עמוד 1 מתוך 1

בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 1:38 pm
על ידי שלח
במקרה שיש 2 טובעים בנהר ואפשר להציל רק אחד, מי קודם? בדיני קדימות בהצלה יש סדר כהן קודם וכו, אם יש גם קרוב משפחה כאבא האם הוא קודם? והאם יש הבדל בין אבא לאח?

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 1:56 pm
על ידי סתם יהודי
שלח כתב:במקרה שיש 2 טובעים בנהר ואפשר להציל רק אחד, מי קודם? בדיני קדימות בהצלה יש סדר כהן קודם וכו, אם יש גם קרוב משפחה כאבא האם הוא קודם?


כשנידונה השאלה מי קודם האם אביו או רבו, ונפסק שרבו, לא אמרו דה"ט משום שיש מצוות כבוד רבו, אלא אמרו דה"ט משום שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו לחיי העולם הבא, הא בלאו ה"ט, היה לכאו' אביו קודם אע"פ שיש מצות כבוד-רבו, א"כ נראה לכאו' דה"ה לגבי אביו וכהן, שהואיל ולגבי הכהן קיימת רק מצוות וקידשתו אך לא קיים הטעם של "מביאו לחיי וכו'", לכן אביו קודם, כי לגביו קיימים לא רק מצוות כיבוד אב אלא גם העניין של"מביאו לחיי העולם הזה".
ואמנם יש לדחות ראייה זאת (דדילמא אין להשוות בין מצוות כבוד-אביו וכבוד רבו למצוות וקידשתו שאולי היא גדולה יותר), אבל גם מצד הסברא הפשוטה נראה לי יותר דאביו קודם לכהן, כי מצינו בכבוד אביו כל מיני אזהרות (כגון לקום בפניו ושלא לסתור את דבריו וכדומה) אשר לא מצינו במצוות וקידשתו, אבל כמעט שלא מצינו איפכא, אזהרות בכבוד כהן שלא נאמרו בכבוד אביו (להוציא אולי את המקרה הנדיר של מניין מתפללים שכולם עשרה אחים ביחד עם אביהם ועם איזשהו כהן, שאז מעלים לס"ת את הכהן ראשון ולא את אביהם, ואפילו בזה אני לא לגמרי בטוח אלא שכך נראה לי לפו"ר).

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 2:01 pm
על ידי ההוא תלמידא
בוודאי שיש דיני קדימה כמבואר בהוריות (יג.).

ועולה משם שיש קדימה לכהן על פני לוי וללוי על פני ישראל וכו' בזמן שכולם שווים, אך אם אחד ת"ח הוא קודם.
וגם מבואר שם שאם אביו ואחר שבויים, ודאי שיש קדימה לאביו אא"כ אותו אחר הוא רבו. ואמו קודמת לכולם.

ואע"פ ששם הציור הוא לעניין פדייה מהשבי והשאלה נשאלה לעניין טביעה בנהר, נראה לא שנא, עי' בב"ב (ח:)
שבי קשה מכולם דכולהו איתנהו ביה, ועי' תוס' גיטין (נח.) ודו"ק.

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 2:03 pm
על ידי בברכה המשולשת
ורק להעיר שפוסקי דורינו (הגרמ"פ והגרשז"א למשל) פסקו שכל זה כשסיכויי ההצלה שווים, אבל אם סיכויי ההצלה של אחד עדיפים הוא קודם

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 2:11 pm
על ידי סתם יהודי
ההוא תלמידא כתב:בוודאי שיש דיני קדימה כמבואר בהוריות (יג.).

ועולה משם שיש קדימה לכהן על פני לוי וללוי על פני ישראל וכו' בזמן שכולם שווים, אך אם אחד ת"ח הוא קודם.
וגם מבואר שם שאם אביו ואחר שבויים, ודאי שיש קדימה לאביו אא"כ אותו אחר הוא רבו. ואמו קודמת לכולם.


משום למדנו שני דברים: א. כהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל. ב. אביו אשר הנו ת"ח קודם למי שגדול מהאב בחוכמה.
אבל טרם למדנו מכל זה מי קודם: אביו או כהן.

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 2:21 pm
על ידי ההוא תלמידא
לא התייחסתי לכך משום שיש פער בין הכותרת לבין נוסח השאלה עצמה, והתייחסתי רק לגוף השאלה.

לשאלת הכותרת:
אביו קודם כמבואר ביו"ד סי' רנא ס"ט.

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: א' נובמבר 01, 2015 2:28 pm
על ידי סתם יהודי
ההוא תלמידא כתב:לא התייחסתי לכך משום שיש פער בין הכותרת לבין נוסח השאלה עצמה, והתייחסתי רק לגוף השאלה.

לשאלת הכותרת:
אביו קודם כמבואר ביו"ד סי' רנא ס"ט.


אם מעיינים בכותרת של ההודעה, ואח"כ בגוף ההודעה, ואח"כ עושים אחד ועוד אחד, מקבלים את ההודעה הבאה:

כותרת: "בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?"
גוף ההודעה: "בדיני קדימות בהצלה יש סדר: כהן קודם וכו, [ויש לשאול מה הדין] אם [ביחד עם הכהן] יש גם קרוב משפחה כאבא, האם הוא קודם [או שמא גם אז הכהן קודם]?"
ודוק.

Re: בדיני קדימות בהצלה מי קודם אביו או כהן?

פורסם: ד' ינואר 25, 2017 8:50 pm
על ידי עושה חדשות
האם הכהן קודם לצאת להורג??? ראו מה מצאתי:

עיר הנידחת - שאלה שנשאל הגרח''ק.png
עיר הנידחת - שאלה שנשאל הגרח''ק.png (33.02 KiB) נצפה 1441 פעמים