מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גל גל
הודעות: 189
הצטרף: ד' יוני 27, 2018 9:13 pm

האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי גל גל » ש' אוגוסט 31, 2019 9:39 pm

בס''ד

שופטים: נתינת זרוע לחיים וקיבה

פתיחה

בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, שכוללת בין השאר את נתינת הזרוע, הלחיים והקיבה מכל שור ושה שנשחטו ונמצאו ראויים לאכילה. אמנם הבעלים יכולים להחליט לאיזה כהן יכלו המתנות, אבל מצוות הנתינה מוטלת על השוחט . במידה ולא נתנו את המתנות כראוי, מצווה על בית דין לדאוג שהם יינתנו וכפי שמופיע בדברי המבי''ט (ב, קטו):

''נתקבצנו בבית הוועד לפקח על בקיעי העיר כי רבו ולגדור גדר כרם ה' צ-באות אלוקי ישראל, ובכללם מצות מתנות כהונה זרוע ולחיים וקיבה כי מתנות כהונה נגזלות ביד הטבחים... ונראה לנו להודיע לנזהרים שלא יקנו הזרוע אלא יניחוהו לבעליהן ויאכלו הם (= הטבחים) איסור הגזלה אשר הם גוזלים לכהנים בכל יום.''

בעבר נתינת זרוע לחיים וקיבה הייתה נפוצה מאוד בקרב הציבור (עד שסתם מתנות בחז''ל, הכוונה למתנות הללו), מכיוון שכאשר רצו לאכול בשר, השחיטה הייתה מתבצעת בחצר הבית. כיום החיוב מוטל בעיקר על המשחטות, ובכך נעסוק הפעם ובעיקר בשאלות: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו מתנותיה, והאם יש לברך על ההפרשה.

נתינת המתנות

הגמרא במסכת חולין (קל ע''א) פוסקת, שיש מצוות עשה לתת את מתנות הכהונה לכהנים, ובמידה ולא נתנו את מתנות הכהונה לכהן עובר השוחט באיסור גזל. הגמרא מוסיפה, שבגלל שאין קדושה במתנות (בניגוד למעשרות למשל) אפשר לתת אותם אפילו לישראל שהתחתן עם כהנת, למרות שהוא מעולם לא היה כהן, והיא כבר לא כהנת, שהרי היא נשואה לישראל.

כיום במשחטות שוחטים אלפי בהמות כל יום, וכמות הזרוע לחיים וקיבה שיש לתת לכהנים היא אדירה ושוויה הכספי גדול - דבר זה עלול לגרום שהשוחטים לא יתנו כלל מתנות לכהנים. כמו כן, קשה מאוד לכהנים לבוא כל יום לבית המטבחיים ולקחת את מתנותיהם. הגורמים הללו הביאו את הפוסקים לדון, האם אפשר לסכם עם הכהן שהוא יקבל סכום כסף קצוב תמורת המתנות:

מחלוקת הפוסקים

א. יש אכן פוסקים, שבעקבות כך נקטו שיש לתת כסף במקום מתנות. בימי כהונת הרלב''ח כרבה של ירושלים (לפני כחמש מאות שנה), הוא עשה הסכם (המוזכר באבקת רוכל סימן י') עם הכהנים, שכל גדי שישחט הכהנים יקבלו חצי מטבע כסף, מטבע כסף שלם לכל שה הנשחט, ושני מטבעות כסף לפרה שנשחטת. כך מספר גם הרב שמואל וינגרטן (מובא בספר תורת הכהן והלוי) שהיה חבר מועצת ירושלים, שהיו עושים הסכם עם הבד''צ על מכירת המתנות:

''הואיל וטריחא טובא לכהנים להופיע מדי פעם בבית המטבחיים או באטליזים לקבל חלקם, לפיכך הונהג מקדמת דנא פה עיר הקודש שהבעלים מוסרים את זכותם לחלוקת מתנות-כהונה ליד הבד"צ, והבד"צ או בא-כחו יחלקו את המתנות-כהונה למי שירצו, וכהנים אלה מוכרים את המתנות-כהונה תמורת סכום קצוב לבד"צ ולבא כחו, כדי שלא יצטרכו הכהנים לטלטל ולטרוח, לקחת, לחשב ולמכור.''

ב. אמנם יש לא מעט פוסקים שערערו על דין זה, וכפי שכתב הפרי חדש (יו''ד סא, טז) שמדובר במנהג משובש, ויש להמיר את מתנות הכהונה לכסף רק במידה ואין כהנים בסביבה ויש חשש שמתנות הכהונה יתקלקלו עד שימצאו כהן. הסיבה שהם התנגדו להסכם כרוך במספר סיבות אותם מציג המהר''י קורקוס (מתנות כהונה ט, יט):

1. הגמרא במסכת חולין (קלב ע''ב) מביאה בשם רב חסדא, שצריך לכתחילה לאכול את מתנות הכהונה 'צלי בחרדל'. כפי שהעירו התוספות (ד''ה אין) הרא''ש (שם, ו) במקום, אין הכוונה שצריך לאוכלם דווקא בצורה הזאת, אלא בצורה המובחרת ביותר שיש, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (סא, יב). כאשר נותנים לכהן כסף, יוצא שהוא לא אוכל את מתנות הכהונה בצורה הטובה ביותר שיש.

2. הגמרא (שם) מביאה מימרא נוספת בשם רב חסדא, שכאשר נותנים את מתנות הכהונה, צריך להיזהר שלא לחלק אותם להרבה כהנים, מכיוון שצריך כל כהן לקבל שיעור מכובד - 'כדי נתינה'. כאשר ממירים את בשר המתנות בכסף, יש חשש שלא יתנו לכהן שיעור מספיק חשוב שמהווה כדי נתינה.

3. יש שערערו עקרונית על עצם ההמרה לכסף, גם אם בסופו של דבר יאכלו את המתנות בצלי וחרדל ויתנו שיעור נתינה לכהן. הם טענו, שנתינת מתנות הכהונה לכהן אינה דין בדיני ממונות, דהיינו שחייבים לכהן בשר או כסף בשווי הבשר, אלא דין בדיני איסורים - צריך לתת דווקא את הבשר כדי לצאת ידי חובת נתינת מתנות מעשרות.

למרות ערעורי הפוסקים, כפי שראינו לעיל בציטוט מספר 'תורת הכהן והלוי' זה ההסכם הנהוג כיום עם הבד''צים, מהסיבה הפשוטה שאין חלופה טובה יותר. מכל מקום, במידה ואדם שוחט בהמה בביתו, עליו לתת לכהן או לבעלה של הכהנת את מתנות הכהונה ממש, וכפי שהסכימו הפוסקים שנתינת כסף מהווה פתרון רק לשעת הדחק.
בהמה שלא הופרשו מתנותיה.

למרות ההסכם המוצא לעיל לתת כסף לכהנים תמורת המתנות, משחטות רבות בכל זאת עושות שלא כדין ולא נותנות את המתנות בגלל ההוצאה כספית שיש בדבר. האם על הקונה יש איסור לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה המתנות? הגמרא במסכת מגילה (כז ע''ב) מביאה מספר אמוראים שמספרים בזכות איזה מעשים שעשו זכו לאריכות ימים. אחד מהם הוא רבי פרידא שמספר כך:

''שאלו תלמידיו את רבי פרידא: במה הארכת ימים? אמר להם: מימי לא קדמני אדם לבית המדרש ולא ברכתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. ואמר רבי יצחק: כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה - כאילו אוכל טבלים, ולית הלכתא כוויתה (= ואין הלכה כר' יצחק).''

אם כן, רבי פרידא מונה את העובדה שהוא לא אכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כמעשה חסידות שראוי לציון, וכדבר שגרם לו לאריכות ימים. כפי שממשיכה הגמרא וכותבת, ר' יצחק חולק וסובר שיש איסור דאורייתא לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, מכל מקום כותבת הגמרא שלא נפסק כמותו, וכך נקטו להלכה הרי''ף (חולין מה ע''ב בדה''ר), הרמב''ם (ביכורים ט, ד) והרא''ש (י, ז), ובעקבותיהם השולחן ערוך (סא, ה), אם כי כולם מודים שעדיף להפריש קודם את המתנות.

מה ההבדל לשיטתם בין בהמה שלא הופרשו מתנותיה שמותר לאכול ממנה, לבין מאכל שיש בו טבל (שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות) שלא זו בלבד שאסור לאכול ממנו, אלא שהאוכל עובר על איסור כרת?! הרי בשני המאכלים יש חלק ששייך לכהן!

הרמב''ם (שם) מסביר (ובניסוח שונה ברי''ף וברא''ש), שבבהמה יש איברים מוגדרים שייכים לכהנים, זרוע, לחיים וקיבה, לכן אין מניעה לאכול את שאר הבהמה כי אין חשש שחלק מהמאכל שנמצא באכילה מעורב בה. בטבל לעומת זאת, כל עוד לא הופרשו התרומות והמעשרות כל חלק בפרי יכול להיות בעתיד שייך לכהן, לכן כל עוד לא הפרישו חלק מוגדר הכל נאסר.

יש לציין, שגם אם אין איסור לשיטתם לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, מכל מקום יש בכך איסור גזל, שהרי המתנות שייכות לכהנים. במידה והישראל כבר אכל את המתנות הוא פטור מלשלם כסף לכהנים, מכיוון שאין כהן מוגדר שהמתנות שייכות לו שיכול לתבוע את החוב, אלא שמכל מקום עליו לשלם לכהן כלשהו כדי לצאת ידי שמים (שולחן ערוך סא, לא. ועיין בר''ן מד ע''ב בדה''ר).

שיטת התוספות

גישה שחולקת על הגישות הנ''ל מופיעה בתוספות (חולין קלא ע''א ד''ה ה''ג) שכתבו, שיש איסור דרבנן לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. אמנם קשה לשיטתם, מדוע ר' פרידא ראה בכך שהוא לא אכל מבהמה שלא הופרשו מתנותיה דבר חסידות שבזכותו זכה לאריכות ימים?! הרי יש בכך איסור דרבנן!

נראה שהתוספות הבינו שכוונת ר' פרידא לומר, שלמרות שישנה אפשרות לאכול את שאר הבהמה ולהפריש את המתנות בסוף האכילה, הוא הקפיד להפריש קודם את המתנות ורק אז לאכול, ויש בכך מצווה כפי שפוסק השולחן ערוך (סא, ה) בעקבות דברי הגמרא. אבל ברור שאין כוונת ר' חנינא שלא הפרישו כלל את המתנות, שהרי אז יש בכך איסור דרבנן לשיטתם (ועיין פרי חדש ס''ק י).

סברא להקל

אם כן ראינו שלכולי עלמא יש לתת את מתנות הכהונה, והמחלוקת היא רק אם יש איסור לאכול מבהמה שלא הופרשו מתנותיה. אפשר ללמד זכות על אותן המשחטות שלא נותנות מתנות, בעקבות מחלוקת שראינו בעבר בדף לפרשת קרח (שנה א, הדף מצורף כקובץ וורד להורדה)).

ראינו אז מחלוקת גדולה בין הפוסקים, כיצד יש להתייחס לכהנים בזמן הזה. דעת לא מעט פוסקים ובניהם המהרשד''ם (אבה''ע רלה), מהרש''ל (יש''ש ב''ק ה, לה), ש''ך (יו''ד שכב) ומגן אברהם (או''ח רא), שהכהנים בזמן הזה כהנים רק בתורת ספק. הסיבה לכך היא, שבמהלך הדורות מסתמא התבלבלו היוחסים, וגם מי שחושבים שהוא כהן - בעצם לא כהן. ובלשון המהרש''ל:

''בעונותינו מרוב אריכות הגלות וגזירות וגירושים נתבלבלו. והלוואי שלא יהא נתבלבל זרע קדש בחול. אבל זרע כהנים ולווים קרוב לודאי שנתבלבלו. ואם לא כולו, הרוב נתבלבל.''

בעקבות הטענה הנ''ל חלק מהפוסקים טענו, שאין לתת מעשר ראשון ללווים, ואם הלוי רוצה את המעשר ראשון עליו להוכיח שהוא לוי. הוא הדין כאן במתנות כהונה, במידה וכהן רוצה לזכות במתנות הכהונה עליו להוכיח שהוא כהן. אמנם סברא זו היא רק בגדר לימוד זכות ולא היתר לכתחילה: קודם כל כי לא מעט פוסקים סוברים שיש להתייחס לכהנים ככהני וודאי. כמו כן, בנידון דידן זה לא מתיר לאכול את מתנות הכהונה, אלא רק מסביר למה אין מצווה לתת אותם לכהנים.

ברכה על הנתינה

האם צריך לברך כאשר נותנים את המתנות?

א. רוב מוחלט של הראשונים סברו שאין לברך, אך נחלקו בטעם הדבר. הרשב''א (א, יח) הסביר שלא מברכים, מכיוון שמתנות הכהונה מעולם לא היו של הישראל, תמיד הם היו שייכים לכהן, והישראל בעצם מביא לכהן את מה ששייך לו מעיקרא. רק כאשר אדם נותן משלו ממש - עליו לברך. כדבריו נימקו גם האבודרהם (שער ג', ברכת המצוות), בעל העיטור (תמים דעים קמט) ועוד.

בספר תמים דעים (שם) חלק על דבריהם וסבר, שהמתנות שייכות לישראל. לכן הוא הסביר שלא מברכים על הנתינה היא, שייתכן והכהן יסרב לקבל את המתנות מידו, ואז עלול הישראל לברך ברכה לבטלה. אותו רעיון קיים גם במצוות צדקה, לא מברכים על נתינתה מכיוון שייתכן והעני יסרב לקבל את הכסף . סיכם את הדעות הכנסת הגדולה (יו''ד סא, ב):

''אין מברכין על מצווה זו משום דאין ישראל נותן משלו, אלא כהנים משלחן גבוה קא זכו, כך כתב הרשב"א בתשובה חלק א' סימן י"ח, והרב דוד אבודרהם בתחלת ספרו בשער הג' בשם הר"י בן פלטי. ובספר תמים דעים סימן קע"ט כתב שאין מברכים, מפני שהוא מצווה שאינה תלויה בינו לבין עצמו, אלא היא תלויה ביד אחרים.''

ב. דעה חולקת על שאר הראשונים הנ''ל היא דעתו של הרוקח (הל' ברכות שסו) שכתב, שכל מצווה שהיא גזירת הכתוב ונוהגת רק ביהודים יש לברך עליה, ולכן הוא פסק שיש לברך על נתינת המתנות, וכך פסקו גם הדמשק אליעזר (חולין, י) והגר''א (מעשה רב קג). אמנם דעת רוב האחרונים לא כך וכפי שפירט בכף החיים (יו''ד סא, ג), ולכן למעשה נוהגים לא לברך (ויש שמברכים ללא הזכרת שם ה').

שבת שלום! מצורף כקובץ וורד להורדה...
קבצים מצורפים
5. פרשת קרח - כהנים בזמן הזה.docx
(31.75 KiB) הורד 43 פעמים
5. שופטים - זרוע לחיים וקיבה.docx
(27.19 KiB) הורד 52 פעמים
נערך לאחרונה על ידי גל גל ב ג' ספטמבר 03, 2019 12:10 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ביליצר
הודעות: 1675
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי ביליצר » א' ספטמבר 01, 2019 12:00 am

תענוג!

פלוריש
הודעות: 1402
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי פלוריש » ב' ספטמבר 02, 2019 7:30 am

אם היינו זוכים, הרב רועי זק היה מפרסם את מחקרו על זרוע לחיים וקיבה - אלא שאמר שיש לו כמה טעויות שצריך לתקנן, ובינתיים נשארנו באפילה

גל גל
הודעות: 189
הצטרף: ד' יוני 27, 2018 9:13 pm

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי גל גל » ג' ספטמבר 03, 2019 12:10 pm

אני לא הבנתי למה נותנים לכהן את הקיבה, מה אפשר לעשות איתה? זה לא אכיל...

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ספטמבר 03, 2019 7:12 pm

גל גל כתב:אני לא הבנתי למה נותנים לכהן את הקיבה, מה אפשר לעשות איתה? זה לא אכיל...

אולי להכין איתה גבינה (הבנתי שגם בימינו עושים את הגבינות ע"י האנזימים שבקיבה, אלא שעושים את זה בצורה קצת יותר סטרילית מימי קדם).

בברכה המשולשת
הודעות: 12286
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' ספטמבר 03, 2019 8:40 pm

גל גל כתב:אני לא הבנתי למה נותנים לכהן את הקיבה, מה אפשר לעשות איתה? זה לא אכיל...


אם יודעים לנקר כדת, זה כן אכיל (כך הבנתי. לי נתנו זרוע מספר פעמים, ולחיים פעם אחת, אבל קיבה עוד לא קיבלתי...)

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ספטמבר 03, 2019 10:11 pm

עדיין לא התיישב על דעתי, מדוע לגבי פדיון הבן אנחנו סבורים שיש כהנים, ומברכים בשם ומלכות, אבל כשזה מגיע למתנות כהונה אחרות - פתאום הכהנים מסופקים....

בברכה המשולשת
הודעות: 12286
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 04, 2019 9:37 am

עזריאל ברגר כתב:עדיין לא התיישב על דעתי, מדוע לגבי פדיון הבן אנחנו סבורים שיש כהנים, ומברכים בשם ומלכות, אבל כשזה מגיע למתנות כהונה אחרות - פתאום הכהנים מסופקים....


כפי שהערתי, אני הקטן קבלתי כו"כ פעמים מתנות כהונה (ועוד הרבה פעמים כסף כנגדן).
ובאמת העניין של הספק בייחוס הוא חידוש המהרש"ל לשאלה מדוע לא מפרישים זלו"ק בחו"ל, ודלא כמו הסברי הראשונים לזה (רה"ג, רבינו יב"ק, רמב"ם ומהר"ם- אה"נ צריך לתת, ומה שלא נותנים אינו כדין; רש"י בתשובה- באמת ראוי לתת כי עיקר ההלכה כרבנן, אבל נהגו לסמוך על רבי אלעאי וא"א למחות כי באמת ע"פ ההלכה מותר לסמוך על זה; ר"ת, ר"י ותוס'- אין חיוב כלל, כי פוסקים לגמרי כרבי אלעאי; רשב"א- מדאורייתא פטור כרבי אלעאי, ורבנן תיקנו להפריש בארצות הסמוכות לא"י). והמהרש"ל מאן בכל התירוצים וחידש את עניין הספק, וגם הוא דבר רק על חו"ל.

גל גל
הודעות: 189
הצטרף: ד' יוני 27, 2018 9:13 pm

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי גל גל » ה' ספטמבר 05, 2019 6:14 pm

עזריאל ברגר כתב:עדיין לא התיישב על דעתי, מדוע לגבי פדיון הבן אנחנו סבורים שיש כהנים, ומברכים בשם ומלכות, אבל כשזה מגיע למתנות כהונה אחרות - פתאום הכהנים מסופקים....


תסתכל בדף שצירפתי 'כהנים בזמן הזה'.

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: האם מותר לאכול מבהמה שלא הופרשו ממנה מתנות כהונה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' ספטמבר 05, 2019 10:55 pm

גל גל כתב:
עזריאל ברגר כתב:עדיין לא התיישב על דעתי, מדוע לגבי פדיון הבן אנחנו סבורים שיש כהנים, ומברכים בשם ומלכות, אבל כשזה מגיע למתנות כהונה אחרות - פתאום הכהנים מסופקים....


תסתכל בדף שצירפתי 'כהנים בזמן הזה'.

יש לי תקלה קטנה בפתיחת קבצי word, אבל מסתמא הם הם הדברים שפורסמו בקישור viewtopic.php?t=46318 , והתירוצים שם דחוקים ביותר, וכבר ראיתי אותם בעבר, ולא התיישבו על דעתי.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 99 אורחים