קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' נובמבר 23, 2017 12:28 am

ריטב"א פסחים לה: כתב:אבל גזל מצה אפויה ואיכא יאוש בעלים ועל ידי המצוה איכא שינוי השם דמעיקרא לחם והשתא מצה אי נמי שינוי רשות למאן דסבר מדרבנן דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות דאש[ת]כח דעל ידי המצוה הוא קונה מצה זו בהא איפליגו בירושלמי וקי"ל כמאן דאסר
ריטב"א ר"ה כח. כתב:ובירושלמי דלא חיישי להא משום דלא חייש למימר הכי אלא בגזול שנעשה בו הוא עצמו עבירה בסיוע המצוה, דמצוה הויא שינוי רשות או שינוי השם וקנאו ביאוש ושינוי רשות, הלכך שופר הגזול פסול והשאול כשר
ריטב"א סוכה כט: כתב:כגון שהיה יאוש כדי שאינו קונה וכשהקדישו למצותו הרי הוא כאלו מכרו דמה לי מכרו לגבוה מה לי מכרו להדיוט והוה ליה השתא על ידי המצוה יאוש ושינוי רשות שהוא קונה ולפיכך אינו לרצון לשם
ריטב"א סוכה לה. כתב:ובירושלמי פסלו בפסח (מהאי טעמא) מצה גזולה (ו)משום דהויא לה מצוה הבאה בעבירה דקנייה ביאוש ושינוי רשות של מצוה כדלעיל
יש עוד מקומות, נלאיתי לצטט.

מה פשר דבר זה? יחוד המצה והסוכה והשופר והלולב לצורך מצוה, נקרא "שינוי רשות" לגבי קניני גזילה?

רון
הודעות: 478
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי רון » ה' נובמבר 23, 2017 9:51 am

הנה זה ודאי שהריטב"א לא למד דענין שינוי רשות הוא לאשווי "בהיתרא אתי לידיה" וכפי שלמד הקצות ברמב"ן. דזה ודאי לא שייך לענין שנוי רשות ע"י מצוה. רק כונתו לענין "שינוי". ביאור הדבר, דהנה שיטת הר"מ דמהני שינוי רשות ואח"כ יאוש, וע"כ דס"ל דיסוד דין שינוי רשות הוא מה שיש כאן "שינוי", ואף שינוי שמו של מחזיק החפץ נקרא שינוי לענין דתו אינו כעין שגזל.
ואשר לכן ס"ל לריטב"א דאף מה שנתפס על החפץ שם מצוה זה עצמו שינוי בחפץ גופא. ואין זה מצד שינוי השם, שאת זה כתב הריטב"א אח"כ, רק כונתו ל"שינוי", ואת זה חזינן בשינוי רשות.

אמנם הריטב"א שכת"ר שליט"א הביא בסוכה שכתב דע"י קדושת מצותו הו"ל כמכרו, ודאי שהכונה שינוי רשות ממש, אך שם הריטב"א מדבר באמת על הקדש ולא על מצות לולב כפי שמדוקדק בלשונו שם [וז"ל אלא כשהמצוה סייעה בעבירה (א"ה, כאן הריטב"א מדבר על קרבן הגזול ולא על לולב) שבקדושת המצוה הוא קונה אותו והוציאו מרשות נגזל, כגון שהיה יאוש כדי שאינו קונה וכשהקדישו למצותו הרי הוא כאלו מכרו דמה לי מכרו לגבוה מה לי מכרו להדיוט והוה ליה השתא על ידי המצוה יאוש ושינוי רשות שהוא קונה ולפיכך אינו לרצון לשם, אבל כל שאין המצוה מסייעת בקנין (א"ה, וכאן הריטב"א מדבר על מצות לולב) ואינה מוציאתו מרשות הנגזל אינו נפסל לקרבן ולא למצוה, שאע"פ שיש בידו של זה עבירה שגזלו, הרי זה כשאר עבירות שבידו או כאילו גזל חפץ אחר שאינו פוסלו ממצוה זו, ולפיכך כל שקנאו ביאוש ושינוי רשות או שינוי מעשה שאין לו לתת לנגזל אלא דמים אף על פי שלא פרע עדיין עבירה היא בידו כגזלן ומעכב חובו של חבירו אבל גוף הדבר נקנה לו לגמרי ואין בו מצוה הבאה בעבירה וכו' .

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 24, 2017 1:20 am

יש"כ.

אכן יש הרבה ראיות ששינוי רשות זה לא רק לאפוקי מ"באיסורא אתא לידיה". (ואכמ"ל. אגב: שינוי רשות ואח"כ יאוש זה כבר מחלוקת בגמ'). והריטב"א א"כ מצטרף להנ"ל.

אבל הוקשה לי מה המשמעות של שינוי רשות במה שה'מצה' או ה'לולב' התייחדו למצוה. (ומה הדין מצה כל שבעה להגר"א...)

ולא הבנתי מה הריוח במש"כ כת"ר על לש' הריטב"א בסוכה, אחרי שמצאנו להדיא שהוא כותב גם במקו"א את היסוד שהמצוה היא כמו שינוי רשות. (הגם שבהלכות "פשט" הצדק עם כת"ר).

דרך אגב, מה פירוש מילותיו של הריטב"א בפסחים: "אי נמי שינוי רשות למאן דסבר מדרבנן דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות", יש בזה מחלוקת מפורשת באיזהו מקומן?

שומע ומשמיע
הודעות: 1042
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ו' נובמבר 24, 2017 10:51 am

אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' נובמבר 26, 2017 12:14 am

ואף הגר"א, באו"ח סי' תנד, הזכיר בתו"ד - "שינוי רשות ע"י המצוה".

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 01, 2017 1:05 pm

אחד החברים שליט"א כתב לי הודעה פרטית:

אני ממש בצער מהגאון שהבאת! הלא מדבריו נראה בפשטות שהוא מדבר על לולב, דהמצוה משוי ליה שינוי רשות וזו סיבה לקנות. והוא צע"ר ממש, הלא בגמ' בסוכה כט' ב' בסוגיא דאוונכרי דנו כבר שיקנה את הלולב הגזול ע"י אגד מצד שינוי מעשה, או מצד שינוי השם, ומסיק שם שהוא שינוי החוזר ולא יכול לקנות ולכן צריך להא דאמר ר"ה להנהו אוונכרי, ואי נימא כדברי הגר"א תישאר קו' הגמ' שם דיקנה בשנוי רשות.

*

אין לי מענה כרגע על הסוגיא בסוכה, אבל לכאו' הסמ"ג גם סובר כך, כי מחד גיסא הוא פוסק דיאוש כדי לא קני, ומאידך הוא כותב שלולב הגזול פסול, קודם יאוש כי אינו 'לכם', ואחר יאוש כי הוי מצוה הבאה בעבירה. וצ"ע.

איש טלז
הודעות: 427
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי איש טלז » ש' דצמבר 02, 2017 7:09 pm

בעיקר כל דרך זו כמדומני שעמד בזה בעל הפתח הבית בספרו דבר בעתו עמ"ס סוכה אות קלב' עי"ש היטב

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' דצמבר 17, 2017 1:16 am

גם באבידה נאמר הכלל של "באיסורא אתא לידיה", (ואם לא כפי' הרמב"ן שזהו משום דהוי ברשותו של הבעלים, אז זה אותו כלל כמו בגזילה). האם באבידה מועיל שינוי רשות, (להסוברים דענין שינוי רשות הוא לאפוקי מסברת באיסורא וכו'), ודאי שלא. אז מה החילוק?

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ינואר 02, 2018 7:57 pm

שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
זה קורה לפני המצוה או רק בשעת המצוה עצמה? והאם זה לעיכובא במצוה? (ואולי זה פתח להבין את ענין דיחוי במצוות?) והאם זה שייך בכל המצוות או רק בחלקם? ומה הכלל?

שומע ומשמיע
הודעות: 1042
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ג' ינואר 02, 2018 9:03 pm

עושה חדשות כתב:
שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
זה קורה לפני המצוה או רק בשעת המצוה עצמה? והאם זה לעיכובא במצוה? (ואולי זה פתח להבין את ענין דיחוי במצוות?) והאם זה שייך בכל המצוות או רק בחלקם? ומה הכלל?

אכן כך הבנתי את סוגיית דיחוי במצוות.

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ינואר 12, 2018 8:48 am

2 קושיות עצומות מטרידות את מנוחתי, ואינני רואה פיתרון באופק. אמרתי, אכתבם כאן בקיצור דברים, ולואי ה' יחוס וירחם עלי, ויתקל בהם אי מי הבקיא בענינים אלו בזה הזמן, וימצא מזור ויעלה ארוכה. (ולא אאריך בהקדמות, כי בלא"ה זה לא יעזור למי שלא מונח בסוגיא).


א. תוס' בב"ק סז. כותב כך: "דקנין הוי משום שינוי השם לחודיה והיאוש אין צריך אלא כדי שיועיל מחשבת יחודו לשוייה אברזין דאם לאו היאוש אין כאן שינוי השם וכן בהקדש בעי עמו יאוש שאם אין יאוש אין שם הקדש חל עליו ואין כאן שינוי השם וכן שינוי רשות אם אין יאוש אין שינוי רשות", ולדבריו, 'שינוי רשות' זה קנין בפני עצמו, אלא דאם אין יאוש אין שינוי רשות. וקשה, דא"כ למ"ד רשות יורש כרשות לוקח, והוי כשינוי רשות, ליקני אף בלא יאוש.

ב. רמב"ן במלחמות פרק הגוזל בתרא כותב (בתירוץ אחד), דלמ"ד יאוש לא קני, אז מה שכתוב בברייתא דהגזלן יכול להקדיש ולתרום ולעשר, זה ע"י שינוי השם לחוד, גם לפני יאוש, (כי לדעת הרמב"ן אין מושג של צירוף יאוש עם שינוי השם). וקשה, דהא רבי יוחנן ס"ל יאוש לא קני, והוא זה שאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש", ואמאי, הרי אם הגזלן יקדיש יש כאן שינוי השם וממילא יחול ההקדש.

עושה חדשות
הודעות: 6080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' ינואר 18, 2018 10:29 pm

לגבי הריטב"א, אם ננקוט כך בדעת השו"ע, ארווחנא בזה הערה גדולה.

הנה ז"ל השו"ע סי' תרמט "גזול וקנאו בלא סיוע המצוה כשר", ובט"ז שם "שהקנין שקנ' אותו הוא נעשה קודם קיום המצוה לאפוקי אם הוא על ידי המצוה של נטילת הלולב נעשה אז קנין זה לא מהני דה"ל מצוה הבאה בעבירה". ועי' לבו"ש שם שאם יניח ויטול שוב, יוצא יד"ח.

וצ"ע, הרי ברגע הראשון שהוא נוטל כבר נשלם הקנין, וברגע הבא יש כאן נטילה לשם מצוה והיא אינה באה בעבירה כלל. (ותליא קצת בנידון האחרו' על מי שהחזיק לולב בידו מקודם עלוה"ש, האם צריך להניחו וליטלו שוב או שיוצא יד"ח בהמשך האחיזה, אבל כאן לכאו' פשיטא שיועיל, ודמי טפי לעצת הראש' לענין הברכה דעובר לעשייתן לכוין שלא לצאת עד אחרי הברכה).

אבל אם כהריטב"א והגר"א הכל א"ש, כי באמת היה ראוי שיקנה ע"י שינוי רשות של קדושת המצוה, אבל בזה הרי הקנין הוא בסיוע המצוה, והו"ל מהבב"ע, וא"כ לא יוצא אפי' אם יניח ויטול שוב, אא"כ יעשה קנין אחר שלא בסיוע המצוה. (כי לכאו' אחרי שיש מהבב"ע, והמצוה נפסלה, אז גם ל"ה שינוי רשות).

ונראה שכן הוא האמת, כי המקור של השו"ע הוא בדברי הר"ן בסוכה, ומקור דברי הר"ן הוא ממש בדברי הריטב"א שם, אלא שהשמיט את הענין הזה שהמצוה עצמה פועלת שינוי רשות, והעתיק את הנקודה הזו רק לגבי הקדש, (ז"ל "וכיון דמצות הקרבן דהיינו הקדש סייעיה בקנייה אמרי' דאית ביה משום מצוה הבאה בעבירה. אבל כל שנקנה בתחלה בלא סיוע המצוה שוב אין בו משום מצוה הבאה בעבירה"), אבל ע"פ מש"כ בריטב"א לפנינו הכל א"ש.

אבל באמת מעניין, שהגר"א כאן כ' "מחמת שינוי השם שנעשה לולב למצוה", ואילו בסי' תנד כ' "ובלולב משום דהוא שינוי רשות ע"י המצוה", ושמא ראוי להגיה באחד המקומות.

*

ומה שהבאתי לעיל את קושיית אחד החברים מהסוגיא בסוכה, כעת כשהתבוננתי בסוגיא, לק"מ, אדרבה זה כל הענין, שאם הוא קונה בשינוי רשות ע"י המצוה, זה הוי מהבב"ע ואינו יוצא בה, משא"כ אם יש לו קנין אחר של שינוי השם וכד', והדברים פשוטים.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], משולש ו־ 28 אורחים