עמוד 1 מתוך 1

איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 10:05 am
על ידי חוות דעת
כהמשך לאשכול של הרב תם וכו' כאן viewtopic.php?f=7&t=47218

איתא בב''ק [דף קיא:]
אמר לך רבא הכי קאמר אם הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם.
והא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה לא דבר שיש בו אחריות ממש אלא אפילו פרה וחורש בה חמור ומחמר אחריו חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן.
אלא אמר רבא כי שכיבנא ר' אושעיא נפיק לוותי דתריצנא מתני' כוותיה דתני רבי אושעיא הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם הניח לפניהם גזילה קיימת חייבין אין הגזילה קיימת פטורין הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם. ע''כ.

וקשה לי, דאיך רבא מפרש המשנה כמו ר' אושעיא, אחרי שרבי כתב המשנה ורבי עצמו ביאר דאין כוונתו כר' אושעיא.

וחשבתי לתרץ, דתלוי במח' (עי' רש''י ביצה דף ב: ד''ה מאן סתם, דמוכח דרבי חיבר המשניות, אולם עי' מהרצ''ח יבמות דף ט. דרבי רק כתב המשניות) אם רבי רק סידר המשניות, וכבר היו שנוי הנוסח קודם לכן, או שהוא חיבר את כל המשניות לפי כל השמועות ששמע, ולא היה שום נוסח לפני כן, דאם נאמר כצד א', שהיה נוסח של משניות שנויות בעל פה, א''כ פשיטא שיש רשות לרבא ור' אושעיא לפרש שמועה זו דלא כרבי.

מה דעת הרבנים

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 11:18 am
על ידי בברכה המשולשת
קודם כל, השאלה אם רבינו הקדוש כתב את המשנה או ניסח אותה בע"פ היא מחלוקת רמב"ם ורש"י, ונכב"ב.
וגם אם נאמר שהניסוח היה שלו ממש (ולא ממשניות שקדמוהו, וכדמשמע באגרת רש"ג) אפשר לפרש במשנה דלא כשיטתו, וכדברי התומים על השו"ע, וגם זה נכב"ב.

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 11:21 am
על ידי עני בן פחמא
המשניות המקוריות היו כתובות קודם ורבי שיכלל הוסיף הגיה וסידר. וכבר האריך בקריות לזה הרב יהושע ענבל בספרו "תושבע"פ סמכותה ודרכיה".

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 4:59 pm
על ידי חוות דעת
בברכה המשולשת כתב:קודם כל, השאלה אם רבינו הקדוש כתב את המשנה או ניסח אותה בע"פ היא מחלוקת רמב"ם ורש"י, ונכב"ב.
וגם אם נאמר שהניסוח היה שלו ממש (ולא ממשניות שקדמוהו, וכדמשמע באגרת רש"ג) אפשר לפרש במשנה דלא כשיטתו, וכדברי התומים על השו"ע, וגם זה נכב"ב.


תוכל לציין איפה המח' רש"י ורמב"ם?
מסכים שלדברי הומים (קכג, כה) אפשר להסתדר. אבל דברי התומים מחודשים עד למאוד.

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 5:10 pm
על ידי עזריאל ברגר
ולהעיר מכך שלפעמים רבי חולק על סתם משנה (כגון שיש ת"ק ורבי).

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 8:01 pm
על ידי חוות דעת
עזריאל ברגר כתב:ולהעיר מכך שלפעמים רבי חולק על סתם משנה (כגון שיש ת"ק ורבי).


כבר עמד בזה הצל" ח בברכות ( דף טו. ) עיי"ש.

Re: איך רבא מפרש את המשנה דלא כמו שפירשה רבי עצמו

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 9:14 pm
על ידי בברכה המשולשת
חוות דעת כתב:
בברכה המשולשת כתב:קודם כל, השאלה אם רבינו הקדוש כתב את המשנה או ניסח אותה בע"פ היא מחלוקת רמב"ם ורש"י, ונכב"ב.
וגם אם נאמר שהניסוח היה שלו ממש (ולא ממשניות שקדמוהו, וכדמשמע באגרת רש"ג) אפשר לפרש במשנה דלא כשיטתו, וכדברי התומים על השו"ע, וגם זה נכב"ב.


תוכל לציין איפה המח' רש"י ורמב"ם?
מסכים שלדברי הומים (קכג, כה) אפשר להסתדר. אבל דברי התומים מחודשים עד למאוד.


הרמב"ם בכמה מקומות (למיטב זכרוני, בהקדמה לפיהמ"ש ובהקדמת משנ"ת)
רש"י עירובין סב ע"ב, ד"ה כגון מגלת תענית (ויש עוד)
ויעויין בפירוש רבינו אייזיק שטיין להקדמת הסמ"ג