מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

פיטם את הקטורת עם דבש

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
נחלי אפרסמון
הודעות: 432
הצטרף: א' אפריל 07, 2019 1:22 am
שם מלא: יחיאל

פיטם את הקטורת עם דבש

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' מאי 04, 2019 10:01 pm

נשאלתי מצורב אחד אם פיטם את הקטורת עם דבש ,האם יעבור איסור?

עזריאל ברגר
הודעות: 5182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' מאי 04, 2019 10:25 pm

מסברא - מותר לכתחילה.
דהא פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה), ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה.

ביקורת תהיה
הודעות: 965
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' מאי 05, 2019 2:20 am

עזריאל ברגר כתב:פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה).
אין המקטיר קטרת פסולה על מזבח הזהב חייב מיתה, אלא לוקה משום 'לא תעלו עליו קטרת זרה'.
ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה.
בלתי מובן.

מקדש מלך
הודעות: 2214
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' מאי 05, 2019 7:05 am

באר שבע כריתות ו ע"א

חיסר אחת מכל סממניה. לאו דוקא חיסר אלא הוא הדין אי יתיר, ולא נקט חיסר אחת מכל סממניה אלא לאפוקי אם חיסר בורית כרשינה ויין קפריסין ומלח סדומית, הואיל ולאו סממנין נינהו אינו חייב מיתה, שהרי אלו לא היה מפני הכבוד היו מביאין מי רגלים במקום יין קפריסין, והוא הדין לבורית כרשינה ומלח סדומית וכפת הירדן שאינן באים אלא לתקון מעשה הקטורת. ואף על גב דאיתא בירושלמי פרק טרף בקלפי (יומא פ"ד ה"ה) לא נתן לתוכה מלח חייב מיתה, לפי דעתי טעות סופר הוא, אבל הא ודאי אם חיסר מעלה עשן חייב מיתה אף על פי שאינו בכלל הסממנים, ואינו בא אלא כדי לתקן שיהא העשן מתמר ועולה כמקל. ולאפוקי ממה שכתב הרב מהר"י קארו ז"ל בבית יוסף בטור אורח חיים (סי' קל"ג) שאע"פ שחיסר מעלה עשן אינו חייב מיתה, ואני אומר אחר המחילה מכבוד תורתו לא כן אבי פה קדוש יאמר זה, שהרי גמרא ערוכה דידן ביומא פרק הוציאו לו (נג, א) וירושלמי פרק טרף בקלפי (פ"ד ה"ה) קאמרי תרוייהו בהדיא שאם חיסר מעלה עשן חייב מיתה. ובסמוך אעתיק לשון הגמרא דידן וירושלמי, וכן פסק בהדיא הרמב"ם בסוף הלכות יום הכפורים (פ"ה הכ"ה). [א. ה. עי' גליון מהרש"א יומא נג, א ומהר"ץ חיות שם לח, א, ומנ"ח קג, ו]:
חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. פירש רש"י (ד"ה חייב מיתה) חייב מיתה כי עייל ביום הכיפורים דכתיב (ויקרא טז, ב) ואל יבא בכל עת אל הקדש ולא ימות בזאת יבא אהרן וגו', וכי מעייל קטורת שלא כהלכתה ביאה ריקנית היא וחייב מיתה כו'. תימה רבתי בעיני, שהרי ביומא פרק הוציאו לו (נג, א) תניא ומנין שנותן בה מעלה עשן שנאמר (ויקרא טז, יג) וכסה ענן הקטורת את הכפורת, הא לא נתן בה מעלה עשן או שחסר אחת מכל סממניה חייב מיתה, ותיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנית, אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון ששגג בביאה והזיד בהקטרה, רב אשי אמר אפילו תימא הזיד בזו ובזו כגון דעייל שתי הקטרות אחת שלמה ואחת חסרה, אביאה לא מחייב דהא עייל ליה שלמה מהקטרה מחייב דקא מקטר קטורת חסירה. הרי קמן מבואר באר היטב דהא דתניא חסר אחת מכל סממניה חייב מיתה, לאו פירושו משום ביאה ריקנית כדפירש רש"י מדפריך הגמרא ותיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנית, אלא פירושו משום שחיסר הקטורת ונעשית קטורת זרה, כדכתיב הקטורת דמשמע שלמה ולא חסרה, ואפילו לא נכנס לפני ולפנים אלא בהקטרה דמזבח הזהב חייב מיתה, משום מקטיר זרה ומשום ביאה ריקנית. וכן משמע בהדיא בירושלמי בפרק טרף בקלפי (פ"ד ה"ה) דקאמר חיסר בה אחת מסממניה או שלא נתן לתוכה מעלה עשן וכו' חייב מיתה אמר רבי זעירא ועובר משום הכנסה יתירה, ומדקאמר ועובר משום הכנסה יתירה, משמע שרצונו לומר מלבד שחייב מיתה על שחיסר הקטורת ונעשית קטורת זרה, חייב מיתה אף משום הכנסה יתירה דהיינו ביאה ריקנית, וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל בהדיא בפרק ב' מהלכות כלי המקדש (הלכה ח') שכתב וז"ל חסר אחת מסממניה חייב מיתה שהרי נעשית קטורת זרה, ובסוף הלכות יום הכפורים (פ"ה הכ"ה) כתב וז"ל חסר מן הקטורת אחת מסממניה או מעלה עשן חייב מיתה עליה שנאמר ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת, וכן חייב מיתה על ביאתו בלא מצות כו', הרי כתב בהדיא דמלבד שהוא חייב מיתה אם חיסר מן הקטורת אחת מסממניה, אף על פי שנתן בה מעלה עשן בשביל שעשה קטורת זרה, חייב מיתה נמי על ביאתו בלא מצוה, ולא כדמשמע מתוך פירוש רש"י שאינו חייב מיתה מפני שעשה קטורת זרה, אלא מפני שנכנס למקדש שלא לצורך. [א. ה. עיין אליהו רבא סי' קל"ב אות ה']:


אמנם במנחת חינוך מצוה קיז כתב
ואם נפל שאור או דבש לתוך הקטורת נפסלה ואם הקטיר ממנו בהיכל לוקה כ"ה בר"מ כאן ופ"ח מהכה"מ ג"כ דדבש פוסל בקטורת מברייתא דכריתות. וע"כ הטעם מפני הכתוב כי כל שאור וכל דבש כו' כמבואר בברייתא ולמה אין מערבין בה דבש כו'. ונראה הא דמבואר דאם נתן בה דבש פסלה היינו לכתחלה אין מקטירין מפני הלאו הזה ואם עבר והקטיר קטורת בדבש או בשאור כשר ול"ה כמוסיף סמנים כמו בורית כרשינה וכו' ועוד דברים ומה"ת לא מיפסל רק עבר על הלאו אבל הקטורת כשרים וא"צ להקטיר עוד פ"א ולא נפסל משום מהב"ע ע' תוספות סוכה ל' דיוכל לקיים המצוה בלא עבירה ובפרט להסוברים מה"ב דרבנן אם כן נראה דהקטרה כשרה.

ולדעתו (וכן נראה בשפת אמת כריתות ו ע"א) דבש אינו נחשב לסממן נוסף, שאינו אלא מתקן את הסממנים האחרים. (ויישר כח להרב ביקורת תהיה - הודעתו נמחקה בתקלה) שהעמידני על האמת בזה.
אך עיין מנחת חינוך מהדורת מכון ירושלים בהערות שם שהביא דעות אחרות בזה. ולדוגמא הביא שם בשם ערוך השלחן העתיד שהמפטם את הקטורת בדבש חייב מיתה. עיין שם.
נערך לאחרונה על ידי מקדש מלך ב ד' מאי 08, 2019 9:25 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 5182
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: פיטם את הקטורת עם דבש

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 05, 2019 10:38 am

ביקורת תהיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:פסולה היא, וחייב מיתה אם הקטירה בהיכל (ככל המקטיר קטורת פסולה).
אין המקטיר קטרת פסולה על מזבח הזהב חייב מיתה, אלא לוקה משום 'לא תעלו עליו קטרת זרה'.
ועוד אוי"ל, שהרי "כל יתר כנטול" והדבש הוא כסממן נוסף, והו"ל כמי שחיסר אחד מסממניה.
בלתי מובן.

ברוך שכיוונתי לדברי גדול"י שהובאו לעיל.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 39 אורחים