עמוד 1 מתוך 1

שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 12:05 am
על ידי בני ברקי
האם יש מקור לכך שמברך בופה"ג בברכת הנישואין(הברכה הראשונה בז' ברכות מתחת החופה) הוא טועם מהכוס מיד אח"כ כדי שלא יהיה ברכה לבטלה? והאם הכוס לא נהיה כוס פגום?

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 1:20 am
על ידי פרי יהושע
אומרים שכן היה מנהג ר' חיים מבריסק, ולמה שהכוס יהיה פגום הלא נותן גם לחו"כ לשתות מיד, ולשבע ברכות יש כוס אחרת,
עיקר הנדון לכא' שאם זה כוס של ברכה לברכת אירוסין אפשר ששיך ע"ז ערבות, גם אם ברכת אירוסין היא ברכת השבח ולא ברכת המצות וצ"ע.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 2:04 am
על ידי הוה אמינא
הוא שאל על כוס הנישואין, ולא כוס האירוסין.
והמנהג שהמברך רק מוציא את החו"כ ידי חובה ולא טועם בעצמו.
ויש מחמירים לטעום ע"י ששופכים ליד ואז זה לא פגום להמשך הברכות.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 8:33 am
על ידי בני ברקי
פעם ראשונה שאני שומע שיש נוהגים גם בבופה"ג של הנישואין לטעום מהיין.יש על זה נידון בפוסקים? כי ראיתי לאחד מגדולי האדמורים שקיבל בחופה 2 ברכות ראשונות והוא שתה מהכוס ממש, יש לזה מקור בהלכה?

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 8:57 am
על ידי עזריאל ברגר
לי זה נשמע כמו מי שישתה בקידוש של סוכות בין ברכת הקידוש לברכת לישב בסוכה ושהחינו.
סדר הברכות לא נגמר, אז איך אפשר לשתות?!

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 9:16 am
על ידי יושב ירושלים
עזריאל ברגר כתב:לי זה נשמע כמו מי שישתה בקידוש של סוכות בין ברכת הקידוש לברכת לישב בסוכה ושהחינו.
סדר הברכות לא נגמר, אז איך אפשר לשתות?!

ההבדל הוא שכאן לא נתבאר בחז"ל שברכות אלו נתקנו על היין והוא מנהג בעלמא, אמנם מעולם לא ראיתי שבברית שותים קודם ברכת המילה [לא קודם או"א], אף שגם שם אינו מבואר בחז"ל שנתקן על הכוס.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 3:23 pm
על ידי לעומקו של דבר
יש כאן בלבול.
לבני ברקי, האם אתה מתכווין לברכת האירוסין, ("קדשנו על העריות" וכו')? אם כן זה מנהג ידוע בשם הגר"ח מבריסק (נמצא בס' אפיקי ים).
האם אתה מתכווין לברכת הנישואין? בעצם אין ברכה כזאת, אלא יש ז' ברכות, כשהראשונה היא בפה"ג. אם אכן אתה מתכוון לברכה הראשונה מתוך ז' ברכות, לשתות אחריה, זה מנהג מוזר שאכן כנראה אין לו טעם ולא שמענו ממנו בלתי היום.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 3:32 pm
על ידי יושב ירושלים
בני ברקי כתב בהודעתו במפורש שהכוונה לברכה הראשונה מז' ברכות, ואני עני לא כ"כ מבין מה מוזר בהנהגה זו, הרי מדינא אין חיוב לקבוע ברכות אלו על היין, וא"כ מנ"ל שאפשר לחדש ולקבען על הכוס, ולהפסיק בין בפה"ג לשתייה.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 3:45 pm
על ידי לעומקו של דבר
יושב ירושלים כתב:בני ברקי כתב בהודעתו במפורש שהכוונה לברכה הראשונה מז' ברכות, ואני עני לא כ"כ מבין מה מוזר בהנהגה זו, הרי מדינא אין חיוב לקבוע ברכות אלו על היין, וא"כ מנ"ל שאפשר לחדש ולקבען על הכוס, ולהפסיק בין בפה"ג לשתייה.

רציתי שיבדוק את מה שכתב בהודעתו, או את המנהג שראה, שמא טעה.

מה שכתבת שמדינא אין חיוב, משום מה כך אנשים חושבים, למרות שבריש סימן ס"ב תמצא שרוב הראשונים והפוסקים סוברים שכוס בשבע ברכות הוא מדינא ממש. ואף שאינו מפורש לפנינו בגמרא.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 3:54 pm
על ידי יושב ירושלים
לעומקו של דבר כתב:
יושב ירושלים כתב:ואני עני לא כ"כ מבין מה מוזר בהנהגה זו, הרי מדינא אין חיוב לקבוע ברכות אלו על היין, וא"כ מנ"ל שאפשר לחדש ולקבען על הכוס, ולהפסיק בין בפה"ג לשתייה.

מה שכתבת שמדינא אין חיוב, משום מה כך אנשים חושבים, למרות שבריש סימן ס"ב תמצא שרוב הראשונים והפוסקים סוברים שכוס בשבע ברכות הוא מדינא ממש. ואף שאינו מפורש לפנינו בגמרא.

כוונתי הייתה שאין זה מדינא דגמרא אלא הנהגה שהנהיגו הגאונים כמבו' בת' ר"ת [ספר הישר ת' מ"ה] וז"ל:
ואף על גב דלא מצינו כוס בתלמוד אלא אמרינן בריך שית יש לנו לתפוס דרך הישרה הואיל ונהגו כוס ורב יהודאי הנהיגו.
ולכן אי"ז כ"כ מוזר אם יש מי שיחשוש לדינא דגמ' שאינו חיוב.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 4:01 pm
על ידי לעומקו של דבר
ר' יושב, בעל כשרון כבודו ומצא דברי ר"ת בספר הישר.

אנכי אינני בעל כשרון, ומצאתי בפוסקים שם שיש הסוברים שאם אין כוס לא מברכים ז' ברכות גם בדיעבד גמור, על כן נראה שהפוסקים לא נקטו כר"ת שהבאת שזה מנהג או דרך הישרה, אלא דין מדיני חז"ל.
להשלמת דברי, אביא קצת מאנצ"ת, בתוך הדברים נמצאים ג' ד' מקורות מחז"ל. (עכשיו תכתוב לי, אם תרצה, שר"ת גם ידע את החז"לים הללו).

אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד, ברכת חתנים, טור תרלד הערה 53

53. ["ברכת חתנים מברכים על כוס יין"] מס' סופרים פי"ט הי"א; כלה רבתי פ"א; רמב"ם אישות פ"י ה"ד; טוש"ע סב א. ועי' ס' הישר לר"ת סי' תרכ שרב יהודאי הנהיג לברך ברכת חתנים על הכוס. ועי' רוקח סי' שנב בשם ירושלמי פרק כיצד מברכין בטעם שמברכים על היין בורא פרי הגפן (ע"ע ברכת הפירות) הואיל ועסקיו מרובין כו' ממנו לארוסין ולחופה, ואינו בירושלמי לפנינו.


אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כז, כוס של ברכה, טור תעד הערה 349

349. ["ברכת-חתנים מברכים על הכוס"] ע"ע ברכת חתנים ציון 53, ושם שמקורו במס' סופרים (ועי' רש"י שבסמוך ושבציון 41, שנראה שהוא מדין התלמוד, ועי' או"ז ח"א סי' תשנח, שכתב שכ"ה בירושלמי סוטה), ובשם ר"ת שכן הנהיג רב יהודאי גאון, ועי' שו"ת תשב"ץ ח"ד טור ג סי' לב, שהוא מנהג בעלמא שנתחדש ב"אלו הדורות" (ועי' תשב"ץ ח"ג סי' סה וסי' עט). ועי' רש"י כתובות ח א ד"ה שמח תשמח, שברכת "שהכל ברא לכבודו", אינה מסדר ברכת חתנים, והיה ראוי לברכה משעת אסיפת העם שם, בלא כוס, אלא כיון שיש שם כוס לשאר הברכות, סדרוה על הכוס, כשם שאמרו בברכות הנר והריח, לסוברים כן, עי' ציון 340.


(להשלמת העניין, אוסיף שבפשטות הרמב"ם גם סובר שכוס בברכת חתנים אינה חובה (אבל עדיין לא כתוב שם שהיא מנהג שנהגו העם).

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 4:22 pm
על ידי יושב ירושלים
אינני בעל כשרון ולא קרוב לזה, סך הכל בדקתי במקו"צ לרמב"ם. ובעצם ההנחה הנ"ל, אכן גם אני סבור לא כך, ורק כתבתי לבאר את הצד הנ"ל.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 4:51 pm
על ידי עזריאל ברגר
ואם אינו חיוב מדינא דגמרא - מהיכי תיתי דהוי הפסק?
ועוד, הרי בכל יום אנו סומכים על הגאונים לגבי הלכות ברכות ומברכים ברכה שלא הוזכרה בגמרא ולא ברמב"ם (הנותן ליעף כוח) ומה פתאום נעמוד ונחלוק עליהם לגבי ברכת הנישואין?

במילים אחרות: המעשה הזה הוא העזת פנים נגד הגאונים וראשונים ואחרונים שכתבו לא כך.
אאת"ל שהבעיה היא בגלל הפסק בין הברכות וכו'.
(כבר הייתי בחופה שהחתן טעה ודיבר בין הברכות, ונסתפקתי מה לעשות וכו', והמסדר קידושין החליט שלא לחזור ולברך).

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 5:01 pm
על ידי לעומקו של דבר
פתאום פשפשתי ומצאתי בספרים, מוזכר מנהג כעין זה אבל לא מטעם הפסק של הברכות דז"א וכנ"ל, אלא מטעם שמי שמברך בפה"ג רוצה לשתות מהכוס, וחושש שאין די במה שהחו"כ שותים, וזה ממש כחומרת הגר"ח. אלא שמה ששותה תיכף אחר שבירך, כיוון שחושש שהכוס כבר לא תגיע אליו אח"כ. (כי הוא מברך רק ברכה ראשונה).
אלא שכמובן לכאו' אין לשתות מהכוס כיוון שנהיית פגומה, אלא ממה שנשפך על ידו, או מיין אחר שם.
ואם המצב הוא שהוא יכול לשתות מהכוס לעיני כולם, באופן כזה מן הסתם כבר יכול גם לבקש שיתנו לו לשתות מהכוס אח"כ.

ילקוט יוסף שובע שמחות א פרק י' - ברכות הנישואין שתחת החופה סעיף ט

ט. אם חילקו את הברכות לתלמידי חכמים שונים, טוב ונכון שהרב שבירך ברכת הגפן בתחלת ברכות הנישואין, יטעם מהיין, אך לא יטעם מהכוס, שבכך פוגם אותו, אלא יטעם מהיין שבצלחת, וכדומה. ואם לא טעם, ימתין שם, ובסיום הברכות יטעם מעט מהיין, ולא ידבר [ולא יענה ברוך הוא וברוך שמו על הברכות] עד שיטעם. אולם כל זה אינו חיוב גמור מצד ההלכה, כי מעיקר הדין די בטעימת החתן והכלה. ולכן אין צריך להחמיר לשפוך מעט מהיין לתוך כף ידו ולשתות, שאין לתלמיד חכם לעשות דבר כזה בפני המון העם, אחר שמעיקר הדין אין צריך שיטעם.ט)

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 7:36 pm
על ידי בני ברקי
אני מתכוון לברכת בופה"ג שנאמרת כברכה ראשונה בז' ברכות(מה שנהגו ראשי ישיבות בדור האחרון לטעום מהיין שנשפך על היד זה על בפה"ג של ברכת הנישואין וכבר עורר על זה הפנ"י בקו"א) וזה לענ"ד חידוש גדול שלא ראיתי בלתי היום (והאדמור הנ"ל שתה לאחר הברכה השניה שהכל ברא לכבודו,ומיד אח"כ הוסיפו יין לכוס).
השאלה האם יש כזה מנהג? או שזה עמרצות גריידא?

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' פברואר 19, 2017 7:43 pm
על ידי יושב ירושלים
מה ההבדל בין 'ברכה ראשונה של ז' ברכות' ל'בפה"ג של ברכת הנישואין'? האם כוונתך 'ברכת האירוסין'? א"כ כבר הביא הרב לש"ל מקור לזה מדב' הילקו"י.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' פברואר 20, 2017 10:04 am
על ידי פלוריש

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' פברואר 20, 2017 3:39 pm
על ידי לעומקו של דבר
פלוריש כתב:https://faculty.biu.ac.il/~fixeled/Wein.doc

יש כמה טעויות בדבריו ואיני רוצה להאריך, אבל רק דבר אחד, אם יש בעיה לתת לחו"כ לשתות מכוס ששתה הוא, יכול פשוט לשתות אחריהם (ואם חושש למחלות יכול להעביר לכוס אחרת או לשפוך מהכוס ואחר לשתות כנפסק בשו"ע שמועיל). יש לסייג כמובן באופן שאינם שומתמ"צ.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 10:06 am
על ידי הא לחמא עניא
שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שהמברכים את ברכת המזון והשבע ברכות לא תיקנו אחר ששתו מהכוס, וא"כ איך שופכים מכוס לכוס כשזה עדיין פגום????
הגרש"א העיר שזהו מאוד מאוד הערה חזקה, ואינו יודע מהו המענה והתירוץ לכך.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 2:08 pm
על ידי ישראל אליהו
עזריאל ברגר כתב:ואם אינו חיוב מדינא דגמרא - מהיכי תיתי דהוי הפסק?
ועוד, הרי בכל יום אנו סומכים על הגאונים לגבי הלכות ברכות ומברכים ברכה שלא הוזכרה בגמרא ולא ברמב"ם (הנותן ליעף כוח) ומה פתאום נעמוד ונחלוק עליהם לגבי ברכת הנישואין?

במילים אחרות: המעשה הזה הוא העזת פנים נגד הגאונים וראשונים ואחרונים שכתבו לא כך.
אאת"ל שהבעיה היא בגלל הפסק בין הברכות וכו'.
(כבר הייתי בחופה שהחתן טעה ודיבר בין הברכות, ונסתפקתי מה לעשות וכו', והמסדר קידושין החליט שלא לחזור ולברך).

איזה גאונים?

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' ינואר 14, 2018 1:16 pm
על ידי עזריאל ברגר
הא לחמא עניא כתב:שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שהמברכים את ברכת המזון והשבע ברכות לא תיקנו אחר ששתו מהכוס, וא"כ איך שופכים מכוס לכוס כשזה עדיין פגום????
הגרש"א העיר שזהו מאוד מאוד הערה חזקה, ואינו יודע מהו המענה והתירוץ לכך.

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך:
המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון.
אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה.
ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.

אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא:
שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' ינואר 14, 2018 5:58 pm
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שהמברכים את ברכת המזון והשבע ברכות לא תיקנו אחר ששתו מהכוס, וא"כ איך שופכים מכוס לכוס כשזה עדיין פגום????
הגרש"א העיר שזהו מאוד מאוד הערה חזקה, ואינו יודע מהו המענה והתירוץ לכך.

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך:
המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.
אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא: שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

למה אתה מחשיב את הכוס של השבע ברכות כאינה פגומה, הרי מי שקיבל ברכה אחריתא מברך אחר כך בורא פרי הגפן, ושותה, וא"כ גם אותו כוס נהיה פגום........

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: א' ינואר 14, 2018 6:57 pm
על ידי עזריאל ברגר
הא לחמא עניא כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך:
המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.
אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא: שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

למה אתה מחשיב את הכוס של השבע ברכות כאינה פגומה, הרי מי שקיבל ברכה אחריתא מברך אחר כך בורא פרי הגפן, ושותה, וא"כ גם אותו כוס נהיה פגום........

איפה ראית בדברי שהמברך ברכה אחרנייתא הוא גם שותה?
הרי כתבתי במפורש שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מכוס זו!

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 9:46 am
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך:
המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.
אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא: שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

למה אתה מחשיב את הכוס של השבע ברכות כאינה פגומה, הרי מי שקיבל ברכה אחריתא מברך אחר כך בורא פרי הגפן, ושותה, וא"כ גם אותו כוס נהיה פגום........

איפה ראית בדברי שהמברך ברכה אחרנייתא הוא גם שותה?
הרי כתבתי במפורש שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מכוס זו!

א. בשביל לפגום לא צריך לשתות כמלוא לוגמיו.
ב. נהוג אצלכם שהמברך את שבע הברכות לא שותה מכוס היין??? אתמהה

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 10:54 am
על ידי עזריאל ברגר
הא לחמא עניא כתב:א. בשביל לפגום לא צריך לשתות כמלוא לוגמיו.
ב. נהוג אצלכם שהמברך את שבע הברכות לא שותה מכוס היין??? אתמהה

א. אכן. אלא שאם היה כאן "דין שתיה" - היה ראוי שישתה כמלוא לוגמיו.
ב. אכן כך ראיתי תמיד, וכמדומני שהמקור הכי קדום שמצאתי לכך הוא בספר "טעמי המנהגים".

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 4:18 pm
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:א. בשביל לפגום לא צריך לשתות כמלוא לוגמיו.
ב. נהוג אצלכם שהמברך את שבע הברכות לא שותה מכוס היין??? אתמהה

א. אכן. אלא שאם היה כאן "דין שתיה" - היה ראוי שישתה כמלוא לוגמיו.
ב. אכן כך ראיתי תמיד, וכמדומני שהמקור הכי קדום שמצאתי לכך הוא בספר "טעמי המנהגים".

לא זכיתי להבין כוונת מע"כ, מה כתוב בטעמי המנהגים, שהמברך שבע ברכות לא שותה מכוס היין???
המציאות הוא, לפי מה שאני יודע ומוכר לי, שברוב העולם זהו שמברך את הברכה אחריתא הוא מברך אח"כ ברכת הגפן ושותה קצת [מחמת הברכה שעשה] ואח"כ שופכים מזה לזה.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 9:42 pm
על ידי עזריאל ברגר
טעמי המנהגים עמוד תיד כותב (כמעט) כדברי, ומסיים:
ולא יפה עושים שזה שמברך על הכוס השני שש ברכות מברך עליו ג"כ בפה"ג, כי זה שייך רק לאותו שבירך ברהמ"ז (ועי' ב"י שם)

מצו"ב צילום מהספר.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 9:46 pm
על ידי עזריאל ברגר
הא לחמא עניא כתב:המציאות הוא, לפי מה שאני יודע ומוכר לי, שברוב העולם זהו שמברך את הברכה אחריתא הוא מברך אח"כ ברכת הגפן ושותה קצת [מחמת הברכה שעשה] ואח"כ שופכים מזה לזה.

לכאורה למנהג זה אכן ראוי לתקן הכוסות מפגימתם לפני הערבוב, אם כי מנהג העולם לא להקפיד לתקן כששותים מהכוס עצמה ולא מעבירים לכוס אחרת (כגון החתן והכלה בחופה, שהכלה שותה מ"כוס פגום"), ואולי ה"ה לכאן.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 9:20 am
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:טעמי המנהגים עמוד תיד כותב (כמעט) כדברי, ומסיים:
ולא יפה עושים שזה שמברך על הכוס השני שש ברכות מברך עליו ג"כ בפה"ג, כי זה שייך רק לאותו שבירך ברהמ"ז (ועי' ב"י שם)

מצו"ב צילום מהספר.

אומר אני בפה מלא "צדקה ממני".
וברכת ייש"כ מיוחד על העלאת צילום הספר.
אכן לפי מה שכתוב בטעמי המנהגים, רק מי שבירך על כוס ברכהמ"ז הוא מברך ברכת הגפן.
אמנם האם על הכוס של השבע ברכות אף אחד לא מברך ע"ז ברכת הגפן, וא"כ, בירכו על כוס זה רק שש ברכות ולא שבע ברכות???
ואת זה אשמח להבין

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 9:22 am
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:המציאות הוא, לפי מה שאני יודע ומוכר לי, שברוב העולם זהו שמברך את הברכה אחריתא הוא מברך אח"כ ברכת הגפן ושותה קצת [מחמת הברכה שעשה] ואח"כ שופכים מזה לזה.

לכאורה למנהג זה אכן ראוי לתקן הכוסות מפגימתם לפני הערבוב, אם כי מנהג העולם לא להקפיד לתקן כששותים מהכוס עצמה ולא מעבירים לכוס אחרת (כגון החתן והכלה בחופה, שהכלה שותה מ"כוס פגום"), ואולי ה"ה לכאן.

זה מה שהכלה שותה מכוס פגום, זה פחות בעיה, כי המשנ"ב כותב שאם שותים ישר מהכוס בלי להעביר לכוס אחר אין את הבעיה של כוס פגום. כי מה מע"כ עושה כל ליל שבת אחר הקידוש כשנותנים לבני המשפחה לשתות מהיין, כולם שותים ישר מהגביע או שמעבירים לכוס אחר???

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 9:27 am
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שהמברכים את ברכת המזון והשבע ברכות לא תיקנו אחר ששתו מהכוס, וא"כ איך שופכים מכוס לכוס כשזה עדיין פגום????
הגרש"א העיר שזהו מאוד מאוד הערה חזקה, ואינו יודע מהו המענה והתירוץ לכך.

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך:
המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.
אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא: שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

א. אשמח לדעת מה כתוב ברור בסידור תהילת ה'???
ב. קושייתך לגבי ענין "כמלוא לוגמיו", באמת קושיא חזקה, ומה התירוץ ע"כ???

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 9:35 am
על ידי עזריאל ברגר
הא לחמא עניא כתב:א. אשמח לדעת מה כתוב ברור בסידור תהילת ה'???
ב. קושייתך לגבי ענין "כמלוא לוגמיו", באמת קושיא חזקה, ומה התירוץ ע"כ???

א. מצרף צילום. רק מזהיר שלאו מר בר רב אשי חתים עלה, וליתר דיוק: אין לי מושג מי הכריע את ההלכות בסידור זה (רק מה שכתוב בגוף הסידור הוא מדברי אדמו"ר הזקן, אבל לא המוסגר בחצאי ריבוע ולא ההערות).
ב. לא יודע. ולהעיר שגם בכוס ברכת האירוסין נוהגים שאין שותים ממנה "כמלוא לוגמיו", ומסתמא כבר הילכו בזה הנמושות.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 10:09 am
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:א. אשמח לדעת מה כתוב ברור בסידור תהילת ה'???
ב. קושייתך לגבי ענין "כמלוא לוגמיו", באמת קושיא חזקה, ומה התירוץ ע"כ???

א. מצרף צילום. רק מזהיר שלאו מר בר רב אשי חתים עלה, וליתר דיוק: אין לי מושג מי הכריע את ההלכות בסידור זה (רק מה שכתוב בגוף הסידור הוא מדברי אדמו"ר הזקן, אבל לא המוסגר בחצאי ריבוע ולא ההערות).
ב. לא יודע. ולהעיר שגם בכוס ברכת האירוסין נוהגים שאין שותים ממנה "כמלוא לוגמיו", ומסתמא כבר הילכו בזה הנמושות.

א. שכויח על הצילום, ואם הנך אומר שאין לסמוך ע"ז כ"כ, א"כ אין מזה כ"כ ראיה.
ב. מעניין מאוד לדעת מי הם המפלפלים בענינא זאת.
תתברך בכט"ס עד בלי די.

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 5:30 pm
על ידי הא לחמא עניא
עזריאל ברגר כתב:
הא לחמא עניא כתב:שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שהמברכים את ברכת המזון והשבע ברכות לא תיקנו אחר ששתו מהכוס, וא"כ איך שופכים מכוס לכוס כשזה עדיין פגום????
הגרש"א העיר שזהו מאוד מאוד הערה חזקה, ואינו יודע מהו המענה והתירוץ לכך.

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך: המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה.
אלא אי קשיא, דילמא הכי קשיא: שלפי מנהג זה יוצא שאף אחד לא שותה "כמלוא לוגמיו" מהכוס של ששת הברכות.

כבוד הרב עזריאל הע"י
לבנתי היום את הנושא עם תלמיד חכם גדול, ומצינו שהנושא הזה כבר מדובר בספרי הפוסקים, ולמען אל תמנע טוב מבעליו אתן לך את המראי מקומות שתוכל ללמוד זאת אם יהיה ברצונך.
עיין כף החיים (או"ח סימן ק"צ סק"א), ערוך השולחן (אהע"ז סימן ס"ב סעיף י"ח), שו"ת שבט הלוי (ח"ח סימן רפ"א), אוצר הפוסקים על אהע"ז (סימן ס"ב סעיף ט') ובליקוט המפרשים שם, שדי חמד (איני זוכר עתה את המקום המדויק, הוא מוזכר גם באוצה"פ שם) בשם האדר"ת.
ותן לחכם ויחכם עוד...