עמוד 1 מתוך 1

מה ענין גילוי 'עוד יוסף חי' לחרם המכירה?

פורסם: ה' אוקטובר 29, 2020 5:32 pm
על ידי ש. ספראי
וז"ל הדר זקנים (דברים לג, כד):
במדרש למה ברכו משה בלשון זה יותר מכל השבטים. וי"ל לפי שהיה בנידוי על שגילתה סרח בתו של יעקב ליעקב שיוסף חי. כי כשנמכר יוסף השביעו השבטים זה את זה שלא לגלות הדבר וסרח שמעה והגידה ליעקב עוד יוסף חי, שמעה מאביה, כדאמרי' קל שותא דינוקא דאבא או דאימא שמע. וא"ך שמעה הדבר מאביה ועל שגילתה היה בנידוי.


בעניותי לא הבנתי מה עניינו לענין המכירה עצמה.
יוסף ביקשם שיגידו לאביו שהוא חי וכך עשתה סרח. היכן כתוב שהיא גילתה ליעקב על המכירה?
אדרבה, כמדומני שרבנו בחיי כותב שיעקב לא ידע על המכירה עד פטירתו.

Re: מה ענין גילוי 'עוד יוסף חי' לחרם המכירה?

פורסם: ה' אוקטובר 29, 2020 5:42 pm
על ידי מקדש מלך
בעבר עסקתי בזה ואלו מסקנותי בקצרצרה.
ישנים שני הסברים מרכזיים מדוע יוסף לא גילה לאביו מעצמו שהוא חי.
לפי הרמב"ן, היות וכך הבין מחלומותיו.
לפי רש"ר הירש, היות והעדיף להישאר אלמוני ונפקד, מאשר לחזור אל אביו, לחדש את מלחמת האחים, ולפרק לאביו את המשפחה.

נמצא, שלפי הרמב"ן יתכן שיעקב יידע על כך שהוא חי, אבל לא יידע על המכירה, כי יש הסבר חליפי לכך שלא התגלה אליו. כי כך הצטווה בחלומותיו.
ואכן לדעת הרמב"ן יעקב לא ידע מהמכירה.

אבל לפי ההסבר השני, עצם הגילוי שהוא חי חושף את המכירה. כי הרי אין סיבה אחרת למה לא גילה את עצמו כבר מקודם לכן חוץ מעוולה נוראית שעשו לו האחים, וחזקה על יעקב שיבין זאת בחכמתו.
ואכן לדעת רש"י על התורה יעקב ידע על המכירה (ומקורו מדעת חז"ל במדרש), כפי שמוכח בכמה מקומות. ומסתמא הוא על ידי ההוכחה ההגיונית הנ"ל.

נמצא שסרח בת אשר גילתה לו בעקיפין גם על העוול שעשו לו האחים, כי הרי זהו ההסבר היחיד לשתיקתו עד כעת.
אכן יש לציין שלדעת פרקי דרבי אליעזר השבטים התירו את החרם לפני שגילו ליעקב שיוסף חי. והצורך בהתרת החרם מובן אף הוא לפי דברינו.