מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אין טוענין למסית

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9406
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

אין טוענין למסית

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 11, 2015 1:25 pm

כמה חידושים מספר ערוגת הבושם ח"ג עמוד 54:

שנים חטאו ונתחייבו בתורה, שלא נתחייבו בלא טענה, אלא טענו כדרך כל הנידונין, אדם טען האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, האשה טענה הנחש השיאני ואוכל ונחש עמם נתחייב בלא טענ' כי לא פתח לו הק׳ לומ׳ למה עשית זאת והיה משיב דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, אלא מיד פסק עליו הדין בלא טענה, ומשם למדו רבותינו, שאין טוענין למסית ולמדיח ואין פותחין לו כדי שיטען זכות על עצמו. בר׳ רב׳, ויאמר ה׳ אל הנחש עם אדם נשא ונתן עם חוה נשא ונתן עם הנחש לא נשא ולא נתן, אלא אמ׳ הקב״ה נחש זה רשע הוא בעל תשובות, אם אני אומר לו עכשיו יאמר לי אתה ציויתה אותם ואני ציויתי אותם מפני מה הניחו ציוויו והלכו אחד ציווי, אלא מיד קפץ ופסק דינו ויאמר ה׳ אל הנחש כי עשית זאת. ולפי זה נכון לומ׳ בפיוט בלא טען בבית. וטען שם דבר ובדברי רבותינו טען שם דבר, יצא לטעון טען אחר שהוא כעניינו אף כי פי׳ בע״א. ופי׳ בלא טענה, שהיה לו לטעון דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין, אלא הקב״ה לא הניחו ומיהר וקפץ ופסק עליו הדין. ומסית דע״ז אם טען דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, איני יודע אם שומעין לו, שהרי כת׳ לא תחמול ולא תכסה עליו, ובפ׳ אלו הן הנחנקין דאינו צריך התראה, וצריך לעיין שם דאמ׳ התם מעיקרא אי אמרת טעמ׳ מקבלינן מיניה. י״א דלא אמ׳ דברי הרב ותלמיד אלא בדיני שמים, אי נמי כי ההוא דמרובה, צא וגנוב לי שמשלחו לצרכו. וי״א דווק׳ גבי נחש לפי שלא נצטווה אלא שבאתה תקלה על ידו, אבל שאר מסית מצוה שלא להסית ואם הסית מיד עובר על דברי התורה.

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: אין טוענין למסית

הודעהעל ידי כנסת ישראל » א' אוקטובר 11, 2015 5:07 pm

עי' בבעלי התוס' עה"ת פ' בראשית, וביד רמ"ה בקידושין שם

עושה חדשות
הודעות: 9406
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אין טוענין למסית

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אוקטובר 26, 2019 10:04 pm

באמת צ"ב, דאמנם שייך לומר שאדם המחוייב בעונש ואם יטען משהו יפטר אף שאם לא יטען לא נחוש לזה כלל, כי זה צד רחוק שאירע כך וכיו"ב, אלא שאם טוען נפטר עי"ז, אבל בטענה כגון "דברי מי שומעים" שאינו מחדש מציאות אלא סברא בדין, למה זה יהיה תלוי במה שהוא טוען כך. (וביד רמה בסנהד' מצדד גם לגבי הא דאין שליח לדבר עבירה דהני מילי היכא דטען דברי מי שומעין, אבל היכא דלא טען, מחייב המשלח, עי"ש).

ישנו
הודעות: 621
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: אין טוענין למסית

הודעהעל ידי ישנו » א' אוקטובר 27, 2019 12:25 am

תוספות מסכת יבמות דף קטז עמוד א
הכא חיישינן דלמא בגמלא פרחא אזל - וא"ת בפ"ק דמכות (דף ה. ושם) אמר רבא (בר אבא) אתו בי תרי ואמרו בחד בשבא בצפרא הרג פלוני את הנפש בנהרדעא ואתו בי תרי ואמרו בפניא בחד בשבא עמנו הייתם בסורא חזינן אי מצפרא לפניא מצו אזלי אין נהרגין ואי לא מצו אזלי נהרגין פשיטא מהו דתימא ניחוש לגמלא פרחא קמ"ל ואר"ת דהכא כיון שמתכוין לקלקל אשת חברו אזל בגמלא פרחא אבל התם אם הלכו בגמלא פרחא היה מקלקלם יותר וה"ר מנחם פי' דהתם אם איתא דאזלו בגמלא פרחא היה להן לטעון כן ומדלא אמרו הכי ש"מ דשקר הם מעידים.

חידושי הריטב"א מסכת מכות דף ה עמוד א
ובתוס' תירצו דשאני הכא שהעדים בפנינו ולא טענו מידי וכיון דכן אנן לא טענינן להו, ואין זה נכון בעיני הרב רבינו הרמב"ן ז"ל ובעיני רבותי ז"ל דהא ודאי משום והצילו העדה כל מאי דאפשר להו למטען טענינן להו בכל דוכתא, דדילמא הכא משום ביעתותא לא טענו, כסבורין דלא מהימני משום דהוי מילתא דלא שכיח

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אין טוענין למסית

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוקטובר 27, 2019 7:43 am

מענין לענין באותו ענין:
האשה חטאה בשני חטאים:
א. היא אכלה בעצמה.
ב. היא הכשילה את בעלה.
בתשובתה לקב"ה היא אכן מתנצלת רק על אכילתה בעצמה "הנחש השיאני ואוכל"!

והיא נענשה באמת בכפליים (לדוגמא: ואכלת את עשב השדה - זה עונש לגברים ולנשים כאחד).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 106 אורחים