עמוד 1 מתוך 1

האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:07 pm
על ידי טברייני
מענינא דיומא ודטבריא:
קיי"ל דעל רעידות אדמה מברכינן.

אך אימתי עלי לברך?

וה' ישמרנו מכל פגע רע, ולא נצטרך לברכה כגון דא.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:32 pm
על ידי אשר177
כשמרגישים את הרעש, או תוכ"ד. כמו ברכת הברקים והרעמים וכיוצ"ב.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:40 pm
על ידי טברייני
אשר177 כתב:כשמרגישים את הרעש, או תוכ"ד. כמו ברכת הברקים והרעמים וכיוצ"ב.


יש לכם מקור, או דהוא מילתא דפשיטא?

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 10:30 pm
על ידי אשר177
כך נראה לי פשוט.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 10:31 pm
על ידי שבענו מטובך
בירושלמי ברכות פ"ט ה"ב, בענין ברכה על 'הזועות' [=רעידות אדמה]:
אם יכול לצאת ולברך בתוך דיבור - יצא, ואם לאו - לא יצא.

ומביאו הריטב"א בחידושי פסחים ז ע"ב:
והא דקאמר הכא כל המצות כולן, לא כדי למעט ברכת הנהנין דההיא (פרשי') [פשיטא] דאסור ליהנות עד שיברך, ולא בא למעט אלא קצת ברכות השבח כגון הרואה את הים הגדול ועל הזיקים ועל הזוועות דוודאי לא סגיא שיברך אלא לאחר ראייה או שמיעה, ובאלו אמרו בירושלמי שמברך תוך כדי דיבור.

בשו"ע סי' רכז סעיף ג מובא בנוגע לברכה על רעם וברק בלבד.
והט"ז כתב:
ונ"ל דאין השיעור של הברכה תוך כ"ד ואחר שיעור זה לא יברך דא"כ היה להם לומר שיעור זה על עיקר הדין דשיעור הברכה בזה הוה תכ"ד אלא דודאי אחר שיעור תכ"ד ג"כ צריך לברך כל שאפשר לו וכמ"ש בשאר ברכות כגון בסי' רכ"ו לענין רואה אילנות אלא דכאן אמר לענין חיוב עליו לצאת משם ולמהר לברך בזה חילקו אם הוה תכ"ד או לא כנלע"ד.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ג' יולי 10, 2018 11:42 pm
על ידי טברייני
יישר כח לעוזרים והמסייעים
בברכת לילה שקט ורגוע וללא רעידות נוספות.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 1:18 pm
על ידי משולש
האם יש עוצמה מינימלית שעליה מברכים? או כל שמרגיש רעד מברך. וכל כמה זמן מברך, ואם היה רעש חלק ובירך ואחר כך בא רעידה חזקה ח"ו האם מברך שוב?

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 2:23 pm
על ידי לענין
נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 2:33 pm
על ידי עושה חיל
לענין כתב:נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.


כך גם היה עם אבי מורי,
כשהיה הרעש לפני כעשרים שנה, (חמש + בסולם) כשלמדתי בת"ת, כל הכיתה זזה, כולם נכנסו מתחת השולחנות, ואני מתמימות (טובה) מרוב פחד אמרתי קריאת שמע, הייתי בטוח שהכל הולך...
כשהגעתי הביתה, סיפרתי לאמו"ר, ענה לי אבי, היה לך לברך ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם, וכך סיפר לי שהוא עצמו עשה. "אחר כך, אם אתה חושב לנכון, תקרא קריאת שמע" הוסיף לי.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 4:02 pm
על ידי שבענו מטובך
משולש כתב:האם יש עוצמה מינימלית שעליה מברכים? או כל שמרגיש רעד מברך. וכל כמה זמן מברך, ואם היה רעש חלק ובירך ואחר כך בא רעידה חזקה ח"ו האם מברך שוב?

אשיב על פרט אחד ששאלת "וכל כמה זמן מברך?"
זה מה שכתב החיד"א בברכי יוסף סוף סי' רכז בשם מהר"ם ן' חביב:
ולענין זוועות אם עבר זמן מה בין רעש לרעש דאסח דעתיה מיניה, צריך לחזור ולברך אפי' הוא תוך שלשים, ואם לאו אינו צריך לחזור ולברך.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 4:10 pm
על ידי עובר ושב
לענין כתב:נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.


ואם היתה התקרה קורסת על ראשו והיה הולך לעולמו, גם היית משבח אותו?

ראשית יש לברוח למקום פתוח, ואז אפשר לברך במתינות. בוודאי שלא לעמוד במקום סכנה ולהפקיר את נפשו.

ואעתיק מדברי המאירי, "לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות ואל יסמוך על הנס שאינו יודע להיכן המאזנים מכריעות, כלל גדול אמרו השטן מקטרג בשעת הסכנה"... "וכל מקום סכנה אל יהא אדם עומד לשם וסומך שעושים לו נס שמא אין עושים לו נס ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיותיו".

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:59 pm
על ידי משולש
עובר ושב כתב:
לענין כתב:נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.


ואם היתה התקרה קורסת על ראשו והיה הולך לעולמו, גם היית משבח אותו?

ראשית יש לברוח למקום פתוח, ואז אפשר לברך במתינות. בוודאי שלא לעמוד במקום סכנה ולהפקיר את נפשו.

ואעתיק מדברי המאירי, "לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות ואל יסמוך על הנס שאינו יודע להיכן המאזנים מכריעות, כלל גדול אמרו השטן מקטרג בשעת הסכנה"... "וכל מקום סכנה אל יהא אדם עומד לשם וסומך שעושים לו נס שמא אין עושים לו נס ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיותיו".

מלשונו משמע שאף אחד לא ברח, (כנראה רעש קל שאינו מסוכן) ולכן בחינם שפכת חמתך על הצדיק הנ"ל.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:02 pm
על ידי משולש
שבענו מטובך כתב:
משולש כתב:האם יש עוצמה מינימלית שעליה מברכים? או כל שמרגיש רעד מברך. וכל כמה זמן מברך, ואם היה רעש חלק ובירך ואחר כך בא רעידה חזקה ח"ו האם מברך שוב?

אשיב על פרט אחד ששאלת "וכל כמה זמן מברך?"
זה מה שכתב החיד"א בברכי יוסף סוף סי' רכז בשם מהר"ם ן' חביב:
ולענין זוועות אם עבר זמן מה בין רעש לרעש דאסח דעתיה מיניה, צריך לחזור ולברך אפי' הוא תוך שלשים, ואם לאו אינו צריך לחזור ולברך.

תודה רבה.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:03 pm
על ידי משולש
עושה חיל כתב:
לענין כתב:נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.


כך גם היה עם אבי מורי,
כשהיה הרעש לפני כעשרים שנה, (חמש + בסולם) כשלמדתי בת"ת, כל הכיתה זזה, כולם נכנסו מתחת השולחנות, ואני מתמימות (טובה) מרוב פחד אמרתי קריאת שמע, הייתי בטוח שהכל הולך...
כשהגעתי הביתה, סיפרתי לאמו"ר, ענה לי אבי, היה לך לברך ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם, וכך סיפר לי שהוא עצמו עשה. "אחר כך, אם אתה חושב לנכון, תקרא קריאת שמע" הוסיף לי.

למה דווקא שכוחו וגבורתו? בשו"ע כתב קודם עושה מעשה בראשית, ואם ירצה יברך במקום זה שכוחו וגבורתו.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:07 pm
על ידי עובר ושב
משולש כתב:מלשונו משמע שאף אחד לא ברח, (כנראה רעש קל שאינו מסוכן) ולכן בחינם שפכת חמתך על הצדיק הנ"ל.


גם רעש קל יכול להתפתח לרעש גדול, וצריך להזהיר את כולם לברוח מיד על נפשם ולא להתפעל מ"צדיקים" כאלה שמסכנים את עצמם. יברח לו למקום פתוח ושם יברך בניחותא עם כל כוונות האריז"ל.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:10 pm
על ידי משולש
עובר ושב כתב:
משולש כתב:מלשונו משמע שאף אחד לא ברח, (כנראה רעש קל שאינו מסוכן) ולכן בחינם שפכת חמתך על הצדיק הנ"ל.


גם רעש קל יכול להתפתח לרעש גדול, וצריך להזהיר את כולם לברוח מיד על נפשם ולא להתפעל מ"צדיקים" כאלה שמסכנים את עצמם. יברח לו למקום פתוח ושם יברך בניחותא עם כל כוונות האריז"ל.

אינך גר בצפון. (גם אני לא) אחרת היית יודע שאף אחד שם לא ברח מהבית במשך תשעת הרעידות שהורגשו שם בשבוע החולף.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:13 pm
על ידי עובר ושב
איני גר בצפון.

אני יודע שפעם היתה אצלנו בכולל רעידת אדמה, ואני היחיד שתוך שתי שניות היה בחוץ. לאחר מכן שמעתי שהתפעלו מזה, כי רובם היו בהלם ולא תפקדו, או שהיו אדישים וחיכו לראות אם מדובר ברעידה רצינית.

אם כולם יתרגלו לנהוג כמוני, אזי גם בשעת רעידת אדמה "אמיתית" לא יהיו נפגעים בנפש.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 10:47 pm
על ידי לענין
זה היה בקומה רביעית!!! (עם דלת נעולה)
צדקו דברי המשולש (אשר למרות שמו, קו מחשבתו ישר להפליא).

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:00 pm
על ידי עובר ושב
יתכבד הצדיק, יפתח הדלת הנעולה וירד בזריזות למטה עד יעבור זעם. היותו בקומה גבוהה רק מוסיף לסכנת נפשות שיש בדבר.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:05 pm
על ידי משולש
לענין כתב:זה היה בקומה רביעית!!! (עם דלת נעולה)
צדקו דברי המשולש (אשר למרות שמו, קו מחשבתו ישר להפליא).

תודה על המחמאה!!

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:09 pm
על ידי משולש
עובר ושב כתב:יתכבד הצדיק, יפתח הדלת הנעולה וירד בזריזות למטה עד יעבור זעם. היותו בקומה גבוהה רק מוסיף לסכנת נפשות שיש בדבר.

לפי הוראות פיקוד העורף אין לעשות פעולה שלוקחת יותר מכמה שניות, ולכן אם משער בנפשו שעד שיקח מפתח, ויפתח, וירד ארבע קומות יעברו יותר ממספר שניות, לא יצא החוצה אלא יברח למקום המוגן ביותר שיכול (הכי טוב ממד עם דלת פתוחה, ואם לא אז חדר מדרגות, ואם לא אז מתחת רהיט כבד)
בנוסף להתרחק מקירות חיצוניים, משקופים ורהיטים שעלולים לצנוח, ולא להכנס למקלט תת קרקעי.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:15 pm
על ידי עובר ושב
ומה פיקוד העורף אומר לגבי ברכה בכוונה ובצלילות הדעת במקום נקיטת פעולה כלשהי?

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:30 pm
על ידי משולש
עובר ושב כתב:ומה פיקוד העורף אומר לגבי ברכה בכוונה ובצלילות הדעת במקום נקיטת פעולה כלשהי?

בינתיים פיקוד העורף לא נותן הנחיות בהלכות ברכות.
אבל בהחלט פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, ולכן אם יש רעידה רצינית קודם יברח ואח"כ יברך.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:41 pm
על ידי טברייני
משולש כתב:
עובר ושב כתב:
משולש כתב:מלשונו משמע שאף אחד לא ברח, (כנראה רעש קל שאינו מסוכן) ולכן בחינם שפכת חמתך על הצדיק הנ"ל.


גם רעש קל יכול להתפתח לרעש גדול, וצריך להזהיר את כולם לברוח מיד על נפשם ולא להתפעל מ"צדיקים" כאלה שמסכנים את עצמם. יברח לו למקום פתוח ושם יברך בניחותא עם כל כוונות האריז"ל.

אינך גר בצפון. (גם אני לא) אחרת היית יודע שאף אחד שם לא ברח מהבית במשך תשעת הרעידות שהורגשו שם בשבוע החולף.


אני כן גר בצפון, (בטבריה כמובן) ואע"פ שאני עצמי לא ירדתי, אני מכיר משפחות רבות שירדו עם כל זאטוטיהם בחוצת ליל לרחוב!

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 12:17 am
על ידי לענין
זה מקדם נסתפקתי אם מברך דוקא כששומע באזניו את הרעש, או דילמא גם אם אינו שומע (וכמו שמצוי בבתי מדרשות גדולים וכיו"ב. את הרעידה שהיתה לפני כחמש עשרה שנה לא שמעתי, כיון שהיתה בשעות היום), אלא רק יודע מהרעידה ע"י סייסמוגרף או שנופלים חפצים וכיו"ב, אם ג"כ מברך.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 12:26 am
על ידי טברייני
לענין כתב:זה מקדם נסתפקתי אם מברך דוקא כששומע באזניו את הרעש, או דילמא גם אם אינו שומע (וכמו שמצוי בבתי מדרשות גדולים וכיו"ב. את הרעידה שהיתה לפני כחמש עשרה שנה לא שמעתי, כיון שהיתה בשעות היום), אלא רק יודע מהרעידה ע"י סייסמוגרף או שנופלים חפצים וכיו"ב, אם ג"כ מברך.


מנין ששומעים רעש בעת הרעידה? ברעידות האחרונות רעדנו לגמרי אבל אזנינו לא שמעו כלל.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 9:50 am
על ידי פי האתון
יש בזכרוני (באחד מקבצי אור ישראל מאנסי), שיש מי שרצה לטעון דהאידנא אין מברכין ברכה זו!

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 1:19 pm
על ידי ממרומי היער
הנידון הנ"ל מזכיר לי את ששמעתי על הגאון רבי עמנואל קוסובסקי שחור זצ"ל שנפטר בחורף האחרון בשעת בוקר בהיותו צלול, ובשעת יציאת הנשמה עמדו בניו הגאונים שליט"א והחלו לומר עמו שמע ישראל בקול וברגש, וכשפנו לומר ה' מלך ה' הוא האלוקים כסדר וידוי, אחד מבניו הגאונים אמר מיד: "הרי אבא לא קרא עוד קריאת שמע!" ובודאי עדיף מצוות עשה דאורייתא אחת על פני אמירת שמע ישראל בעת יציאת נשמה, ותיכף ומיד הסכימו כולם עמו והחלו לקרוא ואהבת את ה' אלוקיך...

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ה' יולי 12, 2018 1:47 pm
על ידי פי האתון
פי האתון כתב:יש בזכרוני (באחד מקבצי אור ישראל מאנסי), שיש מי שרצה לטעון דהאידנא אין מברכין ברכה זו!

מצאתי:
הרב אשר ועסטהיים - רעידת אדמה.PDF
(782.75 KiB) הורד 160 פעמים

(הטענה שם שעל רעידות קלות אין מברכים!)

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ו' יולי 13, 2018 3:51 pm
על ידי עושה חיל
משולש כתב:
עושה חיל כתב:
לענין כתב:נהניתי פעם לראות בחור מתמיד שוקד על תלמודו, בליל שבת לאחר חצות הלילה, לפתע החל להשמע רעש, אנשים הסתכלו אחד על השני בתמיהה, אך הנ"ל תיכף ומיד בירך במתינות את הברכה מתוך שמחה.
האדם נמדד לפי תגובותיו ההלכתיות במצב של הפתעה.


כך גם היה עם אבי מורי,
כשהיה הרעש לפני כעשרים שנה, (חמש + בסולם) כשלמדתי בת"ת, כל הכיתה זזה, כולם נכנסו מתחת השולחנות, ואני מתמימות (טובה) מרוב פחד אמרתי קריאת שמע, הייתי בטוח שהכל הולך...
כשהגעתי הביתה, סיפרתי לאמו"ר, ענה לי אבי, היה לך לברך ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם, וכך סיפר לי שהוא עצמו עשה. "אחר כך, אם אתה חושב לנכון, תקרא קריאת שמע" הוסיף לי.

למה דווקא שכוחו וגבורתו? בשו"ע כתב קודם עושה מעשה בראשית, ואם ירצה יברך במקום זה שכוחו וגבורתו.


כתבתי 'רק' לפי המשנה בריש פרק הרואה:
"על הזיקין ועל הזועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.
בעל ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה בראשית."

וכך גם מסתבר כמו שכתב המשנ"ב לגבי רעמים וברקים וז"ל: והעולם נוהגים לברך על הברקים עושה מעשה בראשית ועל הרעמים שכחו וגבורתו, וכן מסתבר, שעל ידי הרעם נראה גבורתו של הקב"ה יותר מבברק. ע"כ. ואמור לי אתה, א"כ, מה יותר גבורותו של הקב"ה מרעידת אדמה (וכפי שסופר...)


בהחלט יש לך שאלה יפה על השולחן ערוך
מה אומרים הרבנים?

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ו' יולי 13, 2018 4:25 pm
על ידי עושה חיל
לענין כתב:זה מקדם נסתפקתי אם מברך דוקא כששומע באזניו את הרעש, או דילמא גם אם אינו שומע (וכמו שמצוי בבתי מדרשות גדולים וכיו"ב. את הרעידה שהיתה לפני כחמש עשרה שנה לא שמעתי, כיון שהיתה בשעות היום), אלא רק יודע מהרעידה ע"י סייסמוגרף או שנופלים חפצים וכיו"ב, אם ג"כ מברך.


מהיכי תיתי שהרעש הוא החיוב?
אדרבא, במשנה מתני' 'זועות'. ובשו"ע מזכירו 'רעדת הארץ'.

ואולי הגמרא חיזקה צידו השני שהסתפק מר, דאמרי' התם (ברכות נט.):
שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו
וכן - ורב קטינא דידיה אמר סופק כפיו וכו'.
וכן - רבי נתן אומר אנחה מתאנח וכו'.

אך אין זו קושיא, דכ"ז הוא הסבר בשורש רעידת האדמה, וכמו שמפרש רש"י שם "סופק כפיו - ומאותו קול מזדעזעת הארץ..." וכן "אנחה מתאנח - ומאותה אנחה מרעיד הקרקע..."
וכ"ש לרבנן דאמרי בועט ברקיע וכו' ולרב אחא בר יעקב דאמר דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד וכו'.

ועכ"פ יעויין בשו"ת מנחת שלמה להגרשז"א (ח"ב סי' ד' אות לד'), דהסכים עם מנהג העולם שמברכים גם על הרגשת אורו של הברק אף שאינם ראו את הברק עצמו בשמים, "מפני שגם ע"י האור הזה האדם מתרגש ורואה בכך מעין מעשה בראשית".
ולענ"ד, דכ"ש לענייננו דעיקר הוא הרעידה.

אבל כמובן צריך להרגיש בעצמו (ו'להתרגש') הרעידה, ולא ע"י מכשירים... וזה גם ברור למר...

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ו' יולי 13, 2018 5:47 pm
על ידי שבענו מטובך
מדעני זמנינו משערים, שהרבה רעידות אדמה הן תוצאה ישירה מקידוח עמוק בקרקע. הנה מה שכתבו:
"עם הראיות המגיעות ממחקר אחד אחרי השני, מדענים בטוחים יותר מתמיד שקידוח נפט וגז גורם למאות רעידות אדמה בכל רחבי ארה"ב". (קרדיט התרגום: גוגל טרנסלייט).

האם על רעידות כאלה גם מברכים? אני מדבר באופן שידוע 100% שרעידה זו אינה טבעית לגמרי, אלא נגרמה כתוצאה מהנ"ל.

Re: האדמה רועדת? אימתי מברכין?

פורסם: ש' יולי 14, 2018 10:15 pm
על ידי עושה חיל
שבענו מטובך כתב:מדעני זמנינו משערים, שהרבה רעידות אדמה הן תוצאה ישירה מקידוח עמוק בקרקע. הנה מה שכתבו:
"עם הראיות המגיעות ממחקר אחד אחרי השני, מדענים בטוחים יותר מתמיד שקידוח נפט וגז גורם למאות רעידות אדמה בכל רחבי ארה"ב". (קרדיט התרגום: גוגל טרנסלייט).

האם על רעידות כאלה גם מברכים? אני מדבר באופן שידוע 100% שרעידה זו אינה טבעית לגמרי, אלא נגרמה כתוצאה מהנ"ל.


בלי להתייחס לגופו של מחקר (שאולי להפך - שיחרור הגזים והנפט משחרר את הלחץ, והכל נמנעים רעידות אדמה חזקות יותר).

מכל מקום, כנראה מה שהם מתכוונים הוא, שגרימת הרעידות זה כעין 'אפקט הפרפר', ותו לא. וכמו שתשאל - האם לברך על ברקים ורעמים שאירעו בעננים שנוצרו (לפי החוקרים) ע''י אפקט הפרפר, כגון אזור שהיה בו מלחמה או שרפה באותה תקופה וכו'.
אבל ברור לי שאין כוונתם שהקידוח מרעיד את האדמה, אני מבין (ומקווה) שזה ברור גם לכל הקוראים של שאלתך.