוא שותף בבית עם הבנק והגוי אבל רק הוא דר שם וא"כ חייב במזוזה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: החושב, שומר-הגחלת ו־ 37 אורחים