עמוד 3 מתוך 3

Re: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה

פורסם: ו' נובמבר 16, 2018 2:23 pm
על ידי ידידיה
תכלס'

יש הרבה יותר אור בראדין מאשר בארץ בזמן זה.

ואם הלילה נעשה רק בחשיכה כמו בארץ ב72 דק, אז בראדין יש להמתין לשיעור זה.
לא כן?

Re: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה

פורסם: ו' נובמבר 16, 2018 2:39 pm
על ידי מלבב
ידידיה כתב:תכלס'

יש הרבה יותר אור בראדין מאשר בארץ בזמן זה.

ואם הלילה נעשה רק בחשיכה כמו בארץ ב72 דק, אז בראדין יש להמתין לשיעור זה.
לא כן?

שאלה טובה, אבל זה מה שהמשנה ברורה פוסק, שיש להתחשב גם בד׳ מיל.

Re: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה

פורסם: ה' נובמבר 22, 2018 8:06 pm
על ידי מחשבות
בס"ד
להבנת עניין צאת הכוכבים בדברי הראשונים
בצאת הכוכבים מצאנו שני דעות בראשונים, דעת רוב הראשונים והפוסקים ההולכים בעקבותיהם, שדברי רבי יהודה בפסחים שהנשף הוא ד' מיל ודברי רבא ועולא שהנשף ה' מיל לא פליגי דד' מיל הוה בקו המשוה וה' מיל הוה בא"י וממילא שהנשף נמדד בכל מקום ובכל זמן לפי האופק בזמן המדובר ולדעתם כל סימני הרקיע שייך בכל יום לפי המקום ולדבריהם אנו בקיאין בכוכבים, ואורך הנשף הוא לפי חשבון של 50'18 מעלות מינוס
אמנם דעת ר"ת לפי המובא בתוס' דד' מיל הוא בכל מקום וזמן לילה וסימני חז"ל "הכסיף תחתון ועליון" הוא רק בא"י ובשאר מקומות לא שייך לתת סימני רקיע וכן לפי דיעה זו אין אנו בקיאין בכוכבים ואחרי ד' מיל הוה לילה אף כשיש אור רב, ועיין במרדכי שבת רצב "פעמים שאין מתחיל להחשיך כ"כ אע"פ שכבר לילה הוא" דהיינו שלפעמים בתחילת הלילה כבר חושך ולפעמים בתחילת הלילה לא חשוך ואעפ"כ דינו לילה. כי מודדים לדין לילה את הזמן מתחילת השקיעה ולא את החושך, ויתכן להסביר זאת, כי מודדים התרחקות השמש ממקום שקיעתו ובמשך ד' מיל השמש מאירה דרך החלון ממנו שקעה ואחרי כן היא מאירה רק מהצד ודינו כאילו נניח מראה ענקית שיתן לנו אור, הרי שאור זה דינו כנר שהדליקו ואינו נקרא אור יום, וכן אפשר לחשבו כאור הירח שהגם שהוא מאיר ע"י השמש אינו נחשב כלל ליום
ההשוואות המנסים להביא ראיה מהמנהג הכללי באירופה לגבי א"י הם לא נכונות כלל כי הרי גם באירופה הדליקו נירות בערב שבת בניסן ותשרי כשכבר הרבה יותר חשוך מהמצב בתמוז אחרי ד' מיל במוצ"ש ולכן כל מי שמנסה למדוד את האור בכל מקום באירופה במוצ"ש ולפי זה לומר מתי זה כבר לילה בא"י טועה ומטעה, כי הם לא מדדו כלל אור רק ד' מיל ובא"י גם אחרי 50 דקות או אפילו 70 דקות האור המועט שיש הוא אור המגיע מהשמש דרך נקודת השקיעה ואין להשוותו לאור שבאירופה אחרי ד' מיל וחוץ מזה היו הרבה אנשי סגולה שנהגו כפי דעת הראשונים והפוסקים הסוברים ה'מיל דהיינו סוף הנשף וחיכו גם באירופה לחושך מוחלט ובחדשי הקיץ הציאו שבת רק בחצות הלילה

Re: יש אור ברקיע 40 דקות אחרי השקיעה

פורסם: ה' יוני 11, 2020 3:41 pm
על ידי תלמיד-חכמים
בפירוש התלמוד המיוחס לרבינו אברהם בן הרמב"ם (הוצאת מכון מרא"ה, עמ' קנב) כתב וז"ל:

אמר המחבר, יש להקשות מאחר דאוקמינן דהאי ובא השמש אביאת האור הוא ומאי וטהר טהר יומא, למה די להו ביציאת הכוכבים, והלא אור השמש יישאר אחר יציאת הכוכבים בעולם זמן ארוך כמו שעה או קרוב ממנה וכו'.

ותירוצו בקיצור הוא, ש"טהר יומא" לא קאי על היעלמות האור מכל השמים, אלא רק על היעלמותו ממקום הכוכבים. וז"ל בקצור: "והואיל ונראו הכוכבים הרי בא אור השמש מעל מקצת העולם, והוא מקום הכוכבים" וכו'.

ודרך אגב, אם אכן ברור שראב"ם הוא מחבר פירוש זה, הרי לנו מכאן ראיה ברורה שדעתו כדעת הגאונים ולא כר"ת. שהרי לר"ת בזמן צה"כ כבר יש חושך (לפחות כפי הנראה לעינינו במצרים וא"י, מקום מושבו של ראב"ם).