הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 4981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 02, 2011 10:08 pm

בירח זה מלאו שבע שנים להעלותו לשמי רום.

לצד גדולתו העצומה בתורה, שקידתה ועמילותה, הרבצתה לאלפי תלמידים, יראת חטא טהורה, ודקדוקי הלכה מופלאים, מיוחד היה בענוות צדק ובפשטות הליכות. עליו באמת נצדק לומר 'בן עולם הבא', שייף עייל שייף נפיק, וגריס באורייתא תדירא. היה מהלך תמיד בצידי דרכים, ועיניו למטה, כמפסע ע"ג בהונות, שאינו חפץ ליטול מחללו של פרוזדור ואוושת המונו מאומה.

עד לשנותיו האחרונות ממש התהלך תמיד לבדו, בלא משמשים ומלווים, כך שירך רגליו בדרך הארוכה והמייגעת מביתו שבירכתי זכרון מאיר למרומי הישיבה שבגבעת רוקח.

והרי מקצת מתולדותיו וארחות חסדיו.

נולד באייר תרפ"ג במוהילוב שבפלך שקלוב ברוסיה, לאביו רבי גרשון חנוך הי"ד בנו של הגאון העצום ר' יחיאל דוב (המכונה ר' מיכל ראש'ס) זצ"ל. זקנו ר' מיכל התגורר בבריסק והיה מקורב מאוד לרבותינו לבית בריסק, הגר"ח התבטא עליו בהפלגה, ושימש כסנדק בבריתו של הגאון ר' מאיר הלוי שליט"א בן הגרי"ז.

בוצין בוצין מקטפיה ידיע בעת לומדו בת"ת ובישיבה בבריסק, ובעודו צעיר לימים ספג אל תוכו אוירת בית המדרש של מהרי"ם פאדווה (מלפנים הרב ואב"ד שם), שם למדו כל גדולי ישיבת מיר אשר באו לקנות לקח מפי מרן הגרי"ז. בעת פרוץ המלחמה העולמית בשנת ת"ש נסתפח אל מרן זצ"ל ובני משפחתו בבריחתם לווילנא, ואז הביע משאלתו ללמוד בישיבת מיר שהיתה בקרבת מקום. לאחר השתדלות הגרי"ז נתקבל בישיבה, ומיד הכירו מקומו כאשר זכה להגות בצוותא עם האריות שבחבורה ר' לייב מאלין ור' נחום פרצוביץ'.

גלה עם הישיבה במסעותיה בסין ובשנחאי, ועם תום המלחמה הצטרף לישיבת מיר בארה"ב, עד עלותו בשנת תש"י לארץ הקודש, ממיר אל מיר יצא, ואף שמה התנשא לראש ומסר חבורות בישיבה.

בתחילת קיץ דהאי שתא דיבר בו מרן המשגיח נכבדות את בתו של מרן הגה"ק ר' אברהם גרודזינסקי זצ"ל המשגיח דסלבודקה בעל 'תורת אברהם', דבר נדיר לכשלעצמו, ואף שיגר מכתב בדבר לגיסו המשגיח ר' שלמה וולבה, וז"ל: ראיתי להביע מהמצוינים שבישיבתינו הן בגדלות בתורה והן במעלות ובמידות, כן הוא ממשפחה מיוחדת בבריסק, ואף דברתי עם הר"מ (=הגר"ח שמואלביץ) ואני רואה הצעה זו כנכונה.

מיד אחר נישואיו החל בהרבצת תורה בישיבת סלבודקה, ובשנת תשי"ג כבר מסר שיעורים כללים בהיכלה, שיעוריו נודעו בעמקותן ובהיקפן ובכך שמיוסדים המה ובנויים לתלפיות על הבנת פשט הסוגיות על בוריין. משנת תשמ"ח – כאשר נסתלק המשגיח ר' משה טיקוצ'ינסקי לבית עולמו – הוסיף עוד בהשמעת שיחות מוסר בקביעות, מערכות ביראת ה' שמקצתן סודרו לאחר פטירתו בספרי 'דברי ברוך'.

היה מיוחד במידת הישרות, בנו שילח"א סח לו באקראי על המצוי בזמנינו שנוהגים לשנות בדיבור מעבר לשלשת הדברים המותרים לת"ח, לצורך מטרה נעלית המקדשת את האמצעים, לשמע הדברים נזעק ואמר: צריך לדעת שאפשר לעבור את העולם בישרות.

פעם בקשוהו לחתום על פניה לציבור לתרום למשפחה במצוקה ונענו בשלילה. לפליאתם השיב כי עתה אינו מסוגל לתת בעצמו את הסכום הנקוב במכתב האמור, והיאך אדרוש זאת מאחרים.

אצילות מידותיו היתה להפליא. פעם שמע כרוז המכריז על הלוויתו של אדם בלתי מוכר. אותה שעה מזג האויר היה לוהט ויבש. אי מי מבני המשפחה נטל מנת גלידה מן המקפיא. רבינו לא יעכל שאת זאת. כאשר שומעים שיהודי נפטר, אין זה הזמן הראוי להתענג באכילת גלידה, אמר בכאב.

פעם נוכח כותב השורות בעדינות נפשו, היה זה בעת שמחה משפחתית, ואחד המשתתפים נשא מדברותיו. באמצע נאומו נכנס רבינו והתיישב לאלתר. הלה לא חש בנח לדבר בפני רבינו, והפסיק את דרשתו. משחש בדבר לא נח ולא שקט לברר מי הדורש, ומיהר אליו צעדיו לפייסו בדברים, ולא נחה דעתו עד ששמע ברורות כי המסר שבדברים כבר הועבר.

זכיתי לשמוע ממנו פנינים יקרים במספר הזדמנויות, והרי לפניכם מאשר העליתי על הכתב עובר לאמירתם.

=====

בהגש"פ: אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה

מקובל לפרש, דמעמד הר סיני אף בלא קבלת התורה היה מעמד של חיזוק באמונה וביראת שמים, שהרי איתא בחז"ל שפתח להם שבעה רקיעים עליונים ותחתונים והראה להם שאין עוד מלבדו. אבל שמעתי מהגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל שהקשה ע"ז, הרי בלי תורה אין קיום אמיתי לכל ההשגות האלו.

וביאר לפי מה שמצינו בחז"ל שכאשר שמעו מפי הקב"ה את הדברות באותה שעה נתקעו דברי תורה בלבם והיו לומדים תורה ואינם משכחים, ואחר שאמרו למשה דבר אתנו אתה ונשמעה שוב היו שומעים ומשכחים. ובנוסח אחר מצינו שכאשר שמעו מפי הגבורה לא היה יצר הרע שולט בהם. ומבואר שם עוד שלעתיד לבוא נשוב ונזכה לזה שיהיו לומדים ואינם משכחים שנאמר ישקני מנשיקות פיהו, וכן שלא ישלוט בהם יצה"ר שנאמר והסירותי את לבב האבן מקרבכם.

וביאר עוד, שמעלה זו של תקיעת דברי תורה בלב, וכן שאין שולט בהם יצר הרע לא נאבדו לגמרי בעת הזאת, אלא שנשארו תלויים ועומדים, והשתא מעלות אלו נקנים בעמילות ויגיעה אמיתית בתורה ואינם כקנין טבעי, אלא צריך לעמול ולהצטער על זה.

ולפי"ז מבואר דאם באמת קרבנו לפני הר סיני והיינו מקבלים את התורה ע"י משה, אבל לא הקב"ה בעצמו היה נותן לנו את התורה בשמיעת הדברות מפיו, דיינו, וק"ו כאשר זכינו לשמיעת הדברות מפי הגבורה, ומשום כך למעלות נשגבות אלו.


=====
ביאר במתק לשונו ענין החזקת תורה, שהנה אנו מורגלים לחשוב שענין החזקת תורה הוא שכל אחד יש לו את עסקיו, הלומד עוסק בתורה והמחזיקו במסחר, ולכל אחד ישנו חלקו המגיעו מכל עמלו, ובא הסוחר החפץ בשותפות בחלק הלומד, וע"י החזקתה בו זוכה לזה.

אבל לא זו בלבד, הלא כזאת מפורש הלכה פסוקה בדברי הרמב"ם הל' תלמוד תורה: הכל חייבים בתלמוד תורה בין עני בין עשיר וכו'. נמצא איפוא שאין אחד מישראל שנפטר מליטול חלק בתורה, והרי זה שמחזיק בתורה אינו שותף אלא בחלק חבירו, ומה עם חלקו שלו.

אלא שנתחדש כאן גדר של 'פדיון' שפודה חיוב נפשו בממונו בעבור שמקיים את תורת חבירו. וכעין זה מצינו בפרשת במדבר בפדיון בני ישראל אצל הלויים: נתנים נתנים המה לי וגו'. שבט לוי נבדל לעמוד לפני ה' ולעסוק בתורה, כמו שמבואר בדברי הרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל, וישראל בממונם פדו את חלק חיובם, ודפח"ח.

====


נלב"ע בל' אדר תשס"ד, בהשאירו אחריו משפחת רם. גיסיו המשגיח ר"ש וולבה זצ"ל, (גיס נוסף, הגאון האדיר ר' חיים קרייזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוורפן). וילח"א הגה"צ ר' יצחק גרודזינסקי שליט"א. בנו הגאון ר' אברהם שליט"א מח"ס מתנובות שדי ומחשבת אדם, וחתניו הגאונים העילויים רא"י צוקער ורב"צ זילבר שליט"א.

נוטר הכרמים
הודעות: 4981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 02, 2011 10:23 pm

הנה מכתב הדרכה מלא טעם ודעת זקנים לחתן,

פיענוחו המושלם (למתקשים בכתב היד) נמצא בקונטרס 'גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלקים' (מצוי באוצר) מאת תלמידו מו"ר הגרמ"מ הלוי שולזינגר זצ"ל, שזכיתי שקיבל בידי בתודה מכתב זה לפרסום אחר שהגיע לידי מאת ידידי הרה"ג הנמען שיחי'.

שאר המכתבים בד"ת שקיבל הרה"ג הנ"ל מאיתו נדפסו במאספים שונים, מהם בישורון, קול התורה ועוד.
מכתב רוזנברג.jpg
מכתב רוזנברג.jpg (200.78 KiB) נצפה 2115 פעמים
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב ד' מרץ 02, 2011 10:38 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 4981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 02, 2011 10:24 pm

הנה מה טוב ומה נעים.

בשבת תחכמוני שמנעימין זה לזה.
תמונה ראשי ישיבות.jpg
תמונה ראשי ישיבות.jpg (92.62 KiB) נצפה 2119 פעמים
נערך לאחרונה על ידי נוטר הכרמים ב ד' מרץ 02, 2011 10:26 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 4981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 02, 2011 10:25 pm

והנה חלקו הראשון של המכתב הנ"ל שנשמט משום- מה.
מכתב 2.jpg
מכתב 2.jpg (194.23 KiB) נצפה 2117 פעמים

אמרתי אחכמה
הודעות: 1814
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ה' מרץ 03, 2011 1:41 am

תודה הרב 'נוטר הכרמים'.

אם אני לא טועה,
הוא היה נכד הגה"ק ר' גרשון העניך מראדזין זצ"ל.

האם כבודו יכול להרחיב בזה?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11173
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' מרץ 03, 2011 1:44 am

הוא לא היה נכד, זקנו היה גיסו של בעל התכלת.
ותודה לנוטר על האשכול הנפלא.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1814
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ה' מרץ 03, 2011 1:46 am

תודה.

תיקו
הודעות: 208
הצטרף: א' יולי 04, 2010 5:56 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי תיקו » ה' מרץ 03, 2011 2:47 am

יש לו גם ספר דברי ברוך על הש"ס http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?28224&BOOKS
כמדומני שהוציאו לזכרו גם ספר זיכרון (כנסת ישראל) שמשום מה אינו באוצר.

מאצילותו של גאון התורה והמוסר הגרי"א שר, שצירף לצוות הישיבה את חתנו של שותפו להנהגת הישיבה בסלבודקה, הגר"א גרודזינסקי שנעקה"ש בימי הזעם.

שיף
הודעות: 2158
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי שיף » ד' מרץ 09, 2016 9:57 am

01-07-2013 14;58;06_734x600.JPG
01-07-2013 14;58;06_734x600.JPG (80.52 KiB) נצפה 1560 פעמים

ליומא דהילולא

עם הגר"נ קרליץ והגר"מ קפלן עומד ביניהם ומאחורי העמוד נראה הגר"י עדס
נערך לאחרונה על ידי שיף ב א' מרץ 13, 2016 11:05 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' מרץ 09, 2016 9:43 pm

שיף כתב:הגר"מ קפלן

???

אום אני חומה
הודעות: 800
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי אום אני חומה » ד' מרץ 09, 2016 10:18 pm

שיף, ומי זה הימני?

ר' משה קפלן שליט"א הוא ת"ח מירושלים, תלמיד חבר להגרב"צ פלמן זצ"ל. פעם היתה לו ישיבה, ואולי אף בהווה, אינני יודע.

שיף
הודעות: 2158
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי שיף » ה' מרץ 10, 2016 12:29 pm

רבי משה קפלן הוא מב"ב [יליד ירושלים] מ"מ ומשגיח שנים רבות בישיבת כתר שלמה לצרפתים, לפני שנים רבות לתקופה קצרה היתה לו ישיבה בשם שערי תבונה לאמריקאים בבנין גאון יעקב, מקורב מאוד לגדולי ישראל זצ"ל ויבלח"ט
הקיצוני בתמונה הוא הרר"י ויספיש חותנו של רבי משה

אום אני חומה
הודעות: 800
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי אום אני חומה » ב' יולי 11, 2016 3:48 pm

שלמים מציון חוקת תשעו.PNG
שלמים מציון חוקת תשעו.PNG (19.33 KiB) נצפה 1359 פעמים

צולניק
הודעות: 967
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי צולניק » א' פברואר 10, 2019 2:34 pm

מתוך 'לקראת שבת'. ט"ו שנים להסתלקותו
קבצים מצורפים
ר ברוך רוזנברג.pdf
(260.1 KiB) הורד 53 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 306
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' פברואר 10, 2019 2:45 pm

צולניק כתב:מתוך 'לקראת שבת'. ט"ו שנים להסתלקותו

תודה רבה!
(תמיד צריך לומר, אבל הפעם במיוחד..)

ח. רוזנברג
הודעות: 25
הצטרף: ו' אוקטובר 26, 2018 10:07 am

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי ח. רוזנברג » ב' פברואר 11, 2019 3:10 pm

המכתב הנזכר בעיתון הפלס הוא זה שסבי התחרט עליו ורץ לבקש מחילה מהגראי"ל כשהבין ששיקרו אותו וגרמו לו לחתום על מכתב נגד דעת הגראי"ל.

וזה הסיפור לאמיתו, כפי שהתפרסם לפני כשנה באחד האתרים:

כך שיקרו את הרבנים שחתמו "נגד" מרן הגראי"ל שטיינמן
בחלוף כשני עשורים מהמכתב המסעיר של בכירי הרבנים על "מסלולי הגיוס" של 'ועדת טל', שהוצג כהתנגדות לדעתו של מרן זצוק"ל - האמת נחשפת • וגם: איך זה קשור לריקוד נרגש מולו?

באביב תש"ס, נראה מחזה מלבב ויוצא דופן, בהיכלה של ישיבת ארחות תורה שהכניסה ספר תורה לבית מדרשה שבבני ברק: שני אנשים באים בימים, רבנים נכבדים, רוקדים להם בצוותא אל מול הדרת כבודו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

רק מעטים, אם בכלל, ידעו מה מסתתר מאחורי מראה לא שגרתי זה. כאן, ב"כיכר השבת", נחשפת כעת לראשונה הדרמה ההשקפתית, הפוליטית - ולא פחות מכך, האישית - שמקצת מפרטיה הסעירו באותם ימים את עולם התורה. להלן השתלשלות הדברים, בפרסום ראשון:

כמה חודשים קודם לכן, החלה 'וועדת טל', שהוקמה כחלק מההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה לממשלת ברק, לשבת ולדון בגיבוש חוק שיאפשר את המשך הסדר דיחוי מעמדם של בני הישיבות מול שלטונות הצבא. גדולי ישראל בראשות מרנן הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטיינמן שלחו לוועדה שני נציגים מטעמם: הרב אשר טננבוים יו"ר ועד הישיבות דאז והרב מרדכי קרליץ איש אמונם של גדולי הדור.

כידוע, וכפי שמעיד על כך מקורבו של מרן הגרי"ש, הרה"ג יוסף יקותיאל אפרתי, פוסק הדור סמך לחלוטין על מרן הגראי"ל בכל סוגיית הגיוס, ואף התבטא לא פעם כי חש "חובת הכרת הטוב לר' אהרן לייב" על כך.

אלא שאנשי ריב ומדון היו תמיד, ואלו "סימנו" את מרן הגראי"ל כפשרן בנושא הרגיש, על אף הכחשתו במכתבו הידוע למשגיח הגר"ד סגל בהקשר לפרשת הנח"ל החרדי. כמה מהם שמו להם אז כמטרה, להחתים ראשי ישיבות חשובים מהציבור הליטאי נגד ה"מסלולים" - אפשרויות גיוס אלטרנטיביות (אחד הנידונים העיקריים בוועדת טל) - וכך להציג את עמדת מרן הגראי"ל כדעת יחיד ב"הסכמתו" להתפשר בענין.

ואכן, בחודש אדר התפרסם בחוצות מכתב חריף על "סכנת המסלולים", ורבים בציבור שפשפו את עיניהם בתימהון למראה שמותיהם של בכירי ראשי הישיבות שחתימותיהם התנוססו בשולי המכתב, בשל העובדה כי כמה וכמה מהם היו מוכרים כבר אז כסרים לדעתו של מרן זצוק"ל.

מי שבעיקר הכאיבה למרן חתימתו על המכתב, היה ידידו משכבר, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל, יליד העיירה בריסק - ערש גדילתו של מרן - ותושב שכונתו זכרון מאיר שבבני ברק. בשל כך, סר לאחר מכן הגר"ב למעונו של מרן, ממנו שמע את טענתו כי "לא חותמים לפני שמבררים", והתנצל בפניו כראוי.

כעת מתברר, כפי שנחשף ב"כיכר השבת" לראשונה, כי חתימותיהם של הרבנים הוצאו במרמה מוחלטת. וכך היתה השתלשלות הדברים: העסקנים שעלו לביתם של ראשי הישיבות הבהירו להם כי "זה משהו פנימי, רק כדי להוכיח לחברי הוועדה החילונים כמה העמדה של הנציגים החרדים בוועדה היא כבר פשרה ענקית מצידנו, ש'הנה קמים עלינו ברחוב החרדי'".

הם אף הבטיחו מפורשות לרבנים כי חתימתם היא ענין תחבולני, טקטי בלבד, ובשום אופן היא לא תתפרסם מחוץ לכתלי 'וועדת טל'.

כמובן, כאמור, שזו היתה רמייה מוחלטת, ומיד כשסיימו העסקנים הללו את סבב ההחתמה, הם פרסמו את המכתב תחת כל עץ רענן, בחתימותיהם של הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"י שיינר והגרב"מ אזרחי, וכן הגר"ב רוזנברג, הגרי"א וינטרויב, הגר"א פינקל, הגרש"י בורנשטיין זצ"ל ועוד, שרובם ככולם מפורסמים ומוכרים לכל בהערצתם למרן הגראי"ל זצוק"ל וכפיפותם המוחלטת לדעת תורתו.

זמן מה לאחר מכן, התקיים מעמד רב רושם של הכנסת ספר תורה לישיבת ארחות תורה שבראשות מרן. אל החגיגה טרח והגיע הגר"ב רוזנברג, נתן את ידו להגרח"ש קרליץ זצ"ל (מקים "שארית ישראל") שהיה אף הוא ידידו ומעריצו של מרן, ויחד עמו פתח בריקוד שכולו ביטול והכנעה מול גדול הדור, כדי להפגין לעין כל את דעתו האמיתית באשר להנהגתו הנכונה של ראש הישיבה זצוק"ל שהלך לפני 30 יום לעולמו.

נוטר הכרמים
הודעות: 4981
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' פברואר 11, 2019 7:37 pm

אם אתה מעיד על דעת זקנך, מה שידוע לך מאביך שליט"א המוכר לנו היטב כאיש מעלה ות"ח מופלג, מה טוב, אבל מן האתרים כמובן שאין שום ראיה.

לגופו של ענין, אני מעיד בזה ששמעתי מא' מבניו של הגרח"ש קרליץ זצוק"ל (שנמנה על תומכי דגה"ת המובהקים מאוד. איני מפרט את שמו משום חשש רכילות, אולי אינו חפץ בכך) שתיאר לי בפרוטרוט ובתיאור חי את הויכוח שהתנהל בין אביו לזקנך בצאתם מבית הכנסת יוצאי חברון הסמוך לכולל חזון איש, הוא פירט לי את הדו"ד אודות הנח"ל החרדי, כאשר הגרח"ש זצ"ל מגדיר את הנח"ל כבית סוהר לאנשים מסוכנים ומקולקלים לגמרי ומצדד בהקמתו, ואילו זקנך מתווכח עמו בכל תוקף. הלה תיאר שהויכוח הסתיים בכך שזקנך הפטיר: אתם חושבים כך, אני חושב אחרת. (באידיש זה נשמע טוב יותר 'אלט אזוי' וכו')

פרנצויז
הודעות: 502
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' פברואר 11, 2019 8:21 pm

הגר"ב רוזנברג זצ"ל לא התחרט על ההתנגדות לנח"ל, שהרי גם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל באמת התנגד לנחל (כידוע ממכתבו לגר"ד סגל שליט"א), וכל החרטה היתה על חתימה על מכתב פגיעה בגראי"ל זצ"ל. והדברים פשוטים.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 36 אורחים