עמוד 1 מתוך 1

ענני כבוד - מתי התחילו?

פורסם: ש' אוקטובר 07, 2017 11:17 pm
על ידי עושה חדשות
רש"י שיר השירים כתב:משכני אחריך נרוצה ... מזכירים לפניו חסד נעורים אהבת כלולות לכתם אחריו במדבר ארץ ציה וצלמות וגם צדה לא עשו להם והאמינו בו ובשלוחו ולא אמרו היאך נצא למדבר לא מקום זרע ומזונות והלכו אחריו והוא הביאם לתוך חדרי היקף ענניו ...
רמב"ן וזאת הברכה כתב:אף חבב עמים ... כי "חובב" מגזרת לטמון בחובי עוני ... וזה רמז למה שאמר (במדבר יד יד) אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עומד עליהם, וכן אמר בשירה (לעיל לב י) יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו ... והם תכו ... שהם מוכים בכל מכה במדבר ללכת אחריך בכל אשר תלך, לא יחושו לרעב ולצמאון ומכת נחש ועקרב, רק יצאו לרגליך ואחריך ירוצו
רש"י האזינו כתב:ובתהו ילל ישימון - ארץ ציה ושממה מקום יללת תנינים ובנות יענה אף שם נמשכו אחר האמונה, ולא אמרו למשה האיך נצא למדברות מקום ציה ושממון, כענין שנאמר לכתך אחרי במדבר: יסבבנהו - שם סבבם והקיפם בעננים ...
מן הסתם אפשר למצוא עוד מקורות לדבר זה, שענני הכבוד ניתנו לישראל בזכות ההליכה אחרי ה' במדבר.

וא"כ כמה נפלא הדבר אשר בפשטות משמע שענני הכבוד לא היו מיד ביציאה ממצרים, אלא הגיעו רק במסע השני, כי רק אחרי שכבר הלכו אחרי ה' במדבר, אז סבבם והקיפם בעננים.

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

פורסם: ש' אוקטובר 07, 2017 11:52 pm
על ידי קו ירוק
אבל ענני הכבוד סרו מהם אחרי חטא העגל, וחזרו בט"ו בתשרי, אחר שנתרצה ה' לישראל. כמו שביאר הגר"א ענין חג הסוכות דוקא בט"ו בתשרי.

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

פורסם: א' אוקטובר 08, 2017 12:13 am
על ידי ונתנו ידידים
הפסוק בפר' בשלח כותב ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו', וא"כ באמת משמע קצת דעד שהלכו מסוכות לא הי' עמוד ענן והוא המסע השני וכדבריך, אמנם משמע עוד דלא נכנסו למדבר עד איתם וא"כ בכלל לא קשה לומר כן דבזכות שהלכו אחריו ליכנס במדבר זכו דכשנכנסו הי' להם כעמוד ענן.
אמנם לולי כל זה לא ראיתי מקום לכל הדברים דמאן יימר דלא הי' להם העמוד ענן מיד בתחילת נסיעתם בזכות שרצו או בזכות שעקרו רגלם ללכת אחריו.

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

פורסם: ב' אוקטובר 09, 2017 6:26 pm
על ידי עושה חדשות
תרגום יונתן פ' מסעי - וּנְטָלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִן פִּילוּסִין וּשְׁרוֹ בְּסֻכּוֹת אַתְרָא דְאִתְחַפִּיאוּ שִׁבְעַת עֲנָנֵי יְקָרָא.
וכעי"ז אי' במכילתא בכמה מקומות ד"סוכות" היינו ענני כבוד. ומשמע דברעמסס עדיין לא היו העננים וכנ"ל.