הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יוסף משה
הודעות: 247
הצטרף: ו' יוני 19, 2015 12:48 pm

הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי יוסף משה » ו' אפריל 15, 2016 1:49 pm

בתשובה בעניין הזמנת נכרים ביו"ט שהתפרסמה לאחרונה כותב הגר"א וייס:

ובאופן כללי חזינן בכל דברי הראשונים הנ”ל דבגזירה זו לא אמרינן דאין לך אלא דברי חכמים וכיון שאסרו אסרו, אלא אמרינן זיל בתר טעמא וכל שיש סברא גדולה לתלות שלא ירבה בשבילו יש מקום להקל, ולפי”ז היה נראה לכאורה דיש להקל בזמנינו מתרי טעמי:

א. בזמנינו אין נהוג כלל לבשל ביו”ט וברוב רובם של בתי ישראל מכינים כל צרכי החג לפני החג, ודלא כימי קדם שלא היה בבתים מקררים והיה חשש שהאוכל יתקלקל ויתעפש ולכן נאלצו לבשל ולאפות ביו”ט אבל בזמנינו רגילין הכל לבשל כל הנצרך לסעודות החג מערב יו”ט, ולא מסתבר לחשוש שמא יבשל בשביל הגוי.

ב. בדור של שפע גדול כזמנינו שכל אחד יש לו בשפע לכל ארחיו ומעולם לא שמענו שיצטרך אדם לבשל בעיצומו של חג משום מחסור ליתן לפני בני משפחתו או לפני אורחיו, וכיון שכן אין לחוש שמא ירבה בשבילו.

והנה לבי אומר לי כלל גדול בהוראה, דאף שאין בידינו לבטל מה שגזרו חז”ל, וכבר כתבו הראשונים דאף כאשר הטעם בטל הגזירה לא בטילה, מ”מ במקום שלפי מציאות החיים ושינוי הרגלי בני האדם לא מסתבר כלל לחשוש למה שחששו הם יש להקל בהוראה ולסמוך על צדדי קולא אף אם צדדים אלה אין בהם די להקל במקום אחר. ועיין בדברי הרמ”א באו”ח סימן של”ט ס”ג לגבי מה שגזרו חכמים שאין מטפחין ואין מרקדין שמא יתקן כלי שיר, שהביא י”א שנהגו להקל בזמה”ז משום שאין אנו בקיאין בתיקון כלי שיר ואף שלא כתב להקל בזה לכתחילה. וכך נראה גם בני”ד כיון שלא נהגו לבשל ביו”ט לצורך אורחים.

ומ”מ נראה דכיון דבדבר מצוה עסקינן ובמצוה גדולה לקרב לב ישראל אל אביהם שבשמים, יש די בכל הנ”ל להקל בזה בתנאי שיאמרו לנכרים שלא נטרח בשבילם אלא יסתפקו במה שהוכן לכל האורחים. ואם הנכרים לא הוזמנו באופן ישיר על ידינו אלא הם באים עם אלה מחבריהם שהוזמנו יש להקל טפי, ולדון בזה כאילו בא גוי להתארח ולא היה דעתנו עליו שלפי המגן אברהם והתניא רבתי בכה”ג מותר כמבואר.


והלום ראיתי בקובץ אור ישראל החדש במאמרו של ידידי ר' אליהו (בר' חיים) רפופורט שליט"א שהשיג על דבריו:

ודבריו תמוהים ומתמיהים ביותר: חדא, דאין החי יכול להכחיש את החי, דברוב רובם של בתי ישראל מחממים מאכלים ביו"ט עצמו באופן שיש בה איסור בישול וגם מכינים כוסות חמין לאורחים המזומנים, ועאכו"כ בחו"ל (או בא"י בקביעות כזו שחל יו"ט ביום ראשון בשבוע) שבהרבה בתי ישראל מבשלים מאכלי יו"ט בעיצומו של יום. וגם מ"ש ש"מעולם לא שמענו שיצטרך אדם לבשל בעיצומו של חג משום מחסור ליתן לפני בני משפחתו או לפני אורחיו", לא זכיתי להבין, הרי ברור שבכגון זה נאמר 'לא שמענו אינו ראי'', וכי מעולם לא טעה שום בעה"ב בדור של שפע זה בהשערת כמות האורחים שיהי' לו והאוכל המספקת להם?! והרי מדי שבת בשבתו שוקדים על דלתי הרבנים לבקש אופנים המותרים לחמם מאכלים בשבת! ועוד והוא העיקר (וכפי שכבר הרגיש הרב בעצמו בתשובה הנ"ל) לא שמענו מעולם שיש להקל בתקנות וגזירות חז"ל על סמך זה שמנהגי ונימוסי העולם נשתנו בענייני בישול וכיו"ב. והרי לפי דבריו היינו צריכים להקל בכל דיני שהי', חזרה, הטמנה והמסתעף ובדיני רפואה בשבת ועוד, וכמעט שלא הנחת סימן שלם בשו"ע שלא תשתכח תורתו בזמננו.


ולכאורה צדק מאוד בהשגתו, ודברי המנחת אשר אכן זרים ומוזרים. האם לחו"ר הפורום יש הסבר או סיוע כלשהו לגישת הגר"א ווייס בזה?
נערך לאחרונה על ידי יוסף משה ב א' אפריל 17, 2016 10:37 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 8582
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' אפריל 15, 2016 2:07 pm

לא מחממים מים לתה וקפה?

רון
הודעות: 566
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי רון » ו' אפריל 15, 2016 2:07 pm

האם מאן דהו שמע על מי שמכין תרופה בעצמו ושוחק סממנים? ועוד כהנה וכהנה טובא בגזירות חז"ל. באמת לא זכינו להבין דברי הגאון הגדול שליט"א
אך בר מן דין, מה שכתב שלא שמע מי שמכין בדורנו ביו"ט, איני מבין במחילה מכבוד גאונו הרמה והנשגבה מאד מאד , הלא המציאות צווחת שלא כן הדבר, ובודאי שמכינים רבים מישראל מי פחות מי יותר ביו"ט עצמו, האם היה סקר עד שנפסוק בסכינא חריפא שכן הדבר, הלא המציאות היא פשוט להיפך, פשוט להיפך! [שלא לדבר על אלו שאצלם בלי להכין "על האש" ביו"ט, לא שמיה יו"ט ורבים הם, ואיך אפשר לתת לדבריך שיעורין

קרית מלך
הודעות: 205
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי קרית מלך » א' אפריל 17, 2016 10:28 pm

אולי כדאי להביא את כל תשובתו, ויתברר שזה רק סניף רחוק וצדדי ולא על זה סמך דבריו? [אם כי אכן לכאו' דבריו נראין תמוהים מאד].

מה שנכון נכון
הודעות: 8582
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אפריל 17, 2016 10:33 pm

קרית מלך כתב:אולי כדאי להביא את כל תשובתו, ויתברר שזה רק סניף רחוק וצדדי ולא על זה סמך דבריו? [אם כי אכן לכאו' דבריו נראין תמוהים מאד].

http://en.tvunah.org/2015/05/03/invitin ... tif-meals/

קרית מלך
הודעות: 205
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי קרית מלך » א' אפריל 17, 2016 10:43 pm

לאחר העיון, אכן מפליא, מי הכריחו להגרא"ו לפרש הרשב"א שזו גזירה מיוחדת וכו' הרי באותה מדה ניתן לפרש שהרשב"א קבע את גדרי גזירת חז"ל ופשיטא שלא ניתנה האפשרות לחדש קולות חדשות ללא מקור ברור וצ"ע

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' אפריל 18, 2016 12:13 pm

רון כתב:האם מאן דהו שמע על מי שמכין תרופה בעצמו ושוחק סממנים? ועוד כהנה וכהנה טובא בגזירות חז"ל. באמת לא זכינו להבין דברי הגאון הגדול שליט"א


אי משום הא לא אריא, דאכן יש בפוסקים שאיסור זה קל יותר היום כי טעמו לא שייך.

ועיקר העניין שהגזירה לא בטילה עם ביטול הטעם הוא עניין מורכב, למשל כתוב הרי בתוספות שמקילים להלוות לעכו"ם מפני שבין כה וכה עסקנו עמם וכן נפסק להלכה. (כתבתי מהזכרון).

וכן בשו"ע על גידול בהמות דקות באר"י. ושם לכאורה מורין היום להקל אע"פ שהיום הרי חזר הטעם וצ"ע.

והדברים עתיקים וארוכים.

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 18, 2016 2:42 pm

לעומקו של דבר כתב: וכן בשו"ע על גידול בהמות דקות באר"י. ושם לכאורה מורין היום להקל אע"פ שהיום הרי חזר הטעם וצ"ע..


וכידוע נחלקו בזה רבותינו האחרונים בדורות האחרונים

ברזילי
הודעות: 3216
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי ברזילי » ב' אפריל 18, 2016 3:48 pm

לעומקו של דבר כתב:
רון כתב:האם מאן דהו שמע על מי שמכין תרופה בעצמו ושוחק סממנים? ועוד כהנה וכהנה טובא בגזירות חז"ל. באמת לא זכינו להבין דברי הגאון הגדול שליט"א
ועיקר העניין שהגזירה לא בטילה עם ביטול הטעם הוא עניין מורכב
דיון של ר' אשר בענין תקנות חז"ל שבטל טעמן: http://www.torahbase.org/yisro-5774/

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 12, 2018 12:11 am

ברצוני לשוב אל הדיון הנ"ל, ואנסח את השאלה כך:

גזירות ותקנות שקבעו חז"ל, אף שבטל טעמם מ"מ לא בטלו הן עצמן.
האם בכל זאת מצינו שיקלו בהם יותר,
כגון לסמוך על קולא רחוקה (שיטה יחידאית) במקום הצורך, וכדומה.
אולי דוגמא לדבר מהמובא כאן.
וכבר בהודעות הקודמות הביאו דברים כגון דא,
אבל אשמח למצוא אם מישהו מרבותינו הקדמונים כתב כך בפירוש ממש,
ובתורת כלל קבוע.

שומע ומשמיע
הודעות: 1423
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ש' אוקטובר 13, 2018 8:57 pm

יש שו"ת גינת ורדים שמיקל בשכירות מעכו"ם לעירוב בגלל זה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הרואה ו־ 39 אורחים