מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי סליחות » ה' אוגוסט 22, 2019 7:26 am

הראב"ע מפרש באיכה על הפסוק טָבְעוּ בָאָרֶץ שְׁעָרֶיהָ אִבַּד וְשִׁבַּר בְּרִיחֶיהָ מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ בַגּוֹיִם אֵין תּוֹרָה גַּם־נְבִיאֶיהָ לֹא־מָצְאוּ חָזוֹן מֵה'"
"גם הנביאים - נפסקה נבואתם בארץ נכריה".

האם אכן אי אפשר להתנבא בחוץ לארץ?
והרי האבות ומשה רבינו ויונה בנינוה, ויחזקאל גם כן בבבל (וכפי הנראה קבור שם עד היום) התנבאו בחו"ל.

במו"ק כה ע"א:
פתח עליה רבי אבא ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה מתיב רב נחמן בר חסדא ואמרי לה רב חנן בר חסדא (יחזקאל א, ג) היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים טפח ליה אבוה בסנדליה א"ל לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא מאי היה שהיה כבר
"היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים"

בפירוש רש"י:
שהיה כבר - כלומר ההיא שעתא הוה ולא יותר ויש אומרים שהיה כבר בארץ ישראל ששרתה עליו רוח הקודש.


וצ"ע כי משה רבנו ואהרן לא היו בארץ ישראל!

הכוזרי (מאמר ב, מובא גם באברבנאל גם בפירוש עה"ת וגם במשמיע ישועה) מפרש "בה או בעבורה"
ספר הכוזרי
אמר החבר: כן הכרם זה שאתם אומרים, שמצליח בו הכרם אילו לא היו נוטעים בו הגפנים ועובדים העבודה הראויה להם, לא היה עושה ענבים. והמעלה המיוחדת הראשונה היא לעם שהוא סגולה ולב כאשר זכרתי, ויש לארץ עזר בזה עם המעשים והתורות התלויות בה אשר הם כעבודה לכרם, אבל לא יתכן לסגולה הזאת להגיע אל הענין האלהי בבלעדי המקום הזה, כאשר לא יתכן שיצליח הכרם בבלעדי ההר הזה.
יג. אמר הכוזרי: ואיך הוא זה, וכבר נבאו מאדם הראשון ועד משה בארץ אחרת: אברהם באור כשדים, ואחר כן יחזקאל ודניאל בבבל, וירמיה במצרים.
יד. אמר החבר: כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בה או בעבורה. הנה נתנבא אברהם כדי שיעבור בה, ויחזקאל ודניאל בעבורה, וכבר היו נמצאים בבית ראשון וראו בו השכינה אשר בהמצאה היה מגיע לנבואה כל המוכן לה מהסגולה.כך או כך קשה לכאורה על פירוש רש"י והראב"ע וצ"ע.

אגב, הרמב"ם לא פסק את זה להלכה ויש כאן פלפולים מדוע: http://haoros.com/archive/index.asp?kov ... =6&haoro=3. לכאורה נראה שהוא חולק על רש"י והראב"ע.

בברכה המשולשת
הודעות: 12019
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' אוגוסט 22, 2019 11:43 am

דן בזה רבינו הרשב"א באגרת תשובה שלו בעניין רבי אברהם אבועלפיה

ישראליק
הודעות: 1079
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי ישראליק » ה' אוגוסט 22, 2019 1:11 pm

ראה בתחלת המכילתא ובהנו"כ

איתן
הודעות: 977
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית
שם מלא: איתן קלמנס

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי איתן » ה' אוגוסט 22, 2019 1:29 pm

עיין בדברי רס"ג באמונ"ד מ"ג (עמ' קכט מהד' הרב קאפח).

ספר האמונות והדעות מאמר ג (מועתק מפרויקט השו"ת, לא ממהדורת הרב קאפח).
ואם ישאל שואל איך נבחר יונה לשליחותו וברח ממנה, והחכם איננו בוחר, מי שימרהו? אומר: כבר הסתכלתי בדבר יונה ולא מצאתי כתוב שאומר, כי הוא לא הגיע השליחות הראשונה, אף על פי שלא מצאתיו, גם כן אומר שהגיע אותה, אך חויבתי להאמין בזה כדרך כל הנביאים. ושהחכם לא בחר לשליחותו מי שלא יגיענה, וכבר מצאתי הכתוב אומר (בכמה מקומות) וידבר י"י אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר, ואיננו מפורש וידבר משה כן אל בני ישראל כי אם בקצתם. אבל ברח יונה משני דברים, שישלחהו פעם שנית בשליחותו, כי עלה בלבו כי הראשונה התראה, והשנית לאיים ולהפחיד בעונש, ופחד יונה שייעדם בדבר וישובו, ויסתלק הוועד ההוא, וייחסו אותו אל הכזב, ויצא מן הארץ אשר יעדם הבורא שתהיה בו הנבואה. וזה מפורש באחרית מאמרו (יונה ד' ב') אנא י"י הלא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברוח תרשישה. ולא היה עליו בזה חטא, מפני שלא אמר לו אלהיו הנני שולח אותך שנית, אבל היה זה דבר שעל על לבו ודחה מה שאפשר להיות או שלא להיות, והשיבו אלהינו אל הארץ המיוחדת בהכרח, עד שנבא אותו ושלחו, ונשלמה חכמתו.


ישראליק כתב:ראה בתחלת המכילתא ובהנו"כ

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה א
בארץ מצרים. חוץ לכרך אתה אומר חוץ לכרך או אינו אלא בתוך הכרך כשהוא אומר ויאמר אליו משה כצאתי את העיר וגו' (שמות ט כט) והלא דברים ק"ו ומה תפלה הקלה לא התפלל משה אלא חוץ לעיר דבור החמור דין הוא שלא נדבר עמו אלא חוץ לכרך ומפני מה לא נדבר עמו בתוך הכרך מפני שהיתה מלאה שיקוצים וגילולים. ועד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות. עד שלא נבחרה ירושלם היתה כל ארץ ישראל כשרה למזבחות משנבחרה ירושלם יצאת ארץ ישראל שנאמר השמר לך פן תעלה עולותך בכל המקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר ה' אלהיך (דברים יב יד) עד שלא נבחר בית עולמים היתה ירושלם ראויה לשכינה משנבחר בית עולמים יצאת ירושלם שנאמר כי בחר ה' בציון וגו' ואומר זאת מנוחתי עדי עד (תהלים קלב יג - יד) עד שלא נבחר אהרן היו כל ישראל כשרים לכהונה משנבחר אהרן יצאו כל ישראל שנאמר ברית מלח עולם הוא לפני ה' (במדבר יח יט) ואומר והיתה לו ולזרעו אחריו (שם /במדבר/ כה יג) עד שלא נבחר דוד היו כל ישראל כשרים למלכות משנבחר דוד יצאו כל ישראל שנאמר הלא לכם לדעת כי יי' אלהי ישראל נתן הממלכה לדוד וגו' (ד"ה =דברי הימים= ב' יג ה) אם תאמר דן אני את הנביאים שנדבר עמהם בחוצה לארץ אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ לא נדבר עמהם אלא בזכות אבות שנאמר כה אמר יי' קול ברמה נשמע וגומר כה אמר יי' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה ויש תקוה לאחריתך נאם יי' וגו' (ירמיה לא יד - טז) וי"א אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ ובזכות אבות לא נדבר עמהם אלא במקום טהור של מים. שנאמר ואני הייתי על אובל אולי (דניאל ח ב) ואומר ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל (שם י ד) ואומר היה היה דבר יי' אל יחזקאל בן בוזי הכהן על נהר כבר (יחזקאל א ג). ויש אומרים נדבר עמו בארץ ונדבר עמו בחוצה לארץ שנאמר היה היה דבר יי' היה שנדבר עמו בארץ היה שנדבר עמו חוצה לארץ. היה ר' אלעזר בן צדוק אומר הרי הוא אומר קום צא אל הבקעה (יחזקאל ג כב) מגיד שהבקעה כשרה. תדע שאין השכינה נגלית בחוצה לארץ שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' (יונה א ג) וכי מלפני יי' הוא בורח. והלא כבר נאמר אנה אלך מרוחך וגו'. אם אסק שמים שם אתה וגו' אשא כנפי שחר וגו' גם שם ידך תנחני וגו' (תהלים קלט ז - י) וכתיב עיני יי' המה משוטטים בכל הארץ (זכריה ד י) וכתיב בכל מקום עיני יי' צופות רעים וטובים (משלי טו ג). אם יחתרו בשאול וגו' אם יחבאו בראש הכרמל וגו' אם ילכו בשבי וגו' (עמוס ט ב - ד) ואומר אין חשך ואין צלמות וגו' (איוב לד כב). אלא אמר יונה אלך לי בחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית שהגוים קרובי תשובה הן שלא לחייב את ישראל. משל לעבד כהן שברח מרבו אמר אלך לי לבית הקברות מקום שאין רבי יכול לבא אחרי. אמר לו רבו יש לי כניות כיוצא בך. כך אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית שהגוים קרובי תשובה הן שלא לחייב את ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא יש לי שלוחין כיוצא בך שנאמר ויי' הטיל רוח גדולה אל הים.

סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי סליחות » ה' אוגוסט 22, 2019 1:55 pm

לכאורה אין מדברי הרס"ג ראיה שאין נבואה בחו"ל, אלא כתוב שהוא חשש מהאּרץ המיועדת לנבואה.

איתן
הודעות: 977
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית
שם מלא: איתן קלמנס

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי איתן » ה' אוגוסט 22, 2019 2:17 pm

מסוף הקטע:
והשיבו א-להינו אל הארץ המיוחדת בהכרח, עד שנבא אותו ושלחו, ונשלמה חכמתו.

סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי סליחות » ו' אוגוסט 23, 2019 6:29 am

איתן כתב:מסוף הקטע:
והשיבו א-להינו אל הארץ המיוחדת בהכרח, עד שנבא אותו ושלחו, ונשלמה חכמתו.

מהיכן יש מכאן ראיה מוכרחת?
האם מהמילים "הארץ המיוחדת בהכרח" או מ"עד שנבא אותו ושלחו"? לכאורה הלשון כאן אינה מוכרח לדיוק כזה שרס"ג סבר כספרי.
כמו כן, דעת הרמב"ם צריכה בירור ביותר איך הוא השמיט את הדבר הזה שמפורש בספרי ובמכילתא וכו'

מאיר נפתלי
הודעות: 198
הצטרף: ג' מאי 24, 2016 11:20 am

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

הודעהעל ידי מאיר נפתלי » ו' אוגוסט 23, 2019 12:03 pm

סליחות כתב:וצ"ע כי משה רבנו ואהרן לא היו בארץ ישראל!

כך או כך קשה לכאורה על פירוש רש"י והראב"ע וצ"ע.

אגב, הרמב"ם לא פסק את זה להלכה ויש כאן פלפולים מדוע: לכאורה נראה שהוא חולק על רש"י והראב"ע.


אפשר שממשה ואהרן לא קשה כעין הא דאיתא במגילה טו. שרק משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, ואף בנבואה - זה רק משנכנסו לארץ, רק מאז הנבואה היא רק בארץ ישראל, ולא קודם לכן. (ואף ששם ביחס לשירה איתא דכשגלו חזרו להכשירן הראשון, בנבואה אינו כן).

שו״ר להדיא כן במכילתא דרבי ישמעאל שהביאו כאן לעיל.

אינני יודע למה תלונתך על רש״י והאב״ע (עיין גם רד״ק יחזקאל א, ג), הרי זו גמרא מפורשת במו״ק כמו שהבאת.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 193 אורחים