מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' מרץ 05, 2016 11:29 pm

אסביר את שאילתי.

כולם ידועים את גזירת המלך שמשה ואהרן פסולים לעדות. ואם כן, באופן שעומדות לפנינו ב' חתיכות, א' חמץ וא' מצה, ומשה ואהרן מעידים מי חמץ ומי מצה, אבל ב' נערים ריקניים בני ט"ו שנה מעידים להיפך, אז חובה לאכול את המצה לפי עדות הנערים, והאוכל את החתיכה שמשה ואהרן הצביעו עליה כמצה, ילקה על אכילת חמץ, וילקה מכת מרדות עד שיאכל את השנייה כדין.

והנה משכחת כה"ג בהצלת נפשות, והיינו באופן שיש אדם השוכב מוטל על הארץ, ובדקו הרופא ואמר ליתן לו תרופה מסויימת ורק היא תציל את חייו, ואילו כל תרופה אחרת תביא עליו את המוות. משה ואהרן אומרים שהרופא הצביע על תרופה X, והנערים מעידים כי הוא הורה ליתן לחולה רק את התרופה Y. כעת כולם מבינים שתרופה X תציל את חייו, ואילו תרופה Y, ח"ו... אמנם יבוא הטוען ויטען שחובה גמורה היא ע"פ דין תורה ליתן לו בדוקא את התרופה המומלצת בעדות הנערים.

ואם כן, נאמר אנו במקרה כזה, שהצלת נפשו של יהודי בפועל, דוחה את ה"מצוה דאורייתא" של הצלת נפשו של יהודי.

אה?

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' מרץ 05, 2016 11:43 pm

ובמחשבה שנייה, גם "מצוות השבת אבידה" נדחית לכאו' מפני השבת אבידה. וכגון במצא חמור וחייב להשיבו לבעליו, וחלה החמור, ואמר הרופא וכו', ואמרו משה ואהרן וכו', ואמרו ב' נערים וכו'. ואמנם אם היתה מצוות השבת אבידה כמצוות מצה וכאיסור נבילה וכו', הרי היה צריך לעשות כעדות הנערים ובלי לחוש לעדות הפסולה של משה ואהרן, אבל כיון שבמצוות מעין אלו הדבר הנרצה הוא התוצאה, אז הכיוון צריך להיות כמו "ביזנעס",
ודו"ק.

שומע ומשמיע
הודעות: 2726
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' מרץ 06, 2016 2:07 pm

א. לכאורה כה"ג הוי גילוי מילתא, ואינו נידון בגדרי עדות. [אני לא זוכר את המקורות בדיוק בפוסקים כעת].
ב. בדוגמא הראשונה עכ"פ כל עוד שאין כאן בית דין שכופים על המצווה, אלא האדם בינו לבין קונו. הרי שאם ברור לו דלא כעדים הוא יכול לעשות לפי דעתו. אלא שאם טעה לא יהיה אנוס.

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יולי 12, 2016 8:37 am

עי' כאן -
viewtopic.php?f=17&t=27970#p286911
שער ז פרק ד.

רון
הודעות: 889
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי רון » ד' יולי 13, 2016 8:00 am

הקו"ש בב"ב אות תפ' הק' דאף שגזרה התורה לא לסמוך על עדותם של משה ואהרון, אך לא גרע מאומדנא, דהא ברירא לן באופן הברור ביותר שהאמת כדבריהם, וא"כ דל מהכא דין עדות דליתא בהו, מ"מ יועיל מדין אנן סהדי. ותי' שכל זה מונח בגזה"כ דהיכא דבעינן דין עדות לא יועיל לדון על פי זה רק צריך עדות, והעדות שיש לנו הוא כנגד מה שהם אומרים.
ומסתמא שהכל מתחיל ביסוד דין עדות שהר"מ הידוע בפ"ז ה"ז מיסוה"ת מבאר שכל דין עדות הוא גזה"כ ואין בו הכרח שכלי, דמנ"ל שאינם משקרים, וא"כ בכל עדות אין הנידון מה היה באמת לפי הבנתנו, רק מה אמרה התורה לדון כאמת.
ולפי"ז הא מיהת דהיכא דתלוי בידיעה שלנו ודאי שנעשה כפי הידיעה שלנו

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 05, 2017 8:38 pm

מענין לענין, אעתיק בזאת את אשר כתב חכ"א שליט"א:
ויש לי להביא עוד ענין כזה, דהנה בית חייב במעקה ומהאמור לא תשים דמים בביתך למדו איסור להחזיק סולם רעוע בביתו וכלב רע. ובגמ' ב"ק נ"א. אמרי' דבית פחות מי' פטור ממעקה משום דכל פחות מעשרה לאו בית הוא. הנה בית חייב במעקה בדווקא ואילו דברי סכנה נידונים לפי ענינם [ואפשר שגם מהני שלט אזהרה יש כלב בחצר], ולענין בית מצינו שתלוי בשם בית ופחות מי' דלאו שם בית הוא פטור, ואילו בכלב אינו תלוי בשם כלב אלא הכל לפי הענין אם יש בו סכנה. [וכשאמרו אל יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו אינו תלוי בשם בית, וגם אם גר בפחות מי' אסור לגדל כלב רע כמובן]. וכי גם שם נאמר שהחילוק הוא דבית הוא סכנה בעצם וכלב הוא מביא סיכון, ולכשתימצי לומר מצינו דין גרדומין לענין מעקה דהיכא דמתחילה לא חל שם בית אינו חייב במעקה, אבל אם הופחת אחר שהושלם עדיין שם בית עליו וחייב במעקה, ואטו גרדומי סכנה שנו כאן. וכן יש חילוק ביניהם לענין ספקות, דבית בעצמותו חייב במעקה, ואם נתן בו מעקה ה"ה בחזקת פטור גם אם יתעורר בו ספק, וכל זמן שלא נתן בו מעקה ה"ה בחזקת חיוב, ואילו לענין שאר מילי ל"ש לדון חזקה, דל"ש 'חזקת איסור' על הכלב אם נסתפק לו שמא כבר אינו מסוכן, וכן סולם שספק נתרועע ל"ש בו חזקת היתר, דאין כל איסור או היתר בגופו, והאיסור הוא הסכנה הבאה ע"י הדבר שהוא ענין המתחדש כל שעה ול"ש בו חזקה כלל, ואילו בית חייב בעצמותו במעקה ושפיר שייכא ביה חזקה. ואטו גם בזה החילוק הוא בין מסכן ומביא סיכון. והפשט הברור דבית חייבה אותו התורה בעצמותו במעקה ואילו על שאר דברים הזהירה רק הזהרה כללית שלא יהיו דמים בביתך, הטעם שהזהירה התורה הוא מפני שבית הוא מקום המגורים של האדם ולא ראוי שיהיה מגוריו במקום סכנה, וגם ההיזק מצוי בו יותר, וכיון שעל דרך הרוב סתם בית מצוי בו היזק משום כך אמרה התורה שכל בית חייב במעקה, [ונודעו דברי המורה ג' לד דיש מן המצוות שאמרה התורה מפני תועלת מסוימת ואינו תועלת אלא לרוב בנ"א ולמיעוטם אדרבה יביא היזק ומ"מ אמרה כן התורה מפני הרוב] והזהירה גם באזהרה כללית על כל הסכנות, אך לענין בית נכללו כל הבתים בדין חיוב מעקה, והיכא דלית ליה שם בית יהיה נידון לפי ענינו אם יש שם סכנה אם לאו, ובבית פחות מי' אין חיוב מעקה דלית ליה שם בית, ואם עדיין תהיה שם סכנה יתחייב לפי הענין, ואי"צ לשים מעקה בדווקא ואפשר שגם שלט מהני.

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 31, 2018 11:33 am

אינני זוכר מיהו החכם שציטטתי מדבריו לעיל, רק אציין שלגבי האיסור של מים מגולים מצינו נידון של חזקה, בגמ' חולין ד"ט, עי"ש. ויל"פ.

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 25, 2020 3:08 pm

אגב, ראיתי היכ"ת לפי האבנ"ז שיהיה הדין ללכת בפיקו"נ אחרי חזקה. ודו"ק.

שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שכה כתב:והנה בשהי' לו שני ילדים ושניהם נסתכנו מחמת מילה ואחד הבריא שמעתי מחכם א' שלא למול השלישי. והטעם דלכאורה אפי' שניהם הבריאו כיון שנסתכנו חזקה שגם השלישי יסתכן וסכנה דוחה שבת וה"ה מילה. אך ז"א דחזקה כשם שהראשונים הבריאו כן גם השלישי יבריא. וכיון שכל עצמך באת לומר שלא ימול השלישי משום חזקה. והרי החזקה מורה על הבריאות שגם השלישי יבריא. וזה אם שניהם הבריאו. אבל אם האחד מת ואין חזקה על הבריאות ועל הסכנה יש חזקה שגם השלישי יסתכן. ואם יבריא אם לא לא נדע. שוב אסור למולו. ויפה אמר. וא"כ בנ"ד כיון שגם השלישי נסתכן. הרי עכ"פ על הסכנה יש חזקה. ומכח זה הא' שהבריא אין חזקה שיבריא גם השני.

סגי נהור
הודעות: 4477
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' מרץ 25, 2020 3:55 pm

עושה חדשות כתב:והנה משכחת כה"ג בהצלת נפשות, והיינו באופן שיש אדם השוכב מוטל על הארץ, ובדקו הרופא ואמר ליתן לו תרופה מסויימת ורק היא תציל את חייו, ואילו כל תרופה אחרת תביא עליו את המוות. משה ואהרן אומרים שהרופא הצביע על תרופה X, והנערים מעידים כי הוא הורה ליתן לחולה רק את התרופה Y. כעת כולם מבינים שתרופה X תציל את חייו, ואילו תרופה Y, ח"ו... אמנם יבוא הטוען ויטען שחובה גמורה היא ע"פ דין תורה ליתן לו בדוקא את התרופה המומלצת בעדות הנערים.

היכן מצאנו דיני עדות בכזאת? והרי כשם שמסתמכים על הוראת הרופא כן ניתן להסתמך על מומחה בבירור המציאות.
ואולי משכח"ל היכא שהרופא הורה לו לאכול חלב דוקא ולא בשר, ובאו שנים והעידו שחתיכה זו חלב וחתיכה זו בשר, ובאו משה ואהרן כו', שכיון שהוברר לענין איסורין שחתיכה זו חלב, אולי יש להסתמך על בירור זה גם לענין הצלת נפשות. ועל דרך הנידון הידוע בעניני ממון היוצאים מעניני איסור אחר שהוברר הדבר ע"פ כללי הבירור באיסורין.

עושה חדשות
הודעות: 9538
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם מצוות הצלת נפשות נדחית מפני פיקו"נ?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 03, 2020 7:22 pm

עושה חדשות כתב:אגב, ראיתי היכ"ת לפי האבנ"ז שיהיה הדין ללכת בפיקו"נ אחרי חזקה. ודו"ק.

שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שכה כתב:והנה בשהי' לו שני ילדים ושניהם נסתכנו מחמת מילה ואחד הבריא שמעתי מחכם א' שלא למול השלישי. והטעם דלכאורה אפי' שניהם הבריאו כיון שנסתכנו חזקה שגם השלישי יסתכן וסכנה דוחה שבת וה"ה מילה. אך ז"א דחזקה כשם שהראשונים הבריאו כן גם השלישי יבריא. וכיון שכל עצמך באת לומר שלא ימול השלישי משום חזקה. והרי החזקה מורה על הבריאות שגם השלישי יבריא. וזה אם שניהם הבריאו. אבל אם האחד מת ואין חזקה על הבריאות ועל הסכנה יש חזקה שגם השלישי יסתכן. ואם יבריא אם לא לא נדע. שוב אסור למולו. ויפה אמר. וא"כ בנ"ד כיון שגם השלישי נסתכן. הרי עכ"פ על הסכנה יש חזקה. ומכח זה הא' שהבריא אין חזקה שיבריא גם השני.


כעת ראיתי דבר מעניין, אולי שייך לכאן.
פירוש רבי חיים פלטיאל פרשת ויקהל כתב:ומק"ו דמילה לא מצי מילף ק"ו התם ומה מילה שדוחה את השבת קמ"מ דוחה אותה מולאחותו שבת שנדחית מפני מילה אינו דין שתהא קמ"מ דוחה אותה, דאיכא למיפרך מה למילה שכן נדחית מפני חזקה, מלה ראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול, תאמר בשבת דאינה נדחית מפני חזקה דאם נפל אחד לבור ושני לבור שהיינו מתירין לעשות מלאכה מפני פיקוח נפש שלא יפול בתוכו
לכאו' זה המקרה של חזקה בנפילה לבור וכו' כי הקודמים שנפלו לא נסתכנו, ואעפ"כ לא אזלי' בתר חזקה. (אבל צ"ע מה הפירכא לגבי מילה, האם מילה כה"ג לא נחוש לסכנה).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 92 אורחים