עמוד 1 מתוך 1

כיצד קידשו האבות את האמהות

פורסם: ב' נובמבר 25, 2019 11:36 pm
על ידי דרך ישרה
האם האבות הקדושים קידשו בקנין כדת תורה, או כפי שכתב הרמב"ם קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו וכו'.

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

פורסם: ג' נובמבר 26, 2019 12:15 am
על ידי סגי נהור
בחז"ל מצינו שיצחק קידש את רבקה בכלי כסף וכלי זהב, וכמבואר בתוס' דאליעזר שליח קידושין היה (כתובות ז, ב ד"ה שנאמר). וכן מצינו ביוסף "הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה", כמובא בפרש"י על התורה. בחדא"ג מהרש"א (סנהדרין יט, ב) מבואר שיעקב קידש את לאה בביאה ואת רחל בשכר עבודתו.

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

פורסם: ג' נובמבר 26, 2019 8:21 am
על ידי עושה חדשות
לגבי קידושי יוסף באסנת העירו הקדמונים בדין עידי קיום, ונכב"ב.

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

פורסם: ג' נובמבר 26, 2019 4:34 pm
על ידי יהודי טבעי
זה לשון חידושי הגרי"ז (סטנסיל) על התורה בפרשת לך לך ד"ה ידועה הקושיא
וכעין זה יתיישב מה שהקשו איך נשא יעקב ב' אחיות, והתירוץ קודם מתן תורה היה. אך קשה, הלא קיימו עד שלא נתנה תורה, והנראה דלאיסור ב' אחיות בעינן אישות של ישראל. ואישות של בן נח חלוקה בעצם החפצא של האישות ישראל. ולפ"ז ל"ש איסור ב' אחיות אצל יעקב, כיון דהאישות לא הויא רק אישות של ב"נ, ובאישות ב"נ אין איסור ב' אחיות, ודו"ק.

לכאורה משמע מדבריו שלפני מתן תורה אכן לא חלו קידושין של ישראל, רק אישות של בן נח, כלומר כדברי הרמב"ם פוגע אדם באשה בשוק וכו'.

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

פורסם: ג' נובמבר 26, 2019 4:57 pm
על ידי מקדש מלך
כמובן שהדבר תלוי בנידון המפורסם האם האבות יצאו מכלל בני נח.

ועיין בית האוצר כלל א שדן בזה בכמה מקומות בכללו הארוך שם (ובעיקר בס"ק יז).