עמוד 1 מתוך 1

חיוב לויים בבכור בהמה טהורה בעלת מום לכהן

פורסם: ה' נובמבר 09, 2017 12:33 pm
על ידי כדכד
הרמב"ם בספר המצוות מצוה ע"ט כתב שלוים פטורים מבכור בהמה טהורה אך זה נוגד משנה בפ"ב בבכורות (יג, א) ונאמרו על כך תרוצים שונים. אחד מהם הוא שהרמב"ם מתכוון לבכור בעל מום שאין הלויים חייבים לתתו לכהן. המהרי"ט לגאזי כותב באמת שהם פטורים ומוכיח זאת מספרי. כמה אחרונים יישבו את דברי הרמב"ם בספהמ"צ ע"פ חידושו של מהריט"א. בהערות במהדורה של הרב ברוך אוירבך זצ"ל והרב מרדכי הלוי שדמי הפנו לספר בית שלמה או"ח סי' נ"ז בהגהה מבן המחבר שכתב שאפשר ליישב את הרמב"ם ע"פ מהריט"א. בדקתי שם והוא באמת מביא את הרמב"ם אך הוא אומר שזו כנראה טעות ולא מצאתי שהוא מסביר את הרמב"ם ע"פ מהריט"א.
אם יש מי שיכל להחכימני בענין אודה לו מאד.