מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 6:10 am

בחי' הגרעק"א על מסכת קידושין פרק האיש מקדש בתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה, מחדש רבי עקיבא איגר שלכאורה יהא מחויב לישאל על תרומתו כדי שיופקע האיסור ולפי"ז מחדש דא"כ אם יתערב התרומה בחולין לא יבוטל ברוב משום דיחשב דשיל"מ משום דמצוה לאתשולי עליה.

ולפי דבריו לכאורה כן יהי' הדבר בכל איסור שיכול לתקן ע"י שישאל על הדבר יהי' עליו חיוב ומצוה לישאל עליה, ויש הרבה דוגמאות על זה, כמו אם שחט קדשים בחוץ שכתבו הרשב"ם בב"ב והר"ן בנדרים על הגמרא דלהכי נכתב ראשי המטות בשחוטי חוץ לומר שיש שאלה בהקדש, ואם נשאל על הקדשו לאחר השחיטה יפטר החיוב כרת. ולפי דברי רעק"א לא רק שיופטר מהכרת אלא חיוב יש עליו לישאל על הקדשו כדי שיבטל את העבירה - וכמו שמצווה שאל ישחט קדשים בחוץ, מצווה ג"כ שאם שחט ויש בידו להפקיע את העבירה שיעשה כל מה שביכולתו להפקיעו.

וכן יהי' הדין אם הקדים תרומה לביכורים, שיתחייב לישאל על התרומה כדי שיתקן את האיסור, או אם הקדיש בהמה בעלת מום למזבח יתחייב לשאול על הקדשו - ויש לדון ג"כ אם באיסורים דרבנן כן הוא הדבר, כמו אם תרם תרומה או הקדיש בשבת, דמדרבנן אין מגביהין תרו"מ בשבת יתחייב לשאול על תורמתו כדי שלא יעבור על איסור דרבנן, ואם לא נשאל עליה הוסיף חטא על פשעו. והרבה יש לפלפל בזה מדין אי עביד מהני ולקי על שעבר אמימרא דרחמנא, וכן עפ"י דבריו של רעק"א בכל אלו המקומות לא יהי' דין ביטול על תרומה והקדש כזה מדין דשיל"מ כיון דמצוה לאתשולי עליה.

האם זה חידושו של רעק"א או שהדבר מבואר בראשונים או עוד אחרונים?

ביליצר
הודעות: 1257
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי ביליצר » ו' אוגוסט 09, 2019 6:38 am

ייתכן דוקא דבהגבהת תרומות ומעשרות בשבת לא יעזור שאלה כי הא דאין מפרישין משום "דנראה" כמתקן ומה יעזור שאלה..
ואם היה איסור של מתקן "ממש" היה מועיל .

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 7:07 am

ביליצר כתב:ייתכן דוקא דבהגבהת תרומות ומעשרות בשבת לא יעזור שאלה כי הא דאין מפרישין משום "דנראה" כמתקן ומה יעזור שאלה..
ואם היה איסור של מתקן "ממש" היה מועיל .

האם נאמר דאם התרומה לא חלה עדיין יעבור על איסור דרבנן 'דנראה' כמתקן? בפשטות ה'נראה' הוא משום דהועילו מעשיו ונתקנו טבליו, אבל אם ביטל חלות התרומה למפרע בטל גם ה'נראה' כמתקן.

ביליצר
הודעות: 1257
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי ביליצר » ו' אוגוסט 09, 2019 7:12 am

מיללער כתב:
ביליצר כתב:ייתכן דוקא דבהגבהת תרומות ומעשרות בשבת לא יעזור שאלה כי הא דאין מפרישין משום "דנראה" כמתקן ומה יעזור שאלה..
ואם היה איסור של מתקן "ממש" היה מועיל .

האם נאמר דאם התרומה לא חלה עדיין יעבור על איסור דרבנן 'דנראה' כמתקן? בפשטות ה'נראה' הוא משום דהועילו מעשיו ונתקנו טבליו, אבל אם ביטל חלות התרומה למפרע בטל גם ה'נראה' כמתקן.אכן בזה הסתפקתי !

לעצם השאלה ,לכאורה רב אינו יכול להתיר הקדש כדי לפטור את הפושע מכרת אלא אם כן יש פתח חרטה ,

עיין רשב"ם ב"ב ק"כ

מגופת חבית
הודעות: 20
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מגופת חבית » ו' אוגוסט 09, 2019 7:16 am

עם חיפוש מעט
מנחת חינוך פרשת אם כסף מצוה עב ''ובהקדים שעבר על ל"ת מ"מ אם שואל לחכם על הפרשה ממילא הדרא לטבלא ולא עבר וז"פ א"כ בכה"ג דעבר מצוה לאתשולי כדי שלא יעבור על עשה ול"ת ונ"מ אם נתערב אינו בטל מחמת דשיל"מ עיין נדרים נ"ט כיון דמצו' לאתשולי וצריך לעיין שם היטב''
חזו''א דמאי סי' ד' אות כ''א ''נראה דהמקדים מאוחרת באיסור מצוה לאתשולי''

עושה חדשות
הודעות: 7783
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוגוסט 09, 2019 10:27 am

עצם הענין שיהיה מחוייב להישאל כדי לתקן את האיסור שעבר למפרע, הוא פשוט מסברא.
השאלה היא מה דרגת החיוב לתיקון הזה, (האם בג' עבירות יהיה חיוב יהרג ואל יעבור לצורך התיקון למפרע וכו').
וכבר האריכו בזה טובא, סביב הדין של רדיית הפת בשבת כדי להינצל מאיסור אפייתה, וכו'.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 5:47 pm

עושה חדשות כתב:עצם הענין שיהיה מחוייב להישאל כדי לתקן את האיסור שעבר למפרע, הוא פשוט מסברא.
השאלה היא מה דרגת החיוב לתיקון הזה, (האם בג' עבירות יהיה חיוב יהרג ואל יעבור לצורך התיקון למפרע וכו').
וכבר האריכו בזה טובא, סביב הדין של רדיית הפת בשבת כדי להינצל מאיסור אפייתה, וכו'.

אשמח לקבל מראי מקומות בזה.

לכאורה אין הנידון של רדיית הפת דומה, דשם אם ירדה הפת ינצל 'קודם' שיעבור על האיסור ומחויב לעשות כל טצדקי שבעולם שלא יעבור על איסור, בין בשוא"ת ובין בקום ועשה, אבל כאן אנו דנין על 'פטנט' שיפעיל לאחר שכבר עבר על האיסור.

ולכאורה בדברי הראשונים שהזכרתי לגבי שחוטי חוץ, דלהכי נאמר ראשי המטות אצל שחוטי חוץ לומר שיש שאלה בהקדש, והר"ן והרשב"ם כתבו אם ישאל על הקדשו יפטר מכרת, למה לא כתבו שבא הכתוב לומר 'שחייב לשאל על הקדשו' כדי שינצל מהאיסור והכרת?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 5:47 pm

מגופת חבית כתב:עם חיפוש מעט
מנחת חינוך פרשת אם כסף מצוה עב ''ובהקדים שעבר על ל"ת מ"מ אם שואל לחכם על הפרשה ממילא הדרא לטבלא ולא עבר וז"פ א"כ בכה"ג דעבר מצוה לאתשולי כדי שלא יעבור על עשה ול"ת ונ"מ אם נתערב אינו בטל מחמת דשיל"מ עיין נדרים נ"ט כיון דמצו' לאתשולי וצריך לעיין שם היטב''
חזו''א דמאי סי' ד' אות כ''א ''נראה דהמקדים מאוחרת באיסור מצוה לאתשולי''

תודה רבה!

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 5:49 pm

ביליצר כתב:
לעצם השאלה ,לכאורה רב אינו יכול להתיר הקדש כדי לפטור את הפושע מכרת אלא אם כן יש פתח חרטה ,

עיין רשב"ם ב"ב ק"כ

את הרשב"ם הזכרתי.

בוודאי שצריך לפתח חרטה, וא"א לו להשוות את הכרת כפתח לחרטתו משום שאין פותחין בנולד, אבל חיוב עליו לילך אצל חכם למצוא פתח חרטה להקדשו שיועיל להפקיע את ההקדש.

ביליצר
הודעות: 1257
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי ביליצר » ו' אוגוסט 09, 2019 6:30 pm

מיללער כתב:
ביליצר כתב:
לעצם השאלה ,לכאורה רב אינו יכול להתיר הקדש כדי לפטור את הפושע מכרת אלא אם כן יש פתח חרטה ,

עיין רשב"ם ב"ב ק"כ

את הרשב"ם הזכרתי.

בוודאי שצריך לפתח חרטה, וא"א לו להשוות את הכרת כפתח לחרטתו משום שאין פותחין בנולד, אבל חיוב עליו לילך אצל חכם למצוא פתח חרטה להקדשו שיועיל להפקיע את ההקדש.


ט"ז יורה דעה שכ"ג

אבל לפי האמת גם דברי הרא"ש תמוהין שדחה דברי ר"ת שהוא עמוד העולם בדיחוי זה שהוא לכאורה גלוי אפילו להמון עם ובאמת אינו כי לפי זה לא תמצא מלקות בנזיר ולא מיתה באוכל תרומה דהם ילכו לחכם להתיר להם מיראת עונש כן מוכח עוד בדברי תוס' פרק השולח (דף צ"א) דיבור המתחיל ואפקעינהו כו' דאוקימנא אחזקה דאל"כ נזיר שהיה שותה יין חייב אמאי לוקה אם אומרי' לו לא תשתה דהא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירתו עכ"ל ואי ס"ד דמהני שאלה משום יראת העונש אמאי קרי ליה התראת ספק הא ודאי ישאל על נזירתו והיכן מצינו נזיר לוקה ובחידושי הלכות של מהרש"א הקשה כן ותירץ דודאי ביודעין בו שעבר על נזירתו במתכוין החכם לא יהיה נשאל לו כדי שלא ילקה אבל התראת ספק מיהא איתא דשמא זה הנזיר יבוא לחכם שלא ידע נזירתו וישאל לו עכ"ל ודבריו חלו שלא בדקדוק דאם הדין וכו,

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוגוסט 09, 2019 9:13 pm

תודה רבה הרב ביליצר

ומשמע מדברי הט"ז (באריכות עוד לפני הדברים שהעתקתם) שחולק בזה על הגרעק"א והמנחת חינוך, ולדבריו לא רק שאין עליו חיוב להישאל על הקדשו ותרומתו, אלא שאין זה רצון התורה שיעקור האיסור למםרע דא"כ לא מצינו כרת בשחוטי חוץ או מיתה בידי שמים באכילת תרומה (הגם שבוודאי יש היכי תמצי של אכלה כולה וכדו' שביטל האפשרות של שאלה) וכמו שהאריך שם.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי מיללער » ב' אוגוסט 12, 2019 7:28 am

מגופת חבית כתב:עם חיפוש מעט
מנחת חינוך פרשת אם כסף מצוה עב ''ובהקדים שעבר על ל"ת מ"מ אם שואל לחכם על הפרשה ממילא הדרא לטבלא ולא עבר וז"פ א"כ בכה"ג דעבר מצוה לאתשולי כדי שלא יעבור על עשה ול"ת ונ"מ אם נתערב אינו בטל מחמת דשיל"מ עיין נדרים נ"ט כיון דמצו' לאתשולי וצריך לעיין שם היטב''
חזו''א דמאי סי' ד' אות כ''א ''נראה דהמקדים מאוחרת באיסור מצוה לאתשולי''

הגם שכולם (רעק"א לגבי תורם מן הרעה על היפה, והמנ"ח והחזו"א על מקדים תרומה לביכורים) כתבו שחייב לשאול כדי "שיתקן האיסור" אולי נוכל לומר שיש כאן חיוב של 'קיום העשה' מכיון שאפשר לו לישאל על התרומה, נמצא שיש בידו לתרום מן היפה או להקדים הביכורים לתרומה, ונמצא שלא רק שחייב כדי שלא יעבור על האיסור אלא שהוא מצווה לשאול לקיום המצוה כתיקונה.

ואם כנים הדברים אין זה דומה לשוחט קדשים בחוץ או אוכל תרומה, שהתם השאלה הוא רק להפקיע האיסור שכבר עבר עליה, וכדברי הטו"ז הרי על זה חייבה התורה והוא נגד הסברא שיהא חייב מה"ת לעקור האיסור במקום שחייבה תרה כרת או מיתה בידי שמים.

אליהו בן עמרם
הודעות: 930
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אוגוסט 14, 2019 9:50 pm

מיללער כתב:
מגופת חבית כתב:עם חיפוש מעט
מנחת חינוך פרשת אם כסף מצוה עב ''ובהקדים שעבר על ל"ת מ"מ אם שואל לחכם על הפרשה ממילא הדרא לטבלא ולא עבר וז"פ א"כ בכה"ג דעבר מצוה לאתשולי כדי שלא יעבור על עשה ול"ת ונ"מ אם נתערב אינו בטל מחמת דשיל"מ עיין נדרים נ"ט כיון דמצו' לאתשולי וצריך לעיין שם היטב''
חזו''א דמאי סי' ד' אות כ''א ''נראה דהמקדים מאוחרת באיסור מצוה לאתשולי''

הגם שכולם (רעק"א לגבי תורם מן הרעה על היפה, והמנ"ח והחזו"א על מקדים תרומה לביכורים) כתבו שחייב לשאול כדי "שיתקן האיסור" אולי נוכל לומר שיש כאן חיוב של 'קיום העשה' מכיון שאפשר לו לישאל על התרומה, נמצא שיש בידו לתרום מן היפה או להקדים הביכורים לתרומה, ונמצא שלא רק שחייב כדי שלא יעבור על האיסור אלא שהוא מצווה לשאול לקיום המצוה כתיקונה.

ואם כנים הדברים אין זה דומה לשוחט קדשים בחוץ או אוכל תרומה, שהתם השאלה הוא רק להפקיע האיסור שכבר עבר עליה, וכדברי הטו"ז הרי על זה חייבה התורה והוא נגד הסברא שיהא חייב מה"ת לעקור האיסור במקום שחייבה תרה כרת או מיתה בידי שמים.


ולהוסיף לדברים, לפי דברי הגרש"ש הידועים בענין העקירה למפרע בהיתר נדרים, שהוא רק "מכאן ולהבא ולמפרע", א"כ מה שעשה עשוי, כלומר במבט אל העבר - עשה איסור, גם אחרי השאילה, אלא שרק מכאן להבא נחשב כמי שלא עשה איסור, והנפק"מ לעיתים רק לענין העונש, שייפטר ממנו כמי שלא עשה איסור.
ואם להפטר מהעונש, למה שיהיה חייב להשאל על נדרו או הקדשו, אדרבה, צריך לרצות להתכפר.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 27 אורחים