מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לשנות/לשקר מפני השלום

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יאיר.
הודעות: 455
הצטרף: א' יוני 12, 2011 12:53 am

לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי יאיר. » ב' יולי 04, 2011 9:32 am

מותר לשנות מפני השלום ונלמד מהפס' "ואני זקנתי" ומדייקים שכל מה שמותר הוא דוקא לשנות וכמו שה' שינה והזכיר את ענין הזקנה, אך לא על שרה אלא על אברהם, אבל לשקר ממש אסור. כך שמעתי ואיני יודע מקורו כעת.

ולכאורה קשה דהא מצינו עוגד לימוד בענין זה על אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומשלים בין שני חברים שהקפידו זע"ז ושם אהרן יותר משינה כדי להשכין שלום בינהם ולכאורה יוצא שמותר אפילו לשקר לגמרי-ממש מפני השלום.
ועוד בב"מ כג: "עבידי רבנן דמשנו במילייהו בג' דברים וכו' אך אח"כ מפרטת הגמ' את ג' המקרים ולכאורה גם שם הם שקר ממש ולא רק שינוי. viewtopic.php?f=17&t=2693&start=40#p29414
(ובפרט במסכתא. באושפיזא לא כ"כ קשה).
האם נפל הדיוק מהגמ' על הפס' "ואני זקנתי" ואין לדייק שמותר רק לשנות אלא מותר יותר מזה?

אשמח לשמוע דעת חכמים.

שמש חכמים
הודעות: 42
הצטרף: ה' מאי 26, 2011 9:15 pm

Re: לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי שמש חכמים » ב' יולי 04, 2011 9:12 pm

יאיר. כתב:מותר לשנות מפני השלום ונלמד מהפס' "ואני זקנתי" ומדייקים שכל מה שמותר הוא דוקא לשנות וכמו שה' שינה והזכיר את ענין הזקנה, אך לא על שרה אלא על אברהם, אבל לשקר ממש אסור. כך שמעתי ואיני יודע מקורו כעת.

עיין ס' המספיק לעובדי ה' פ' לז [עמ' 318 מהד' תל אביב תשמט]

גם זה הבל
הודעות: 346
הצטרף: ג' ינואר 11, 2011 10:42 pm

Re: לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי גם זה הבל » ג' יולי 05, 2011 9:49 pm

עיין בס' שערי תשובה לר' יונה מסי' קע"ח עד סי' קפ"ו. ועיין בגרי"פ פערלא על רס"ג (ח"א דף קנ"ה: )שדעת הרמב"ם והרמב"ן והרס"ג והחינוך דמדבר שקר תרחק דאו' נאמר דווקא בבי"ד ועיין בס' חוט המשולש (ח"א סי' ט"ט מבעל בתויו"ט ד"ה איברא)שדייק ג"כ כנ"ל
ובס' החרדים פי"ב אות כ"ו מצות עשה לדבר אמת אפי' בדברים דלית בהו דררא ממונא משמע אפי' ליכא רק דיבור בעלמא.ע"כ ת"ל.
זה לגבי עצם האיסור. ויש עוד הרבה להאריך.
ומתי מותר לשנות עיין בגמ' ב"מ כ"ג : וכן לגבי כלה נאה וחסודה כתובות י"ז. שמותר לשנות מפני דרכי שלום ועיין ברמב"ם פי"ד הי"ג מהלכות גזילה ואבידה שכ' שמותר לשנות א' בדרכי שלום ב' שלא יגרום הפסד לחבירו ג' לכאו' נראה כונתו בשביל למנוע בושה מעצמו ועיין שם בהגר"א (רמב"ם פרנקל) שנראה מדבריו שמשום דרכי שלום יש אף מצוה. וברש"י ותוס' שם בב"מ מבו' לכאו' דאף שקר גמור מותר ואף משום מידה טובה דענוה מותר לשקר.
אך לגבי כלה נאה מבו' לכאו' בראשונים שם מחלו' האם מכיון שיש בה דברים נאים ומשמע דבלאו הכי אין לשנות אפי' מפני דרכי שלום ועיין שם ברשב"א בשיטמ"ק שמבו' לכאו' ג"כ כנ"ל אך יש שפי' שם הריטב"א ורש"י (בשיטמ"ק) שישקר לגמרימפני רדכי שלום. ועיין בשו"ע אבה"ע סי' ס"ה ובנו"כ שם שמבו' מדבריהם לגבי כלה שאסור שקר גמור . ואפשר דדווקא הכי שהוא רק בשביל לשבח בפני בעלה (דלא איירי שם שבעלה אינו יודע שבזה בוודאי יאמר לו באופנים המותרים בהלכות לשוה"ר) ואף שהוא דבר גדול מ"מ היכי שמגיע הזק מחמת זה שאני.
ועיין בשו"ע חו"מ סי' רס"ב סעי' כ"א שפ' את דברי הגמ' בב"מ וברמ"א שם מבו' אף במקום שקר גמור אך על נזק לחבירו לא מבו' שמותר לשקר ומסתמא ה"ה ובפרט היכי שיש גם דרכי שלום. ובסמ"ע שם מחלק בין רש"י להרמב"ם האם דווקא היכי שיש צד מצוה כגון צניעות וענוה או איסור להזיק לחבירו אבל בסתם אין ראי' ועיי"ש היטב. אך מדברי הרמ"א שהעתיק את שניהם יחד נראה שאין נפ"מ ואף במקום שאין ענינו איסור או היתר יהיה מותר לשקר בשביל שלא י
העולה מזה לכאו' שבמקום שיש איסור או היתר מותר לשקר בפה מלא ובמקום שלא, אפשר דיש להחמיר ויאמר רק דבר הנשמע לב' פנים במקום האפשר. כלזה נאמר לאחר עיון קצר וע"פ מה שזכורני שראיתי שפוסקים אך כלל לא למעשה.

יאיר.
הודעות: 455
הצטרף: א' יוני 12, 2011 12:53 am

Re: לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי יאיר. » ד' יולי 06, 2011 12:36 am

שמש חכמים כתב:
יאיר. כתב:מותר לשנות מפני השלום ונלמד מהפס' "ואני זקנתי" ומדייקים שכל מה שמותר הוא דוקא לשנות וכמו שה' שינה והזכיר את ענין הזקנה, אך לא על שרה אלא על אברהם, אבל לשקר ממש אסור. כך שמעתי ואיני יודע מקורו כעת.

עיין ס' המספיק לעובדי ה' פ' לז [עמ' 318 מהד' תל אביב תשמט]

יישר כח.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 18&hilite=
ומביא משם עוד ראיה מאחי יוסף שא"ל :"אביך ציוה וכו'" ודוחה ששם זה מפני סכנת נפשות שחששו מיוסף.
וכותב שם:
"ואשר למה שהגדירוהו
החכמים בעניין זה, הרי זה ההקלה לשם
שינוי בדיבור בארבעה עניינים: אחד למען
תועלת מרובה, ושלושה מתוך צער על
מבקש החכמה ומתוך חמלה עליו. אשר
לאחד שתועלתו מרובה, הריהו שינוי
הדיבור למען פיוס לבבות יריבים מישראל
או השכנת שלום בין אלה מהם השונאים זה
את זה, כגון שיאמר לאדם על מי שהוא
שונאו ואויבו ומזיק לו שהוא עשה או אמר
לגביו מה שמורה על כך שהוא
אוהבו ומשפיע עליו ברכה או שיאמר לאדם
על מי שאינו אוהבו שהוא אוהב ומבקש את
ידידותו ועל־ידי כך מתחברים לבבות
השונאים זה את זה מלבבות ישראל ותש־
קוטנה מריבות שהתגלעו, ודבר זה תועלתו
מרובה. והותר לשנות בו את הדיבור משום
ש״שכרו יתר מהפסדו״, והפסוק מורה עליו
וזוהי משמעות דבריהם: ״מותר לשנות
בדברי שלום״, 1 ודברי אחד מהם —
״מצוה״ 2 להדגשה יותר מ״מותר״. והם ז״ל
שואבים את ההיתר והרשות לכך מדברי
אחי יוסף: ״אביך צוה וכו׳ כה תאמרו ליוסף
וכו׳״. ..."
ולא מביא הדוגמא מאהרן ע"ה ועדיין קשה לי שמדבריו משמע שמותר רק לשנות ואילו אצל אהרן משמע שיותר משינה.

שומר
הודעות: 1093
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי שומר » ה' יולי 07, 2011 3:31 am

ישנו ספר שלם על עניני שקר ובו פרק שלם על מתי מותר לשנות מפני השלום ספר ניב שפתים מהגאון ר נחום יברוב שליטא נמכר בחנויות ב35 שח מי שאין לו כסף יוריד מהיהברו בוקס

יאיר.
הודעות: 455
הצטרף: א' יוני 12, 2011 12:53 am

Re: לשנות/לשקר מפני השלום

הודעהעל ידי יאיר. » ה' יולי 07, 2011 9:50 am

תודה!
http://www.hebrewbooks.org/47905
http://www.hebrewbooks.org/47937

אגב, גם מי שיש לו כסף יכול להוריד מהיברובוקס...


חזור אל “בית המדרש”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 101 אורחים

cron