מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
נוטר הכרמים
הודעות: 5929
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' אוגוסט 04, 2011 9:22 am

כתב הרמ"א בהל' ר"ח (סי' תכו,ב): אין מקדשין הלבנה קודם ט' באב, ולא קודם יוה"כ, ובמוצאי יוה"כ מקדשין אותה דאז שורין בשמחה, אבל לא במוצאי ט"ב או שאר תענית.

דברי הרמ"א ברור מללו שגם במוצאי ט"ב אין לקדש הלבנה מטעם דאין שרויין בשמחה (משנ"ב שם ס"ק י), ויברכו בימים שאחריה, ובמ"ב הביא דברי הדרכ"מ שאם ט"ב חל ביום ה' ימתין עד מו"ש שהוא י"ב לחודש.

ואמנם, ראה בדברי הרמ"א בהל' ת"ב (תקנא,ח): ונוהגים שלא לקדש החודש עד אחר ת"ב. ולכאורה משמע שמיד לאחר ט"ב כבר אפשר לקדש הלבנה, ועמד על כך הט"ז ס"ק ח וכתב שלאו דוקא ממש אחר ט"ב, ומביא דברי הרמ"א הנ"ל, אלא יום אחר ט"ב.

ברם, המנהג הנפוץ הוא לפי דברי הבה"ט בשני המקומות שכתב בשם האר"י ז"ל לקדשה במוצאי ט"ב, וכ"כ הכנה"ג שנהגו בירושלים ובקוסטנטינא, וכתב בשו"ת שבות יעקב (ב,יא) שכך הוא מנהגם, וזאת מטעם אחר לגמרי, כי במוצאי ט"ב נולד בן דוד ומבשרים ללבנה ולישראל שעתידין להתחדש.

אך באמת במשנ"ב (סי' תכו,יא) הביא בשם אחרונים, ומקורו בחיי"א, שמקדשין אפילו במוצאי ט"ב, וכ"ש בשאר תענית, אלא שכתבו שצריך לטעום קודם, יעו"ש. הרי שהאחרונים הנ"ל סברי שהטעם של הרמ"א לאסור במוצאי ט"ב אינו משום דין י' באב כלל, אלא משום דהוי מוצאי תענית, ופליגי על טעם זה, וסברי דלזה סגי שיטעום קודם.

באשר לחילוק ההלכתי בין תשעת הימים ליום י' באב. למעשה נחלקו האחרונים אם האיסור של י' אב הוא רק על אכילת בשר ושתיית יין המפורשים בדברי המחבר, או גם רחיצה במרחץ ותספורת, ראה משנ"ב סי' תקנח ס"ק ג, וביאור הלכה ד"ה עד חצות היום. ולכאורה נחלקו אם ה'מנהג הכשר' הוא המשך ישיר לדיני האבילות של תשעת הימים, וכל החילוק שזה דינא דגמ', וזה מנהג, או שזה דבר בפנ"ע, והמנהג היה רק על בשר ויין. ועכ"פ כבר נתבאר שענין קידוש לבנה לא שייך לנידון הנ"ל.

ועתה נבוא לדעת רבינו הגר"א בנידון אם לקדש לפני ט"ב או אחריו.

כתב במעשה רב אות קנט: וכן מקדשין קודם ט' באב וקודם יום הכיפורים. ובביאורי הגרנ"ה הלוי שם האיר בזה, דהנה לגבי יוה"כ, אכן זוהי דעת הגר"א בביאוריו לשו"ע (סי' תרב,ט) דהעיקר כדעת י"א ברמ"א שטוב לקדש הלבנה קודם יוה"כ כדי שמצוה זו תכריע לכף זכות, וזה כדעת הלבוש שהובא בעטרת זקנים. אבל לגבי ת"ב לא הכריע בביאוריו כלל, ואדרבה הביא הטעם מסי תכו שצריך שיהיה בשמחה, ויעו"ש מה שפלפל בענין, ותמצית הדברים שנראה בדברי הגר"א שמסכים גם בהל' יוה"כ לטעם זה שצריך להיות בשמחה, אלא שישנה סברת הלבוש שהוא שרוי בשמחה כיון שמוסיף לו זכות ליום הדין, אבל סברא זו איננה במוצאי ט"ב, ולכן מודה בזה לדברי הרמ"א. ומסיים הגרנ"ה שראה יש נוהגין כך ויש נוהגין כך.

ומצינו בענין זה גם דעת ערוך השולחן (סי' תקנא,כב) שיש שאינם ממתינים עד אחר ט"ב משום שאיך נעבור על מצוה שבאה לידינו, וגם יש לחוש שמא יחלה או ימות ח"ו, יעו"ש.

* * *

אשמח לחוו"ד החכמים שיחי', ויה"ר שנזכה במהרה לראות בנחמת ציון וירושלים ובשמחתם.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הודעהעל ידי אליהוא » ו' אוגוסט 05, 2011 5:44 am

במסכת סופרים כתוב לומר דווקא במוצאי שבת, וכך הובא בהרבה פוסקים ובטושו"ע, אבל בתלמידי רבינו יונה בברכות כתוב שכשהוא מבוסם קאי על הירח, והיינו אחר ג' ימים, ואין לחכות למו"ש, [ומסתמא צריך לברך מיד כשרואה כמו כל ברכות הראיה], וכך הביא במאירי בסנהדרין בשם הירושלמי ועוד ראשונים. והגר"א פסק כהנך ראשונים ודלא כמסכת סופרים, וכמבואר במעשה רב והובא בבה"ל, ולפי"ז ודאי גם שאין להמתין עד אחר ט"ב.
אך מש"כ בביאור הגר"א הוא גם לדעת המסכת סופרים, דבמוצאי שבת שובה כן לברך.
ונראה עוד דמש"כ הרמ"א ומקורו בראשונים לרקד אחר קידוש לבנה הוא רק לשיטתו כהמ"ס, שצריך דווקא בשמחה, אבל לדעת רבינו הגר"א א"צ לרקד, ומבואר מנהג רבנן קשישאי שלא מרקדים.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הודעהעל ידי מורה צדק » ו' אוגוסט 05, 2011 5:29 pm

בכנה"ג בהגב"י כתב לברך על הלבנה במוצאי ט' באב, דשהויי מצוה לא משהינן בטעמים חלושים, וכך המנהג בירושלים וחברון תובב"א וכמש"כ גם מהר"א מאני, וכ"כ בספר הירושלמי לר' יצחק בדאהב ח"א בדיני ר"ח, וכן המנהג בקושטא. וכ"כ בפר"ח, אך הזהיר שלא לברך ללא מנעל, ובשבות יעקב ח"ב סי' יא הזהיר בזה לגבי אכילה, ולעיל הב"ד מהר"י צמח דנשאל מהרח"ו אמאי מברכים הלבנה במוצאי ט' באב. וכ"כ הא"ר סי' תקנא ס"ק מו, מורה באצבע סי' ח' אות רלט, שלמי ציבור דף רלב ע"ב, חסד לאלפים אות ג', קיצור ש"ע סי' קכד אות יט, בא"ח סדר דברים אות כט וכה"ח ס"ק כט. וע"ע בשער המפקד הל' ר"ח אות ג' ובנהר פקוד שם. ובספר שמח נפש עמ' קא כתב שמנהג בית אל אחר ערבית ליטול ידים, לטעום מידי ולברך הלבנה. וכ"כ בברית כהונה או"ח מע' ת' אות לא, שבבית הכנסת רבי חזקיה פרץ ז"ל ראה שמברכים במוצאי ט"ב ואוכלים איזה דבר ואח"כ מברכים. וזה דלא כמש"כ בספר כרם שלמה מאזוז, בשבחי הרב המחבר שהיה מברך אף קודם שאכל.
וגם הזהיר ע"ז בספר צו לצו [דף לז ע"ב], על המברכים שלא כתיקנה, ומי יודע אם ברכה זו תעשה שום פעולה, ובפרט בימי התענית, כגון במוצאי ט"ב ויוה"כ, הס לא להזכיר כיצד ממהרים, כמדלג על ההרים וכו', ובקידוש החדש אב ותשרי שאחר התענית העם הם מקדשים, הוו זהירים לקדשה אחר אשר תאכלו מידי וידיכם ופניכם תהיו רוחצים, ואח"כ תקבלו פני שכינה בלב שמח וששים, כי אין ראוי לקבל פני שכינה רעבים גם צמאים והנם זועפים, ובמצא מתעלפים, ומקול צעקתם עייפים, ורגליהם יחפים.

חיימקה
הודעות: 1041
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הודעהעל ידי חיימקה » א' ינואר 22, 2017 11:40 pm

באמת במ"ב הביא את דעת הגר"א לקדש קודם יוה"כ בלבד [בשעה"צ סי' תרב] אבל לא הזכיר דעתו לקדש קודם ת"ב.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: זמן קידוש לבנה לכתחילה בירח אב - בירור

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' ינואר 23, 2017 12:43 pm

אליהוא כתב:במסכת סופרים כתוב לומר דווקא במוצאי שבת, וכך הובא בהרבה פוסקים ובטושו"ע, אבל בתלמידי רבינו יונה בברכות כתוב שכשהוא מבוסם קאי על הירח, והיינו אחר ג' ימים, ואין לחכות למו"ש, [ומסתמא צריך לברך מיד כשרואה כמו כל ברכות הראיה], וכך הביא במאירי בסנהדרין בשם הירושלמי ועוד ראשונים. והגר"א פסק כהנך ראשונים ודלא כמסכת סופרים, וכמבואר במעשה רב והובא בבה"ל, ולפי"ז ודאי גם שאין להמתין עד אחר ט"ב.
אך מש"כ בביאור הגר"א הוא גם לדעת המסכת סופרים, דבמוצאי שבת שובה כן לברך.
ונראה עוד דמש"כ הרמ"א ומקורו בראשונים לרקד אחר קידוש לבנה הוא רק לשיטתו כהמ"ס, שצריך דווקא בשמחה, אבל לדעת רבינו הגר"א א"צ לרקד, ומבואר מנהג רבנן קשישאי שלא מרקדים.

הטעם הוא כיוון שזה כהקבלת השכינה, וכש"כ בגמ' הלכך צריך למימרא מעומד, והוסיפו הראשונים גם לרקד. ואינו עניין למבוסם.


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 18 אורחים