האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' פברואר 16, 2018 12:25 pm

הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ.
ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ היא מצוה בכך, רק אין אנו כופים אותה על כך, מפני פגם משפחה, (וגם אולי מסוכן הוא לה אם נכפה אוותה לכך).
מה אתם אומרים האם פשוט לכם שצריך למסור חבירו למיתה על ג' עבירות דידיה?

צופר הנעמתי
הודעות: 1680
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ו' פברואר 16, 2018 12:47 pm

מה הציור "למסור חבירו למיתה"?

אם אתה מתכוון למקרה שאומרים לו עבוד ע"ז ואם לא נהרוג את פלוני פשוט שיהרג ואל יעבור (מאי חזית דדמא דפלוני סומק טפי מדמא דידיה).

יבנה
הודעות: 1748
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי יבנה » ו' פברואר 16, 2018 12:58 pm

פרי יהושע כתב:הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ.
ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ היא מצוה בכך, רק אין אנו כופים אותה על כך, מפני פגם משפחה, (וגם אולי מסוכן הוא לה אם נכפה אוותה לכך).
מה אתם אומרים האם פשוט לכם שצריך למסור חבירו למיתה על ג' עבירות דידיה?

הפסוק הוא ויקרא כב לב וְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י, וכי כשעושה לאחר אין חילול וקידוש ה'?
בכל אופן סברת רציחה היא מאי חזית כו' ששייך אף לאחר. ועריות הוקשו לרציחה. ובע"ז כז: מצינו שר' ישמעאל מנע אחרים מלרפאות את בן דמא משום ע"ז\מינות.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 16, 2018 1:02 pm

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' פברואר 16, 2018 1:19 pm

אוצר החכמה כתב:בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה.

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל.
הרב יבנה כתב
הפסוק הוא ויקרא כב לב וְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י, וכי כשעושה לאחר אין חילול וקידוש ה'?
בכל אופן סברת רציחה היא מאי חזית כו' ששייך אף לאחר. ועריות הוקשו לרציחה. ובע"ז כז: מצינו שר' ישמעאל מנע אחרים מלרפאות את בן דמא משום ע"ז\מינות.


הפעם תורי לא להבין, המצוה של ונקדשתי כמו שכתבו ברמב"ם בפ"ד מיסודי התורה מחייבת להרג ולא לעבור הנה ציטוט (באדיבות ויקי):

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.

הלכה ב[עריכה]
במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור בד"א בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.

הלכה ג[עריכה]
וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחביריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים.

הלכה ד[עריכה]
כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחביריו ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא מפי השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה ומה אם עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על קיאו והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם.


וכשלא עובר על ג"ע בשביל שאחר לא ימות לא מקיים ונקדשתי, ולא עובר על חילול ה' כשכן עובר על ג"ע, ואדרבא מציל נפש מישראל, ואת הראיה מע"ז גם לא הבנתי, הלא שם הם בעצמם היו בכלל חשש מינות, אמנם לעניין רציחה אני מסכים כפשוט שלא צריך למסור עצמו למיתה בשביל שחברו ינצל, הלא אפי' הצלתו קודמת לדעת ר"ע שקי"ל כוותיה, אבל ההקש לא שייך כאן וז"פ.

צופר הנעמתי כתב:מה הציור "למסור חבירו למיתה"?

אם אתה מתכוון למקרה שאומרים לו עבוד ע"ז ואם לא נהרוג את פלוני פשוט שיהרג ואל יעבור (מאי חזית דדמא דפלוני סומק טפי מדמא דידיה).

מה שייך מאי חזית ולמה שלא יציל את פלוני מצווה יעשה ולא עבירה (אם כך אכן הדין)

צופר הנעמתי
הודעות: 1680
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ו' פברואר 16, 2018 1:24 pm

פרי יהושע כתב:מה שייך מאי חזית ולמה שלא יציל את פלוני מצווה יעשה ולא עבירה (אם כך אכן הדין)

גם כשמציל את עצמו עושה מצווה אם היה כך הדין, אלא שהדין להיהרג ולא לעבור וא"כ הוא הדין באחר דמאי חזית.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 16, 2018 1:25 pm

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל.


לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת.
יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכלל לא דנו אם לה מותר או אסור.

לעצם העניין אני לא מבין למה את סברתך שמותר אבל זה נקודה אחרת. מה שלא הבנתי בעיקר הוא את הראיה.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' פברואר 16, 2018 1:29 pm

אוצר החכמה כתב:
סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל.


לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת.
יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכלל לא דנו אם לה מותר או אסור.

לעצם העניין אני לא מבין למה את סברתך שמותר אבל זה נקודה אחרת. מה שלא הבנתי בעיקר הוא את הראיה.

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.
צופר הנעמתי כתב:
פרי יהושע כתב:מה שייך מאי חזית ולמה שלא יציל את פלוני מצווה יעשה ולא עבירה (אם כך אכן הדין)

גם כשמציל את עצמו עושה מצווה אם היה כך הדין, אלא שהדין להיהרג ולא לעבור וא"כ הוא הדין באחר דמאי חזית.

אבל אצלו יש ונקדשתי ואצל חבירו לא! (ומאי חזית לא שייך כאן ונשאל באופן לא מובן)

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 16, 2018 1:32 pm

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 16, 2018 1:33 pm

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.
וחוץ מזה אולי לא דנו כי לא עולה על הדעת שיש הבדל בינו לבינה? ובכלל איני מבין מי אמר שהיא עוברת איסור בזה שבו הדין ייהרג ואל יעבור. אם הגוי רוצה שתעמוד לפניו ערומה או שיהרוג אותה מנין לך שצריכה ליהרג?

יבנה
הודעות: 1748
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי יבנה » ו' פברואר 16, 2018 1:45 pm

ביאור הגר"א יורה דעה סימן קצה
(כ) אשה כו'. אם (בעלה) כו'. דאפי' בפיקוח נפש אסור כמ"ש בפ"ב דפסחים (כ"ה א') בכל מתרפאין חוץ כו' ובעצי אשירה ליכא אלא לאו בעלמא אלמא אפילו לאו דג' עבירות אין מתרפאין בהן ובסנהדרין ע"ה (א') בשלמא למ"ד כו' אלמא אפילו לאו דלא תקרבו כה"ג אסור:

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' פברואר 16, 2018 1:55 pm

לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח על איזה שאלה?

כוונתך להוכיח לשאלת פרי יהושע פותח האשכול כי הוא עובר באיסור והיא המסוכנת ואפ"ה יהרג ואל יעבור?

קראקובער
הודעות: 2486
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי קראקובער » ו' פברואר 16, 2018 2:00 pm

לפי"ד פותח האשכול הוא יכול לבקש מחבירו להתקשר...
viewtopic.php?t=35197#p113880

יבנה
הודעות: 1748
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי יבנה » ו' פברואר 16, 2018 2:03 pm

אוצר החכמה כתב:לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח לאיזה שאלה?

מדובר שם על בעל שהוא רופא אם מותר לו לרפאות את אשתו הנדה [שהיא כמובן לא הוא עצמו] שהשו"ע אוסר. וע"ז הגר"א כותב שבמקום פיקו"נ נמי אסור וכן שאר ג' העבירות כו' ולא חילק בין רפואת עצמו לרפואת אחרים כו', ודלא כדהסתפק פרי יהושע בתחלת האשכול.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' פברואר 16, 2018 2:25 pm

אוצר החכמה כתב:
למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.

זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הוי בכלל אבזריהו לו ולה), ויל"ע.
והראיה מהגר"א לכא' ראיה טובה, ואולי הכוונה מצידה לאסור, דהלא אף היא בכלל הלאו דלא תקרבו, וצ"ע שם.

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' פברואר 18, 2018 10:01 am

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה)

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' פברואר 18, 2018 12:53 pm

פרי יהושע כתב:
אוצר החכמה כתב:
למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.

זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הוי בכלל אבזריהו לו ולה), ויל"ע.
והראיה מהגר"א לכא' ראיה טובה, ואולי הכוונה מצידה לאסור, דהלא אף היא בכלל הלאו דלא תקרבו, וצ"ע שם.


איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר.

ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה.

השעיר החיי
הודעות: 256
הצטרף: ב' ינואר 25, 2016 9:56 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי השעיר החיי » א' פברואר 18, 2018 2:20 pm

לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' פברואר 19, 2018 12:08 am

אוצר החכמה כתב:איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר.

ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה.

א) אם תעשה בלא רצונו לא יעבור על האיסור.
ב) לכא' נראה ש'פגם משפחה' אינו אלא גדר לאבזריהו (אולי מדרבנן) וצל"ע.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' פברואר 19, 2018 8:52 am

השעיר החיי כתב:לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' פברואר 19, 2018 10:24 am

פרי יהושע כתב:
אוצר החכמה כתב:איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר.

ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה.

א) אם תעשה בלא רצונו לא יעבור על האיסור.
ב) לכא' נראה ש'פגם משפחה' אינו אלא גדר לאבזריהו (אולי מדרבנן) וצל"ע.


אתה בנושא הזה ממש מתיר איסורים.

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' פברואר 19, 2018 3:05 pm

בברכה המשולשת כתב:שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה)


כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו):
שבות יעקב ח"ב סי' קיז
נוב"י מה"ת יו"ד סי' קסא
חזו"א יו"ד הל' ע"ז סי' סט (וזה כבר נכב"ב)

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' פברואר 19, 2018 9:36 pm

בברכה המשולשת כתב:
בברכה המשולשת כתב:שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה)


כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו):
שבות יעקב ח"ב סי' קיז
נוב"י מה"ת יו"ד סי' קסא
חזו"א יו"ד הל' ע"ז סי' סט (וזה כבר נכב"ב)

ייש"כ גדול, רשמתי לפני, ובל"נ אעיין.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' פברואר 20, 2018 8:03 pm

פרי יהושע כתב:
השעיר החיי כתב:לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים.


העירוני שהראיה מהתוס' אינה שהלא הסוגי' שם עסקה בכלל לא על הצלת אחרים אלא על הצלת עצמה מאחשו', ואם תהיה איזה ראיה מאחרונים ששאלו על הצלת אחרים ותי' דווקא של רבים יש לעי' בהם, אבל ככלל יש לדון כמש"כ החזו"א בביאור התוס' הנ"ל "שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש", וממילא אין לדון כלל דבעיא לה למסור נפשה, (וכן ייושב ראייתנו הקלושה מימות ואל תעמוד וכו'), דזה ודאי לא דנו דמאי חזית, ולכן יהיה הדיון רק על ע"ז.
ויסוד השאלה כאמור האם העבירה עצמה חמורה מנפש ישראל, או רק מסו"נ חושבה כאן להרג ולקיים ואהבת, אבל להציל אחרים אדרבא הוי ככל התורה כולה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 20, 2018 8:11 pm

ומה עם "סיעה של בני אדם"?
האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?!

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' פברואר 20, 2018 8:43 pm

כבר אמרנו שאין ראיה רק מע"ז, כך שהכל נשלל, (גם אם יש איזה ראיה משם).

יבנה
הודעות: 1748
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי יבנה » ג' פברואר 20, 2018 9:38 pm

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.

1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא יש איסור להתרפא, אבל לר' ישמעאל יש חיוב לרפאותו בעל כרחו. ומבואר שאין כזה היתר, הרי שאין חילוק בין מתי שהוא ניצל או מישהו אחר.
2. המח' בין ר' ישמעאל ובין רבנן הוא רק לענין צינעא אבל בפרהסיא מודה שצריך למסור את הנפש, ושם היה בפרהסיא וכמבואר שם בהמשך העמ'. ומאי נ"מ אם צריך למסור את הנפש מצד ולא תחללו או מצד בכל מאדך לענין הנידון?

ודכתב פרי יהושע "ואת הראיה מע"ז גם לא הבנתי, הלא שם הם בעצמם היו בכלל חשש מינות". זה גופא הראיה, שלא הותר לעבור ע"ז\מינות כדי להציל נפש של אחר.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' פברואר 20, 2018 10:29 pm

יבנה כתב:
אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.

1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא יש איסור להתרפא, אבל לר' ישמעאל יש חיוב לרפאותו בעל כרחו. ומבואר שאין כזה היתר, הרי שאין חילוק בין מתי שהוא ניצל או מישהו אחר.
2. המח' בין ר' ישמעאל ובין רבנן הוא רק לענין צינעא אבל בפרהסיא מודה שצריך למסור את הנפש, ושם היה בפרהסיא וכמבואר שם בהמשך העמ'. ומאי נ"מ אם צריך למסור את הנפש מצד ולא תחללו או מצד בכל מאדך לענין הנידון?

ודכתב פרי יהושע "ואת הראיה מע"ז גם לא הבנתי, הלא שם הם בעצמם היו בכלל חשש מינות". זה גופא הראיה, שלא הותר לעבור ע"ז\מינות כדי להציל נפש של אחר.

אבל לא ר' ישמעאל יכנס לחשש מינות אלא בן דמא, והכיצד יאפשר ר' ישמעאל להצילו.
וככלל לא דברתי בחשש מינות אלא בע"ז לפנים שרק בכלל חש"ש ובעי למסור נפשו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' פברואר 20, 2018 11:29 pm

יבנה כתב:
אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.

1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא יש איסור להתרפא, אבל לר' ישמעאל יש חיוב לרפאותו בעל כרחו. ומבואר שאין כזה היתר, הרי שאין חילוק בין מתי שהוא ניצל או מישהו אחר.
2. המח' בין ר' ישמעאל ובין רבנן הוא רק לענין צינעא אבל בפרהסיא מודה שצריך למסור את הנפש, ושם היה בפרהסיא וכמבואר שם בהמשך העמ'. ומאי נ"מ אם צריך למסור את הנפש מצד ולא תחללו או מצד בכל מאדך לענין הנידון?אני לא מבין מילה אחת ממה שאתה כותב.
לדעת ר' ישמעאל אסור לבן דמא להתרפא מיעקב איש כפר סכניא. אז זה מה שהוא אומר. את דין התורה.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' פברואר 21, 2018 11:34 pm

דנו בשאלה זו האחרונים כמו שהביא הרב ברכה משולשת, ואני מעתיק כאן לתועלת הציבור

תשובת נודע ביהודה תנינא סימן קסא (תשובה מענינת במיוחד על אין מתיישבין בדברי אגדה, ועוד ענינא דיומא לפורים):

ומ"מ גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי באיזה תשובה ולפי שאני לעת עתה בכפר לא אוכל לזכור באיזה תשובה וכמדומה אני שהיא תשובת בית יעקב, באנשים ונשים שהלכו בדרך וקם עליהם ארכיליסטים אחד בשדה עם חבורת ליסטים שכמותו להרוג את כולם וקמה אשה אחת מהם אשה יפת תואר מאד והתחילה להשתדל עם האיש ראש הליסטים בדברים עד שפתתו בחלקת לשונה שנתאוה לה ונבעלה לו ביער מן הצד ועל ידי כן הצילה את בעלה עם כל הנפשות, ופסק בתשובה ההיא ששפיר עבדה ומצוה רבה עבדה ששדלתו לזה להציל נפשות רק שאעפ"כ נאסרה על בעלה והביא ראיה מאסתר. ואני אומר כיון שאמרו רז"ל בכל מתרפאין חוץ מע"ז וג"ע וש"ד א"כ כשם שאין מתרפאין בשלש עבירות הללו כך אין מצילין בהם נפשות ואונס דרחמנא שריה באשה שקרקע עולם היא היינו שהיא אנוסה על גוף הביאה אבל היכא שאינה אנוסה על גוף הביאה ואדרבה היא משתדלת לזה להציל נפשות לא מקרי קרקע עולם ואשה ואיש שוים ותהרג ואל תעבור ואסתר שאני שהיתה להצלת כלל ישראל מהודו ועד כוש ואין למדין הצלת יחידים מהצלת כלל ישראל מנער ועד זקן מהודו ועד כוש ושם היה בהוראת מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש. ויש לי בזה כמה פרטי דינים בקצת להיתר ובקצת לאיסור ואין כאן מקום להאריך בזה:


ומי שיבאר לי כוונת הנודע ביהודה וראייתו מבכל מתרפאין אודה לו. (עכ"פ זה הנדון שלנו, שלא שייך כאן טענת רציחה שהרי ברצון עבדה).
נערך לאחרונה על ידי פרי יהושע ב ו' פברואר 23, 2018 1:24 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' פברואר 21, 2018 11:37 pm

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת?
היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך לחלק בין הצלת עצמו להצלת אחר. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר (כנראה בטענת קרקע עולם) ועל זה חלק הנוב"י.


ולא הבנתי מה לא הבנת מראייתו. כתוב בכל מתרפאין חוץ מג' עבירות ש"מ אין טענת פיקוח נפש והצלת נפשות מתירה לעבור על עריות.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' פברואר 21, 2018 11:43 pm

אוצר החכמה כתב:איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת?
היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר ועל זה חלק הנוב"י.

במחילה מביא בשם תשובת בית יעקב שהיה מותר לאותה אישה להציל אחרים בגילוי עריות, ומנ"ל בגלל שדימה לאסתר של קרקע עולם, פשיטא שלא, שהרי עשתה לרצון, ואם דימה לאסתר ברצון כי זה להצלת הציבור, הכי נחלק בין כמה יחידים ליחיד, זה נשמע קצת מוגזם, אבל באמת צריך לראות תשובת אותו חכם בפנים ואינה לפני.
זאת ועוד, הנודע ביהודה הביא מקור לסברתו מבכל מתרפאין וכו', ולא הבנתי אותה, ואם כל זה נקרא אצלך שלא דן, אז לפחות תסביר את הראיה, ומש"כ אינו כלום, הלא כתב "כך אין מצלין בהם נפשות", ובוודאי התכוון להפקיע מהספק הנ"ל.

(ואגב לעיל שם הביא בשם תשובת מהרי"ק שכתב שלמד כנראה מאסתר דשפיר למסור עצמה לזנות להצלת רבים אלא שנאסרת על בעלה, והוא בא לשלול הדבר שם, וגם כאן כך שהוא אפי' להצלת הכלל אסר, ואולי ראה בזה צורך שעה ומיגדר מילתא, וחשש שמא יהיה באמת כרצון, ולא יהיו בנות ישראל פרוצות וכו').

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 12:04 am

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה.

תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו.
ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור.
דברי הבית יעקב מפורשים בדברי הנוב"י שהביא ראיה מאסתר. אומר לו הנוב"י איך אפשר להביא ראיה מאסתר? הלא הדבר מפורש לאיסור בגמרא בפסחים שאסור לעבור על על ג' עבירות אפילו במקום הצלת נפשות (כאן אתה שואל את עצמך הרי שם מדובר לעצמו וכאן מדובר להציל אחרים. התשובה היא כנראה שהנוב"י אפילו לא העלה בדעתו חילוק כזה ובצדק כי אין לו מקום) ואם כן למה חשב הבית יעקב שיש ראיה מאסתר, כנראה בגלל שסבר שבאשה שהיא קרקע עולם שרי והגמרא בפסחים היא באיש וזה הראייה מאסתר. אומר הנוב"י אינו כן כי כל ההיתר של קרקע עולם אינו אלא כשאינה עושה השתדלות לעניין אלא היא אנוסה על זה אבל אם היא משתדלת בדבר אזל לו היתר קרקע עולם וממילא אותה אשה עשתה שלא כדין שעברה על עריות. ואז הוא שואל אם כך מה ההיתר באסתר ומתרץ מה שמתרץ.

גם מי שיסבור הצלת רבים אינו משום הסברא שלך אלא שרבים דווקא הוא דין אחר וכעין מה שכתב הנוב"י על כלל ישראל וכעין מה שכתבו ביעל.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' פברואר 22, 2018 12:20 am

אוצר החכמה כתב:אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה.

תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו.
ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור.
דברי הבית יעקב מפורשים בדברי הנוב"י שהביא ראיה מאסתר. אומר לו הנוב"י איך אפשר להביא ראיה מאסתר? הלא הדבר מפורש לאיסור בגמרא בפסחים שאסור לעבור על על ג' עבירות אפילו במקום הצלת נפשות (כאן אתה שואל את עצמך הרי שם מדובר לעצמו וכאן מדובר להציל אחרים. התשובה היא כנראה שהנוב"י אפילו לא העלה בדעתו חילוק כזה ובצדק כי אין לו מקום) ואם כן למה חשב הבית יעקב שיש ראיה מאסתר, כנראה בגלל שסבר שבאשה שהיא קרקע עולם שרי והגמרא בפסחים היא באיש וזה הראייה מאסתר. אומר הנוב"י אינו כן כי כל ההיתר של קרקע עולם אינו אלא כשאינה עושה השתדלות לעניין אלא היא אנוסה על זה אבל אם היא משתדלת בדבר אזל לו היתר קרקע עולם וממילא אותה אשה עשתה שלא כדין שעברה על עריות. ואז הוא שואל אם כך מה ההיתר באסתר ומתרץ מה שמתרץ.

גם מי שיסבור הצלת רבים אינו משום הסברא שלך אלא שרבים דווקא הוא דין אחר וכעין מה שכתב הנוב"י על כלל ישראל וכעין מה שכתבו ביעל.


סלח לי מאד, קודם לא אף אחד לא כאן ולא במקומות אחרים הבין את הספק שלי, אני שוחחתי היום עם כמה ת"ח והסכימו הן לספק, והן לנושא שהנודע ביהודה, דן בכך:

בקשר לדברים עצמם אומר את האמת אין לי מה לענות, אתה מפרש את הדברים בפשטנות שלא תתכן כלל, לא יתכן לומר סברת קרקע עולם כלל על מי שעושה ברצון ואף אחד לא חלם על כך הלא ע"ז נא' כאשר אבדתי אבדתי, ולא יתכן להביא ראיה מהגמ' פסחים על עצם דין ג' עבירות חמורות, (ואני לא התכוונתי שמי שאמר הצלת רבים התכוון לסברתי, להפך, אבל טענתי שהנודע ביהודה נחרד גם לזאת וכנראה הייתה סיבה נסתרת בזה, אבל זה כתבתי רק בסוגרים).

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 12:31 am

אני לא תוקף אותך אישית להיפך אני מכבד את דבריך וכתיבתך כאן רק בעניין זה אני מתווכח עם דבריך ומנסה להסביר לך את דברי הנוב"י. ואני לא הצלחתי להסביר לך באופן אחר מדוע אני חושב שאינך צודק בכלל. כלומר ניסיתי בהודעה הראשונה ולא עלתה בידי אז כתבתי בצורה יותר מפורשת את מה שאני חושב על סברתך.
אני לא חושב שהגמרא של נעשים אויבים בשער ואת והב בסופה פירושה שאומרים איש לרעהו אתה צודק גם כשאינו צודק. להיפך בתורה דכתיב בה אמת צריך להבהיר את הטענות ואם צריך בשביל זה לומר שהדברים אינם מתקבלים על הדעת כך צריך לעשות ואם צריך לדעתך לומר כמו שאתה אמרת שאני מפרש את הדברים בפשטנות שלא תיתכן כלל. מצויין תגיד את זה. ורק באופן כזה יש את והב בסופה כי מחפשים לדעת את האמת שבתורה ולא מחליקים אותה ואז לשני הצדדים יש מטרה משותפת והיא הגורמת לאת והב בסופה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 12:36 am

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל.

פרי יהושע
הודעות: 2813
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' פברואר 22, 2018 1:08 am

אוצר החכמה כתב:לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל.


נכון שהסברא של קרקע עולם אמורה בתוס' על יעל גם ברצון (אף שהיה אפשר לדון בכך), אבל עכ"פ לא נא' בשום מקום כסברת היתר במקרה זה, , ואין שום סברא בדבר, הכי כל אישה שהיא קרקע עולם יהיה מותר לה גלוי עריות אתמהה. (ותוס' רק אמרו זאת לעניין ק' הגמ' על יעל דקא מתהני מעבירה למה הגמ' לא ענתה שהייתה קרקע עולם ולא חשיב הנאה)
ומש"כ שיש ראיה מהתוס' לא ידעתי מה הראיה ואשמח שתסביר לי (ונקיים את והב בסופה).

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 7:31 am

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים)
ותירצו התוספות שזה הגמרא ידעה שעל הקושיא הזאת אפשר לתרץ שאסתר היתה קרקע עולם. דהיינו שמותר להציל נפשות אפילו כשעוברת בעריות כיוון שהיא קרקע עולם. (ודאי שבלי הצלת נפשות לא הותר).

רק הגמרא סברא שעל טענת פרהסיא וחילול השם אי אפשר לתרץ קרקע עולם ותירצה שגם לעניין זה אפשר לתרץ קרקע עולם. כל זה דברי התוספות.

וכנראה סבר הבית יעקב שהנה מפורש בתוספות שבכל מקום הצלת נפשות כיוון שהאשה נחשבת במעשה הביאה קרקע עולם א"כ מותר להציל נפשות ע"י שתיבעל. ולכן כראוי עשתה האשה.
ועל זה השיב הנוב"י שאין הכוונה שמצב הקרקע עולם שבביאה מתיר את זה אלא העובדה שהיא באמת אנוסה על הביאה אז ורק אז יש הבדל בין אשה לאיש שאשה היא קרקע עולם ובאיש אין קישוי אלא לדעת ולא נקרא אנוס וכמבואר כל זה בגמרא ובתוספות ריש הבא על יבמתו. אבל אם האשה אינה אנוסה אלא אדרבה היא משתדלת בדבר לא מיקרי קרקע עולם. כך שאע"פ שהבנת הבית יעקב נכונה שמשום שהיא קרקע עולם מותר לה במקום הצלה להבעל אבל כאן לא מיקרי קרקע עולם.

ולגבי הראיה. הראיה היא מקושית התוספות. מה תוספות מקשה על הגמרא בנגמר הדין שלא היתה צריכה להקשות מצד חילול השם אלא מצד איסור להנצל בג' עבירות החמורות. הלא לפי סברתך אינו כן וכל היכא שמציל אחרים ולא את עצמו שרי ובדבר הזה אין חילוק בין איש לאשה ולא צריכים לתירוץ קרקע עולם. א"כ היה להם לתוספות להשיב שהסיבה שהגמרא נזקקה להקשות מפרהסיא היא כי כשמציל אחרים הדבר מותר ולא מצד קרקע עולם. ומזה שהקשה ותירץ קרקע עולם שמע מינה שבאיש דבר כזה אסור אפילו אם מציל אחרים ולא הותר אלא משום שבאשה היא קרקע עולם.

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' פברואר 22, 2018 7:38 am

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו.
האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?!

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 7:48 am

איפה כתוב שם בפירוש שבייחדוהו לעבור עבירה אסור למסרו מן הדין ולא ממידת חסידות (אני איני זוכר האם תוכל להביא? אבל אם כן הוא לענ"ד אתה צודק שיש ראיה משם).
אבל אולי יטען הרב פרי יהושע שכל היכא שהם מוסרים להציל את עצמם זה כמו שאדם עובר להציל את עצמו וכל סברתו היא באופן שהמוצל אינו משתתף בשום צד בגרימה לערווה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 32 אורחים