מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9433
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 26, 2019 1:14 am

זבחים מה.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכה כרבי אלעזר שאמר משום רבי יוסי אמר רבא הלכתא למשיחא א"ל אביי אלא מעתה כל שחיטת קדשים לא לתני הלכתא למשיחא הוא אלא דרוש וקבל שכר ה"נ דרוש וקבל שכר הכי קאמינא לך הלכתא למה לי לישנא אחרינא א"ל הלכה קאמינא.

רש"י;
הלכתא למשיחא - הרי קבע לנו הלכה הצריכה לנו לימות המשיח כשיבנה בית המקדש ועכשיו לא הוצרכנו לה.
א"ל הלכה קאמינא - האי דמיתמהנא קביעות הלכה הוא דמיתמהנא דמיגרס בעינן מיתני משניות ומחלוקת הלכות עבודה לפי שתורה היא ודרוש וקבל שכר אבל קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה ועכשיו אינו נוהג.העולה מדברי רבא, דבלימוד עיקר הדינים לפי כל שיטה ושיטה מתקיימת מצות ת"ת בשלימות, וקיבוע ההלכה אינו אלא פרט מסויים, שאין טעם לעסוק בו אא"כ הוא נצרך למעשה כאן ועכשיו. (והח"ח זי"ע שכתב "ליקוטי הלכות", לכאו' משום קירבתינו לימות המשיח, בב"א).

וקצ"ע מעדויות פ"א, עי' כאן, ויש ליישב.

ואלו דבריו המפורסמים של המהרי"ק בסי' קסה;
ואשר הקשת על פי' רש"י בפרש' תזריע שתפס לו דברי ר' שמעון והניח דברי רבי יהודה ואלו בפ' מי שהוציאוהו (דף מז) פריך תלמודא דרבי יודא ורבי שמעון הלכה כרבי יודא. לעניות דעתי נראה שבכל התלמוד שפוסק פלוני ופלוני הלכה כפלוני שלא ירדו בעלי התלמוד לסוף כל מחלוקת ומחלוקת לומר שיהיה הדין פסוק כדברי אותו שפסקו כמותו כי לא יכלו חכמי התלמוד להכניס ראשיהם בין סלעי מחלוקת התנאים והאמוראים בכל מקום ולדעת הדין עם מי בכל מקום בפרטות אלא שהלכו אחרי הרוב כגון שראו שתנא אחד היה חריף יותר או מקובל מרבותיו יותר מחבירו וכן באמוראים ועל זה סמכו לפסוק הלכה כמותו לבד בקצת מקומות שידעו שהלכה כחבירו החולק עליו וכח היה ביד חכמי התלמוד לקבוע ההלכות כאשר נראה בעיניהם בלי ספק עד רב אשי ורבינ' שהיו סוף הוראה ועל דרך זה קבעו ההלכות ויש לי מזה כמה ראיות אלא שאין בידי פנאי להאריך עכשיו ומאחר שכן הוא תו לא שייך להקשות מה שהקשי' שהרי לא נקבעו ההלכות אלא על מה שהוצרכו לקבוע כגון על דינים שהיו נוהגין בימי חכמי התלמוד אבל על דיני נגעים וכיוצא בהם דלא היו נוהגי' מאז לא קבעו בהם הלכה ולא דברו בהם כלל באומרם פלוני ופלוני הלכה כפלוני ואדרבה היכא שהתלמוד פוסק בכיוצא כזה הלכה כפלו' פריך עליה וכי הלכתא למשיחא כו' וכ"ת סוף סוף מה ראה רש"י לפרש אליבא דר' שמעון ושלא כדברי ר' יודא נראה לע"ד דהיינו משום דמסתברא טעמיה דרבי שמעון דיליף למילתי' בקל וחומר דשער לבן כו' כמו ששנינו במסכת נגעים ורבי יודא לא מהדר ליה מידי לר' שמעון לסתור הקל וחומר שלו אלא שתולה דבריו בדרישת המקראות.

[ולכאו' בכדי להבין את דבריו נצרך להוסיף בזה מש"כ קודם כאן, ודו"ק].

ראה עוד, כאן - https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=9340

אשמח להרחבה והוספות.

עושה חדשות
הודעות: 9433
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 29, 2019 11:29 pm

עושה חדשות כתב:העולה מדברי רבא, דבלימוד עיקר הדינים לפי כל שיטה ושיטה מתקיימת מצות ת"ת בשלימות, וקיבוע ההלכה אינו אלא פרט מסויים, שאין טעם לעסוק בו אא"כ הוא נצרך למעשה כאן ועכשיו.
האם יש מקום לומר שבדבר שאינו נוגע למעשה כעת, אין טעם לעסוק בקביעת ההלכה שלו, ואילו בדבר ששייך למעשה אזי הכרעת ההלכה בו היא עיקר גדול בלימוד?

פלוריש
הודעות: 1287
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי פלוריש » ד' אוגוסט 07, 2019 3:49 am

ראה במאמר ריהטא דחקלאי של הראי"ה קוק: https://asif.co.il/download/kitvey-et/m ... a13/03.pdf
ובמאמר של הרב עזריה אריאל: http://asif.co.il/download/kitvey-et/zo ... 8%2021.pdf

עושה חדשות
הודעות: 9433
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוגוסט 07, 2019 4:27 pm

יש"כ.

לכאו' י"ל דדברי המהרי"ק הם רק באופן שנפסק כחכם אחד ע"פ עדיפותו על חכם אחר,
אבל פסק הלכה של רבים כנגד יחיד הוא מוכרח בעצם, ואפילו בהילכתא למשיחא.
אם כך, כבר אין שום הערה מהמשנה בעדויות.

עושה חדשות
הודעות: 9433
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 30, 2019 12:46 am

נדה ע:
(א' מתוך ג' דברי בורות) מתים לעתיד לבא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן לכשיחיו נחכם להן איכא דאמרי לכשיבא משה רבינו עמהם.

ביקורת תהיה
הודעות: 2152
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' אוגוסט 30, 2019 2:50 am

א. שנינו בשלהי מסכת מכות: כָּל חַיָּבֵי כְּרֵתוֹת שֶׁלָּקוּ נִפְטְרוּ יְדֵי כְּרִיתָתָן (שׁוּב אֵין בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה נִפְרָעִין – רש"י), דִּבְרֵי רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל.
ובגמרא שם: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, חֲלוּקִין עָלָיו חֲבֵרָיו עַל רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל. אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל. אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאן סְלֵק לְעֵלָּא וַאֲתָא וַאֲמַר?
ב. אין רב יוסף תמה לא על רבי חנניה בן גמליאל השונה משנה הנוגעת לבית דין של מעלה, ולא על רבי יוחנן המוסר את המסורת שבידו כי דעת החברים היא שבית דין של מעלה נפרעין מן החוטא אף לאחר שלקה;
על מי הוא תמה? על רב שהכריע הלכה כרבי חנניה: מי עלה לבית דין של מעלה ובא וגילה רז זה שאין בית דין של מעלה נפרעין מן החוטא שלקה?
ג. פשר הדבר: ההכרעה 'הלכה כדעת חכם פלוני' - אין משמעותה דעת חכם פלוני היא הצודקת, שהרי כבר ניבאה לנו בת קול משמים 'אלו ואלו דברי אלדים חיים'; אלא ענינה הוא: הכרעת חכמים כי ההנהגה למעשה תהיה כדעת חכם פלוני (הלכה = הנהגה).
ולאור זה, כשרב הכריע הלכה כרבי חנניה, נמצא אומר: ההנהגה למעשה בבית דין של מעלה היא כרבי חנניה. ומכאן תמיהתו של רב יוסף: מי גילה לבני מנהג זה שדיינים של מעלה נוהגים בו?

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' אוגוסט 30, 2019 11:20 am

פלוריש כתב:ראה במאמר ריהטא דחקלאי של הראי"ה קוק: https://asif.co.il/download/kitvey-et/m ... a13/03.pdf
ובמאמר של הרב עזריה אריאל: http://asif.co.il/download/kitvey-et/zo ... 8%2021.pdf


הרה"ג עזריה אריאל חזר ועסק בזה בספרו החדש (אולם, ייתכן שזה המאמר הנ"ל, כפרק מהספר. לא הצלחתי להשוות)

פלוריש
הודעות: 1287
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: קיבוע הלכה אינה אלא להורות הלכה למעשה

הודעהעל ידי פלוריש » ג' ספטמבר 03, 2019 12:14 pm

בברכה המשולשת כתב:
פלוריש כתב:ראה במאמר ריהטא דחקלאי של הראי"ה קוק: https://asif.co.il/download/kitvey-et/m ... a13/03.pdf
ובמאמר של הרב עזריה אריאל: http://asif.co.il/download/kitvey-et/zo ... 8%2021.pdf

הרה"ג עזריה אריאל חזר ועסק בזה בספרו החדש (אולם, ייתכן שזה המאמר הנ"ל, כפרק מהספר. לא הצלחתי להשוות)

יישר כח, אתה צודק.
הבאתי את המאמר מתוך ספרו החדש כאן: viewtopic.php?f=7&t=6618&p=572992#p572989
אמנם יסודו של המאמר בספר הוא במאמרון הנ"ל, אבל פנים חדשות רבות מאוד באו לכאן


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 46 אורחים