מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 7609
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 18, 2018 11:20 am

רשאי אדם (וכך ראוי) להתפלל לה' בכל עת שיחפוץ, בשפתו ובלשונו, או בלשונות שתיקן לו החיד"א וכדומה, שבח הודאה בקשה וכו', אבל אם הוא מסיים את תפילתו במילים ברוך אתה ה' וכו', בזה הוא הפך את הכל לברכה לבטלה.
הדוגמא - אדם שרוצה להתפלל באמצע היום, ומשתמש בנוסח של אהבה רבה / אהבת עולם, אם אינו משתמש בחתימה, אז עלתה לו תפילה כראוי, אבל אם חתם בברכה, אז יש כאן ברכה לבטלה ממש.
ולא הבנתי כ"כ מה הנקודה, מה יש במילים ברוך אתה וכו' שעוקר את משמעות התפילה ומניח אותה כמו ברכה לבטלה. ואולי באמת אם הוא אומר נוסח של ברכה, אבל לא 'בתורת' ברכה אלא 'בתורת' תפילה, באמת אין כאן ברכה לבטלה?
אני זוכר שעמדו בזה, אבל לע"ע לא נזכרתי מי והיכן.

פרי יהושע
הודעות: 2922
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מרץ 18, 2018 12:56 pm

האם לא בשו"ת רעק"א הידוע, היסוד שברכה כיון ותיקנו הוי כעין נוסח שקבעו חכמים והוי כמוציא ש"ש לבטלה (כשבועה).

בעל קורא
הודעות: 237
הצטרף: א' אפריל 03, 2016 12:02 am

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי בעל קורא » א' מרץ 18, 2018 1:33 pm

בקונטרס בית הספק של החוות דעת (נמצא ביו"ד סו"ס ק"י) על סק"כ כתב שאכן מותר לברך ברכה מעצמו בתורת נדבה בעלמא, ורק אם עושה כן בתורת חוב הוי ברכה לבטלה (ואפילו אם אינו מזכיר שם ה').

עושה חדשות
הודעות: 7609
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מרץ 19, 2018 9:59 am

ישר כוחכם.

חוות דעת כתב:...ותדע, דאי לא תימא הכי, ודאי דהיה צריך ליטול בלא ברכה כמו אם נסתפק לו בשאר ימים אם נטל לולב, וכמו במסופק בספירה דסופר בלא ברכה. ואף דספק קרא קריאת שמע אינו חוזר וקורא למאן דאמר קריאת שמע דרבנן בברכות דף כ"א [ע"א], ע"ש, הוא מטעם דקריאת שמע אדעתא דחוב, איסורא אית ביה, כמו בספק התפלל אינו חוזר ומתפלל, וכתב הרא"ש [ברכות פ"ג סימן טו] הטעם, אף דמתפלל אדם כל היום כולו בתורת נדבה, מכל מקום בספק התפלל אינו חוזר ומתפלל, דתפלה אדעתא דחוב איסורא אית ביה, וכן הוא בקריאת שמע, אף דמותר לקרות קריאת שמע כל היום בתורת נדבה, מכל מקום בספק אסור כמו בספק התפלל. וכן הוא בכל הברכות, דאדעתא דנדבה מותר לברך ולהודות אפילו בהזכרת שמו יתברך, כמו שמותר בי"ח ברכות להתפלל בתורת נדבה, ואדעתא דחוב אסור אפילו בלא הזכרת שמו, דהא אם בירך על הפת בריך רחמנא מלכא דעלמא וכו' יצא, ובספק אסור לברך אפילו בכהאי גוונא. ומטעם זה נראה לי לדון זכות על האומרים במעמדות ובקשות ברוך אתה ה', דדוקא דרך חוב אסור, דהא חזינן דהרבה פיוטים וזמירות נתייסדו ונתקנו בלשון ברכה והודאה בהזכרת שמו, ומה הפרש יש בין ברוך ה' ובין ברוך אתה ה'. וכן הדין באמן, דמותר לענות אמן שלא לצורך, ואמן חוב אסור באמן יתומה. אבל בכל המצות ודאי אם נסתפק חוזר ועושה בלא ברכה, ועל כרחך בלולב הטעם משום דלא דחינן איסורא מטעם ספיקא.


ובשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן כה אכן מבואר דהאיסור של ברכה לבטלה אינו מחמת הזכרת השם, עי"ש כל דבריו.

וידיד אחד כתב לי בהודעה פרטית:
יש על זה חזו''א שהענין הוא שכיון שנקבע מטבע ברכה זו לברכה, אסור לחללו לענין אחר, שאם זה יהיה דבר נדוש אין לזה משמעות, ולפי''ז אם באמצע היום נתקף רגשות קודש על התפילין לדוגמא יכול לומר 'מהולל/ משובח/ אתה ה' אמ''ה אקבמ''ו על מצות תפילין'.
ויש בזה צד שני ע''פ הנפה''ח שהברכה עניינה דבר שחל על המציאות, שזה כל ענין הברכה שכבוד ה' המתגלה בענין זה [במצוה או במציאות שאני מודה/ משבח עליה] אכן יתגלה ועי''ז יתברך ה', וכידוע מה שהאריך בזה בענין מוסיפין כח וגבורה בפמליא של מעלה, ויצא הקדש שאי''צ ברכה, ובבי' אגדות להרשב''א, וע''כ אם אומר לבטלה אין לברכה על מה לחול.

עושה חדשות
הודעות: 7609
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מרץ 19, 2018 10:22 am

החזו"א המצויין לעיל, או"ח קלז-ה -
ועיקר שם לבטלה הוא דאורייתא כדאמר תמורה ג' ב', נדרים ז' ב', ח' ב', אלא כל שאומר דרך הודאה לד' אין איסור מה"ת אלא שחכמים קבעו בברכות גדרים שאין ראוי למסור הדבר לכל אדם שיזכיר השם בכל עת, וכדאמר ברכות ל"ג א' דהמברך ברכה שא"צ עובר משום ל"ת, ואינו אלא מדרבנן, דכיון דיש בדבריו הודאה אע"ג דאינו חייב עכשו בזה מ"מ הודאה היא ואינה לבטלה, אלא שחכמים אסרוה וסמכו איסורם על לא תשא, והלכך אם משנה ממטבע שטבעו חכמים ג"כ עביד איסורא, וממילא אין לו מצוה, אבל שומע מפי הש"צ בדילוג כיון דלא עביד איסורא של שם שמים לבטלה יש לאוקמי' אדאורייתא ואית לי' שכר תפלה ... אבל דרך הודאה לאו לבטלה הוא, ורשאי אדם לנסח תפלה ותהלה לד', ורק דרך ברכה שקבעו חכמים אסור לבטלה, ואין מקום לחלק בזה בדאורייתא.

--

עוד קצת מ"מ -
מג"א קפח-יא,
משיב דבר ב-ל-ג, העמ"ש נג,
רב פעלים או"ח ב-לז,
דברי יציב או"ח פג-ה,
וכו'.

דעת_האברך
הודעות: 514
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי דעת_האברך » ב' מרץ 19, 2018 10:53 am

מצאתי:
קבצים מצורפים
ברכה לבטלה - ירחון האוצר #2.pdf
(5.13 MiB) הורד 110 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7609
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 12, 2018 5:33 pm

אשכול נוסף -
viewtopic.php?p=177473#p177473


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים