עמוד 1 מתוך 1

נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 4:07 pm
על ידי טוב וחסד
מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "שאלת מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן...".
המהרש"ל (שו"ת סימן כט) מביא סיפור על סבתא שלו שהיתה יושבת ודורשת מאחורי וילון: "אותה הרבנית מרת מרים הנ"ל נ"ע תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל, וילון לפניה, ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים. כך קבלתי מאבותי בכתב ובע"פ".
האם ידוע על עוד מפורסמות?

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 4:33 pm
על ידי בן מיכאל
ראה הקדמת הסמ"ע על אמו,
וראה בשם הגדולים מערכת גדולים אות ר קונטרס אחרון [ה] רבנית [ה] רבנית גדול המורים הרשב"ץ בח"ג סי' ע"ח הביא משם רבנית אחת תירוץ לקושית התוספות. ומהר"ר יוזפא בנו של הגאון סמ"ע בהקדמתו לפרישה מביא שני דינים שחידשה הרבנית אמו. ובס' זרע בירך ח"ג כתב דשאלה לו הרבנית פירוש מאמר רז"ל. והרב זכרון יוסף בדרושים הביא פשטים ופיר"ש מן האשה הרבנית ע"ש:
ויען ראיתי להגאון רבינו שמשון בספר כריתות דף ל"ה ע"ג דפוס אמשטרדם שכתב וז"ל מצינו אשה נזכרת בברייתא חולקת עם התנאים בתוספתא דכלים פ"א דבבא מציעא וכו' יצאתי מהכוונה אך לחדוש בעלמא להמצא אשה בגבול התנאים עכ"ל. גם אני בעניי הלכתי בעקבות הגאון לחידוש שנזכרו במחברים:
ודע כי בתוספתא שזכר הגאון ז"ל באותו מקום באותו פר"ק באותה אשה שם אתה מוצא שהיא ברוריא ברתיה דרבי חנינא בן תרדיון ודביתהו דרבי מאיר. ושם בתוספתא דכלים ב"ק פ"ד היא חולקת עם אביה כמ"ש בהגה"ה שם בספר כריתות. ובפסחים דף ס"ב אתמר עלה דהוות גמרה תלת מאה שמעתתא מתלת מאה רבוואתא ביומא דסיתוא. ובערובין דף נ"ג בטשא בההוא תלמידא ודרשה פסוק:
ואולם אין כל חדש וכבר היה לעולמים דאמרינן פ"ק דמגילה דהיו שבע נביאות. ואמרו בבתרא דף קי"ט דבנות צלפחד חכמניות דרשניות. ומאי דאמר רבי אליעזר לאשה חכמה ביומא דף ס"ו אין חכמה לאשה אלא בפלך והאי עובדא איתיה בירושלמי פ"ג דסוטה היינו דרובא דרובא דנשי הכי הוו ולמיעוטא דמיעוטא אפילו לר"מ לא חיישינן. ותו דרבי אליעזר לטעמיה דסבר כל המלמד את בתו תורה כאלו וכו'. וכמ"ש התם בירושלמי ישרפו ד"ת ואל ימסרו לנשים. ושפיר עבד ואל האשה אמר אין חכמה לאשה אלא בפלך. ועיין מ"ש אני בעניי בקונטרס טוב עין סי' ד' ע"כ:

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 5:24 pm
על ידי הסרפד
טוב וחסד כתב:מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "שאלת מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן...".
המהרש"ל (שו"ת סימן כט) מביא סיפור על סבתא שלו שהיתה יושבת ודורשת מאחורי וילון: "אותה הרבנית מרת מרים הנ"ל נ"ע תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל, וילון לפניה, ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים. כך קבלתי מאבותי בכתב ובע"פ".
האם ידוע על עוד מפורסמות?

באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 5:34 pm
על ידי לייטנר
הסרפד כתב:באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה.

הרבנית אסנת בראזני
הרבנית אסנת אדוני ברזאני (מאות 16–17) הייתה למדנית, פוסקת הלכה, פייטנית ומקובלת, עמדה בראש ישיבה בכורדיסטן. הייתה ידועה בכינויה התנאית, בדומה לחכמי המשנה.

אסנת נולדה למשפחת ברזאני, משפחת רבנים מקובלים ידועה בצפון כורדיסטן, בסביבות מחצית המאה ה-16. סבה, הרב נתנאל הלוי, עמד בראש קהילת יהודי מוצול, והיה איש קדוש בעיני יהודי כורדיסטן וסביבותיה. מפאת כבוד תורתו הוא כונה "אדוֹניִ", שם שדבק ביורשיו לתפקיד הרבנות. בנו, הרב שמואל בר נתנאל אדוני, הוטרד ממצבם התורני הירוד של יהודי כורדיסטן, ומהמחסור במנהיגים רוחניים ובפוסקי הלכה. הוא הקים מספר ישיבות בבארזאן (אנ'), בעקרה (אנ'), בעמידיה ובמוצול, כדי לטפח בהן תלמידי חכמים שיוכלו לשמש את הציבור כרבנים, חזנים, ושוחטים.הישיבות התקיימו מתרומות של נדבנים יהודיים תושבי האזור. את כל כספי התרומות השקיע בישיבות, והוא ומשפחתו חיו חיי דוחק.

ראשית חייה
מקום הולדתה המדויק של אסנת לא ידוע, אך משוער כי היא נולדה באזור שנמצא כיום תחת המחוז נינוה או דהוכ של עיראק.אביה של אסנת העניק לה חינוך תורני יסודי ומעמיק, לטענתה, משום שלא היו לו בנים שימשיכו את דרכו. במילותיה של ברזאני: "בת מלך ישראל פה הייתי- מאן מלכי? רבנן! בין ברכי חכמים גדלתי, מעונגת לאבי ז"ל הייתי. שום מעשה ומלאכה לא למדני חוץ ממלאכת שמים, לקיים מה שנאמר "והגית בו יומם ולילה". בעונות הרבים – לא היו לו בנים כי אם בנות"[5] לדבריה היא מעולם לא למדה מלאכה כלשהי, אלא עסקה בתורה. הדבר היה חריג מאוד בתקופה בה לרוב נשים לא זכו להשכלה בכלל, ולהשכלה דתית בפרט, ויועדו בעיקר לטיפול בילדים ובמלאכות הבית.[6] היא נישאה לבן דודה, הרב יעקב מזרחי, שהיה התלמיד המצטיין בישיבה והחביב על אביה. אביה של אסנת, שהעריך את כישוריה וחכמתה, התנה את הנישואין בכך שאסנת תמשיך בלימוד התורה ולא תאלץ לעזוב את בית המדרש לטובת הטיפול בבית. כך בלשונה: "השביע את בן זוגי ז"ל לבלתי עשות בי מלאכה, וכן עשה כאשר ציוהו".

כראש ישיבה
שמואל בר נתנאל אדוני ראה ביעקב מזרחי את ממשיך דרכו ואף כתב עליו "שהוא מקומי ויורשי", ואכן, לאחר פטירתו, מונה יעקב מזרחי לראש הישיבה. אסנת, שכבר הייתה בקיאה בנלמד, לימדה בישיבה יחד איתו, ואף במקומו, כשהיה שקוע בלימוד: "מתחילה הרב ז"ל טרוד היה בעיונו ולא היה לו פנאי ללמד התלמידים, כי אני הייתי מלמדת אותם במקומו, עוזרת הייתי כנגדו".

לאחר פטירתו של יעקב מזרחי הפכה באופן מעשי לראש הישיבה. היא הייתה ממונה הן על ההוראה והן על ניהול הישיבה. אסנת העידה על עצמה: "שאני נשארתי מלמדת ומוכחת ודורשת לטבילה ולשבת ולנִדה ולתפילה וכיוצא". ברזאני לא ראתה עצמה מתאימה לעריכת מסעות לאיסוף כספים לישיבתה, אך ניהלה חליפת מכתבים עם נדבני הקהילות היהודיות השונות בכורדיסטן, ופנתה אליהם בבקשה שיתרמו כספים לישיבה שנקלעה לקשיים כלכליים חריפים. על אף היותה אישה הנושאת במשרה גברית, ראו בה בני דורה סמכות רבנית לכל דבר, תלמידת חכמים ופוסקת הלכה.

מהאגרות שפורסמו על ידי יעקב מאן עולה כי לאחר פטירת ר' יעקב מזרחי, הישיבה נתקלה בקשיים כלכליים. בנוסף - מאותן האגרות, ומהאגרות בינה ובן ר' פנחס חרירי עולה כי היה קיים סכסוך בנוגע לספריית בעלה, כאשר ר' יצחק דודה טען כי הספרייה אמורה הייתה לעבור אליו. לעומת אגרות אלו נראה כי דווקא יחסיה עם חוג המקובלים השבתאים בכורדיסטן היו טובים. אגרת שנשלחה אליה מלמדת כי הם נהגו בה בכבוד הראוי. פנחס בן יצחק חרירי, מראשי המקובלים השבתאים בכורדיסטן, אשר אליו שלחה אסנת את בנה ללמוד תורה, פנה אליה בנוסח מליצי ומחורז, וכינה אותה : "גבירתי, יונתי תמתי, אמִתתי ואמונתי, ציצי ותפארתי, אמי רבנתי [...] יהי אלוהיה עמה ויגדיל שמה".הוא אף הוסיף: "שמחתי בניב מליצותיה [של הרבנית אסנת], ועלזתי בנועם שיחתיה, ואזרתי חיל לנגד מילותיה, המתוקים מדבש ונופת צופים". בהמשך, הוא מדווח לה על התנאים הפיזיים של בנה בישיבתו. הדיין מתתיהו בן בנימין זאב אשכנזי כינה אותה בכתביו "אשת חבר הדומה לחבר".

בראשותה של אסנת הישיבה המשיכה להיות בית גידול לתלמידי חכמים, אך נקלעה לקשיים כלכליים, וביתה ורכושה עוקלו. כשתפקיד הרבנות הראשית בבגדאד התפנה, פנתה קהילת יהודי בגדד אל אסנת בבקשה שתשלח אליהם רב מתלמידיה. היא שלחה את בנה, שמואל בן יעקב, שהיה תלמידה החשוב. ילדיה של אסנת בכורדיסטן ובמצרים המשיכו את השושלת הרבנית. משפחת ברזאני־אדוני נשארה משמשת ברבנות בבגדד במשך כמאה וחמישים שנה, עד שנת 1743, ובמוצול עד למאה העשרים.

כתבים
אגרות

מתוך כתביה של אסנת השתמרו שתי אגרות באופן חלקי. שתי האגרות מיועדות לנדבנים שתרמו לישיבה. האגרות מלמדות על שליטתה המופתית בעברית, כמו גם בתנ"ך, בתלמוד, במדרש ובקבלה. האגרות כתובות עברית רהוטה ומשלבות ציטוטים מן הכתובים ופרפרזות עליהם, כמו גם פיוטים פרי עטה. אסנת כתבה בסגנון הרבני המקובל, בניגוד לאופן בו נשים בנות דורה התנסחו בדרך כלל – בלהג עממי ובאופן יומיומי וענייני.

פיוטים
נשתמרו מספר פיוטים שחיברה אסנת. הפיוטים כתובים עברית, ובעלי משקל וחריזה. תוכנם עוסק במצבו הירוד של הדור ובמאמצים של אסנת לשקמו:

על התורה אזעק אנאקה כי נעדרה מכל גבולי

נתכסה ניצוץ מאיר תוך ענן מעון מקהלי

[...]

הדור אפל, אין מוכיח, אבכה לזמני גם חדלי

אני עמדתי במצב צרות הקיפוני אאת ידי, רגלי

תכנתי עמודי ארץ אז אציב דינים בפלילי

גם סגרתי הנפרצות מדרש ותפלה בגלילי

המסורת יחסה לאסנת את כתיבתו של פיוט נוסף, הפותח במילים "האל הביטה וראה", העוסק בגעגועים לציון. במחקר התברר כי מקור המסורת הזו בטעות, וכי הפיוט קדום ונכתב כנראה על ידי ר' יצחק השנירי, מחכמי פורבנס בימי הביניים.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 5:42 pm
על ידי טוב וחסד
לייטנר כתב:
הסרפד כתב:באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה.


גם לי זכור משם צריך להביא אולי את הציטוט

הרבנית אסנת בראזני
הייתה ידועה בכינויה התנאית, בדומה לחכמי המשנה.


פלא שלאחת מהדורות המאוחרים יקראו בכינוי זה, אם כי גם בזמן הגאונים השתמשו בכינויים של תנא וכיו"ב

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 5:45 pm
על ידי טוב וחסד
בן מיכאל כתב:ואולם אין כל חדש וכבר היה לעולמים :

יישר כוח גדול, אכן הם הראשונים שהנהיגו הנהגה זו בעם ישראל

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 5:47 pm
על ידי לייטנר
טוב וחסד כתב:
לייטנר כתב:
הסרפד כתב:באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה.


גם לי זכור משם צריך להביא אולי את הציטוט

הרבנית אסנת בראזני
הייתה ידועה בכינויה התנאית, בדומה לחכמי המשנה.


פלא שלאחת מהדורות המאוחרים יקראו בכינוי זה, אם כי גם בזמן הגאונים השתמשו בכינויים של תנא וכיו"ב


אולי נזכיר את 'הגאון' מוילנא?
ברור שהכינוי ניתן לה בהשוואה לברוריה.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 6:26 pm
על ידי בברכה המשולשת
הסרפד כתב:
טוב וחסד כתב:מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "שאלת מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן...".
המהרש"ל (שו"ת סימן כט) מביא סיפור על סבתא שלו שהיתה יושבת ודורשת מאחורי וילון: "אותה הרבנית מרת מרים הנ"ל נ"ע תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל, וילון לפניה, ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים. כך קבלתי מאבותי בכתב ובע"פ".
האם ידוע על עוד מפורסמות?

באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה.


היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

אולם, לגוף האשכול לענ"ד הביטוי "הרבה נשים דגולות בתורה" הוא מוגזם, וק"ו הכותרת "המרביצות תורה" שזה נער יספרם (אם הכוונה למי שלימדו גם גברים)

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ג' יולי 09, 2019 11:02 pm
על ידי טוב וחסד
בברכה המשולשת כתב:היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

יש מקור לזה?

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' יולי 10, 2019 7:59 am
על ידי בברכה המשולשת
טוב וחסד כתב:
בברכה המשולשת כתב:היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

יש מקור לזה?


יעויין כאן, הערות 16-17
(ובכלל המאמר נוגע לנושא האשכול)(

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' יולי 10, 2019 11:58 am
על ידי טוב וחסד
בברכה המשולשת כתב:
טוב וחסד כתב:
בברכה המשולשת כתב:היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

יש מקור לזה?


יעויין כאן, הערות 16-17
(ובכלל המאמר נוגע לנושא האשכול)(

יחולו על ראשו ברכה משולשת

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 2:49 pm
על ידי טוב וחסד
האם ישנו מקור על כך שבנותיו של רש"י כתבו תשובות בשמו לשאלות שנשלחו אליו לעת זקנותו כשלא היה בכוחו לענות בעצמו.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' יולי 31, 2019 3:10 pm
על ידי כולל יונגערמאן
נשים מותרות ללמוד לעצמן, בפרט כהיום שיש ארטסקרול וכדו'

יש רק לשאול על הנשים הנזכרים מי לימדם והאם זה היה מותר - הרבנית אסנת הנזכרת כתבה שאביה לימדה וזה לכאורה בניגוד לפסק הרמב"ם וצ"ע

ויש גם לעיין אם לנשים מלומדות כן מותר ללמד לנשים

(ובענין ללמד לאנשים, תינוקות או גדולים יל"ע בפ' עשרה יוחסין)

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 3:06 pm
על ידי טוב וחסד
כולל יונגערמאן כתב:נשים מותרות ללמוד לעצמן, בפרט כהיום שיש ארטסקרול וכדו'

יש רק לשאול על הנשים הנזכרים מי לימדם והאם זה היה מותר - הרבנית אסנת הנזכרת כתבה שאביה לימדה וזה לכאורה בניגוד לפסק הרמב"ם וצ"ע

ויש גם לעיין אם לנשים מלומדות כן מותר ללמד לנשים

(ובענין ללמד לאנשים, תינוקות או גדולים יל"ע בפ' עשרה יוחסין)


כיום ישנו היתר גורף כדברי החפץ חיים: "כל החששות והפקפוקים מאיסור ללמד את בתו תורה - אין שום בית מיחוש לזה בימינו אלה". (מכתב מתאריך כ"ג בשבת תרצ"ג). ובפרט הרבי מליובאוויטש אשר מרחיק לכת בהיתרו, אפילו תורה שבע"פ"- גמרא. כמובא בספר שיח שרפי קודש' (עמ' 404) שיחה שהתקיימה בין האדמו"ר מליובאויטש, לבין האדמו"ר מבעלז.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ה' אוגוסט 01, 2019 8:12 pm
על ידי אוהב עמו
בגמ' ביצה ריש פ"ג מבואר שילתא היה צורך רבים שתצא, אך בתוס' שם ביארו שהיתה בתו של ריש גלותא ומשו"ה היה צורך רבים. כדאי לבדוק אם יש ראשונים שפירשו שלימדה תורה לרבים.

יש שמייחסים חלק מהשטיקלאך באבן האזל לרבנית בילא הינדא שהביאה והעתיקה לדפוס

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 1:17 pm
על ידי ר_חיים_הקטן

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 11:11 pm
על ידי אשר ברא
ר_חיים_הקטן כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8

זה קצת שונה.
ויש כעין זה פה שר' מוטלה טשערנובליר הי' בעריכת שלחן של רבנית אחר פטירת בעלה.

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ש' אוגוסט 03, 2019 11:52 pm
על ידי שייף נפיק
בקולמוס תשס''ו - ז כמדומני היתה כתבה מאוד מקיפה בענין.
איך אפשר להגיע לזה?

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: א' אוגוסט 04, 2019 3:07 pm
על ידי טוב וחסד
יש הטוענים לציטוט מספר שבלי הלקט מדברי רש"י: "תש כחי אזלת ידי מלמשוך בשבט סופר ולכן בתי קראתי".

אלא שבשו"ת רש"י (מהדורת אלפנביין, בני ברק תש"מ, דפוס צילום ניו יורק תש"ג) סימן פא, הגירסא היא ל"בן ביתי":

"הנני צעיר שעל החתום נידון ביסורי חולי מוטל על ערס דווי [עת] היא לי עתה לבא בקצרה אשר לא כדת, כי תש כחי ואזלת ידי מלמשוך בעט סופר ולבן ביתי קראתי מפי שורות הללו, והוא כותבן אל אדוני ומורי אב תפארת הכהונה הרב ר' אברהם בר' מאיר הכהן. אני צעיר גידולי משרת בית אביו משיב שלום כתלמיד לרב ויראתי לעבור על פיו בראותי את הקצין הזה ר' יוסף עובר אצלם, הנני משיב דבר לאדוני כאשר ציוני".

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: א' אוגוסט 04, 2019 3:19 pm
על ידי טוב וחסד
שייף נפיק כתב:בקולמוס תשס''ו - ז כמדומני היתה כתבה מאוד מקיפה בענין.
איך אפשר להגיע לזה?

תודה על ההפניה, זה נמצא בגיליון 37 אייר תשס"ו, כותרת "הלומדות תורה" חלק מהן היו תלמידות חכמים ממש. נמצא באוצר

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' אוגוסט 07, 2019 2:06 pm
על ידי חלמישצור
לא הרביצה תורה ברבים, אך מכיוון שהיום ו' באב יומא פקודת חכם ר' יעקב כהן יונתן מג'רבא, (החכם היומי), הנה מתוך הקדמת בנו לספר "זרע שלום"
10.png
10.png (84.31 KiB) נצפה 1694 פעמים

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

פורסם: ד' אוגוסט 07, 2019 2:49 pm
על ידי שייף נפיק
כמדומני שהרבנית דיויד תחי' היתה מוסרת 'מאמר' מאביה הפחד יצחק מאחורי וילון
הנכון הדבר?