מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מרץ 08, 2016 9:10 pm

מעשה שנולדה שלישיה בלידה רגילה, הראשון שבהם פטר רחם לאימו הישראלית, דא עקא בשל ההתרגשות והדרמה אין ידוע מי מהם הבכור. שמא נאמר דכעת הוא בטל ברוב, (מדאו' דאף בע"ח ובריה בטילים), ואין אביו חייב לפדותו.
ודאי אינו כן, אלא הרי האב מחוייב לפדות את בנו כל היכא דאיתיה.

כיו"ב, אדם שהתערבב באחרים ובטל ברוב, וכעת בנו קיללו בשמו המפורש אף שאין ידוע מיהו מתוך כל העירבוביא. ודאי שאין כאן שאלה של ביטול ברוב, כי סו"ס הבן קילל את אביו כל היכא דאיתיה.

א"כ הגידו נא לי ביאור ד' הגמ' במנחות דל"א ובב"מ דנ"ג, דטבל שהתערב ובטל בחולין א"א להפריש עליו ממק"א כי הוי מן החיוב על הפטור, ומעשר שני שנתערב ובטל בחולין א"א לחללו, והלא ההפרשה והחילול יחולו על הדבר כל היכא דאיתיה?

מצפה לעזרתכם.

רב טקסט
הודעות: 154
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2011 12:31 pm

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי רב טקסט » ג' מרץ 08, 2016 9:21 pm

משם ראיה, שהרי רק משום דהוי מן הפטור על החיוב אי אפשר לעשר עליו ממק"א, וזה לא שייך כלל באופנים שהבאת. השאלה היא רק למה נחשב פטור. (וכנראה שההיתר לאכלו בלא הרמה מן התורה מחשיבו פטור מן התורה, וכן במעשר שני שמותר לאכלו בחוץ מה"ת לא נחשב עוד כמע"ש שיהיה שייך לפדותו).

סתם איש
הודעות: 79
הצטרף: ה' דצמבר 31, 2015 11:39 am

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי סתם איש » ד' מרץ 09, 2016 3:39 pm

הגמ' דנה גם על חתיכה טמאה שהתערבה עם שאר חתיכות טהורות ואחד נשא על גבו את כל החתיכות האם יטמא בטומאת משא, [ויש להוסיף גם את שי' הרא"ש שבתערובת מותר לאכול את כל החתיכות כאחד]

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 09, 2016 10:48 pm

הרה"ג טקסט, אני נוטה לקבל תשובתך.
הרה"ג סתם, הרי ציינת שהרא"ש מתיר, וטומאת משא ג"כ הרי כ' התוס' בבכורות דהטומאה בזה מכח ממ"נ היא רק מדרבנן. ושוב נשאל, האם נפטור כה"ג מפדיוה"ב?
ולגופו של נידון -
הנה שי' הרי"ד (ציינתיה לאחרונה באשכול דעות יחידאיות) שבמקרה של ביטול ברוב נבילה בשחוטות, מי שיאכל הכל, אפי' בזאח"ז, ה"ה מחוייב בחטאת. וילה"ק לדבריו, א"כ למה א"א להפריש ולחלל כנ"ל, הרי המיעוט המבוטל בעינו עומד לענין אם אדם אחד יאכל מהכל?
וצ"ל דאף הרי"ד מודה שיש ביטול ברוב המתיר את האיסור, אלא דס"ל דאחרי שאדם אחד אכל הכל, יהיה כאן ענין של "חוזר וניעור" לגבי חיובו בחטאת, וכעין הוכר האיסור או נתרבה האיסור וכו'. וא"כ עדיין י"ל כדברי רב טקסט, שמעשר שני או טבל שמותר לאכלו כך, א"א להפריש עליו ולחללו וכו', ואי"ז נוגע לעובדה שאם אחד יאכל הכל יתחייב חטאת כי יפקע לו דין הביטול לענין חיובו בחטאת.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6727
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 09, 2016 11:46 pm

מפדיון הבן אין ראיה כלל, כי החיוב הוא על האב ולא על הבן, ואין סיבה שיפקע חיובו של האב לתת 5 סלעים לכהן בגלל שהוא לא יודע מיהו הבכור.

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מרץ 10, 2016 10:55 pm

בענין המובא מד' הגמ' במנחות לא. דא"א להפריש תרומה על טבל מבוטל, ראוי לציין דיש בזה סוג' בירו' חלה פ"ג ה"ה מנחה שנתערבה בחולין וכו' טבל שנתערב בחולין וכו', כדאי לעיין.

בענין ד' הגמ' בב"מ דא"א לחלל ולפדות מע"ש מבוטל, ראוי לציין בזה קו' האחרו', דא"כ למה חשיב דבר שיש לו מתירין ולא בטיל, והלא א"א כעת לפדותו.

עוד ראוי לציין בזה נידון האחרו', (רבותינו הגאונים: רח"ע, רשש"ק, רא"ו, ועוד), מה הדין אם הפריש / פדה / חילל, ואח"כ הוכר הטבל והמע"ש, האם הפרשתו חלה (עכ"פ מכאן ולהבא), או דאין במעשיו כלום כי היה מבוטל בשעת העשייה.

וה"ה דילה"ס, דהנה חפץ טמא שהתבטל בטהורים, ונגע בכולם בזאח"ז, הרי דינו שהוא טהור. וא"כ יש לחקור מה הדין אח"כ כשהוכר מי החתיכה הטמיאה, האם (מעתה) הוא טמא או לאו. וזה ענין עמוק.

ואולי ה"ה במקרה שהיה ביטול ברוב על כהן בתוך ישראלים, ונולד לו בן, ואח"כ הוכר שהאב כהן, מי נימא גם בזה דאולי הבן אינו כהן, כי נולד בשעה שהיתה הכהונה בטילה ברוב. (וזה מביא לידי גיחוך).

(ומן הראוי לציין ד' הירו' בפ"ב דערלה ה"ג: שאור של תרומה שנפל לתוך העיסה והגביהו ואחר כך נתחמצה העיסה הרי זו מותרת. ודכוותה תאינה של תרומה שנפלה לתוך מאה הוגבהה אחת מהן ואחר כך הוכרה התרומה תהא מותרת. תמן לא הוכר האיסור ברם הכא הוכר האיסור).

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' ינואר 15, 2020 8:44 am

עושה חדשות כתב:עוד ראוי לציין בזה נידון האחרו', (רבותינו הגאונים: רח"ע, רשש"ק, רא"ו, ועוד), מה הדין אם הפריש / פדה / חילל, ואח"כ הוכר הטבל והמע"ש, האם הפרשתו חלה (עכ"פ מכאן ולהבא), או דאין במעשיו כלום כי היה מבוטל בשעת העשייה.

וה"ה דילה"ס, דהנה חפץ טמא שהתבטל בטהורים, ונגע בכולם בזאח"ז, הרי דינו שהוא טהור. וא"כ יש לחקור מה הדין אח"כ כשהוכר מי החתיכה הטמיאה, האם (מעתה) הוא טמא או לאו. וזה ענין עמוק.viewtopic.php?t=26356&sa=X&ved=2ahUKEwiG2vPu_oTnAhUWHMAKHZTNBf8QFjAAegQIBBAB#p268338

עושה חדשות
הודעות: 8515
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' פברואר 03, 2020 10:17 pm

בהמשך למובא לעיל שאין ביטול ברוב לגבי טומאת משא -
והיינו, דאמנם אם נתערב דבר טמא בשניים כמותו טהורים, ה"ה בטל חד בתרי, אכן לענין טומאת משא, אם נשא את שלושתם בבת אחת, ליכא ביטול וה"ה טמא.
התעוררתי לעיין מה הדין אם נשא רק שניים מתוך שלושה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 45 אורחים