איך מהני מתנה בד' מינים?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יחזקאל ר
הודעות: 55
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ב' אוקטובר 30, 2017 12:37 am

יש לעיין אי נימא דלא מהני קנין דרבנן לדאורייתא וכגון בד' מינים דבעינן 'לכם' ביום הראשון מדאורייתא ואם קנאם בקנין דרבנן לא מהני להאי שיטה וקשה לי היאך נפרנס כמה וכמה גמ' במס' סוכה דיוצאים יד"ח ע"י מתנה ביום הראשון (וכדוג' מעשה בר"ג שבא בספינה וכן הא דאיתא במתני' מלמדין אותן לומר כל מי שיגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה וכן הדין המפורסם דמתנה ע"מ להחזיר בד' מינים) ויל"ע באיזה קנין קנו והלא משיכה אינה אלא מדרבנן (כוונתי להקשות לשיטת הרמב"ן דאף במתנה לא מהני מהתורה ודלא כמש"כ התוס' בע"ז) ובחצר לא שייך לתרוצי דהא מיירי במתני' בביהמ"ק ובמעשה דספינה לא משמע דהספינה של ר"ג וע"כ צ"ל דמהני בקנין יד כמו שכתב הרמב"ן עצמו דבהכי נקנית מתנה מן התורה אבל מה נעשה דייסד לנו רבינו הנתיבות דלא מהני קנין יד אלא למה שנכנס בתוך היד דווקא אבל היוצא מן היד כנגד אויר הקרקע בעינן למעשה קנין דהגבהה או משיכה

מצטרף להנל
הודעות: 58
הצטרף: ב' אוקטובר 12, 2015 12:48 am

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי מצטרף להנל » ג' אוקטובר 31, 2017 11:45 pm

עי' בריטב"א (ב"מ מז: ד"ה דבר תורה) שלרמב"ן קונה בחליפין או בחצירו או באגב.

אגב. עי' בקצוה"ח (קצח א) דלרמב"ן לא מהני קנין יד מדאורייתא.

יחזקאל ר
הודעות: 55
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ד' נובמבר 01, 2017 12:03 am

א. קנין חליפין לדעת תוס' בערכין וכן דעת כמה ראשונים לא מהני במתנה ע"מ להחזיר (ומעשה דספינה הוא במתנה ע"מ להחזיר) איברא דלדעת הרא"ש ב"מ מהני ולפ"ז מיושב מעשה דספינה דאפשר דהיה בחליפין וכן נמי משכחת באגב ונכונים דבריך אבל בחצר לא א"ש
ב. אם זיכרוני אינו מטעני לא אמר כן קצוה"ח מעולם אלא דהק' לרמב"ן דלא מהני משיכה במתנה מדאורייתא והיינו ידו דקאמר הקצוה"ח היאך מהני חצר דחצר מדין יד הוא (וכבר נתקשו האחרונים על השוואת הקצוה"ח בין יד למשיכה)

מצטרף להנל
הודעות: 58
הצטרף: ב' אוקטובר 12, 2015 12:48 am

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי מצטרף להנל » ה' נובמבר 02, 2017 12:01 am

א. למיטב זכרוני קנין חליפין שאינו מועיל במתנה ע"מ להחזיר, הכוונה כשהסודר הוא ע"מ להחזיר ולא החפץ הנקנה.
ב. למיטב הבנתי הקצוה"ח כן כותב כך.

יחזקאל ר
הודעות: 55
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ה' נובמבר 02, 2017 1:17 am

א. בענין מיטב זיכרונך הדין הוא בהיפך כמבואר בגמ קדושין דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה לכל דבר לבר מקדושי אשה כיון דדמי לחליפין ואשה אינה נקנית בחליפין וכן לשון הש"ס בכמה מקומות סתם חליפין ע"מ להחזיר ועיין בסוגיא דנדרים מח ע"ב (אגב לא אמנע מלכתוב דאפי' בקנין כסף מהני ע"מ להחזיר עיין ק"צ ס"ב)
ב. בענין מיטב הבנתך עיין בספרים המדברים על דברי הקצוה"ח וראה מה שנתקשו בו ומתוך זה נ"ל עולה הבנה אחרת

אוצרניק
הודעות: 276
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי אוצרניק » ה' נובמבר 02, 2017 8:50 pm

"אם המצא תמצא בידו הגניבה, משור עד חמור וגו' ".
מפסוק זה יודעים קנין יד, וקנין חצר. (אין לי אלא ידו, גגו חצירו וקרפיפו מנין וכו'.).
ואיך קונה הגנב את השור והחמור בקנין יד ? איך היינו מפרשים את הפסוק (לדעת הרמב"ן הנ"ל שאין קנין משיכה כלל מה"ת, ולדעת הנה"מ שקנין יד קונה רק מה שבתוך היד) אילולא היה בו את כפל הלשון "המצא תמצא" ?


שו"מ בחי' בן אריה (להגר"ג איידלשטיין - זקנו של הגר"ג איידלשטיין שליט"א) סי' ל"ב אות י"א, שדן ממש בשאלה הנ"ל. לשיטת הרמב"ן איך קנו הלולב בעזרה. יעו"ש.

ביליצר
הודעות: 1016
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי ביליצר » ה' נובמבר 02, 2017 11:50 pm

יחזקאל ר כתב:יש לעיין אי נימא דלא מהני קנין דרבנן לדאורייתא וכגון בד' מינים דבעינן 'לכם' ביום הראשון מדאורייתא ואם קנאם בקנין דרבנן לא מהני להאי שיטה וקשה לי היאך נפרנס כמה וכמה גמ' במס' סוכה דיוצאים יד"ח ע"י מתנה ביום הראשון (וכדוג' מעשה בר"ג שבא בספינה וכן הא דאיתא במתני' מלמדין אותן לומר כל מי שיגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה וכן הדין המפורסם דמתנה ע"מ להחזיר בד' מינים) ויל"ע באיזה קנין קנו והלא משיכה אינה אלא מדרבנן (כוונתי להקשות לשיטת הרמב"ן דאף במתנה לא מהני מהתורה ודלא כמש"כ התוס' בע"ז) ובחצר לא שייך לתרוצי דהא מיירי במתני' בביהמ"ק ובמעשה דספינה לא משמע דהספינה של ר"ג וע"כ צ"ל דמהני בקנין יד כמו שכתב הרמב"ן עצמו דבהכי נקנית מתנה מן התורה אבל מה נעשה דייסד לנו רבינו הנתיבות דלא מהני קנין יד אלא למה שנכנס בתוך היד דווקא אבל היוצא מן היד כנגד אויר הקרקע בעינן למעשה קנין דהגבהה או משיכה


מנהג העולם לא לחפש פתרונות לשאלה זו ,ובכ"ז יש כמה אפשרויות ותירוצים ,
כליו של קונה ,מהני כחצר
משיכה והגבהה לא גרע מסיטומתא ,[עיין דבר אברהם]
במקור חיים לנתיבות לענין מכירת חמץ דבקנין דרבנן יש הפקר בי"ד
[ועיין חתם סופר קיז]

יחזקאל ר
הודעות: 55
הצטרף: ה' מאי 21, 2015 12:56 pm

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי יחזקאל ר » ו' נובמבר 03, 2017 1:06 am

ביליצר כתב:מנהג העולם לא לחפש פתרונות לשאלה זו ,ובכ"ז יש כמה אפשרויות ותירוצים ,
כליו של קונה ,מהני כחצר

כליו של קונה מהני דווקא בסימטא או בחצר שיש לו רשות להניח שם כליו האם הינך סבור שביהמ"ק גדרו כסימטא
ביליצר כתב:משיכה והגבהה לא גרע מסיטומתא

זו איני מכיר אבל תמהני א"כ אמאי לא מהני משיכה ברה"ר ואף אי נימא דמהני מדין סיטומתא הדרינן לעיקר השאלה דהא סיטומתא קנין דרבנן הוא לכמה דעות מלבד דעת החת"ס הביאו הפתחי תשובה חו"מ סימן ר"א כמדומני סק"א
ביליצר כתב:במקור חיים לנתיבות לענין מכירת חמץ דבקנין דרבנן יש הפקר בי"ד

נכון הוא דווקא למכירת חמץ דבעינן רק שיצא מרשותו אבל בנדון דידן בעינן נמי דיזכה בהם הקונה ולזה מה"ת דמהני ואדרבה הנתיבות עצמו כמדומני בסימן רל"ה נקט להאי חילוקא עיין עליו

ביליצר
הודעות: 1016
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: איך מהני מתנה בד' מינים?

הודעהעל ידי ביליצר » ו' נובמבר 03, 2017 2:51 am

התייחסתי מקופיא לגבי קנין בביהמד"ר [גם בבית המקדש כפי שהיה מקום להניח בו את לולביהם כך מן הסתם גם היה היכן להניח את מעילם העליון וכו,]
הפניתי אותך לדבר אברהם לעניין סיטומתא ,
לגבי קניין הפקר עיין במשובב דהוי דאורייתא אף בהגבהה ,וי"ל,,


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 17 אורחים