מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אליהו.ב
הודעות: 60
הצטרף: ג' ינואר 17, 2017 9:05 am

עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי אליהו.ב » ב' ספטמבר 09, 2019 1:09 pm

רציתי לשאול את מעלתכם מה דעת תורה בענין

המדובר על עלונים שכתובים לפי רוח ישראל סבא ושאין בהם בעיות מבחינת התוכן

אבל יש לעיין

יש הרבה מקומות עם עירוב פסול או קרוב לפסול וכפי שנשמע מפי העוסקים בענין

נמצא שמוציא העלון/ המפיץ וכו' מכשילים האדם לטלטל את העלון ולהביאו לביתו (ואל תאמר שאינו חייב להביאו לביתו יכול לקרותו בביהכ"נ, כי סוף סוף זה מה שהוא עושה, וע"ז כתב רש"י לפני העוור בדבר, היינו על פי טעותו, עיי"ש)

הייתי שמח לשמוע מה דעת חכמי הפורום על זה

יוצא פוניבז'
הודעות: 1250
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' ספטמבר 09, 2019 1:53 pm

שו"ת יבי"א ח"ח סי' לד
ב"ה. קהיר. חשון תש"ח לפ"ק.

הנה פה מצרים הנהיג מקרוב חכם אחד מהרבנות הראשית בקהיר, לחלק בלילי שבת, לכל איש ואיש מהקהל היוצא מבית הכנסת המרכזי, אחר תפלת ערבית, עלון הנדפס בצרפתית הכולל תוכן מפרשת השבוע עם דברי אגדה ורמזים מהפרשה, כדי לתת מושג כל שהוא מפרשת השבוע להמון העם הפוקדים את בהכ"נ בלילי שבת, ובראותי כן אנכי העירותיהו בצדק על המכשלה אשר תחת ידו, שעל ידי כך הוא מכשילם באיסור הוצאה מרשות לרשות בלוקחם את העלים לבתיהם, וידוע שבמצרים אין עירוב רשויות כלל, ונמצא יוצא שכרו בהפסדו, והוא השיב לאמר שהואיל ובלאו הכי כמעט כל הקהל האלה מוציאים בכיסי בגדיהם מטפחות - אף ושאר חפצים, בתוספת העלים האלה אין שום איסור, שהכל הוצאה אחת, ונומתי לו שלא צדק בתשובתו, שהרי עכ"פ יש כאן ריבוי בשיעור ההוצאה, ולדעת כמה פוסקים יש בזה איסור מן התורה, והמכשילם עובר משום לפני עור לא תתן מכשול, ואמרתי לברר הדברים ע"פ ההלכה.
...
ח) ניהדר אנפין לנ"ד, שכבר נתבאר בדברינו שהריבוי בהוצאה כמו בנ"ד הוי איסור תורה, לא מבעיא לדעת הר"ן והריטב"א דס"ל שכל ריבוי בשיעורין הוי איסורא דאורייתא, אלא אפי' לדעת התוס' והרשב"א שאם הריבוי בשיעורין נעשה בבת אחת הוי איסור דרבנן בלבד, מ"מ זהו כשעיקר המלאכה נעשה בהיתר, לצורך פקוח נפש וכיו"ב, אלא שהוא מרבה בשיעורין, אבל כשעיקר המלאכה נעשה באיסור, ומרבה בשיעורין, הוי איסורא דאורייתא, וכדמוכח בשבת (צד א) שאם נודע לו וחזר ונודע לו חייב שתי חטאות. ונמצא שבמסירת עלונים אלה בפתח שער בהכ"נ על מנת להוציאם מרשות היחיד לרשות הרבים, עוברים משום לפני עור לא תתן מכשול, ואפי' את"ל דריבוי בשיעורין לעולם אינו אסור אלא מדרבנן, וכמו שהבין האור שמח והרב ארץ צבי, כבר כתב הרב יד מלאכי (כלל שסד), שאיסור לפני עור שייך גם במידי דלית ביה איסורא אלא מדרבנן, וכדמוכח בתוס' ע"ז (כב א) ד"ה תיפוק ליה, וכ"כ הכנה"ג (יו"ד סי' נה הגב"י אות פט) לדעת הרשב"א והר"ן. וכ"כ בשו"ת משפטי שמואל (ס"ס קלד). ע"ש. וע"ע בשדי חמד (מע' ו כלל כו אות כא). ע"ש. וכ"ש לפי מה שביארנו דריבוי בשיעורין בכה"ג יש בו איסור תורה. והא דאמרינן בע"ז (ו א) נפקא מינה דאית ליה בהמה לדידיה, דאי אמרת משום לפני עור לא תתן מכשול, הא אית ליה לדידיה. נראה שזהו דוקא כשידוע שאין הגוי מקריב אלא בהמה אחת, אבל במקריב שתים אסור, משום שהוא מרבה באיסור. וכ"כ בשו"ת שדה יצחק חיות (סי' כה). ע"ש. אולם בפי' הרא"ה (ע"ז ב א) כתב, ואפי' מקריב שתיהן (אינו עובר משום לפני עור), שכן הוא עובר באחת כמאה. ע"ש. וצ"ע. וע' בחי' הריטב"א ע"ז (ו ב) שכ', הב"ע דקאי בתרי עברי דנהרא וכו', דכל היכא דתבעי ליה סתמא דומיא דיין לנזיר ואבר מן החי לבן נח שאנו חוששין לתקלה, אסור משום לפני עור, וכל היכא דמצי עביד איסורא שלא על ידינו ליכא משום לפני עור, ואף על פי שאפשר שהוא מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, אבל מ"מ אי תבע ליה בפירוש לאיסורא, נהי דמשום ולפני עור ליכא, אכתי איסורא איכא משום מסייע ידי עוברי עבירה, כל שאנו גורמים לו לעשות איסור, או להרבות באיסור. ע"ש. וע"ע בחי' הריטב"א ב"מ (ה א) שכ', אנן חיותא לרועה היכי מסרינן הא עברינן משום לפני עור, ואף על גב דהיכא דאית ליה בהמות מדידיה, דבלאו בהמות דידן מצי עביד איסורא, לית ביה משום לפני עור, כדאיתא בע"ז (ו ב), מ"מ אין לנו לגרום איסור, דמסייע ידי עוברי עבירה איכא, והכא נקטיה לקרא לרווחא דמילתא וכו', משא"כ בכוס יין לנזיר דאפשר דלאו למשתי בעי ליה. ע"ש. וא"כ עכ"פ גם בנ"ד הו"ל מסייע ידי עוברי עבירה. וע"ע למרן החיד"א בברכי יוסף חו"מ (סי' ט סק"ג). ע"ש.
גם י"ל דבנ"ד הרי הוחזקו להוציאם מרה"י שהוא בית הכנסת לרה"ר, ונעשו מועדין במשך כמה שבתות באיסור הוצאה לרה"ר, והחכם מהרבנות הראשית דקהיר שהוא העורך את העלונים, והוא המורה לגבאי בהכ"נ לחלקם בשבת, הוא נכשל באיסור לפני עור בריבוי שיעורי ההוצאה, או לכל הפחות כמסייע ידי עבירה, ועוד שהוא נותן חרב פיפיות בידי המון העם, נגד החרדים לדבר ה', המוכיחים את ההמון לבל יוציאו מרשות לרשות, והללו עונים להם, שאילו היה איסור בדבר לא היתה הרבנות הראשית נותנת הוראה לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל בעצם יום השבת, ונמצא שלא רק שאין הרבנות מוחה בידי העוברים על איסור הוצאה, אלא גם נותנת גושפקנא בידי העבריינים. וכל שכן שיש אנשים מהבאים לבהכ"נ שאין בכיס בגדיהם מאומה, ועל ידי הוצאת העלונים עוברים ממש על איסור הוצאה מרשות לרשות, וגם חלק מהנזהרים שלא להוציא בשבת רק במקרה שהדבר נחוץ ביותר, עתה יוסיפו לחטוא, ועד עתה בצינעא מכאן ואילך בפרהסיא ובריש גלי, שאחר שמקבלים את העלונים מגבאי בהכ"נ ויוצאים בהם לרה"ר הולכים וקוראים בהם לעין כל, גם בוש לא יבושו גם הכלם לא ידעו שהרי חכם מהרבנות הראשית יעץ ומי יפר, ואדרבה חושבים שהם עושים מצוה בזה, וכל טעמים אלו נכונים וישרים לכל מודה על האמת. וע' בשו"ת פני דוד פאפו (חאו"ח סי' א) מ"ש בכיו"ב, ויש לחלק בין נידונו לנ"ד. וגם בנידונו יש מקום להשיב על דבריו. אלא שאין הפנאי מסכים לעת עתה, ועוד חזון למועד.

והנה אחר שהוכחתי את החכם העורך את העלונים הנ"ל, שהמכשלה הזאת תחת ידו, וכן הוכחתי לכמה מהמקילים בדרכי נועם, לא אבו שמוע לי, ויפרעו כל עצתי, ולריק יגעתי לבטל המנהג הרע הזה, דתבר גזיזי, ויקשו את ערפם ויתנו כתף סוררת, עד שבינתים פרצה מלחמת השחרור בשנת התש"ח, בין מלכות מצרים לבין מדינת ישראל שהוקמה אז, ושלטונות מצרים הובילו למעצר יהודים רבים אשר נחשדו בעיניהם בציונות, ואז נפל פחד השלטונות על היהודים פן יעצרו גם אותם, ואז הפסיקו גם חלוקת העלונים האלה מפחד אנשי הצנזורה, ופסקה התקלה הנ"ל. והשי"ת יחזירנו בתשובה שלימה לפניו. אכי"ר.

איש הגבעה
הודעות: 156
הצטרף: א' יוני 04, 2017 12:29 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי איש הגבעה » ב' ספטמבר 09, 2019 3:43 pm

מידי שבוע בבית הכנסת ליד ביתי עובדי העיריה המסורים דואגים לזרוק את ערימות העלונים המונחים ליד בית הכנסת לפחי האשפה- וא"כ יש כאן מצוה הבאה בעבירה גם בעניין חובת גניזת כתבי הקודש.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1250
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' ספטמבר 09, 2019 3:52 pm

איש הגבעה כתב:מידי שבוע בבית הכנסת ליד ביתי עובדי העיריה המסורים דואגים לזרוק את ערימות העלונים המונחים ליד בית הכנסת לפחי האשפה- וא"כ יש כאן מצוה הבאה בעבירה גם בעניין חובת גניזת כתבי הקודש.

כנ"ל לגבי גליונות "הלכה ומעשה" ודומיהם הנתלים בפתחי בתי הכנסת ובהם דברי הלכה ועוד, אשר רבים מהם מגיעים בסופו של דבר לפח האשפה. ואותם השולחים לשם הערות הלכתיות לזיכוי הרבים, צ"ע אם לא יצא שכרם בהפסדם.

דורש טוב לעמו
הודעות: 192
הצטרף: ד' יוני 12, 2019 4:44 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי דורש טוב לעמו » ב' ספטמבר 09, 2019 4:44 pm

שים לב שהשאלה היא לגבי מצרים, וכתוב שם שאין עירוב רשויות כלל. בימינו בכל המקומות יש עירוב, ואולי בחלק הוא פסול, אבל זה ספק, לא בהכרח שיש שם איסור. וצ"ע.

כדכד
הודעות: 4772
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי כדכד » ב' ספטמבר 09, 2019 4:49 pm

במקומנו הנהיגו שהעלונים מחולקים כבר ביום ששי ובזה לכאורה סרה תלונת ההחטאה בטלטול

איש הגבעה
הודעות: 156
הצטרף: א' יוני 04, 2017 12:29 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי איש הגבעה » ב' ספטמבר 09, 2019 4:59 pm

ישנה בעיה נוספת- שמכשילים את הרבים בחוסר ריכוז בתפילה, ובמקום שיתפללו בנחת אצים רצים בתפילה כדי לקרוא עוד איזה סיפור או וורטל.
ובכלל דורנו דור העלונים, שכל אחד מוציא תחת ידיו עלון והרבה מהם עם סיפורי אגדות, ויש חלקם עם פרסומות שיש בזה גם מכשול נוסף באיסור שבת.

ישראליק
הודעות: 1099
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי ישראליק » ב' ספטמבר 09, 2019 5:03 pm

איש הגבעה כתב:ישנה בעיה נוספת- שמכשילים את הרבים בחוסר ריכוז בתפילה, ובמקום שיתפללו בנחת אצים רצים בתפילה כדי לקרוא עוד איזה סיפור או וורטל.
ובכלל דורנו דור העלונים, שכל אחד מוציא תחת ידיו עלון והרבה מהם עם סיפורי אגדות, ויש חלקם עם פרסומות שיש בזה גם מכשול נוסף באיסור שבת.


אותן האנשים שקוראים עלון בשעת התפלה היו מסתכלים בספר טרם תקופת העלונים, ואותן אנשים שהיו מתפללים בסידור מתחלת התפלה עד הסוף עושים כן גם היום, ממילא אין בעלי העלונים מכשילים אף אחד.
אולי יוציאו כל הספרים מביהמ"ד בשעת התפלה...?

עובר ושב
הודעות: 1894
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' ספטמבר 09, 2019 5:34 pm

בדרך כלל, למוציאי עלונים יש אינטרס כלשהו ולכן אין להם נפק"מ אם מדובר בזיכוי הרבים או להיפך.

אחד מוציא עלון נפלא אבל כל מטרתו היא לקדם את הארגון שלו ולשים את תמונתו בראש העלון, השני משוגע גמור מוציא עלון כדי לפברק שאלות שכביכול נשאל ולקרוא לעצמו מו"ר עט"ר ראש הישיבה, השלישי מפרסם את עצמו בתור צדיק קדוש פועל מופתים ומטיף בעלון שלו על כבוד חכמים כדי שלא ידברו על מעלליו המפורסמים עם נשים, וכן הלאה.

נדיר מאוד למצוא עלון שהוא נקי מכל אינטרס. אני מכיר אדם יר"ש שמוציא עלון כזה, עלון משובב עין שיש בו זיכוי הרבים ממש, אבל בכל זאת מתחבא שם אינטרס קטן - הוא חסיד של אדמו"ר מסויים עם השקפת עולם שמקובלת על פלג מסויים, ובכל הזדמנות מביא מעשיות ומאמרות מהאדמו"ר שלו. מי שלא מכיר את המו"ל, אפילו לא יעלה את זה על דעתו.

דרומי
הודעות: 6586
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי דרומי » ב' ספטמבר 09, 2019 5:47 pm

הרבה פעמים גם לכותבי התגובות כאן יש אינטרס כלשהו המסתתר מאחורי דבריהם, ויש לקחת את דבריהם בערבון מוגבל.

ישראליק
הודעות: 1099
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי ישראליק » ב' ספטמבר 09, 2019 5:49 pm

דרומי כתב:הרבה פעמים גם לכותבי התגובות כאן יש אינטרס כלשהו המסתתר מאחורי דבריהם, ויש לקחת את דבריהם בערבון מוגבל.


אם מדובר בזיכוי הרבים או להיפך

בברכה המשולשת
הודעות: 12057
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' ספטמבר 09, 2019 6:32 pm

כדכד כתב:במקומנו הנהיגו שהעלונים מחולקים כבר ביום ששי ובזה לכאורה סרה תלונת ההחטאה בטלטול


גם אמלנו הנהיגו כך, וזה גם עוזר לבעיית הקריאה בזמן התפילה ולבעיית שטרי הדיוטות שיש בפרסומת בחלק מהעלונים.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1127
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' ספטמבר 09, 2019 8:37 pm

קשה לדבר בהכללה על כל העלונים הקיימים, אך כאשר ניתן לראות אברך יקר או איש מכובד ובר אוריין שיושב וקורא "סיפורי מעשיות" (בליווי ציורים לעיתים) בשעת התפילה או בין גברא לגברא בבית המדרש שנועד לתפילה ולימוד תורה, הלב נחמץ וכואב.
ואולי זה יותר קשה מלדבר שיחת חולין בשעת התפילה ו/או קריאת התורה שכל איש פשוט יודע שזה אסור, אך ייצרו גבר עליו, ועוד יחזור בעז"ה בתשובה ע"ז, משא"כ בעלונים, שיש לו הרגשה כביכול עושה דבר טוב.
מזה זמן רב שואל אני את עצמי, כיצד היינו מתייחסים למי שמביא עימו עיתון לביהמ"ד (טוב ככל שיהיה, עם מאמרי חיזוק והתעוררות) פורס וקורא בו בביהמ"ד לפני/אחרי/בשעת התפילה.
אך כנראה ההרגשים נתקהו, לצערנו הרב.

מענה איש
הודעות: 790
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי מענה איש » ב' ספטמבר 09, 2019 9:44 pm

מאידך שמעתי פעם שהעלונים חוסכים את הבעייה של שיחת חולין בבית הכנסת ושעת התפילה

דרומי
הודעות: 6586
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי דרומי » ג' ספטמבר 10, 2019 10:56 am

והוא כעין שאמרו על הסמארטפון שהמחזיקו אינו צריך להתאמץ ברחוב על שמירת העיניים...

לענין
הודעות: 3176
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי לענין » ב' פברואר 03, 2020 12:46 am

לענ"ד, זכות בסיסית מוקנית לציבור החרדי שלא יפזרו בבתי כנסיותיו עלונים שמדברים על חגים גויים, בהזכרת שמם ומנהגים הטמאים, גם אם זה רק בשביל לשלול ולנגח את תנועת בני עקיבא. זה בפירוש חומר שאיננו אמורים ומעוניינים להחשף אליו. הן המבוגרים, וכל שכן הילדים הטהורים העוסקים בטהרות.
למי ששואל מה רע בעלון של ...

יוצא פוניבז'
הודעות: 1250
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' פברואר 03, 2020 1:18 am

וכבר יש שנסתפקו לאותם המקילים לקרוא סיפורי קובי לוי / חיים ולדר המופיעים בעלוני השבת ולא חוששים לשטרי הדיוטות משום שמא תהיה מזה איזה תועלת ליראת שמים, מה הדין כאשר מופיע בעלון רק חלק א' של הסיפור, עם הבטחה שהמשך יבוא בשבוע הבא בעזה"י. האם יש להתיר לקרוא על סמך התועלת ביר"ש שתצמח מזה שבוע הבא כאשר יבוא הסיפור אל סיומו הטוב, או שיש לחוש שמא בשבת הבאה לא יבוא לידו אותו עלון, ונמצא נכשל בשטרי הדיוטות, וצ"ע

יואל שילה
הודעות: 1312
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי יואל שילה » ב' פברואר 03, 2020 9:51 am

לגבי בעיית הטלטול: צריך לדעת שלעתים זה 'הכצעקתה', כלומר שלא מעט ממה שהעוסקים בזה מגדירים כבעיות הן חומרות נאות בלבד, ועם זאת יש מקומות רבים שבהם ההיקף פסול באופן מוחלט, ובפרט שלבעיית השכירות אין פתרון גלאט משביע רצון, אם לא יצרו פתרון בעבודה קשה ומורכבת של שכירויות איש איש, ומ"מ בשנים האחרונות מצב העירובין השתפר ביותר לאחר שיש רבים יותר שפועלים בזה רבות, והוקמה כמה ארגונים המתמחים בזה. ומ"מ מי שמטלטל כי חושב שיש עירוב - מוגדר כמתעסק ולא כמחלל שבת [גמרא מפורשת].
לגבי הגניזה: ישנם כמה פוסקים הסבורים שכל עוד שלא קראו את דברי הקדושה שיש בדף - הוא לא מקבל קדושה, ולא חייב בגניזה [ביניהם הרב קלופט זצ"ל, ועוד], נפ"מ לערמות העלונים שלא קראו בהם.
קריאה בחזרת הש"ץ: קשה למי שמסוגל להתרכז להבין את מי שאין אצל מציאות של ריכוז, אבל כדאי לדעת שיש אנשים רבים שעבורם אין אפשרות להתרכז בחזרת הש"צ, והקריאה היא העסקת המוח בד"ת במקום בדברי מסחר וחולין. הקפידה המרכזית היא על דיבור בחזרת הש"צ ולא על העסקת המוח, וקריאה בעינים דומה יותר להעסקת המחשבה מאשר לדיבור. זה אמנם לא נראה יפה - אך לא יותר חמור. ומה שחששו הפוסקים שעמי הארץ ילמדו ממנו - בפשטות אינו אמור אלא על הדיבור בלימוד, ולא על הקריאה, ובינינו - שילמדו ממנו הוא חשש רחוק ביותר. המפטפטים לא נזקקים ללמוד ממישהו.
שטרי הדיוטות: בפשטות חומר של חולין, וכ"ש חומר של פרסומות הוא בכלל שטרי הדיוטות, אבל לא חסר חומר תורני בעלונים אלו.
כוונת בעל העלון: כבר כתב הרמב"ם שאלמלא המשוגעים העולם היה חרב, וללא אינטרס לא היו מתבצעות פעולות חיוביות רבות, כך שהמילה 'נגיעה' או 'אינטרס' אינן מילות גנאי, אם הן דוחפות לפעולה חיובית. גם על עלוני פולק 'אז נדברו' מצאו ביקורת - אף שהתוכן שלהם בד"כ בכמה רמות מעל העלונים המצויים.
גילוי נאות: אני כמעט ולא מסוגל לקרוא עלונים אחרים פרט לפולק, הרמה מבחילה אותי או מגחכת אותי.

פלגינן
הודעות: 3026
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי פלגינן » ב' פברואר 03, 2020 1:19 pm

אכן. השבוע ראיתי איזה עלון משהו סברי או במה, היה שם שו"ת חינוך מאחד מצדיקי הדור. נאמרו שם דברים מחרידים. דומני שראוי להקפיד לא להכניס עלונים שלמערכת שלהם אין חוש ביקורת בסיסי.

עובר ושב
הודעות: 1894
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' פברואר 03, 2020 7:45 pm

יוצא פוניבז' כתב:וכבר יש שנסתפקו לאותם המקילים לקרוא סיפורי קובי לוי / חיים ולדר המופיעים בעלוני השבת ולא חוששים לשטרי הדיוטות משום שמא תהיה מזה איזה תועלת ליראת שמים, מה הדין כאשר מופיע בעלון רק חלק א' של הסיפור, עם הבטחה שהמשך יבוא בשבוע הבא בעזה"י. האם יש להתיר לקרוא על סמך התועלת ביר"ש שתצמח מזה שבוע הבא כאשר יבוא הסיפור אל סיומו הטוב, או שיש לחוש שמא בשבת הבאה לא יבוא לידו אותו עלון, ונמצא נכשל בשטרי הדיוטות, וצ"ע


לגבי קובי לוי צ"ע אם גם הסיום בשבוע הבא יביא לידי תועלת ביר"ש או רק יביא לידי בלבול מוח.

תורה מפוארת
הודעות: 547
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ד' פברואר 05, 2020 12:45 pm

איש הגבעה כתב:מידי שבוע בבית הכנסת ליד ביתי עובדי העיריה המסורים דואגים לזרוק את ערימות העלונים המונחים ליד בית הכנסת לפחי האשפה- וא"כ יש כאן מצוה הבאה בעבירה גם בעניין חובת גניזת כתבי הקודש.

לא בדיוק, לדברי האבני נזר אין על זה חובת גניזה.

שומע ומשמיע
הודעות: 2621
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: עלוני השבת - זיכוי הרבים עצום או החטאת הרבים עצומה ?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ד' פברואר 05, 2020 4:19 pm

אני מעורר על הטרחה של הגבאים המסכנים [כמוני] שצריכים לאסוף מאות עלונים, כאשר כל יהודי שליקט כמה וורטים ממעינה של תורה שם בכל בית כנסת מאה עותקים כדי שחלילה לא יהיה יהודי שיפספס.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 56 אורחים