מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
משה ובני ישראל
הודעות: 522
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 7:27 pm

רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי משה ובני ישראל » ה' אוקטובר 13, 2016 2:02 pm

בעקבות פטירתו של הר"ר עוזיאל טוביה שינין (אבא של ר' יצחק מאיצקוביץ ושאר הילדים החשובים לא פחות כידוע למי שמכיר) ומעל מודעת האבל מופיע שהוא צאצא לרבי נחום זצוק"ל.
למי יש עוד פרטים על צאצאי רבי נחום ?
לפי המסופר כל ילדיו הראשונים נפטרו על פניו ולאחמ"כ זכה לגדל שלושה בנים. מי הם ? ומי הם צאצאיהם ?
יש לציין שגם אבא של רבי נחום היה שמו עוזיאל ומסתמא יש קשר.
נערך לאחרונה על ידי משה ובני ישראל ב א' אפריל 23, 2017 2:58 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4840
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי מיללער » ה' אוקטובר 13, 2016 7:55 pm

משה ובני ישראל כתב:בעקבות פטירתו של הר"ר עוזיאל טוביה שינין (אבא של ר' יצחק מאיצקוביץ ושאר הילדים החשובים לא פחות כידוע למי שמכיר) ומעל מודעת האבל מופיע שהוא צאצא לרבי נחום זצוק"ל.
למי יש עוד פרטים על צאצאי רבי נחום ?
לפי המסופר כל ילדיו הראשונים נפטרו על פניו ולאחמ"כ זכה לגדל שלושה בנים. מי הם ? ומי הם צאצאיהם ?

חתנו היודע של רבי נחום היה רבי גבריאל זאב (וועלוול) מרגליות מבאסטאן-ניו יארק בעמח"ס חרוזי מרגליות ושא"ס, הנה ערכו בקברים.קאם עם תמונות ומצבתו:
http://kevarim.com/rabbi-gavriel-zev-velvele-margolis/

מלפנים דובר פה על המשפחה אצל צאצאי רבי איצל'ה פטרבורגר:
viewtopic.php?p=59480#p59480

רבי נחומ'קה
תמונה

נוטר הכרמים
הודעות: 5935
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

קדוש ד' מכובד רבי נחום מהורדנא

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' נובמבר 09, 2016 8:56 pm

היום, ח' במרחשון, חל יומא דהילולא של הצדיק והחסיד המפורסם, קדוש ד' מכובד, מו"ה נחום ב"ר עוזיאל זצ"ל מחברת ש"ס דהורדנא, 'שמש ומגן לאלפי איש ומחסה לרבבות נדכאים', שנלב"ע ביום זה בשנת תר"מ. תולדותיו וחקרי תהלוכותיו בקודש הלא הם כתובים בספר הנכבד 'תולדות מנחם' מאת החכם הנעלה, ספרא וסייפא, מוהר"ר ישראל דוד מיללער ז"ל מחבר מלחמת סופרים, מגדל עדר (על הגש"פ) ועוד.

למרות שכפי הנראה בנוסף לגודל ועוצם צדקותו וחסידותו של ר' נחומק'ה הורדנער, מידת טובו וענוותנותו כי רבה, ועשיית חסדיו לאלפים, היה גדול בתורה ובידיעתה, כפי שמתואר בספר הנ"ל באיזהו מקומן, וביחוד במכתב המיוחד של הגאון משאוועל רבי מאיר אטלס זצ"ל שבא בפתיחת הספר, 'ואח"כ נסע ר' נחום זצ"ל לסלאבאדקע הסמוכה לקאוונא, ויהי מתמיד גדול בלמוד התורה עד אשר נתגדל מאוד והיה בקי בש"ס ופוסקים', כמדומה שלא נותר ממנו שריד כמעט בדברי תורה שיש בהם ממש, זולת איזה גרגרים בדברי דרוש ומוסר, לרוב - בדרך משל ומליצה, שנזכרו בין הפרקים בספר התולדות הלז.

הנהגה אחת מביא בשמו רבינו החפץ חיים, שכפי הידוע בשחר ימיו התלונן בצילו והתחקה אחר עקבותיו הנסתרים, בספרו 'מחנה ישראל (פרק לב סעיף ז), וז"ל,
ושמעתי בשם הרב החסיד המפורסם בישראל לתהילה ולתפארת מהר"ר נחום זצ"ל מהוראדנא שיעץ לאחינו אנשי הצבא שיצעקו אז במאמרים המורים על אחדותו ית' כגון פסוק שמע ישראל וגו' או ה' הוא האלקים וכדומה ויש בזה תועלת רבה, אחד כי בזה יתעורר זכותן של ישראל שמקבלין עליהן עול מלכותו של הקב"ה בכל יום וינצלו מכמה מאורעות רעות על ידו... גם אפילו אם ח"ו נגזר עליו שימות יהיה בזה תועלת גדולה לנשמתו כי קבל עליו מלכות שמים ברגע אחרון שבימי חייו ויצא נשמתו באחד.

בספר תולדות מנחם הנ"ל (עמ' 89) מובא כהאי לישנא:
בתוך דברי דרשתו ביאר פ"א מאמר חז"ל שאמרו (סנהדרין נח) עכו"ם ששבת חייב מיתה, פה הקשו המשמאילים: מה עול עשה העכו"ם ששמר את השבת מחללו? מדוע נגזרה עליו מיתה? ולמען דעת מה להשיב לאפיקורס אמר שתי תשובות בשם רבותיו ז"ל, א') כי חכמינו ז"ל פירשו בעצמם היטב במדרש ילקוט פר' תשא וז"ל, בנוהג שבעולם מלך ומטרונא שיושבין ומשיחין זה עם זה מי שבא ומכניס ראשו ביניהם אינו חייב מיתה. כך השבת היא [מטרוניתא דקוב"ה אות] בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא, לפיכך עכו"ם שבא ומכניס עצמו ביניהם חייב מיתה, עכ"ל. ב') כי המאמר הלז נאמר בשעת גזירת שמד, שגזרה מלכות רומי על ישראל שלא ישמרו את התורה, וביחוד גזרו על מילה ושבת כי אות קודש הם בינינו לבין אבינו שבשמים, ובני ישראל מסרו נפשם עליהם והפקירו גופם על קידוש ה', בעת ההיא שלחה הממשלה החטאה מלכות רומי צירי אמונים לדרוש ולחקור מצפוני היהודים, אם שומעים הם פקודת המלך, ונמצא אז עכו"ם אחד, צורר ישראל שהיה מעורב עם היהודים ויתחפש לאוהב ישראל הדואג בדאגתם ויתבולל ביניהם ויתחפש בבגדי היהודים ובצדיה דבר סרה על מלכות רומי למען לא יכירו היהודים כי הוא לדמם יארב ויקרבוהו היהודים כי אנשי חסד הם, וישמר גם הוא את שבתם במערה אחת נעלמה ועשה עצמו כיהודי גמור השומר שבת, וכל ישעו וחפצו של הרשע הזה היה להלשין את היהודים לפני המלכות, אך כאשר נקרא לתורה הכירוהו היהודים כרגע, כי הוא מרגל ומתחפש ושלוח הוא ממלכות רומי לארוב את היהודים ולגלות מצפוניהם, ויעצרוהו היהודים שמה ולא נתנוהו לצאת חיים מן המערה. באותה שעה גזרו חכמינו ז"ל עכו"ם ששבת חייב מיתה, לבל יקרה עוד כזאת להשיא מות על כלל ישראל ח"ו. (מהרב הגדול הצדיק ר' שמואל הלוי לעווין ז"ל מוואלקווישק דפולין ששמע מפי הצדיק בעת ששבת פה).

והנה הביאור השני הלזה מתמיה כל רואה, הן מחמת עצם עשית האיסור של עכו"ם לשבות כתקנה מאוחרת וגזירה שנגזרה בשעת השמד גרידא, והרי בתלמודא דידן (סנהדרין נח, ב) מייתי לזה ריש לקיש אסמכתא מקרא שנאמר ויום ולילה לא ישבתו, וגם הרעיון המובע בדברי הילקוט בפר' כי תשא הנ"ל שציטט ר' נחום זצ"ל כטעם ראשון מובא במכילתא דרבי ישמעאל שם כדרש על לשון הפסוק, ביני ובין בני ישראל. ולא ביני ובין אומות העולם.

והן מחמת המעשה המופלא שיש לחזר ולתור אחר מקורו, כי לפום ריהטא לא מצאתיו בדברי חז"ל ובספרים הקדמוניים.

מה שנכון נכון
הודעות: 9217
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: קדוש ד' מכובד רבי נחום מהורדנא

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' נובמבר 09, 2016 9:09 pm

הרמב"ם כתב שאע"פ שגוי ששבת חייב מיתה אינו נהרג בידי אדם, ואם גזרו מחשש הנ"ל איך תועיל הגזרה למנוע זאת. [וכ"ש אם יתחפש כעובדא שבגלללה גזרו].

יעויין כאן מש"כ המאירי בטעמא דקרא. אולי כעי"ז היו דברי הר"ר נחום, (ולא אמר מעשה שהיה אלא דוגמא למה שיכול להיות, והסביר זאת מחשש לסכנה גשמית ולא רוחנית, וכעין הדין שאסור למכור טלית מצויצת לגוי), ושמע השומע והפליג דברים ממקורם.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11656
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: קדוש ד' מכובד רבי נחום מהורדנא

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אפריל 19, 2017 12:10 am

מתוך נשמות בישראל

ר נחום.jpeg
ר נחום.jpeg (623.1 KiB) נצפה 1847 פעמים

ר נחום ב.jpeg
ר נחום ב.jpeg (658.96 KiB) נצפה 1847 פעמים

ר נחום ג.jpeg
ר נחום ג.jpeg (775.82 KiB) נצפה 1847 פעמים

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: קדוש ד' מכובד רבי נחום מהורדנא

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' אפריל 19, 2017 1:52 pm

בספר הצדיק ר' שלמה (בלוך), מובאת מחלוקת הח"ח ור"נ הורודנער, שהר"נ סבר שיש למחות על חילול שבת בשעת החילול והח"ח סבר שיש למחות מערב שבת דווקא שלא יגרם חילול גדול יותר על ידי המחאה.

שיף
הודעות: 2212
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי שיף » ד' אפריל 11, 2018 11:56 am

מיללער כתב:
משה ובני ישראל כתב:בעקבות פטירתו של הר"ר עוזיאל טוביה שינין (אבא של ר' יצחק מאיצקוביץ ושאר הילדים החשובים לא פחות כידוע למי שמכיר) ומעל מודעת האבל מופיע שהוא צאצא לרבי נחום זצוק"ל.
למי יש עוד פרטים על צאצאי רבי נחום ?
לפי המסופר כל ילדיו הראשונים נפטרו על פניו ולאחמ"כ זכה לגדל שלושה בנים. מי הם ? ומי הם צאצאיהם ?

חתנו היודע של רבי נחום היה רבי גבריאל זאב (וועלוול) מרגליות מבאסטאן-ניו יארק בעמח"ס חרוזי מרגליות ושא"ס
מלפנים דובר פה על המשפחה אצל צאצאי רבי איצל'ה פטרבורגר:
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 480#p59480

נערך משם [יש שם קצת בלבולים עדיין...]
חתן נוסף של רבי נחומקה קפלן הוא רבי אברהם (אבא?) גולדברג מקריניק
בן אחד ידוע של רבי אברהם הוא ר' עוזיאל טובי' גולדברג [ע"ש אביו של רבי נחום'קה] היה נשוי לבת דודו הג"ר גבריאל זאב מרגליות הנ"ל
ולהם ג' בנים וב' בנות;[שהם נכדים של ב' בנותיו של רבי נחום זיע"א]

ר' אברהם אבא גולדברג (ע"ש אבי אביו ר' אברהם מקריניק)
ר' בנימין נחום (ע"ש הסבא רבא רבי נחום מהורדנא) חתן ר' מנחם מענדל מנדלזון מי-ם, ר' בנימין נחום שימש כשו"ב וחזן בעיר הומסטד, פנסילווניה
ר' יחיאל יצחק (ע"ש אביו של ר' גבראיל זאב מרגליות) נשא את מרת גאלדא זאלצמן, שימש כשו"ב בעיר ניו יורק
מרת רבקה מייטא אשת ר' אברהם (ב"ר יוסף בנימין) שיינין [הורים של רבי עוזיאל טוביה שיינין הנפטר הנ"ל]
מרת חי' ליבא הימבערג

מאיריחיאלק
הודעות: 317
הצטרף: ב' אוגוסט 04, 2014 12:56 am

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי מאיריחיאלק » ה' נובמבר 29, 2018 6:47 pm

האם ידוע שמותיו של כל בניו ובנותיו של רבי נחום זצ"ל והם ידוע מקום קבורתו ?

גיזונטע קאפ
הודעות: 341
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' דצמבר 06, 2018 9:57 pm

מה המקור לזה שהיה קשר בן ר"נ לח"ח,
יש מגדילים לעשות ואומרים שהיה רבו של הח"ח
בציטוט הנ"ל שהח"ח מביאו, הוא לא מביאו בתור רבו,

שייף נפיק
הודעות: 2091
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' דצמבר 06, 2018 11:42 pm

מפורסם שהיה מסתובב אצלו.
יש על זה ספורים בשאל אביך ויגדך
אחד מהם שהח"ח הסתתר לראות את מעשיו ואז התחיל ללמוד קבלה, וליהטה אש סביבו, ואמר על זה הגרב"ב זה שליהטה אש סביב ר' נחום אינו חידוש, זה שהח"ח בגיל שש עשרה ראה את האש זה חידוש!
ויש מעשה מפורסם - והוא ענינא דיומא - שהח"ח היה אצלו בחנוכה ור' נחום לא הדליק עד שאשתו הגיעה, לאחר הרבה זמן, והח"ח תמה על זה, ואמר לו שזה מהלכה של נר שבת ונר חנוכה ששלום ביתו עדיף.
ויש עוד כמדומה. ע"כ ממה שבזכרון.

סמל אישי של המשתמש
יציב פתגם
הודעות: 503
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 11:20 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי יציב פתגם » ה' אוקטובר 24, 2019 4:07 am

ישנו שלשה תמונות המיוחסות אל הצדיק הנודע רבי נחום מהוראדנא זי"ע, אך כל הרואה בהם יבחין מיד שלא ראי זה כראי זה, והשאלה נשאלת אם ידוע בבירור על איזה מהם החזיק מרן החפץ חיים באמתחתו למען הסתכל בו תמיד?

Nachum-of-Horodna-pic.jpg
Nachum-of-Horodna-pic.jpg (256.26 KiB) נצפה 265 פעמים

גיזונטע קאפ
הודעות: 341
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' אוקטובר 24, 2019 11:16 pm

יציב פתגם כתב:והשאלה נשאלת אם ידוע בבירור על איזה מהם החזיק מרן החפץ חיים באמתחתו למען הסתכל בו תמיד?

Nachum-of-Horodna-pic.jpg

מנא לך הא?

לענין
הודעות: 2471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

הודעהעל ידי לענין » ו' אוקטובר 25, 2019 12:43 am

וזרח בחושך אורך עמ' 41 (ישנו באוצר. ע"ש עוד באורך על רבי נחומקה).


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים