מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

סדר כפרה למי שגרם מוות לחבירו ע"י שהדביקו במחלה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יוצא פוניבז'
הודעות: 996
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

סדר כפרה למי שגרם מוות לחבירו ע"י שהדביקו במחלה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' מרץ 23, 2020 12:18 pm

בעוה"ר החלו מגיעים השמועות ממדינות הים אודות יהודים יראי שמים שנלב"ע אחר שנדבקו בנגיף הקורונה ה"י.
ובהרבה מן המקרים מסתבר שידוע מיהו מקור ההדבקה.
ויל"ע מהו סדר הכפרה הראוי לאותם אשר גרמו את ההתדבקות, ובפרט היאך יש לנהוג כאשר ההתדבקות נגרמה מחמת זלזול בהוראות.
האם מצאנו באחרונים שדנו בענין זה (גרימת מוות ע"י הדבקה)?

יש הרבה תשובות באחרונים בענינים קרובים, ואביא אחד מהם. ועי' משנ"ב סו"ס תרג מה שציין.
משאת בנימין סי כו
אודות האשה שהניחה הילד שוכב בעריסה ואינה יודעת מאומה איך בא הילד מן העריסה. ואין בזכרונה כלל אימתי הניחו הילד אצלה רק בעת הקיצה משנתה מצאה הילד מוטל מת בזרועה לא נודע מי הכהו ואימתי והשפחה מגדת שהיא הביאה והניחה הילד אצל אמו והניחה הדד בפי הילד. ואומרת שאם הילד קבלה הילד ממנה ועוד אומרת השפחה כשנתנה הילד אצל אמו כעסה האם על השפחה וקללה אותה. והאם אומרת שמכל זה אינה יודעת מאומה. ובאתה האם עכשיו לדרוש משפט התשובה באולי אמת הן דברי השפחה. ונראה דספק נפשות לחומרא וראיה מאיוב שאמר אולי חטאו וגומר ואם בשאר עבירות כך בשפיכת דמים על אחת כמה וכמה. ועוד ראיה מאשם תלוי שהיו מביאין על הספק אך נראה שאין להחמיר עליה כמו על שאר שוכבת על בנה. ואף על גב דכל שוכבת על בנה נמי הוי שוגגת ואנוסה שהרי בעת השינה אין יודעת כלום ודבר שלא מתכוין הוא מ"מ לא דמי לנדון דידן חדא דשאני התם דהוי נמי מזיד מאחר דידעה שהתינוק מונח אצלה לא היה לה לישן בעוד שהתינו' מונח אצלה והדבר קרוב לפשיעה וכן נמצא כתוב להדיא בשם מהר"ם ז"ל מרוטענבורג. ונראה להביא ראיה מהא דתנן בסוף פרק כיצד הרגל אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן וכו' ועוד דבעלמא מכוער הדבר מאוד אפילו לא היה פשיעה שהרי סוף סוף ודאי האם המיתה את בנה. אבל בנ"ד חדא דשמא כבר היה מת קודם שבא הילד אצלה והשפחה אינה נאמנת דשמה השפחה עשתה המיתה. ואפי' את"ל שאמו המיתה לאו פשיעה הוא כלל דמאי הוה לה למעבד מאחר שלא ידעה מעולם שהתינוק אצלה ודמי להא מלתא דאמרינן בירושלמי. וכן נמי טור ח"מ סי' תכ"א אם היה אחד ישן ובא חבירו ושכב בצידו אם הראשון הזיק לשני פטור. וכן אם הניח כלים בצד הישן ושברן פטור עכ"ל. ולפי זה היה נראה לפטור האשה לגמרי שהרי גבי נזיקין אף על גב דאדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד ואפי' אונס חייב לשלם אי לא הוי אונס גמור כמו שכתב הרמב"ם בפ"א מהלכות חובל ומזי' ומביא ב"י בטור ח"מ סי' שע"ח ואפ"ה כה"ג שהיה ישן תחלה פטור משום דהוי אונס גמור כמו שכתב בטור ח"מ שהבאתי לעיל וה"ה בנדון דידן דדמי ממש להאי מלתא.
אלא שאין נראה להקל כ"כ בעון שפיכות דמים שהרי דוד הע"ה לא עשה שום מעשה כלל ואפי' גרמא לא הוה בענין נוב עיר הכהנים אלא בדרך רחוקה מאוד נתגלגל הדבר על ידו ועם כל זה היה נענש וכדאמרינן בפרק חלק דא"ל הקדוש ברוך הוא לדוד עד מתי עון זה בידך על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים ועל ידך נהרג שאול וכו' כ"ש בנדון זה שאפשר שהאשה המיתה הילד בידיים וספק נפשות להחמיר כמו שכתבתי למעלה וא"כ אין לפטור אותה לגמרי אפילו באשה בעלמא שבא מעשה לידה כה"ג ק"ו באשה זו שזה פעם שנית שבא מעשה זה על ידה שצריכה כפרה ותשובה. ולבי אומר שתתענה מ' יום רצופים מלבד שבתות וי"ט שתשלים במקומן ימים אחרים סמוך ממש למ' יום הללו ובאותן ימי התענית לא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תישן על כרים וכסתות ואחר כלות המ' יום תתענה לפחות כל שני וחמישי שנה שלימה של שס"ה ימים מלבד הימים שאין אומרין בהן תחנון ובימי עיבורה ומניקה לא תתענה כלל וחייבת להשלים אחר כך כל מה שחסרה. גם באלו תענית של שני וחמישי לא תאכל בשר ולא תשתה יין לילה שלפני התענית ולאחר התענית גם כל ימות השנה לא תשים עליה שום כסף וזהב אפי' בשבתות וימים טובים גם תרחיק עצמה מכל מיני שמחות וסעודות מרעים מזמוטי חתן וכלה תדאג ותכניע את לבה ותתודה לפני המקום בכל יום מימי התענית ותאמר הודוי בל"א ותתפלל ותבקש מחילה לפני המקום. ומיד אחר כלות שס"ה ימים מותרת בכל דבר בראשונה וטוב שתתענה כל ימיה יום אחד בחודש כדין ערב ר"ח. רק בימי עיבורה ומניקתה ובעת וסתה או חולה אפילו שאין בו סכנה אין לה לעשות שום דבר מכל הדברים גם בכל שנה ושנה כשיגיע היום שנעשה בו המעשה הרע תשב בתענית. כדי שיהיה החטא תמיד לזכרון בין עיניה ע"ד כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אך כל ימיה תקבל עליה ותזהר מאד שלא תשכב ובנה אצלה ותשוב בתשובה שלימה ורפא לה. דברי הק' בנימין אהרן ב"ר אברהם סלניק ז"ל:
נערך לאחרונה על ידי יוצא פוניבז' ב ב' מרץ 23, 2020 12:26 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 11103
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: סדר כפרה למי שגרם לחבירו למות מהתדבקות בקורונה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' מרץ 23, 2020 12:22 pm

למיטב זכרוני יש על כגון הנדון דהמשאת בנימין תשובה של הגרע"א


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 49 אורחים