מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 19, 2020 11:19 pm

נולד בעיר מונקאטש ביום כ"ג לחדש כסלו שנת תרנ"ח, לאביו רבי מנחם בן ציון (נכד להרב הקדוש רבי יעקב שפירא מהומנא, הנודע בשם רבי יעקל חריף, ולהגאון רבי ראובן חיים קליין בעל 'שנות חיים'), ולאמו מרת גיטל (נפטרה בעיר מונקאטש בת ל"ב שנים ביום ז' שבט תרס"ח; נכדת הגאון בעל 'בית היוצר' אב"ד חוסט).

עוד בהיותו ילד צעיר נתחבב על ידי רבינו בעל 'דרכי תשובה' נבג"מ, וזכה להתברך על ידו. בחדש כסלו שנת עת"ר בהיותו בן י"ב שנה עלה יחד עם אביו לחונן את ארץ הקודש ולגור בה (ראה 'אגרות שפירין', אגרת סד - מכתב רבינו בעל 'דרכי תשובה' להגאון בעל 'ערוגת הבושם' שכותב על אביו: 'הרבני המופלג בתורה החסיד מ' בן ציון שפירא... הוא תלמיד חכם יושב אהלים של תורה ובעל שכל, ויודע ובקי, והעמיק בתורה גם במצור ובמצוק כשהיה בפה קהלה, שייף ועייל שייף ונפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה'. בארץ הקודש כיהן כמזכיר וסופר 'כולל מונקאטש ועשרה גלילות'. נפטר ביום כ"ג לחדש ניסן שנת תשט"ז לפ"ק). בהגיעו לירושלים נתגדל אצל דודו הרב הגאון רבי יצחק פרענקל חבר בי דינא רבא וקיבל תורה מפיו.

בהיותו בן טו"ב שנה לקח לו לאשה את מרת רחל בת רבי עמרם יוסף וואלענשטיין (בן הרב הגאון רבי משה נחום ראב"ד דמתא), ואז הצטרף ללומדי ישיבת 'אהל משה' והוסיף לקח מפי הרבנים הגאונים רבי יצחק ירוחם דיסקין ורבי אליהו קלצקין, ובהיותו עול ימים כבר התכתב בדברי תורה עם גאוני ירושלים, וכולם שיבחוהו והללוהו. בימים אלו גם אימן ידיו במקצוע השו"ב והוסמך כשוחט מומחה (וכאשר שהה רבינו בעל 'מנחת אלעזר' בארץ הקודש לא אכל בשר כי אם משחיטתו), וכמו כן אימן את ידיו לכתיבת סת"ם בקולמוס נאה (בשנת תרפ"ה־ו כשרבינו בעל 'מנחת אלעזר' רצה לכתוב לעצמו ספר תורה בירושלים, סמך עליו שימצא עבורו סופר מומחה בכתב תימני כדי להוציאו את חפצו לפועל, וכתב לו הוראות שונות על אודות הספר תורה; ראה שו"ת 'בני ציון' ח"א סימן כח־ל. וכן כתב עבורו מגילה מיוחדת עם השמות הקדושים בהגדלת האותיות; ראה שם). ואם כי היה גדול בתורה וביראה, מעולם לא אבה להשתמש בתגא, וכל ימיו ברח מן הרבנות על אף הפצרת חכמי דורו (כשנפטר דודו הנזכר, רצה רבינו בעל 'מנחת אלעזר' שימנו אותו במקומו כדיין בבית דין שבירושלים, וסירב גם לזאת). היה קרוב לדהינא הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי נבג"מ, והרבה פעמים שימש כשליח מהכא להתם בין רבינו בעל 'מנחת אלעזר' להסבא קדישא.

ידוע בשער בת רבים גודל ידיעתו בחכמת התכונה, ונהירין ליה שבילי דרקיעא וסוד העיבור והחשבונות, עד שנחשב בזה ל'מאריה דשמעתתא'. וענינים אלו תופסים חלק נכבד מספרו 'בני ציון'. וכן בענין חשבון השנים מתי תחול שנת השמיטה, והגאון בעל ה'חזון איש' כתב על דבריו הערות, ובתוך מכתב אחד כתב: "ידעתי את דלותי בתורה ובחכמה, ואין כתר"ה זקוק לדידי ולדכוותי, ומה נפקותא בזה אם דעתי כך או כך... והנני כופל שאין להתחשב עם דעתי כלל וכלל...".

ספריו נתעטרו בהסכמות ומכתבי גדולי דורו, ובתוכם: הגאון מראגאטשאוו, הגאון רבי חיים עוזר, הג"מ נחום וויידענפעלד בעל 'חזון נחום', הגאון מטעפליק, הג"מ רבי זעליג ראובן בענגיס גאב"ד ירושלים, ועוד. וכלם יהללוהו וישבחוהו.

חיבתו של רבינו בעל 'מנחת אלעזר' ואהבתו אליו היתה גדולה מאוד, ואף שלא ראו זה את זה שנים רבות, מאז שעזב את העיר מונקאטש בילדותו. כשהגיע רבינו בעל 'מנחת אלעזר' לארץ הקודש ובעת הקבלת פנים הבחין בו רבינו בעל 'מנחת אלעזר' לראשונה, ושאל מי הוא האברך הלז ואחרי שהגידו לו הפטיר: 'חסדי ה' כי לא תמנו, דאס איז מיין דויד'ל'. ואחר שחזר רבינו בעל 'מנחת אלעזר' לביתו נאוה קודש, כתב לו בתוך מכתב אחד (מיום ה' שלח, כ"ו לחדש סיון שנת תרצ"א): 'אהבה דוחקת, ואתה קבוע בתוונא דליבאי, ואהבת עולם אהבתיך' (ראה שם, סימן טז). רבינו בעל 'מנחת אלעזר' עמד אתו הרבה בחליפת מכתבים בדברי תורה ובעניני 'כולל מונקאטש ועשרה גלילות' וצו השעה, ואף זכה לקבל ממנו את אגרתו האחרונה הידועה לנו שכתב עלי אדמות (ביום ד' לחדש ניסן שנת תרצ"ז) בהיותו מוטל על ערש דוי בבית החולים בעיר בודאפעסט (וראה גם 'אגרות שפירין', אגרות קעד־קעה). ואתה תחזה מה שהעידו עליו בהסכמה לספרו (חלק ראשון): "ידענו ושמענו מאן גברא רבא דקמסהיד עליו, ה"ה חותני הקדוש שר התורה, גדול ונורא, גאון הגאונים, אדמו"ר בעל מנחת אלעזר הכ"מ זי"ע האבדפה"ק, אשר בהיותו לבקר בהיכל כבוד ארץ הקדושה תו"ב (בשנת תר"צ) הכיר את האברך המחבר הנ"ל פנים אל פנים, טיבו ומהותו, ומאז בביתו, תמיד בפיו תהלתו, חשבוהו מיקירי חכמי ירושלים אשר יאמר עליו כי הוא זה איש חמודות, בתורה וחסידות לו עשר ידות, והשתעשע עמו בדברי תורה כמבואר בפנים (החיבור הנזכר) איזה תשובות ממנו, וחיבה יתירה נודעת לו. וגם איזה קונטרסים מספר 'בני ציון' הלז עוד היה למראה עיניו הבדולחים של כ"ק חותני עט"ר מרן הכ"מ זצוק"ל, ואמר בלשונו הטהור: 'כי ראוים הדברים לאדפוסי אדרא, והם נחמדים ונפלאים' " (הסכמת חתן רבינו בעל 'מנחת אלעזר' הגה"צ ז"ל בראש הספר מיום כ"ח לחדש אדר השני שנת תרח"צ).

נפטר ביום י"ד שבט שנת תשל"א, והשאיר אחריו חיבורי תהלה ספר שו"ת 'בני ציון' ג' כרכים ועוד.

הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ג' מאי 19, 2020 11:44 pm

ויש עוד להוסיף על הנ"ל, קשריו עם שאר גדולי דורו (אין מוקדם ומאוחר), כהאדמו"ר בעל 'דברי יואל' מסאטמאר, האדמו"ר מליובאוויטש, הגרי"ז מבריסק, האדמו"ר בעל 'בית ישראל' מגור, ועוד.

ותן לחכמי הפורום ונחכם עוד.


אגב, מי שיש לו תמונות ממנו נא להעלות.

דרומי
הודעות: 7129
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי דרומי » ד' מאי 20, 2020 5:51 pm

בהשגחה פרטית נקראה לפניי היום 'תשורה משמחת נישואין של משה ומיכל זקלס' מתאריך כ"ד אדר ב' תשע"ד (נמצאת באוצר החכמה בספריית חב"ד), ושם בסוף התשורה כמה דברים בקשר לנשוא האשכול. ולא קראתי לראות אם יש שם דברים חדשים שלא נכתבו כאן.

לבי במערב
הודעות: 6195
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' מאי 20, 2020 6:38 pm

מוסג"פ:

הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מאי 20, 2020 7:18 pm

לבי במערב כתב:מוסג"פ:
תשורה - הגרד''ש בעמח''ס בני ציון.pdf


תודה.

מדהים כמה אי דיוקים אפשר להכניס במאמר קצר כ"כ. ובפרט בדברים מפורסמים וגלויים.

א. "כאשר סבי הגיע לארה"ק דבק בכל נימי נפשו ברב שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל" - הרי ר' דוד היה ילד בהגיע לארה"ק, והסב"ק בכלל לא גר אז בירושלים עדיין, שם הגיע רק בתרפ"ז.
ב. המנחת אלעזר לא נודע מר' דוד על הסב"ק, הסב"ק רצה לבנות בית במגרש של כולל מונקאטש וכך נעשה הקשר, ראה מסעות ירושלים אות א.
ג. המשפט 'בא יבא ברינה' שנאמר להמנחת אלעזר, לא היה משפט א', אלא בתוך מכתב מלא, ראה שם אות ה.
ד. והשליח היה ר' אשר זעליג מרגליות ולא ר' דוד שפירא, ראה מכתב המנחת אלעזר שם.
ה. האכסניה של המנחת אלעזר היתה בבית ר' חנוך חיים הכהן, ולא בבית ר' דוד שפירא.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1508
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ד' מאי 20, 2020 9:26 pm

אגב, באחד מתשובותיו בשו"ת בני ציון הוא מזכיר שבהיותו בארה"ב הוא ביקר אצל טלסקופ גדול בקליפורניה לברר איזהו פרטים בחכמת התכונה. והוא הזכיר שם הוא חתם בספר האורחים באותו מקום. והיות שהוא קרוב משפחתי וגם אני באתי מקליפורניה, זה היה מאוד מעניין לי וחיפשתי לידע בדיוק איזה אצל טלסקופ הוא ביקר והתקשרתי עם כל המוסדות בקליפורניה שהיו להם טלסקופים באותה תקופה ובדקו בספרי האורחים ולא מצאו את חותמתו. מעניין...

הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מאי 20, 2020 10:32 pm

ר_חיים_הקטן כתב:אגב, באחד מתשובותיו בשו"ת בני ציון הוא מזכיר שבהיותו בארה"ב הוא ביקר אצל טלסקופ גדול בקליפורניה לברר איזהו פרטים בחכמת התכונה. והוא הזכיר שם הוא חתם בספר האורחים באותו מקום. והיות שהוא קרוב משפחתי וגם אני באתי מקליפורניה, זה היה מאוד מעניין לי וחיפשתי לידע בדיוק איזה אצל טלסקופ הוא ביקר והתקשרתי עם כל המוסדות בקליפורניה שהיו להם טלסקופים באותה תקופה ובדקו בספרי האורחים ולא מצאו את חותמתו. מעניין...


איך מבקרים אצל טלסקופ? באמת מעניין.


אבל לעצם הענין לא שמענו אינו ראיה, אולי המוסד נסגר, אולי חסר ספר האורחים, ואולי בכלל לא היה בקליפורניה, ואולי ואולי ואולי.


דרך אגב כמדומני שהוא אינו כותב כך, אלא כותבי תולדותיו כותבים כך בהקדמה, הלא כן?

לבי במערב
הודעות: 6195
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' מאי 20, 2020 11:17 pm

הוד_והדר כתב: . . כמה אי דיוקים אפשר להכניס במאמר קצר כ"כ. ובפרט בדברים מפורסמים וגלויים . .
כך טבען של 'מסורות משפחתיות', שאינן דייקניות 'יתר על המדה', ואף המפורסם וגלוי לא יועיל להכחישן...

הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ד' מאי 20, 2020 11:33 pm

לבי במערב כתב:
הוד_והדר כתב: . . כמה אי דיוקים אפשר להכניס במאמר קצר כ"כ. ובפרט בדברים מפורסמים וגלויים . .
כך טבען של 'מסורות משפחתיות', שאינן דייקניות 'יתר על המדה', ואף המפורסם וגלוי לא יועיל להכחישן...


יע יע.

אתה מזכיר לי סיפור, פעם התקשר אלי יהודי וביקש ממני עזרה, היות שסבא שלו היה תלמיד הדרכי תשובה ולמד אצלו ומחפש איזה ידיעות. אמרתי לו אדוני אני מצטער לאכזב אותך, אבל להדרכי תשובה לא היה ישיבה, ולא היה לו תלמידים במובן זה, אולי למד אצל המנחת אלעזר שהיה לו ישיבה וכו'. אמר לי לא, אצל הדרכי תשובה ולפי סדר השנים לא יכול להיות שלמד אצל המנחת אלעזר כי כבר נשא אשה וכו'. אמרתי לו אדוני איני יכול לעזור לך, מן הסתם סיפרו לך שסבא שלך נסע לדרכי תשובה, והיה חסיד, אבל לא במובן תלמיד וישיבה, והתחיל להתווכח אתי, כך סיפר לי אבי, וזה בטוח כך וכו', אמרתי לו מה אני יכול לעשות אם אביך סיפר לך כך מן הסתם הוא צודק ואין בידי להושיע. וטרק עלי את הטלפון.

מן הסתם הרסתי לו איזה פנטזיה.

לבי במערב
הודעות: 6195
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' מאי 20, 2020 11:44 pm

הוד_והדר כתב: . . כותבי תולדותיו כותבים כך בהקדמה . .
לח"ג, ס"ע יג.

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' מאי 21, 2020 5:09 pm

הוד_והדר כתב:אגב, מי שיש לו תמונות ממנו נא להעלות.

וכ"כ כאן. הרבה ספרים סרקתי ותמונה בכל אלה לא מצאתי.

והנה כתבות עם פטירת בתו הרבנית גיטל שרה דייטש (העדה 1330, ויחי תשס"ו, עמ' יא) ובנו ר' חיים אלעזר שפירא (שם 1426, בשלח תשס"ח, עמ' ח).

אגב, פרט ביוגרפי מעניין: תקופה מסוימת שימש רד"ש משגיח בבית מטבחיים ביפו (סיפורים ירושלמיים ד, עמ' 130; ר' יעקב ישראל הוא רי"י שמרלר נשוא הפרק שם. זו החצר).
2.png
2.png (19.34 KiB) נצפה 2073 פעמים

הוד_והדר
הודעות: 1919
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' מאי 21, 2020 5:26 pm

אודות משגיח בבשר, כתוב עליו כך בתולדותיו בראש ספרו, ושם כתוב שזה היה על פי בקשת החזון איש וכו'.

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' מאי 21, 2020 6:07 pm

תודה. הנה עוד על שהותו ביפו (מי הדעת לר' אברהם מרדכי ברייטשטיין, עמ' עג; וכן בני ציון ג, עמ' יא, אלא ששם נאמר להפך "התגלות כל הא"ב במצח הוא דבר נדיר"...). מעניין מי אותו מקובל יפואי סגי נהור ומי משמשו.
2.png
2.png (17.42 KiB) נצפה 2044 פעמים

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1508
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ה' מאי 21, 2020 8:38 pm

הוד_והדר כתב:דרך אגב כמדומני שהוא אינו כותב כך, אלא כותבי תולדותיו כותבים כך בהקדמה, הלא כן?

יכול להיות, אני לא זוכר.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1508
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ה' מאי 21, 2020 8:46 pm

אגב, ראיתי שהגר"א שפירא שליט"א (אבדק"ק פרדס כ"ץ) הביא בספרו ימי זכרון (טבת עמ' שיא) כי ה"שנות חיים" פגש את ר' שמעון שפירא ברחוב העיר ואמר לו: "שמי ראובן ושמכם שמעון לכם בן ולי בת, הבה ונשתדך" בו במקום שברו צלחת".

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12864
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' פברואר 15, 2021 12:58 am

הוד_והדר כתב:אגב, מי שיש לו תמונות ממנו נא להעלות.

אם עדיין רלוונטי.
מתוך שמן ששון מחברך ח"ד
שפירא.jpg
שפירא.jpg (430.6 KiB) נצפה 302 פעמים
שפירא ב.jpg
שפירא ב.jpg (200.81 KiB) נצפה 302 פעמים
שפירא א.jpg
שפירא א.jpg (252.59 KiB) נצפה 302 פעמים

באר בשדה
הודעות: 255
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 10:39 pm

Re: הג"מ דוד שפירא בעל 'בני ציון'

הודעהעל ידי באר בשדה » ד' פברואר 24, 2021 1:24 am

גאונה של ירושלים.pdf
'נגוהות הוד מפרקי חייו' - המבשר תורני גל' 634, עש"ק פ' בא תשפ"א.
(979.25 KiB) הורד 8 פעמים


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 81 אורחים