מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

למה בלעם לא קילל אתונו?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
היא שיחתי
הודעות: 3496
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' יולי 07, 2011 4:20 pm

במדבר פרק כב פסוק כט
וַיֹּאמֶר בִּלְעָם לָאָתוֹן כִּי הִתְעַלַּלְתְּ בִּי לוּ יֶשׁ חֶרֶב בְּיָדִי כִּי עַתָּה הֲרַגְתִּיךְ:

וכתב רש"י
"לו יש חרב בידי - גנות גדולה היה לו דבר זה בעיני השרים, זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו, ולאתון זו צריך לכלי זיין".

וקשה אמאי באמת לא הרגה בפיו?

היא שיחתי
הודעות: 3496
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' יולי 07, 2011 4:22 pm

ובתנחומא משמע שבאמת לא היה יכול להורגה בפיו וז"ל
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק סימן ט
"לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך מלה"ד לרופא שבא לרפאות בלשונו נשוך הנחש בדרך ראה אנקה אחת, התחיל מבקש מקל להרגה, אמרו לו לזו אין אתה יכול ליטול היאך אתה יכול לרפאות נשוך נחש, כך אמר האתון לבלעם אני אין אתה יכול להרגני אלא א"כ חרב בידך והיאך אתה רוצה לעקור אומה שלמה בלשונך, שתק ולא מצא תשובה, התחילו תמהין שרי מואב שראו נס שלא היה כמותו בעולם וכו'"

גם כתוב שלא הייתה לבלעם תשובה ע"ז
ובכל אופן אולי לאחד החברים כן תהיה תשובה

היא שיחתי
הודעות: 3496
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' יולי 07, 2011 4:23 pm

וראה כאן
משנת רבי אליעזר פרשה ז עמוד 135
הרי הוא אומ' לוכד חכמים בערמם, בדבר שהן מתחכמין בו בדבר הוא משפילן. בלעם מתגאה ואומ' כי מאן ייי לתתי להלך עמכם, לומר, אלו הניח אותי הייתי בא ומכלן. אמ' הקב"ה, הרי אני מניחו, כדי שידעו הכל אם יכול הוא לכלותן אם לאו. כיון שרבצה האתון, אמר, לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך. באותה שעה שחקו עליו כל אותן לגיונות. אמרו, הוא זה שיכול לכלות ששים רבוא בדברו, אינו יכול להרוג את אתונו אלא אם יש חרב בידו. כיון שראה אותם מתלחשין ואומרין לא היה יודע בחשבונו, אתונו רבצה בדרך. אמ' להן, שאולה היא. הכחישה אותו, ואמרה לו, הלא אנכי אתנך. [אמר להן], לא היה דרכה לישא אדם. הכחישה אותו, ואמרה, אשר רכבת עלי. [אמר להן] זו כה לרבוץ [בדרך]. הכחישה אותו, ואמרה לו, ההסכן הסכנתי.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' יולי 07, 2011 4:41 pm

תירוץ מקורי כותב ר' שלמה בר' שמואל מווירצבורג (תלמיד ר' שמואל החסיד וחברו של ר' יהודה החסיד, בנו):
למה הכה בלעם את אתונו ולא קיללה? מפני שהיה בדעתו לקלל את ישראל, ולא היה רשאי לקלל שתי קללות ביום אחד. דוגמת גחזי, שהחיה את הכלב במשענת אלישע, וכששׂמו על פני הילד - 'אין קול ואין עונה'


(סדר טעמים, כת"י, פרשת בלק),
וכיוצא בכך בעוד מפרשני התורה החסידים-אשכנזיים.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי דראל » ה' יולי 07, 2011 4:59 pm

ע"פ ברכות ז ע"א תתורץ השאלה, וגם יובן התירוץ תלמיד רבי יהודה החסיד לעיל.

זלמניו
הודעות: 645
הצטרף: ד' נובמבר 17, 2010 7:31 pm

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי זלמניו » ה' יולי 07, 2011 5:14 pm

דראל כתב:ע"פ ברכות ז ע"א תתורץ השאלה, וגם יובן התירוץ תלמיד רבי יהודה החסיד לעיל.

לכאו' המד' הזה אגמ' דהתם. כי לפי הגמ' מה מקום ללגלוגם?

היא שיחתי
הודעות: 3496
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ה' יולי 07, 2011 11:25 pm

זלמניו כתב:
דראל כתב:ע"פ ברכות ז ע"א תתורץ השאלה, וגם יובן התירוץ תלמיד רבי יהודה החסיד לעיל.

לכאו' המד' הזה אגמ' דהתם. כי לפי הגמ' מה מקום ללגלוגם?

אם אפשר לקלל רק ברגע מסויים ביום כי רגע באפו בזמן שחיוורת הכרבולת של התרנגול
אז יכול לקלל קללה אחת ביום וכמש"כ התוס' "כלם"
אך אז מדוע תמהו השרים
אכן לכאו' מה תמיהה יש כלל והלא מנלן שהרגיזה את בלעם בזמן המסויים הראוי לקלל וי"ל דלא ידעו השרים מקיומו של זמן ההוא
ובגמ' נתבאר שלא כעס הקב"ה כלל באותם ימים
ואפשר שכולל היום ההוא עוד לפני שבא לקלל ואז שפיר שלא יכל לקלל

ואלו דברי הגמ'
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א
ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו - דכתיב: +שמות ל"ג+ פני ילכו והנחתי לך; אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא? - אין, דתניא: +תהלים ז'+ ואל זועם בכל יום. וכמה זעמו? - רגע. וכמה רגע? - אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה, וזו היא רגע, ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה: +במדבר כ"ד+ ויודע דעת עליון. השתא דעת בהמתו לא הוה ידע - דעת עליון הוה ידע? אלא: מלמד, שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והיינו דאמר להו נביא לישראל: +מיכה ו'+ עמי זכר - נא מה - יעץ בלק מלך מואב וגו'. מאי +מיכה ו'+ למען דעת צדקות ה'? אמר רבי אלעזר: אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי - לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט; והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק: +במדבר כ"ג+ מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה', מלמד, שכל אותן הימים לא זעם. וכמה זעמו? - רגע. וכמה רגע? - אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא: רגע כמימריה. ומנא לן דרגע רתח? - שנאמר: +תהלים ל'+ כי רגע באפו חיים ברצונו. ואי בעית אימא, מהכא: +ישעיהו כ"ו+ חבי כמעט רגע עד יעבר זעם.
ואימת רתח? אמר אביי: בהנך תלת שעי קמייתא, כי חיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא. כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי! כל שעתא אית ביה שורייקי סומקי, בההיא שעתא לית ביה שורייקי סומקי

זקן ששכח
הודעות: 2746
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי זקן ששכח » ו' יולי 08, 2011 12:20 am

יתכן מאד שברוב כעסו לא היה מסוגל לצמצם מחשבתו ולמצוא אותו רגע שבו עליו לקלל. והרי בא לכלל כעס - חכמתו מסתלקת ממנו.

מתקן טעויות
הודעות: 12
הצטרף: ב' יולי 11, 2011 1:15 pm

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי מתקן טעויות » ו' יולי 22, 2011 1:46 pm

לכאורה בלעם איש חכם לא היה מכבודו להשתמש בכוחו זה לצ ורך עצמו במובן הפשוט
אם כי לצורך פרנסה כמלא ביתתו כסף וזהב היה שפיר יכול לקחת אבל בכעסו שיקלל לא היה לפי כבודו ודו"ק כי קיצרתי

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי שמר » ד' יולי 01, 2020 1:44 pm

בעל הטורים פסוק כג' "ולא קילל אותה, לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין ב' קללות ביום אחד דכתיב (בראשית ח,כא) לא אוסיף לקלל עוד וגו' ולא אוסיף עוד להכות, אי נמי מפני שלא הגיע אז הרגע של הזעם"

מה שנכון נכון
הודעות: 9992
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' יולי 01, 2020 1:49 pm

יתכן שבלעם לא יכל לקלל מי שאין לו עבירות.
האתון היא כעין ישראל כשאין הקב"ה כועס עליהם.
ומ"מ היתה לו בושה בעיני השרים שסברו כבלק שהדבר תלוי בו, את אשר תברך וגו'.

---
וע"פ פשוטו, אם היה ממיתה היה נאלץ ללכת ברגליו...
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ה' יולי 02, 2020 3:12 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ביליצר
הודעות: 1660
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי ביליצר » ד' יולי 01, 2020 2:05 pm

מה שנכון נכון כתב:יתכן שבלעם יכל לקלל מי שאין לו עבירות.
.


כונתך יכול לקלל רק מי שיש לו עבירות

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי צביב » ד' יולי 01, 2020 3:39 pm

( אומנם על האתון יש חיוב מיתה, ( ויקרא כ טז)
אבל אין שני עדים, וצ''ע בבן נח, שהוא עצמו נהרג בעד אחד.)

עזריאל ברגר
הודעות: 9192
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 01, 2020 5:03 pm

צביב כתב:( אומנם על האתון יש חיוב מיתה, ( ויקרא כ טז)
אבל אין שני עדים, וצ''ע בבן נח, שהוא עצמו נהרג בעד אחד.)

הרמב"ם פוסק שגוי שרבע בהמה - איננה נענשת.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1481
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » א' יולי 05, 2020 12:26 am

בשבת ראיתי בפ' רבינו אפרים עה"ת (במדבר עמ' קכד) שתירץ שבלעם אינו יכול לקלל ב' קללות ביום אחד וכיון שהוא רצה לקלל את בנ"י באותו יום, לא יכול לקלל גם את אתונו לפני כן.

מה שנכון נכון
הודעות: 9992
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' יולי 05, 2020 12:30 am

ר_חיים_הקטן כתב:בשבת ראיתי בפ' רבינו אפרים עה"ת (במדבר עמ' קכד) שתירץ שבלעם אינו יכול לקלל ב' קללות ביום אחד וכיון שהוא רצה לקלל את בנ"י באותו יום, לא יכול לקלל גם את אתונו לפני כן.

מובא לעיל פעמיים ממקורות אחרים.
---
אמנם אליבא דאמת קללת בלעם לא היתה באותו יום, כמ"ש ויהי בבקר.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2416
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יולי 05, 2020 12:31 am

א"כ מה הפשט בכל הראשונים?

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי שמר » א' יולי 05, 2020 12:32 am

מה שנכון נכון כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:בשבת ראיתי בפ' רבינו אפרים עה"ת (במדבר עמ' קכד) שתירץ שבלעם אינו יכול לקלל ב' קללות ביום אחד וכיון שהוא רצה לקלל את בנ"י באותו יום, לא יכול לקלל גם את אתונו לפני כן.

מובא לעיל פעמיים ממקורות אחרים.
---
אמנם אליבא דאמת קללת בלעם לא היתה באותו יום, כמ"ש ויהי בבקר.

בכן אופן לא ידע זה מראש

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי שמר » א' יולי 05, 2020 12:38 am

שמר כתב:בעל הטורים פסוק כג' "ולא קילל אותה, לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין ב' קללות ביום אחד דכתיב (בראשית ח,כא) לא אוסיף לקלל עוד וגו' ולא אוסיף עוד להכות, אי נמי מפני שלא הגיע אז הרגע של הזעם"

נשאלתי בשבת, הנה אי' בגמ' סנהדרין קה: "אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך קללה ולא קללות", יוצא א"כ שקילל שתי קללות ביום אחד.

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי שמר » א' יולי 05, 2020 2:20 pm

ביליצר כתב:
מה שנכון נכון כתב:יתכן שבלעם יכל לקלל מי שאין לו עבירות.
.


כונתך יכול לקלל רק מי שיש לו עבירות

העמק דבר (פסוק יא באמצע העניין עיי"ש) כ' וז"ל אלא הענין דבאמת כתיב במשלי כ"ו כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא וא"כ א"א שתחול הקללה אם לא שיש איזה עון. וכמו דכתיב בס' שופטים וישב אלהים את רעת אבימלך וגו' ותבא עליהם קללת יותם הרי דהקללה בלא הרעה לא היתה פועלת ובלעם ידע היטב כ"ז משא"כ בלק עכ"ל.

עזריאל ברגר
הודעות: 9192
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 05, 2020 6:51 pm

שמר כתב:
שמר כתב:בעל הטורים פסוק כג' "ולא קילל אותה, לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין ב' קללות ביום אחד דכתיב (בראשית ח,כא) לא אוסיף לקלל עוד וגו' ולא אוסיף עוד להכות, אי נמי מפני שלא הגיע אז הרגע של הזעם"

נשאלתי בשבת, הנה אי' בגמ' סנהדרין קה: "אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך קללה ולא קללות", יוצא א"כ שקילל שתי קללות ביום אחד.

א. הוא רצה לקלל ריבוי קללות, ולא עלה בידו לקלל בפועל אפילו קללה אחת, אבל מחשבותיו התקיימו.
ב. אוי"ל שכל מה שהוא מקלל ל"אובייקט" אחד (עם/איש/בהמה וכיו"ב) - נחשב כמו קללה אחת?

גל של אגוזים
הודעות: 913
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי גל של אגוזים » א' יולי 05, 2020 8:51 pm

מה שנכון נכון כתב:וע"פ פשוטו, אם היה ממיתה היה נאלץ ללכת ברגליו...


וַיֹּאמֶר בִּלְעָם לָאָתוֹן כִּי הִתְעַלַּלְתְּ בִּי לוּ יֶשׁ חֶרֶב בְּיָדִי כִּי עַתָּה הֲרַגְתִּיךְ

מה שנכון נכון
הודעות: 9992
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' יולי 05, 2020 8:54 pm

גל של אגוזים כתב:
מה שנכון נכון כתב:וע"פ פשוטו, אם היה ממיתה היה נאלץ ללכת ברגליו...

וַיֹּאמֶר בִּלְעָם לָאָתוֹן כִּי הִתְעַלַּלְתְּ בִּי לוּ יֶשׁ חֶרֶב בְּיָדִי כִּי עַתָּה הֲרַגְתִּיךְ

עביד איניש דגזים ולא עביד.
ועל מדת האמת של בלעם אנו למדים מיתר הדו שיח שלו עם אתונו, מ"ט לא רכיבת על סוסיא וכו'.

למעשה לא יכל בלעם להמשיך לרכב על האתון, כי המלאך הרגה.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 86 אורחים