מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
נוטר הכרמים
הודעות: 7154
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' פברואר 05, 2018 7:53 pm

כתב הגאון רבי חיים קריזווירט זצ"ל בקובץ קול התורה (קובץ נב עמ' קכב ואילך):

באחד ההזדמנויות שהייתי אצל הרב מבריסק הגאון רבי יצחק זאב הלוי זצ"ל הרב מבריסק אמר, שהחומרות הגדולות ביותר של אביו הגר"ח היו בהל' ע"ז ובהל' שבת. אמרתי אז להרב מבריסק פשט על זה: ר' חיים פסק לעצמו שיש לו דין של אדם חשוב, ובש"ס מצינו אדם חשוב בב' הלכות אלו.

ומצאתי בתשב"ץ שאומר שאדם חשוב צריך להזהר בב' דברים אלה בהל' שבת ובהל' עבודה זרה.

אך הוקשה לי על דבריו מגמ' מפורשת במס' כתובות (דף נ"ב ודף פ"ו) דשם לא משמע כן, דאיתא התם אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין, מעיקרא (פירש"י כשאמר כן) מאי סבר, ולבסוף מאי סבר, מעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם, ולבסוף סבר אדם חשוב שאני. הרי דרב נחמן היה קרוב ולכתחילה סבר דכיון שהוא קרוב אין זה נקרא שעושין עצמן כעורכי הדיינין ולבסוף סבר אדם חשוב שאני. הרי שגם בדינים אחרים כתוב הדין הזה של אדם חשוב.

והנראה לי דעורכי הדיינין שאין פוסקין כראוי אולי יש לזה מעין דין של ע"ז, דהגמ' (סנהדרין דף ז') משווה הדיינים שאין פוסקים כראוי לע"ז וכדאיתא שם, כל המעמיד דיין (על הציבור) שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל שנאמר שופטים ושוטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשירה כל עץ.

נוטר הכרמים
הודעות: 7154
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' פברואר 05, 2018 7:56 pm

ונראה להעיר ולהאיר בדבריו, דהנה התשב"ץ (ח"א סימן פט) נשאל בדבר 'מיני מתיקה שעושין מהסולת הנבחר והדבש הנקרא זלאב"יה בלשון קדר אם יש בהם משום בשולי עכו"ם אם לא.
ובתוך דבריו כתב, וז"ל,
אבל עם היותם מותרים לגמרי לא מלאני לבי לאכול מהם משום דאשכחן בפ' במה טומנין (נ"א ע"א) דאמרינן התם אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן ואייתי לי מיא דאחי' קפילא ארמאה שמע רבי אמי ואקפיד אמר רב יוסף מאי טעמא איקפיד תרוייהו כרבוותי' עבד חדא כרב וחדא כשמואל כשמואל דאמר שמואל מותר להטמין את הצונן. כרב דאמר שמואל בר רב יצחק אמר רב כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עכו"ם והוא סבר אדם חשוב שאני. ע"כ. וכיוצא בזה אמרו על רבי יהודה נשיאה שמע ר' אמי ואיקפד בפרק מי שהפך (י"ב ע"ב) שבכל אלו הדברים של עכו"ם כדי להתרחק ממעשיהם ומחקותיהם ראוי לכל אדם חשוב לקדש עצמו במותר לו, וכ"ש בדברים שאינן נאכלין אלא משום תענוג ויקל לאחרי' ויחמיר לעצמו.

הרי שהתשב"ץ הניח את הדגש על דברי העכו"ם וחוקותיהם, ולא הזכיר במאום את הענין של שבת, ובאמת גדולה הפליאה בלשונו מיניה וביה, שהרי פתח בדבריו בדוגמא של הטמנת צונן בשבת. [ועי' בברכי יוסף חו"מ סי' יז אות כג].

ובאמת מצינו בדומה לזה בשו"ת באר שבע (סימן מח) שכתב ש'אדם חשוב שאני' נאמר רק ביחס לבישולי עכו"ם, וז"ל,
מה שכתב מההיא דרבי אמי איקפד על רב נחמן משום דאדם חשוב שאני אין משם ראיה ואפילו זכר לדבר ליכא, משום דהתם מיירי שכדי להתרחק מבשולי ע"א ראוי לכל אדם חשוב להחמיר על עצמו, כי איכא למיחש שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר, ואין משם ראיה לשאר אסורין כי י"ל דדוקא התם שאני, כי מצינו שעשו חז"ל הרחקה יתירה בבשוליהם מה שלא עשו כן בשאר איסורין דהיינו כגון גבינה וכן חמאה של ע"א במקום שנוהגין בה איסור אינן בטלים בס' כשאר איסורין לדעת הראב"ד ז"ל בהשגותיו פ"ג דהלכות מאכלות אסורות. וכן כתב הרשב"א בת"ה ושאר פוסקים.

ושוב מסיים בה, וז"ל, ותמצא מבואר כל זה שכתבתי והוא בתשובות רשב"ץ והביאו ב"י בטור י"ד סימן קי"ג ע"ש.

אולם כבר האחרונים השיגוהו מכמה מקומות שמבואר שאף בשאר איסורים אמרו כן, (יד מלאכי אות ו, ועי' ברכי יוסף שם; דברי יוסף למהר"י אירגאס סי' מה; אומר השכחה להגר"י פיק סי' סא).

נוטר הכרמים
הודעות: 7154
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' פברואר 05, 2018 7:59 pm

ברם, על דרך שאמר הגר"ח קריזווירט זצ"ל לגבי הנידון של עורכי הדיינים, כך לכאורה מצינו למימר על כל הדוגמאות שמצינו בהם מושג של 'אדם חשוב שאני'.

[א] שבת. בהלכות שבת מצינו עוד כמה הנהגות מיוחדות של חומרא לאדם חשוב מלבד בדין הטמנה, לגבי טלטול מוקצה באופן המותר (שבת קמב, ב), ולגבי בנין על ידי נכרי בשבת (מו"ק יב, א), ולגבי יציאה בתכשיטים בשבת (שם ע"ב).

אכן, בדברי רש"י בסו"פ שלח (טו, מא), ומיסודו של רבי משה הדרשן העתקתי למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה, לומר שהמחלל את השבת כעובד עבודה זרה, שאף היא שקולה ככל המצות וכו'.

וברש"י בחולין (ה, א ד"ה אלא לאו), אלמא מומר לעבודת כוכבים כמומר לכל התורה כולה דמי, האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

ויעוי' עוד בתוס' בסנהדרין (עח, ב), לא היה יודע באיזו מיתה - ואף על גב דמיתה סתם חנק היא, מתוך הסברא היה מדמה לעובד עבודת כוכבים דבסקילה, דמחלל שבת בפרהסיא ככופר בעיקר דכופר במעשה בראשית.

[ב] מלאכת חוה"מ. לגבי היתר של 'אין לו מה יאכל' שאדם חשוב יחמיר (שם).

אכן איתא בפסחים (קיח, א), ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמר.

[ג] חשש ריבית (ב"מ עג, א).

איתא בתוספתא בבא מציעא (פ"ו הי"ז) על מלוה בריבית, 'וכופר במי שאמר והיה העולם הא למדת שמלוי ריבית כופרין בעיקר'.

יעל
הודעות: 163
הצטרף: ה' מרץ 20, 2014 3:41 pm

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי יעל » ה' פברואר 08, 2018 9:23 pm

יש מאמר מקיף בנושא "אדם חשוב" - מאת פרופ' צבי אריה שטיינפלד ז"ל
צבי אריה שטיינפלד, '"אדם חשוב שאני"', עם לבדד: מחקרים במסכת עבודה זרה, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח, עמ' 246–278 [=הנ"ל, 'אדם חשוב שאני', דיני ישראל, יג–יד (תשמ"ו–תשמ"ח), עמ' קצג–רלח].

כח עליון
הודעות: 481
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי כח עליון » ו' פברואר 09, 2018 1:14 am

מהרשום אצלי

הערה בענין 'אדם חשוב' בהלכות הרמ'

מצינו בכמה מקומות בש"ס שנאמר שינוי דין לגבי אדם חשוב (לקולא ולחומרא) וחלק מהם השמיט הרמ'. [באמת יש עוד לשונות כגון ת"ח וכדו' ולא בדקתי]

ואלו המקומות שהשמיט
א] עבודה זרה מח: כי מטית להם ארהיטני וכו' לעולם דליכא דירכא אחרינא ואדם חשוב שאני (-לחומרא). וברמ' הל' עבודה זרה ז,יא ואם אין שם דרך אחרת עובר תחתיה כשהוא רץ. ובכסף משנה ועשה רבינו כל אדם כאדם חשוב.
ב] שבת יב: אמר רב הונא ובמדורה אפי' עשרה בני אדם אסור אמר רבא אם אדם חשוב הוא מותר (-לקולא) ובהל' שבת ה,טז השמיט ובלחם משנה: עוד חילקו שם בגמרא בנר בין אדם חשוב לשאינו חשוב והוא ז''ל לא הזכירו והוא תימה:
ג] הל' שביתת יו"ט ז,ו מִי שֶׁהָיְתָה לוֹ תְּבוּאָה מְחבֶּרֶת לַקַּרְקַע וְאֵין לוֹ מַה שֶּׁיֹּאכַל בַּמּוֹעֵד אֶלָּא מִמֶּנָּה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין כָּאן הֶפְסֵד אֵין מַצְרִיכִין אוֹתוֹ לִקְנוֹת מַה שֶּׁיֹּאכַל מִן הַשּׁוּק עַד שֶׁיִּקְצֹר אַחַר הַמּוֹעֵד אֶלָּא קוֹצֵר וּמְעַמֵּר [ז] וְדָשׁ וְזוֹרֶה וּבוֹרֵר וְטוֹחֵן מַה שֶּׁהוּא צָרִיךְ. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יָדוּשׁ בְּפָרוֹת. שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ הֶפְסֵד צָרִיךְ לְשַׁנּוֹת. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. ובכסף משנה ואיכא למידק למה לא כתבו הפוסקים דאדם חשוב אפי' אין לו מה יאכל אסור ואפשר וכו'. ובהגר"א השמיטו הא דאדם חשוב משום וכו'
ד] מועד קטן יא: והא תניא אם היו מושכרין או מוחכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו והוא סבר אדם חשוב שאני (-לחומרא). ובהל' אבל א,ט שְׁנֵי אַחִים אוֹ שְׁנֵי שׁתָּפִין שֶׁהָיוּ בַּחֲנוּת אַחַת וְאֵרַע אֵבֶל לְאֶחָד מֵהֶן. נוֹעֲלִין אֶת הַחֲנוּת כָּל שִׁבְעָה: וברדב"ז אבל יש מקילין ומחלקין בין אם היה אדם חשוב שהשותפות נקרא על שמו ובין אינש שעלמא ועל הריא"ף והרמב"ם יש לסמוך וכ"ש שהם מחמירים דלא אמרי' הלכה כדברי המקיל באבל במחלוקת הפוסקים. ובלח"מ ולכך היה לו לרבינו לכתוב דכשאינו פרהסיא כההיא עובדא דמריון דמותר אם לא שיהיה אדם חשוב וכו'.

עוד נפק"מ באדם חשוב
ה] ע"ז ח: לבתר תריסר ירחי שתא ושמעיה דאודי ופירש ולא אכל שאני רב יצחק בריה דרב משרשיא דאדם חשוב הוא (-לחומרא). ובהל' ע"ז ט,טו וְאִם עָשָׂה סְעדָּה אַחֶרֶת מֵחֲמַת הַנִּשּׂוּאִין אֲפִלּוּ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם אָסוּר עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. והשמיט ענין אדם חשוב.
ו] חולין קז: והשמש מברך על כל כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה ור' יוחנן אמר מברך על כל פרוסה ופרוסה אמר רב פפא בשלמא דרב ורבי יוחנן לא קשיא הא דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשוב (-לקולא אצל השמש). ובהל' ברכות ז,ז השמש העומד לפני המסובין אינו אוכל עמהן ודרך רחנות היא ליתן לתוך פיו מכל תבשיל ותבשיל כדי לישב דעתו ואם נתנו לו יין מברך על כל כוס וכוס שנותנין לו מפני שאין שתייתו תלויה ברצונו אלא ברצונם. ובכס"מ: ותימא שרבינו לא חילק בין אדם חשוב וכו'.
ז] שבת קנא. אמר רב יהודה אמר רב יצחק בריה דרב יהודה אם יש בה אדם חשוב שיש לו עשרה עבדים שמחממין לו י' קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה מותר לרחוץ בה מיד (-לקולא אצל המשתמש). ובהל' שבת ו,ז עִיר שֶׁיִּשְׂרָאֵל וְנָכְרִים דָּרִין בְּתוֹכָהּ וְהָיְתָה בָּהּ מֶרְחָץ הַמַּרְחֶצֶת בְּשַׁבָּת. אִם רֹב נָכְרִים מתָּר לִרְחֹץ בָּהּ לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מִיָּד. וְאִם רֹב יִשְׂרָאֵל יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין. שֶׁבִּשְׁבִיל הָרֹב הוּחַמּוּ. מֶחֱצָה לְמֶחֱצָה יַמְתִּין בִּכְדֵי שֶׁיֵּחַמּוּ חַמִּין. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה: והשמיט דין אדם חשוב

עוד יש לעיין
ח] מו"ק יב. קיבולת חוץ לתחום איקלע רב ספרא ורב הונא בר חיננא ולא עלו לגביה ואיכא דאמרי הוא נמי לא על בגוויה והאמר שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר אדם חשוב שאני ואיכא. ובהל' שביתת יו"ט ז,כה שׂוֹכְרִין הַשָּׂכִיר עַל הַמְּלָאכָה בַּמּוֹעֵד לַעֲשׂוֹתָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁקל וְשֶׁלֹּא יִמְדֹּד וְלֹא יִמְנֶה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בְּחל. נָכְרִי שֶׁקִּבֵּל קִבּלֶת מִיִּשְׂרָאֵל אֲפִלּוּ הָיָה חוּץ לַתְּחוּם אֵינוֹ מַנִּיחוֹ לַעֲשׂוֹתוֹ בַּמּוֹעֵד. שֶׁהַכּל יוֹדְעִין שֶׁמְּלָאכָה זוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְיַחְשְׁדוּ אוֹתוֹ שֶׁהוּא שָׂכַר אֶת הַנָּכְרִי לַעֲשׂוֹת לוֹ בַּמּוֹעֵד. שֶׁאֵין הַכּל יוֹדְעִין הַהֶפְרֵשׁ שֶׁיֵּשׁ בֵּין הַשָּׂכִיר וּבֵין הַקַּבְּלָן וּלְפִיכָךְ אָסוּר: השמיט אדם חשוב ויש לעיין הל' שבת ו,יד

ואלו המקומות שלא השמיט

א] שבת נא. מותר להטמין את הצונן וכו' אדם חשוב שאני. ובהל' שבת ד,ד וּמתָּר לִטְמוֹן אֶת דָּבָר הַצּוֹנֵן בְּשַׁבָּת בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מוֹסִיף כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְטַנֵּן בְּיוֹתֵר אוֹ כְּדֵי שֶׁתָּפוּג צִנָּתָן
ב] ב"מ ט. קני כדרך שבני אדם קונין ואי רשות הרבים הוא קני ואי אדם חשוב הוא קני ואי אשה היא קניא ואי איניש זילא הוא קני ובהל' מכירה ה,י לְפִיכָךְ אִם הָיָה אָדָם חָשׁוּב שֶׁדַּרְכּוֹ לִרְכֹּב בָּעִיר
ג] ב"מ עג. ונשקול שיתא אדם חשוב שאני ובהל' מלוה ולוה ט,ז היו החטין במדינה ארבע סין בסלע ובכפרים שש בסלע ה"ז מותר ליתן סלע לתגר כדי שיביא לו שש סאין מן הכפר והוא שיהיו ברשות הלוקח אם אבדו בדרך או נגנבו אבדו לו ואדם חשוב אסור לעשות זה וכו'.
ד] הל' רוצח יב,יא וְאָסוּר לְהִסְתַּפֵּר מֵהֶן בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד שֶׁמָּא יַהַרְגֶנּוּ. אִם הָיָה אָדָם [ז] חָשׁוּב מתָּר מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיָרֵא לְהָרְגוֹ. וְאִם דִּמָּה לְעַכּוּ''ם שֶׁהוּא אָדָם חָשׁוּב כְּדֵי שֶׁיְּפַחֵד מִמֶּנּוּ וְלֹא יַהַרְגֶנּוּ הֲרֵי זֶה מתָּר לְהִסְתַּפֵּר מִמֶּנּוּ:
ה] תענית יד: ובה' תפילה ה,יד וְאֵין אָדָם חָשׁוּב רַשַּׁאי לִפּל עַל פָּנָיו אֶלָּא אִם כֵּן הוּא [ק] יוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא צַדִּיק כִּיהוֹשׁעַ. אֲבָל מַטֶּה פָּנָיו [ר] מְעַט וְאֵינוֹ כּוֹבֵשׁ אוֹתָן בַּקַּרְקַע
ו] ברכות יט: ק"ש ד,ד. אֵין מוֹצִיאִין אֶת הַמֵּת לְקָבְרוֹ סָמוּךְ לִזְמַן קְרִיאַת שְׁמַע אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה אָדָם גָּדוֹל
ברכות נג. שבת כט,כו אוּר שֶׁל בֵּית הַמִּדְרָשׁ אִם יֵשׁ שָׁם אָדָם חָשׁוּב שֶׁמַּדְלִיקִים בִּשְׁבִילוֹ מְבָרְכִין עָלָיו
ז] שבת כא: אמר רבא צריך נר אחרת להשתמש לאורה ואי איכא מדורה לא צריך ואי אדם חשוב הוא אע''ג דאיכא מדורה צריך נר אחרת ובהל' חנוכה ד,ח וְאִם אָדָם חָשׁוּב הוּא שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לִמְדוּרָה צָרִיךְ נֵר אַחֵר:


עוד מצאנו פסחים קי. גבי זוגות בכוסות. ורב נחמן בר יצחק כי הוה שתי תרי כסי מנקיט ליה שמעיה חד כסא חד כסא מנקיט ליה תרי כסי בתרי ידיה אדם חשוב שאני. אלא שהרמ' לא כתב מעניני הלכות אלו כלל.

פלוריש
הודעות: 1239
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

הודעהעל ידי פלוריש » א' פברואר 11, 2018 6:22 am

יעל כתב:יש מאמר מקיף בנושא "אדם חשוב" - מאת פרופ' צבי אריה שטיינפלד ז"ל
צבי אריה שטיינפלד, '"אדם חשוב שאני"', עם לבדד: מחקרים במסכת עבודה זרה, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח, עמ' 246–278 [=הנ"ל, 'אדם חשוב שאני', דיני ישראל, יג–יד (תשמ"ו–תשמ"ח), עמ' קצג–רלח].

הנה המאמר, מתוך דיני ישראל:


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 54 אורחים