מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ש' דצמבר 31, 2011 10:56 pm

נוהגים לא לנשק את הציצית בלילה!
[כך המנהג הרווח, למרות שלא מצאתי כלל בראשונים ואחרונים, חוץ מספר 'מקור חיים' לבעל החוות יאיר, וכידוע שספר זהלא נדפס עד לפני כשלושים שנה]

ומה שצ"ע, שהרי כן לובשים ט"ק בלילה, מצד שיטות הראשונים שהכל תלוי בכסות יום/ לילה, וא"כ למה לא לנשק או לראות בשעת הק"ש?
ולא מצאתי ישוב לכך חוץ משיטת הגר"מ שטרנבוך שליט"א, מובא כאן, וצ"ע עדיין.

תשובות והנהגות כרך א סימן יט
שאלה: בלילה אם ראוי לישן בטלית קטן. נחלקו הרא"ש והרמב"ם מהו פטור ציצית בלילה

לרמב"ם הפטור בלילה מפני שלילה פוטר, ולרא"ש הפטור בכסות המיוחד ללילה, אבל כסות יום או כסות יום ולילה חייב גם בלילה, ואם כן בטלית קטן דידן שהוא גם כסות יום מקיימים גם בלילה המ"ע, ואם כן לכאורה ראוי לשכב בלילה עם ט"ק שלשיטת הרא"ש זוכה כל רגע גם בלילה לקיים מ"ע, ובש"ע או"ח (ר"ס י"ח) ספיקא דדינא אם קיימא לן כהרא"ש או כהרמב"ם, ומה עוד בביאור הגר"א מצדד כרא"ש וכמבואר במ"ב שם (ס"ק ז') ואם כן ראוי לקיים כל לילה המ"ע לשכב בט"ק שהוא גם כסות יום.

... במק"א ביארתי (הל' הגר"א ומנהגיו סימן ט"ז, ובזבחי קודש למס' זבחים) שגם לרא"ש אין צורך להדר ללבוש ציצית כל הלילה לזכות בהמ"ע, שלדידיה ממעטינן מאשר תכסה בה כסות לילה דפטור, ואם כן כסות יום חייב, אבל ההידור לקיים המצות עשה היינו מפני שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', וזה תלוי בזמן ראייה דהיינו ביום ומשו"ה חשיב ציצית מ"ע שהז"ג כיון דאין זמנה בלילה, ואם כן גם לרא"ש כסות יום שחייב בלילה, היינו שאסור ללבוש הבגד בלי ציצית, אבל אין הידור לקיים המצוה אלא ביום כיון שאין הלילה זמן עיקר המצוה, ובלילה בכסות יום דומה למצות עשה דגירושין וכדומה שאין בזה קיום מ"ע, אלא הרוצה ללבוש כסות יום חייב שלא יהא הבגד בלא ציצית ועיין שם בהראיות לכ"ז ואכמ"ל.

תשובות והנהגות כרך ב סימן ט
כסות יום בלילה אף אי חייב, ביארנו במק"א (בח"א סימן י"ט) דהיינו שאסור בלי ציצית, אבל אין אז קיום המ"ע אפילו לכסות יום ע"ש.

תשובות והנהגות כרך ה סימן ט

ברמ"א (סי' כ"א ס"ג) כתב ויש שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית וכו', אך נוהגים להקל לשכב בהם.
במקומות הרבה כתבנו דאף לשיטת הרא"ש שלילה אינו פוטר מציצית רק כסות לילה הוא דפטור, וט"ק שראוי ליום ולילה חייב בציצית לשיטתו, ואם כן לכאורה היה מן הראוי לשכב בשינה בלילה בטלית קטן מכיון שלהרא"ש חייב בזה בציצית ומקיים מצוה, ואכן כך מבואר מדברי הגרע"א בהגהותיו (סי' כ"א) שלהרא"ש ראוי לשכב בלילה בט"ק, מ"מ העלינו שאף להרא"ש הגדר הוא רק שאם לובש כסות יום בלילה חייב, אבל הענין שישנו להביא את עצמו לידי חיוב כדאיתא בחז"ל שהקב"ה מעניש בעידן ריתחא את הנמנע מללבוש ציצית, היינו בזמן ששייך וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' והיינו ביום ולא בלילה, עיין בדברינו ב"תשובות והנהגות" ח"א (סימן י"ט), וב"הלכות הגר"א ומנהגיו" (ט"ז), וב"זבחי קודש" על זבחים (יח ב) ע"ש היטב.

שוב אמרתי דאפשר שיש עוד טעם ליישב מה שלא נהגו להקפיד לשכב בלילה עם הט"ק לצאת המ"ע בלילה לשיטת הרא"ש, ובפרט שכנראה הגר"א פוסק כהרא"ש, וידוע שהגאון דבריסק הגריז"ס זצ"ל לא נהג לשכב בלילה עם ט"ק וכן רבינו החזו"א זצ"ל.

זקן ששכח
הודעות: 2677
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי זקן ששכח » ש' דצמבר 31, 2011 11:35 pm

נישוק הציצית נובע מתוך חביבות. וכיון שאין הציצית תשמיש קדושה אלא תשמיש מצוה, לכן, בשעה שהוא מצוה, דהיינו בשעות היום - אז יש ענין חביבות מצוה המביאה לנישוק, אולם בשעות הלילה שאז אינו תשמיש מצוה, אין כל ענין וסיבה להראות חביבות, לכן אין מנשקים.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' ינואר 01, 2012 12:53 am

אבל שאלתנו למ"ד שכסות יום חיבת בציצית בלילה, למה אינו נחשב חפץ של מצוה?

בגולה
הודעות: 793
הצטרף: ב' אוגוסט 16, 2010 7:28 pm

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי בגולה » א' ינואר 01, 2012 4:57 am

המנהג לנשק הציצית בשעת קרי"ש (חוץ מדברי המחבר בסי' סא סעיף כה, שימשמש) מקורו במג"א (רי"ס כד) בשם כתבי האר"י - והוא בפע"ח (שער הקרי"ש פרק כו) ושם מיירי לענין קרי"ש של שחרית, ובקרי"ש של ערבית לא הזכיר שם דבר מלנשק הציצית, ממילא אין לכאורה מקור לנשק בערבית. [וגם בהא דימשמש הנזכר בשו"ע (סא) כתבו רק לגבי קרי"ש של שחרית].
ושמא כוונתך לשאול על הא גופא.
וזה הכל חוץ ממה שכתב הרמ"א (סוס"י הנ"ל) "גם נוהגים קצת לנשק הציצית בשעה שרואה בם, והכל הוא חיבוב מצוה", שדבר זה אכן אינו דווקא ביום אלא גם בלילה לכאורה, וכדבריך. אמנם לא ראיתי מי שינהג כן בכלל, לנשק הציצית בשעה שרואה בם - אם לאו בשעת קרי"ש.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ינואר 01, 2012 7:28 am

לא מובן הדיון כאן וההסבר של זקן ששכח פשוט וברור שאפילו לדעת הרא"ש שבגדי יום חייבים בלילה אבל וודאי שאין הלילה זמן ציצית. ומתוך כך אין חובה לקרא בלילה פרשת ציצית וכל מה שאנו קוראים הוא משום שמתחילין כבמערבא וכיוון שהתחלנו בה מסיימין כמבואר ברכות יד ב. ולכן לא שייך בזמן האמירה הזו דווקא חיבוב המצווה.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' ינואר 01, 2012 9:07 am

כמדומה שאינו פשוט וברור, אלא זהו חידושו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א.
הרי זה גופא שאנחנו כן לובשים ט"ק בלילה, לכאורה הביאור ש"לילה לאו זמן ציצית" קאי לא על הזמן אלא על הכסות

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יח סעיף א:

לילה לאו זמן ציצית הוא, דאמעיט מוראיתם אותו (במדבר טו, לט)
להרמב"ם, כל מה שלובש בלילה פטור אפילו הוא מיוחד ליום, ומה שלובש ביום חייב, אפילו מיוחד ללילה.
ולהרא"ש, כסות המיוחד ללילה, פטור, אפילו לובשו ביום, וכסות המיוחד ליום ולילה, חייב, אפילו לובשו בלילה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ינואר 01, 2012 3:37 pm

לילה לאו זמן ציצית הוא זה משנה מפורשת ברכות פ"ב משנה א אמר ריב"ק וכולי, רק לדעת הרא"ש כיוון שהבגד מיוחד ליום חייב גם בלילה, אבל עדיין מבואר בגמרא שלכן לא קוראים פרשת ציצית בלילה, וגמרא זו אינה קשורה לחידושו של הגר"מ שטרנבוך, ולפי"ז אע"פ שאנן קראינן את הפרשה כמבואר שם בגמרא, מ"מ אין כאן קריאת הפרשה משום ציצית ואין מקום לנהוג חיבוב מצווה.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' ינואר 01, 2012 11:34 pm

כבוד הרב זקן ששכח ואוצר החכמה,
ודאי שדבריך צודקים שהיא משנה וגמרא ש'פרשת ציצית' אינה נוהגת אלא ביום,
רק אני חיפשתי הסבר והבנה בזה גופא, שיתאים גם לשיטת הראשונים שכסות יום חייבת גם בלילה, וא"כ לשיטתם אולי אין כוונת המשנה והגמרא שלילה פטור, אלא בגד לילה פטור,
ונמצא שוב אנחנו בשאלה מדוע לא לנהוג בראיה ונישוק בכסות יום בלילה, שהוא כעת מקיים מצוה בזה,
ומצאתי לי נחמה במהלכו של הגרמ"ש, לחלק בין מצוה לבין חובה.
אבל אני מבין גם את הסברכם, שאמנם הציצית מצוה, אבל 'פרשת ציצית' סוף סוף לא שייכת בלילה לכו"ע (אולי בגלל שבד"כ בלילה לובשים כסות לילה, לפחות בזמנם...),ולכן לא שייך לנשק כעת.
ויישר כח לכם.

ועדין צ"ע.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' ינואר 02, 2012 9:05 am


שבטיישראל
הודעות: 1815
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי שבטיישראל » ב' ינואר 02, 2012 7:33 pm

אם זכרוני אינו מטעני כמדומני שיש תשובה בצח צדק ע"ז שכלובש הט"ק ביום מקיים בזה מצוה גם בלילה, ומש"ה יש לישון בלילה עם הט"ק שלבשו ביום ולא עם ט"ק מיוחד לשינה

ההוא תלמידא
הודעות: 134
הצטרף: ג' מרץ 13, 2012 1:16 pm

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי ההוא תלמידא » ד' מרץ 14, 2012 2:26 am

יל"ע אי שייך דין חיבוב מצווה היכי שנעשית מספק. דלכאורה כל עניין חיבוב מצווה הוא כשנעשית בשלימות ואז מוסיפים עוד מעשים כדי להראות חיבתה בעיננו, עי' בחולין (קלג.) ובשבת (קל.) ובכ"ד, אבל כאשר נעשית מספק הוי כחיסרון בעצם המצווה, ויש בזה קצת נדנוד ששמח בעצם הספק.

הוגה
הודעות: 1122
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי הוגה » ד' מרץ 14, 2012 10:48 am

ההוא תלמידא כתב:יל"ע אי שייך דין חיבוב מצווה היכי שנעשית מספק. דלכאורה כל עניין חיבוב מצווה הוא כשנעשית בשלימות ואז מוסיפים עוד מעשים כדי להראות חיבתה בעיננו, עי' בחולין (קלג.) ובשבת (קל.) ובכ"ד, אבל כאשר נעשית מספק הוי כחיסרון בעצם המצווה, ויש בזה קצת נדנוד ששמח בעצם הספק.

אדרבה, הרי כלל לא חייב ללבוש בגד שיש לו ציצית אלא מכניס עצמו לחיוב, ובלילה זה מחלוקת אם כסות יום חייבת,
ואעפ"כ מכניס עצמו לקיום מצוה, שהיא מספק, ופותח אשכול אם לנשק הציציות בלילה... ואחר-כך הולך ומנשקם גם בלילה - אין לך חביבות מצוה גדולה מזו ! !

ההוא תלמידא
הודעות: 134
הצטרף: ג' מרץ 13, 2012 1:16 pm

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

הודעהעל ידי ההוא תלמידא » ד' מרץ 14, 2012 12:23 pm

לענ"ד איפכא מסתברא דחיבוב מצווה שייך דווקא היכי שעושה המצוה בשלימות ואח"כ צבי ומוסיף מדיליה.
בזה שעושה המצווה מספק יש קצת חיסרון בגוף המצווה.
ונהי שמכניס עצמו לזה, הלא מכניס עצמו רק לספק חיוב, וכאמור, אי אפשר לשמחה שתמלא את ליבו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 42 אורחים