עמוד 1 מתוך 1

שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ב' יולי 09, 2018 12:51 pm
על ידי אוהב עמו
ידוע חידושו של הכס"מ פ"ו מאבות הטומאה הט"ז שהטהרה של הטובל היא ביציאה מן המקוה, וכבר הילכו בחידוש זה הנמושות.
בפשטות הטהרה היא מיד בכניסה למקוה, והיינו אדם הנמצא מתחת למים כמה רגעים, כבר ברגע הראשון ואילך נחשב כטהור.

והנה באור שמח פי"ב ממטמאי משכב ומושב רצה לתלות מח' הרמב"ם טור שו"ע בנידון זה, שקיי"ל ביבמות מו,א שהטובל עבדו לשם עבדות צריך להשתעבד בו כדי שלא תהיה טבילה זו לשם גירות ויהיה בן חורין, ומצאנו בזה לשונות שונים, הרמב"ם כ' לפיכך צריך רבו לתקפו עד שיעלה והוא תחת שיעבודו, והיינו כהכס"מ שהרגע הקובע הוא היציאה מן המים ושם צריך שיהיה השיעבוד, ואילו הטור והשו"ע כתבו שצריך להטיל עליו שום עבודה בעודו במים, והיינו שלו יצוייר שהטיל עליו רבו עבודה במים ואח"כ כשיצא מן המים לא הייתה שום עבודה ג"כ מוכח שהטבילה היא לשם עבדות ולא לשם גירות, ע"כ תו"ד האו"ש.

ולא זכיתי להבין שלכאורה מדברי הטור והשו"ע מבואר שהשיעבוד צריך להיות בעודו במים ולאו דווקא בכניסתו למים, ולכאורה היה לדקדק ולומר שעוד קודם שייכנס העבד למים צריך שיעבוד בו עד שייכנס למים והוא תחת שיעבודו, שהרי אם כבר טבל העבד מה לי שאח"כ נשתעבד בו רבו, והרי הרגע הקובע הוא הרגע הראשון ורגע זה שפיר יכול להיחשב כטבילת חירות.

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ב' יולי 09, 2018 3:42 pm
על ידי הורודנאי
גם לסוברים שהחלות טבילה היא במים, ודאי שגם אם טבל טבילה ארוכה נחשבת כטבילה אחת, ומה שצריך לתקפו כדי שיהיה לזה שם של טבילה לשם עבדות, וממילא גם אם זה באמצע הטבילה מ"מ רואים שהטבילה הייתה לשם עבדות.

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ב' יולי 09, 2018 7:36 pm
על ידי הוה אמינא
לענ"ד אם רבו שולחו לעבוד משהו בשבילו מתחת למים, אזי אה"נ שהמלאכה למטה נעשית אחרי שכבר היתה תחילת טבילה בלי מלאכה, אבל זה מלכתחילה לא היה כמעשה טבילה אלא כתחילת ביצוע פעולה שנצטווה או נכפה ע"י רבו למלאכה.

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ג' יולי 10, 2018 4:16 am
על ידי סגי נהור
הורודנאי כתב:גם לסוברים שהחלות טבילה היא במים, ודאי שגם אם טבל טבילה ארוכה נחשבת כטבילה אחת, ומה שצריך לתקפו כדי שיהיה לזה שם של טבילה לשם עבדות, וממילא גם אם זה באמצע הטבילה מ"מ רואים שהטבילה הייתה לשם עבדות.

ואכן בכמה מקומות מצינו שכל עוד העושה עומד באמצע העשיה, אף שיצא כבר י"ח, מ"מ המעשה עדיין לא נשלם. וכגון בתקיעת שופר שמותר לו להאריך בתקיעה ואין בזה משום חילול יו"ט, היינו שאף שיצא כבר י"ח עדיין שם תקיעה עליו. וכיוצא בזה במילה בשבת שכל זמן שלא פירש חוזר אף על ציצין שאינן מעכבים אף שהתינוק כבר נימול. וה"ה הכא, שכל זמן שהוא שוהא בתוך המים יש שם טבילה על שהיה זו.

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ה' יולי 11, 2019 4:41 am
על ידי דרופתקי דאורייתא

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ו' יולי 12, 2019 6:43 am
על ידי י. אברהם
ליקוט בדברי הכס"מ

בד' הכס''מ.pdf
(59.57 KiB) הורד 88 פעמים

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

פורסם: ו' יולי 12, 2019 9:21 am
על ידי חוות דעת
עי׳ אריכות גדולה על חידושו של הכס״מ

https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=600637&width=0&scroll=0&udid=0&pagenum=1