מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ה' דצמבר 08, 2016 1:29 am

ב"ה
לאחרונה עיינתי קצת על האדם הגדול המופלא הלזה, יען כי זקיני ז"ל למד בישיבת נייטרא, ואני רוצה לפרט קצת עליו ונשמח לקרוא עוד.
כמעט כל אחד כבר שמע עליו, כולם יודעים על העסקנות הנפלאה במסירת נפש בימות השואה האיומה, ועל כשרונותיו המרובים שהיה עילוי גדול. אבל לא כולם יודעים שהיה ת"ח וגאון וצדיק גדול ויר"ש מרבים באופן נפלא לא פחות מאשר פעולות ההצלה שלו.
כבר מגיל צעיר בהיותו ילד הפליא את הגרי"צ דישונסקיא זצ"ל כאשר במעמדו שאלו אחד אם יש עניין לא לישא אשה שמבוגר ממנו, ורמ"ד הציע אז להוכיח מגמ' שר"ל היה צעיר מר' יוחנן והשיא ר"י אחותו לר"ל, והרי מצינו בר' יוחנן (קידושין לא, ב) כי עברתו אמו מת אביו, ילדתו מתה אמו. וע"כ שהיתה מבוגרת ממנו.
היה תלמידו המובהק וחתנו בזוו"ר של הגאון ר' שמואל דוד אונגר זצ"ל גאב"ד נייטרא, עוד מימות היותו גאב"ד טירנוי.

התמחותו בכת"י
התמחה מאד בכת"י, ונסע לתקופה ארוכה ללונדון לספריית אוקספורד לעיין בכת"י העתיקים, והוציא לאור אז הספר קיקיון דיונה, ולמד שפת הערבית כדי שיוכל לתרגם את הפיה"מ בעצמו, אכן למד בפיה"מ האורגנלי ואמר שהתיישב לו כמה קושיות, אך לא עלתה בידו לתרגמו.

בימות השואה לא נח ולא שקו וסיכן את נפשו הרבה להציל בנ"י מרדת שחת, ואין בידי ליכנס לזה כי הוא ארוכה מאד.
אשתו וחמשת ילדיו נהרגו בשואה, לאחר השואה התחתן שוב ונולדו לא ששה ילדים הי"ו.

ישיבת נייטרא
לאחר השואה יסד שוב את ישיבת נייטרא אותו העתיר לאחר מכן בארה"ב וניהלו במסירות נפש, דעתו היה שבחורים יתרחקו ככל האפשר מישיבת כרכים, על כן יסד הישיבה בשטח גדול שהיה לפני כן ארמון של אחד הפריצים בעיירית מט. קיסקו, ובמותו הבנק הציעו למכירה בעד שלוש מאות אלף דולר ולבסוף ירד המחיר למאה אלף דולר, אותו הסכום לווה מעשיר יהודי אחד, ושם יסד הישיבה.
שאיפתו היתה שיהא ככפרים של פעם, שהבעלי בתים יתפרנסו מגידול עופות וכדומיהם, כן יסד שם "פרעס" – דפוס, להדפיס ספרים, ביסדו כתב קונטרס על תקנת היישוב אותו כינה "הישיבה והישוב".
מתוך תקנות הישיבה:
ב. זמן השינה הוא לבחורים בריאים בגופם, לא יותר משש שעות, בשער הזמנים ביום דהיינו י"ח שעות במעת לעת אין כאן דבר אחר רק למוד תוה"ק ותפלה בכונה ובצבור, או שאר הלימודים הנצרכים חוץ מזמן אכילה בהקהל כל הבחורים יחד.
ג. כל בחור גדול בשנים חייב ללמוד עם הבחורים אשר לא יודעים עוד ללמוד בעצמם, כאשר ישיתו עליו ראשי הישיבה – בהתמדה ובאמונה.
ה. כל בחור חייב ללמוד בכל יום לכה"פ חצי שעה, שיעור מיוחד במוסר ויראת ה'.

מתקנת הישוב
ד. בזמן הזה אנחנו רואים לפנינו, עבודת השדה בכלל, ועבודה לגדל תרנגולת בפרט, מלבד העבודה של הדפסת ספרים שעסקנו בהם כבר באייראפע, ואשר הם שגורים לנו.

מתוך יסוד הישיבה והישוב.
ועל כן מקבלים אנחנו עלינו להרחיק כל דבור שקר בתכלית הרחוק במידה קיצונית, וכשיצליח ה' את מעשה ידינו ונכונן את הישוב של בית מדרשינו אנו מחייבים את כל יושביו שאם יתברר שאדם אחד דיבר דיבור קל של שקר ג' פעמים בהתראה, הרי הוא צריך לעזוב את הישוב בעוד ג' ימים, בכל החומרות של נדר על דעת רבים שאין לו שום התרה והפרה שבעולם.

ולמרות כל התקנות החמורות היה כאב רחום ואהב מאד את תלמידיו שרובם היו יתומים פלטי חרב, כאשר יעידון כל תלמידיו.
הרבה פעמים נקלעה ישיבתו למצוקה כספית גדול, ואז טרח בכל כוחותיו להציל את הישיבה, למרות זאת כאשר היה המהפכה בהונגריה והיה באפשרות להציל יהודים על ידי כסף, אז בסעות מלוה מלכה שהיה למען הישיבה, קרא לתרום הכסף למען הצלת יהודי הונגריה, והתלונן אז על שבתקופת השואה לא שלחו לו הכסף שהיה דרוש להצלת יהודים.

מתורתו

ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא

בראש וראשון הרי הוא היה הממציא לרמזי דילוגי אותיות בתורה, ומקורו הוא עפ"י הרבינו בחיי בפרשת בראשית, וכה כתב במכתב עוד לפני השואה:
בשבת קודש בבוקר בשעה שעמדתי ממיטתי ועדיין לא ידעתי דבר מאבינו ז"ל (שנסתלק) וחשבתיו לבריא, עלה בדעתי פתאום הפלוגתא של מספר אותיות התורה וקיבלתי עלי למנאן תיכף אחר השבת, ואחר השבע לקחתי ספר מדרש תלפיות בידי ופתחתיו ונפל בפתיחתי בערך אותיות על פסקא אשר בה כתוב "כי בשעת פטירתו של אדם יזכיר מנין אותיות התורה, מאחר שאין בכחו להגיד את כל התורה כולה", ובאותו דף סמוך לו הי' קשר כמו שנוהג מי שקורא בספר ועומד באצע הפרק כופל דף, ובודאי אבינו הצדיק ז"ל קרא שם... והתחלתי תיכף ומיד במספר אותיות התורה, ואתה ידעת כי יגעתי הרבה בדבר, השי"ת פתח לי ברחמיו שער חדש, וחדשתי דברים לפענ"ד אמיתיים בדרך אדר ידעת, דברים אשר לפענ"ד אלמלא דבקתי בתורה היו כדאים להאמר מפי גדולים, ולהכיר אמיתת תורה מן השמים.

הרמזים האלו גילה לראשונה בברית לבנו עוד בעיריית נייטרא, והרבה מן הרמזים נכתב בספרו תורת חמד, ופלא עצום היאך הצליח לחשב רמזים אלו באופן מדוייק בלי מחשב.
בשנת תש"ז נידוני במשפט נירנברג עשרה פושעים שפלים מהנאצים ימ"ש, ורמז לכך אמר הרב ווייסמאנדל, וכן הוא בספר איש חמודות בשם הרב חיים אלכסנדר ניימאן ז"ל.
איתא בשארית ישראל אשר גזירת המן לא נתבטלה לגמרי, אלא שנתחלפה בגזירת ת"ת ות"ט, וז"ל: וחכמי האמת אמרו כי גזירת המן אשר נתבטלה בעת ההיא, חלה בשנת ת"ח, ולכן אותיות ת"ח נרמזים במגילה באותיות ' גדולות, ת' של ותכתוב אסתר המלכה, וח' של חור כרפס, וד' ינקום נקמת בני ישראל,עכ"ל.
גם הישמח משה בספרו עסיס רמוני על מגילת אסתר מזכיר הענין...
והנה במגילת אסתר נמצאים סך הכל ג' אותיות רבתי, וג' אותיות זעירא, ומאחר וב' אותיות רבתי כבר נדרשו ע"י חכמי אמת כנ"ל, נמצא שנשארו עוד אות אחד רבתי, וג' אותיות זעירא, אשר עדיין אומרים דרשוני וכדלהלן.
והנה ביום הושענא רבה בשנת תש"ז לאלף הששי ניתלו עשרת הנאצים בעיר נירנבערג בגרמני', וידוע הדבר אשר בעת שהובילו הצורר יוליוס שטרייכר ימ"ש לתלי', הפטיר בלשון הטמא בגרמני' "היינט האבן די יודן אירע צווייטן פורים, ווערסיע 1946".
והנה בשמות עשרת בני המן מצינו כתוב ו' רבתי בשמו של ויזתא, רמז להאלף הששי, ומצינו ת' זעירא בשמו של פרמשתא, ז' זעירא בשמו של ויזתא, והם אותיות תש"ז, נמצא שבהקדם רמז הנ"ל על שנת ת"ח אשר על ידה נתגלה שהמאורעות של דורות האחרונים אמנם נרמזים במגילה, יוצא לנו איפוא שבשמותם של עשרת בני המן ספון טמון עוד רמז, אשר בשנת תש"ז לאלף הששי יראע שוב אשר יתלו שרה צוררי היהודים, עד כאן דברי הרהגה"צ ר' מיכאל דוב זצוק"ל והוא הפלא ופלא.

ידיו רב לו היה מאד בענייני בין השמשות, ופ"א סיפר כי בימי עלומיו שקיל וטרי עם הגאון גאב"ד אלטשטאדט זצ"ל בהאי עניינא למשך עשר שעות.
כמה גליונות נשארו ממנו באותו ענין ובהקדמתו כתב
ותוכן הדברים יסתעפו לכמה ענינים נפלאים – והיקף מדתו על פני כל הארץ – ושארץ ישראל מדתו אחד מששים רבוא בתורה – וטעם לחלוקת היום כ"ד שעות – פירוש הלשון בפייט לשבת שקלים – וסמוכין לשיעור שינה מה"ת – ועוד כמה שיעורי מדות שמנו חכז"ל בכ"מ, מש"כ מרן בעת לימודו הסוגי' דביה"ש, ותחלת דבריו קאי על סוגיא דפסחים דף צ"ד.

כמו כן כתב תשובה להלכה שאפשר ומצוה לעשות עירוב בעיר ניו יארק יצ"ו.
הגרמ"פ בתשובה מתייחס לדבריו וחולק עליו.
כן נשאר כמה גליונות מהל' מקוואות ועוד כמה נושאים אשר עינינו רואים לפלא גודל חכמתו הרב, אשר היה ממש מוח נפלא עד למאד.
כאשר עלה הנושא לשלוח אדם ללבנה, היה אז גדולים וכמדומני שגם דעת הרה"ק מסאטמר זצוק"ל היה כן, שלא יצליחו, כי הרי מקרא מלא כתוב השמים שמים לה' וגו', אכן דעתו של הרב ווייסמאנדל היה שאפשר להגיע לשם, והכתוב מיירי לור שם בקביעות, אבל להגיע לשם אפשר וזה נרמז בכתוב, "אם בין כוכבים תשים קנך משם אורידך", ואכן בסוף הגיעו ללבנה.
במכתב שכתב בהתקופה שבריעה"מ הצליחו לראשונה לשלוח ספוטניק ללבנה, כתב
הימים ימי פחד, ככתוב בדניאל לאמר, ותגדל ע צבא השמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם וגו'

דעתו היה שאי"ז מופרך שיש יצורים בכוכבי לכת אחרים אף שאי"ז מסתבר, ויתכן שהוא רמוז בפסוק (שופטים ה) אורו מרוז אורו יושביה אשר לא באו לעזרת ה' בגבורים, וי"א שהוא כוכב (מו"ק ט"ז, שבועות לו), ונדחקו המפרשים בכוונת הפסוק יושביה, ואם יתברר שיש שם יצורים א"ש.

על רוב שקידותו בתורה מסופר ב'איש חמודות' בשם תלמוד אחד שנכנס לביהמ"ד בשעה מאוחרת בלילה, וראה את ראש הישיבה עומד על מקומו רגלו אחת על הארץ והאחרת על הכסא, וכל כולו שקוע בעיון בספר, וכאשר הבחין בהתלמוד צוה לו ללכת לישן כיון שהשעה כבר מאורחת, וכן עשה, וכאשר השכים בבוקר וחזר לביהמ"ד מצר להראש ישיבה באותו מעמד כבלילה, וכשהבחין בו העיר לו, הרי כבר אמרתי לך ללכת לישן מדוע אתה מתמהמה...
וכמובן שכל הנ"ל הוא רק כטיפה מן הים, וקורות חייו הלא הם כבר כתובים בספר איש חמודות -נמצא באוצה"ח-, אלא הרגשתי צורך לכתבו כדי שידעו שלא היה מדובר בעסקן הצלה בלבד, - למרות שגם בזה לא היה ערוך אליו בסירות הנפש אשר פעל בכל כוחו, ובחכמה עצומה – אלא גם באדם גדול בענקים אשר בלא ספק היה אחד מגדולי ישראל.

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ה' דצמבר 08, 2016 10:30 pm

האם יש תיעוד לנסיונות ההצלה שלו שראשי הציונים לא הסכימו לכך.

יהודה בן יעקב
הודעות: 1093
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' דצמבר 11, 2016 1:08 am

חוקרנוביץ כתב:האם יש תיעוד לנסיונות ההצלה שלו שראשי הציונים לא הסכימו לכך.


ישנם כמה ספרים על כך:
"שרופי הכבשנים מאשימים", יצא לאור בארה"ב, ובשעתו היה איסור להכניס ספר זה למדינת ישראל, מחמת הנכתב בו נגדם, [סבי שיחי' לאי"ט קיבל את הספר לאחר הברחה מאימת הגבולות, מאחר שהיה שותף פעיל בחלק מנסיונות ההצלה, ואף שהה עמו בבונקר בסוף ימי המלחמה].
"קראתי ואין עונה".

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » א' דצמבר 11, 2016 3:55 am

וכמובן גם ספרו מן המצר

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חוקר ודורש » א' דצמבר 11, 2016 9:38 am

הגיע הזמן לרכז את כל הספרים הנ"ל ע"י סופר מומחה או פרופסור
שיעמיד את הדברים וישים על השולחן בצורה מסודרת,שידעו אלו
שמאמינים בהם עד היום קלונם.

לבנון
הודעות: 480
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי לבנון » ב' דצמבר 12, 2016 6:06 pm

חוקרנוביץ כתב:הגיע הזמן לרכז את כל הספרים הנ"ל ע"י סופר מומחה או פרופסור
שיעמיד את הדברים וישים על השולחן בצורה מסודרת,שידעו אלו
שמאמינים בהם עד היום קלונם.

'בן הכט' עשה על סוגיא זו עבודה כבירה, בספרו 'כחש'. עם טענות יותר כואבות מאשר הביא הרב וייסמנדל בספריו, וגם תמך את דבריו על יסודות מוצקים, במסמכים וכד'.
מי שקורא את ספרו, ויש לו לב, לא יכול לישון אח"כ בלילה.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1630
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' דצמבר 12, 2016 7:03 pm

יש גם את הספר 'אות קין'. של 'וזלמן' (שם עט של...).
ספר מצוין וליקוט יפה של החומר שהביאו קודמיו.

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ג' דצמבר 13, 2016 1:19 am

נמצאים באוצר?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11519
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' דצמבר 13, 2016 1:26 am

ספר אות קין של ר' מנחם גרילק ז"ל יכנס לאוצר בעדכון 16 בעז"ה

פרנקל תאומים
הודעות: 2618
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' דצמבר 13, 2016 3:45 pm

כיצד ניתן להשיג את 'כחש' של בן הכט ?

בראנסוויל
הודעות: 276
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי בראנסוויל » ג' דצמבר 13, 2016 4:16 pm

קבצים מצורפים
chaim-michael-dov-weissmandl.jpg
chaim-michael-dov-weissmandl.jpg (117.9 KiB) נצפה 4669 פעמים

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ג' דצמבר 13, 2016 8:43 pm

כמדומני שהוא ליד קבר רעו וידידו ר' יונתן שטייף זצוק"ל.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ג' דצמבר 13, 2016 9:04 pm

חוקרנוביץ כתב:האם יש תיעוד לנסיונות ההצלה שלו שראשי הציונים לא הסכימו לכך.

מתוך ויקיפדיה (וכמובן צריך לקחת דבריהם בערבון מוגבל) האותיות הקטנות הוא הערת הכותב
פעולות בהן הייתה מעורבת קבוצת העבודה הוא הקבוצה שעמד תחת ניהולו של רחמ"ד
•החל באמצע 1942 עודדה הקבוצה בריחת יהודים מסלובקיה להונגריה, בה מצב היהודים היה טוב יותר עד כיבושה במרץ 1944. פעולה זו נוהלה על ידי הרב וייסמנדל עבור יהודים אורתודוקסים, ועל ידי תנועות נוער ציוניות עבור השאר.
•קבוצת העבודה הייתה מעורבת החל ב-1942 בהקמת מחנות עבודה בסלובקיה עצמה. הקבוצה הצליחה לשכנע את השלטון הסלובקי ואת נציג משרדו של אדולף אייכמן בסלובקיה, שהתועלת שהמדינה תפיק מהעסקתם של יהודים בתוך סלובקיה תהיה גדולה מזו שבשליחתם לעבודה בפולין (הנימוק הרשמי לגירוש). הנימוקים, שהיו מלווים בשוחד, הביאו להקמת שלושה מחנות עבודה – נובקי, סרד וויהינה בהם חיו כ-4,000 נפש עד ספטמבר 19444.
•בתחילת 1943 סייעו אנשי קבוצת העבודה בשיתוף עם "ועדת העזרה וההצלה" בהברחת יהודים מפולין דרך סלובקיה להונגריה. בשתי פעולות אלו הוברחו להונגריה כ-7,000 יהודים מסלובקיה ולמעלה מ-1,000 יהודים מפולין.
•שיגור "מרגלים" אל המגורשים לפולין. כבר בסוף יולי 1942 דיווחו שליחי הקבוצה על רעב ועל שיעור תמותה גבוה בקרב המגורשים, באוקטובר דיווחו על היעלמותם של חלק מהמגורשים, בנובמבר דיווחו השליחים על ההשמדה בבלז'ץ ובטרבלינקה.

המשא-ומתן עם דיטר ויסליצני[עריכת קוד מקור | עריכה]

אחרי שאנשי הקבוצה שמעו שדיטר ויסליצני, קצין האס אס שהיה אחראי על שליחת היהודים לאושוויץ, הוציא יהודי ממשלוח לפולין תמורת שוחד, הם פנו אליו באמצעות קארל הוכברגר, יהודי ששימש פקיד במשרדו של ויסליצני והציע לו עסקה של "דם תמורת סחורה".[1] תמורת 50,000 דולר שהג'וינט הבטיח להעביר, יפסיק ויסיליצני את משלוחם של יהודי סלובקיה לאושוויץ. ויסליצני קיבל את הצעת העסקה, שתנאיה היו הקפאת שלושת המשלוחים הקרובים, ובזמן הזה יעבירו יהודי ארצות הברית 25,000 דולר, וכעבור שבעה שבועות יעבירו 25,0000 דולר נוספים.

את הסכום הראשוני השיג וייסמנדל מבנימין שטרן יהודי יר"ש שחי לאחמ"כ בלונדון - איש כספים מברטיסלאבה. על פי דברי הרב ויסמנדל, תמורת המקדמה הופסקו באוקטובר 1942 המשלוחים למשך שבעה שבועות. "קבוצת העבודה" שלחה שליח לשווייץ, במטרה להשיג את הכסף לתשלום השני. השליח נשא איתו מכתבים אל סאלי מאייר נציג הג'וינט, אל נתן שוואלב מנהל משרדי הסוכנות היהודית והחלוץ בז'נבה, ואל מנהיגות יהדות ארצות הברית. אולם, סאלי מאייר לא הסכים למסור את הכספים הדרושים מהנימוקים שסלובקיה היא מדינה קטנה ו-50,000 דולר הם סכום גדול מדי בשבילה וכן עקב החוק האמריקני, האוסר הוצאת כספים למדינת אויב.

כאשר יתרת התשלום לא הגיעה, ביקשו היהודים ארכה, אולם כשהכסף המשיך להתעכב, חודשו החטיפות והמשלוחים לאושוויץ. לבסוף, בעזרת יהדות הונגריה השיגו את הסכום הדרוש, ובכך קנו ליהדות סלובקיה שקט יחסי.

כאן הובא דברי החולקים שהעדיפו להאמין למה שויסליצני ימ"ש העיד במשפטו שככל הנראה גנב כסף לעצמו למה שרחמ"ד אמר, ואכמ"ל, ולאחרונה הודפס מחדש ספר מן המצר עם קם הוספה הנקרא עזרת מצר שם האריך לדחות דברי החוקרים

תוכנית אירופה[עריכת קוד מקור | עריכה]

אחרי שהופסקו הגירושים מסלובקיה, העביר חבר הקבוצה, אנדרי שטיינר לויסלצני מכתב מ"פרדיננד רוט" (שהייתה דמות בדיונית שהגו אנשי קבוצת העבודה, קרי רחמ"ד שנועדה לשכנע את הנאצים בכך שיהדות ארצות הברית תומכת בעסקה), שבו נכתב שמצפים מוויסליצני לפעול להפסקת הגירושים מאירופה כולה. ויסליצני יצא מיד לברלין לדווח על ההצעה להיינריך הימלר, ובמאי 1943 קיבל אישור לנהל משא ומתן.

הדרישה הגרמנית הייתה לקבל שני מיליון דולר תמורת הפסקת הגירושים מארצות אירופה. את הסכום הסכימו לקבל בעשרה תשלומים וניתנה הבטחה כי עם קבלת התשלום הראשון בסך 200 אלף דולר יופסקו הגירושים לחודשיים.

אולם, אף על פי שהמידע על "תוכנית אירופה" היה בידיהם של מנהיגי היהדות, הן בירושלים והן בניו-יורק, ולמרות שוויסמנדל וגיזי פליישמן שלחו עשרות מכתבים, הכספים לא הגיעו אליהם (למרות שנטען שנשלחו) ומכונת ההשמדה לא עצרה.

באחד ממכתביו כתב ויסמנדל: "אין אנחנו מבינים, איך אתם אוכלים ושותים? איך אתם ישנים על מיטתכם? איך אתם מטיילים בחוצות? וזה האחריות מוטל עליכם. זה חודשיים אנחנו צועקים, ועדיין כלום לא עשיתם. אחינו בני ישראל האם השתגעתם? האם אינכם יודעים באיזה גיהנום אנחנו חיים?? אתם שומרים את הכסף, למה אתם ממתינים?".

לג'וינט בארצות הברית היו באותם ימים סכומים משמעותיים והם היו יכולים לעמוד בהוצאה, אבל באותם ימים היו חוקים קפדניים בארצות הברית בנוגע להעברת כספים למדינות אחרות, והג´וינט נהג להקפיד שלא לעבור על החוקים הללו.

המכתב, כמו מכתבים דומים, הגיע ל"ועדת ההצלה ליהודי אירופה" בארץ ישראל, אולם בדיון שהתנהל בוועדה הובעה התנגדות להשתמש בכסף שנועד למימוש החזון הציוני לטובת הצלת יהודים. על פי מסמכים מאותה תקופה יצחק גרינבוים, שהיה אז ראש ועדת ההצלה, בתמיכת אליעזר קפלן (הגזבר) אמר שיש לשמור על הכסף שבקופת הוועד לשם הכשרת ארץ ישראל לשרידי היהודים. לעומתו, דוד רמז, מאיר יערי, יוסף שפרינצק ואחרים היו מוכנים לתת כל מה שיש למען ניסיון ההצלה.

על הסיבה שהמנהיגים היהודים לא סייעו לתוכנית באופן נחרץ, חלוקות הדעות. ויסמנדל טען שהמנהיגים הציוניים ראו לנגד עיניהם אך ורק את גורל המדינה היהודית העתידית ולא היו מוכנים להשקיע הרבה למען הצלת יהודי אירופה. אחרים טוענים, שהייתה אי ודאות רבה ביחס לרצינותו של המשא ומתן עם הנאצים. לטענתם, הרעיון שהיה אפשר לבטל את ההשמדה תמורת שוחד נראה דמיוני, ולכן לא היה טעם להקצות לנושא זה סכומים גדולים. כמו כן, חששו מנהיגי הציונות ומנהיגים יהודיים בארצות הברית להסתכסך עם בעלות הברית שמא יואשמו בפשעי מלחמה בשל העברת כספים ואספקה לאויב באמצע המלחמה. על פי טענה נוספת, מנהיגי הסוכנות בררו אצל השלטונות הבריטיים, והבינו שהבריטים לא יאפשרו ליהודים להיכנס לארץ ישראל, ומכאן שהיהודים יקלעו שוב למלתעות הנאצים.

חוקר השואה יהודה באואר כתב בספרו "יהודים למכירה": "המדהים הוא כיצד מנהיגיה הנבונים כל כך של יהדות סלובקיה, ובראשם ויסמנדל, האמינו בו [בויסליצני] ובטחו בו יותר משבטחו בעמיתיהם שמחוץ לאימפריה הנאצית. ויסמנדל לא בטח לא בשוולב [נציג ארגון החלוץ מארץ ישראל] ולא במאייר [נציג הג'וינט בשווייץ], אך בטח בנאצי. הוא היה משוכנע שהמשא ומתן נכשל משום שיהודים לא היו מסוגלים לשלם סכום של 200,0000 דולרים". וזה כמובן טענת סרק כי למה שלא יאמין כשראה איך הם זקוקים להכסף ואף הפסיקו המשלוחים ואף אם היה ספק היו צריכים לעשות כל טצדקי להצילה היהודים

פרסומי הרב ויסמנדל בעניין והשפעתם[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשנת 1960 יצא ספרו של הרב ויסמנדל "מן המצר" ובו תיעוד פועלו בתקופת המלחמה. שבתי טבת ייחס בספרו "השנים הנעלמות" חוסר אמינות לספר זה וכתב כי "את הספר ערכו אחיו ותלמידיו לאחר מותו, ואי אפשר לדעת מה חלקו של ויסמנדל בכתוב ומה הוסיפו או שינו יורשיו הקנאים". ואינו נכון בכלל אלא כל הספר כתב בעצמו

אברהם פוקס חקר את פעילותו של הרב מיכאל דב ויסמנדל בתקופת השואה, ואת ממצאיו העלה בספר "קראתי ואין עונה", שיצא בשנת 1983. בספר מכתבים ומסמכים חדשים שלא פורסמו בספרו של הרב ויסמנדל "מן המצר". בשנת 2007 הוציא יעקב פוקס, בנו של אברהם פוקס, את "קינת מן המצר", קינה פיוטית על השואה מאת הרב וייסמנדל, וצירף לה ביאור ופירוש.

ספריו של הרב ויסמנדל משמשים השראה לחוגים אנטי ציוניים כגון חסידות סאטמר ונטורי קרתא. כך למשל, אלחנן אסתרוביץ', שהודה ביולי 2012 בריסוס כתובות נאצה אנטי ציוניות במוזיאון יד ושם ועוד, הצדיק את מעשיו בין היתר על בסיס דברי הרב ויסמנדל.[4]

הצלתו בשואה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ב-7 בספטמבר 1944 נעצר יחד עם משפחתו, והועבר למחנה סרד, משם נשלחו לאושוויץ. ויסמנדל הצליח לקפוץ מהרכבת, אולם משפחתו נשלחה למחנה ההשמדה. עד תום המלחמה הסתתר במחבוא בעיר ברטיסלאבה. ישראל קסטנר הגיע בחסות ה-SS לעיר והעביר אותו עם כשלושים יהודים נוספים לשווייץ מספר ימים לפני שחרור העיר על ידי הצבא האדום,[5]

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ג' דצמבר 13, 2016 11:50 pm

מן הדברים שלא נכתב בויקי', הוא פעולתו לפרסם הזוועות הנוראות לעיתונים בעולם שהעולם ידעו מזה וזה יגרום להפסקתם, וכך היה המעשה כאשר שני יהודים ברחו מאוישוויץ הם הגיעו לרחמ"ד וסיפרו לו כל הזוועות, רחמ"ד האזין והאמין לכל דבריהם, וכתב כל הגביית העדות בתוך 'פרוטוקל' מסמך של 33 עמודים, גם ציור של המחנה צייר שם (כמדומני), וזה נשלח לשווייץ, והעסקנים דשם תרגמוהו על מנת לפרסמו, ולצערינו גם כאן סאלי מייער התנגד לפרסמו, ולאחר כמה עיכובים זה התפרסם ע"י ג'ורג' מאנטעלא ויוסף מאנדל (האם הם שני אנשים או איש אחד? איני יודע) שהעבירוה לסוכנות ידיעות מקומי, כאשר זה התפרסם זה גרם לסערה רבה בעולם כולו, וממשלת הונגרי' הפסיק לשתף פעולה עם הנאצים מרוב לחץ שיועמדו לדין.
וכן תוכניתו להפציץ את מסילות הרכבות המובילות לאוישוויץ שיפסיק את המשלוחים, ובעיקר ע"י ה'ממלכות המאוחדת' שיפציצו אותו מן האויר, שלצער הרב לא עלתה בידו.

לבנון
הודעות: 480
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי לבנון » ד' דצמבר 14, 2016 12:32 am

פרנקל תאומים כתב:כיצד ניתן להשיג את 'כחש' של בן הכט ?

הספר כמעט ואינו ניתן להשגה. ברוב (או בכל) החנויות לספרים משומשים הוא איננו.
האפשרות לכא' היחידה היא, לחפש ברשת. (כמובן שכמה שהחסימה שלך יותר חזקה, כך האפשרויות שלך מצטמצמות).

מתון
הודעות: 292
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי מתון » ד' דצמבר 14, 2016 6:37 am

לבנון כתב:
פרנקל תאומים כתב:כיצד ניתן להשיג את 'כחש' של בן הכט ?

הספר כמעט ואינו ניתן להשגה. ברוב (או בכל) החנויות לספרים משומשים הוא איננו.
האפשרות לכא' היחידה היא, לחפש ברשת. (כמובן שכמה שהחסימה שלך יותר חזקה, כך האפשרויות שלך מצטמצמות).

הספר "כחש" הוא רק תרגום של הספר perfidy שנכתב ע"י בן הכט באנגלית כאן מצורף לינק להורדת כל הספר באנגלית
http://netureikartaru.com/Files/perfidy.pdf

אזהרה! הספר אינו לחלושי לב.

פרנקל תאומים
הודעות: 2618
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ה' דצמבר 15, 2016 3:00 pm

תודה רבה לכל המסייעים.
האם ישנה תקווה לקריאת הספר גם למי שיש לו 'נתיב' וגם אינו בר הכי לקרוא ספר שלם באנגלית ?


נ"ב:
האם אצל אנשי אקדמיה הגונים המכירים את התחום, הספר נחשב כמוסמך?

מתון
הודעות: 292
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי מתון » ה' דצמבר 15, 2016 4:12 pm

בן הכט היה ספרא רבה באמריקה גם בשאר תחומים, וגם היה ציוני [וחילוני] נלהב קודם מלחמת העולם. הוא התבסס ספרו בעיקר על עדיות בבית המשפט ומסמכים.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4685
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 15, 2016 6:10 pm

מתון כתב:בן הכט היה ספרא רבה באמריקה גם בשאר תחומים, וגם היה ציוני [וחילוני] נלהב קודם מלחמת העולם. הוא התבסס ספרו בעיקר על עדיות בבית המשפט ומסמכים.

בן הכט היה מיודד עם הלל קוק/פיטר ברגסון, והוא היה אחד מראשי הארגון להצלת ישראל ולעורר לב נשיא ארה"ב והסנטורים לפתוח שערי רחמים בשביל אחב"י

יזכר לו לטובה

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ו' דצמבר 16, 2016 12:23 am

הרבה יהודים יקרים עסקו באותו תקופה להצלת עם ישראל, גם ג'ורג' מאנטעלא הנ"ל היה יהודי יקר אשר היה בתקופה האיומה והנוראה בשווייץ וכיהן (או התחפש) כשגריר של אחד מהמדינות הצפון אמריקאיות, כך חילק אזרחות להרבה יהודים להצילם, זכור לו ה' לטבה.
ג'ורג' הוא האיש אשר נראה על התמונה הידועה ליד הרה"ק מסאטמאר זצוק"ל בהגיעו לשווייץ.
ברם מתוך כל העסקנים כנראה שלא היה כמו רחמ"ד שהיה בעצמו בתוך לוע הארי וידע טוב טוב מה מצפה לו אם לא יברח, ובמקום להציל עצמו ולברוח, מסר נפשו להציל עם ישראל, ואף מסר נפשו כמה פעמים להיפגש עם ראש הגסטפו, יהא זכרו ברוך.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ו' דצמבר 16, 2016 1:08 am

עוד עדיות מזעזעות מהאדישות של ראשי הציונית בשואה בקשר להרב ווייסמאנדל מהאתר דעת
ראשי הציונות לא פסקו מ"משיכת החוטים" משך כל ימי השואה ולאחריה. שעה שכלל ישראל המום מהמהלומות הכבדות, שעה שהכאב הקהה את החושים - דימו ששעה זו כשרה לבצע את "הניתוח הגדול" להפוך את כלל ישראל ל"עם נורמאלי" ולשים קץ לגלות בכוח עצמם ע"י הקמת מדינה.

"משיכת החוטים" הזאת בימי השואה ולאחריה כוללת בתוכה פרקים שונים שכדאי מאוד היה לפרסמם ולכתוב עליהם. כמה מן הפרטים הללו צפו ועלו לאור היום בהמשך משפט קאסטנר - אולם לא על כך אנו מדברים עתה.

אף על פי כן כדאי יהיה למסור עובדה "קטנה" אחת זו ששמעתי מפי העד המהימן, בה"א הידיעה הרב מיכאל דב ווייסמאנדל ז"ל (אשר אף בנאומו של התובע הכללי של מדינת ישראל, חיים כהן, הוא נקרא בשם: "אותו צדיק" - ר' "תיק פלילי 124" בהוצאת "ידיעות אחרונות" תל אביב).

שח לי ר' מיכאל דב ז"ל: הידיעות הראשונות על קיומו וסדריו של מחנה ההשמדה באושווינצים - בירקנאו, נתקבלו ע"י שני יהודים סלובאקיים שהצליחו ע"י הרפתקאות שונות להימלט משם חזרה לסלובקיה ומסרו גביית עדות מפורטת בצירוף מפות, מספרים וכד' בנוכחות אחד הקונסולים הניטראליים. בחירוף נפש הצליח הרב ווייסמאנדל להגניב את המסמך הזה לנציגי "היהדות" (הדזוינט והסוכנות) בשווייצריה. ואמנם נתקבלה תשובה כעבור זמן מה: "מסרתי את מכתבך לחיים (ווייצמאן). הוא ישמח מאוד. זה יועיל לנו להשיג מדינה...".

בזיכרונותיו (הנמצאים עתה בדפוס) מביא הרב ווייסמאנדל את הנוסח המקורי של מכתב אחד שנתקבל מאותם המוסדות הציוניים המרכזיים בשווייצריה, בתשובה לקריאת עזרה שהופנתה אליו ע"י הגב' גיזלה פליישמאן הי"ד - עסקנית ציונית ותיקה ופעילה ביותר בענייני הצלה בימי השואה - בשיתוף פעולה עם הרב ווייסמאנדל זצ"ל שהיה קרוב שלה. קריאתה לעזרה כללה גם הוראות מדויקות כיצד להושיט את ההצלה וכו' (כאמור, אי אפשר להיכנס לפרטים כאן). התשובה שנתקבלה לאחר צפייה דרוכה הייתה: כל העמים שפכו את דם בניהם במאמץ המלחמתי. אנו רוצים במדינה יהודית ו"רק בדם תהיה לנו הארץ..." (אלה המתארים עתה כ"עלילת דם" כל הזכרה של פרשות אלה - מוטב להם שיזמינו בעוד מועד את ספרו של הרב ווייסמאנדל זצ"ל ויקראו בו ובכל המסמכים המצורפים אליו).
נערך לאחרונה על ידי שבילי דנהרדעא ב ו' דצמבר 16, 2016 1:07 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבנון
הודעות: 480
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי לבנון » ו' דצמבר 16, 2016 3:23 am

פרנקל תאומים כתב:תודה רבה לכל המסייעים.
האם ישנה תקווה לקריאת הספר גם למי שיש לו 'נתיב' וגם אינו בר הכי לקרוא ספר שלם באנגלית ?
נ"ב:
האם אצל אנשי אקדמיה הגונים המכירים את התחום, הספר נחשב כמוסמך?

המהד' העברית לא מופיעה ברשת, בשום צורה שהיא. (למיטב ידיעתי).

כמובן שהסופר הנ"ל מזולזל ביותר אצל אלו שראשי הציוניות מקודשים בעיניהם. אבל אצל המומחים בתחום, ספרו נחשב למקצועי מאוד.

ואגב, שמעתי פעם ממקור די מוסמך, שהספר כפי שהוא נדפס, עבר צנזורה ע"י המחבר עצמו, מחשש פן יבולע לו. אפי' שגם במתכונת זו, הוא העלה את חמתם של הרבה מאוד אנשים בצמרת השלטון דאז.

תוכן
הודעות: 4675
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי תוכן » ו' דצמבר 16, 2016 8:44 am

הגאון הצדיק רחמ"ד ווייסמאנדל לאחר המלחמה היה שבר כלי, ולעולם לא החלים ממה שראה וחווה.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ו' דצמבר 16, 2016 9:40 am

כך מקובל לומר, אבל נראה לי שהביטוי שבר כלי אינו נכון, שמגדיר כאילו שהיה מדוכא, וזה לא נכון, הוא אמנם כאב מאד את הכאב, אבל הרי הקים את הישיבה, והקים משפחתו מחדש, ועסק בענייני הכלל.
ובדרשה אחד אמר שהיה לו תכניות הרבה להצלה, אבל הקב"ה אמר לא.

י. אברהם
הודעות: 1449
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' דצמבר 16, 2016 11:37 am

ראיון אודותיו (באנגלית) עם ידידו ר' אשר פארסט ז"ל. http://www.ushmm.org/online/film/displa ... e_num=4737

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ש' דצמבר 17, 2016 10:53 pm

פעם שמעתי ממשפיע ברסלבי חשוב אחד שליט"א, שר' מיכאל בער היה יהודי גדול אבל רואים שלא היה חסיד, שהרי כאב לו כל כך, וחסיד בוודאי היה מתחזק יותר.
ואני פשוט נזדעזעתי מהכסלות שיש בדבריו, ראשית הרי לכאורה רצה לומר שהיה לו חלילה ספקות באמונה, וכבר נכתב לעיל שאמר כי הקב"ה הוא זה שאמר לו לא, והא דכאב והתאבל אין כאן שום פגם באמונה, אטו מי שמתאבל על החורבן יש בו חלילה חסרון באמונה, וכי כל הפיוטים שכתבו הראשונים על הגזרות הנוראות שהיו במקומותם, הוא בגלל שלא היו חסידים, אתמהה.
ויותר חשבתי מה היה המשפיע הנ"ל עושה אם מישהו היה משתלט על ביתו וזורק לו לחוץ, האם לא היה כואב לו, ואם בנוסף לזה היה גונב כל רכושו, בודאי היה כואב לו מאד, וכאן מדובר על יהודי שלא ביתו ומשפחתו הוא זה שהכאיב לו, אלא על מליוני היהודים שנהרגו, בכל יום הלכו לטבח כעשרים אלף איש הי"ד, (הוא בערך כמספר היהודים שנהרגו מאז קום המדינה,) והצדיק הנ"ל ידע מזה, ולא נח ולא ישן, ולא על נפשו היה חס, אלא על נפשות עם ישראל שהיו נתונים לטבח, ובכל רגע הרגיש שברגע זו נהרגים עוד יהודים, ועל זה נצטער אותו צדיק כל ימיו, ואיך יש חוצפה ליהודי בשנות האלפיים שלא חווה על בשרו כל הזוועות, ואצלו הוא רק בגדר היסטוריה לומר שזה בגלל שלא היה חסיד.

(דרך אגב, ראיתי פעם כתוב, ואיני יודע אם הוא נכון, שהגאון הגדול החסיד ר' מנחם זעמבא זצוק"ל תמך בההתקוממות של הווארשא געטא, מטעם שאין לנו היום תנאים כמו שהיה אצל עשרה הרוגי מלכות לברר אם גזירה מן השמים הוא.
וקשה להבין, נהי דיש מושג גזה שבעל בחירה יכול להרע, אבל לכאורה זה שייך בגזירת יחיד, אבל בגזירה בסוג גודל כזה, וכי יש לומר כן? ואולי היה כוונתו, דאף דבוודאי זה היה גזירה, אבל מאן יימר דהוא גזירה כ"כ חמורה שלא יעזור השתדלות להינצל, שמא עם ההשתדלות אפשר להציל יהודים, כמבואר במאירי ריש סוטה שיש סוג עונש כזה לאדם שהוא נתון למקרים, וכיון דכן יתיישב ג"כ גודל הכאב של ר' מיכאל בער זצוק"ל.)

י. אברהם
הודעות: 1449
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי י. אברהם » א' דצמבר 18, 2016 12:20 am

בעיקר הצטער על כך שהי' ניתן להציל ולא הצליח.

עיק
הודעות: 427
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי עיק » א' דצמבר 18, 2016 8:40 pm

לבנון כתב:
פרנקל תאומים כתב:תודה רבה לכל המסייעים.
האם ישנה תקווה לקריאת הספר גם למי שיש לו 'נתיב' וגם אינו בר הכי לקרוא ספר שלם באנגלית ?
נ"ב:
האם אצל אנשי אקדמיה הגונים המכירים את התחום, הספר נחשב כמוסמך?

אבל אצל המומחים בתחום, ספרו נחשב למקצועי מאוד.

למיטב ידיעתי, אין זה מדויק כלל.

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ב' דצמבר 19, 2016 8:58 am

למה אין באוצר החכמה את הספר מן המצר?

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ג' דצמבר 20, 2016 11:01 am

למרות שאכן לא היה חסיד, היה מקורב לכמה מגדולי האדמו"רים זצוק"ל, בראש וראשונה להרה"ק ר' מענדי'לי מסטראפקוב זי"ע, וממש היה חסיד נלהב ממנו, ואף שהה עמו בבונקר בשואה לאחר שקפץ מהרכבת, כמו כן היה מקורב מאד להרה"ק מסאטמאר זי"ע, שהתחנן לו שישאר לגור בארה"ב, כי יהדות ארה"ב זקוק לו, ועפ"י המסופר קרע לו את הדרכון כדי שלא יחזור לארה"ק, אבל אין לזה מקור, ואינו נראה שר' מיכאל בער היה עושה דברים שיש בהם משום גזל, ולאחר כמה שנים הודה לו הרה"ק מסאטמאר שהוא צודק, והרה"ק הנ"ל הספיד לו תמרורים לאחר פטירותו בגיל צעיר, כמו כן היה מקורב להרה"ק מאמשינוב זצוק"ל, ומהריי"צ מליובאוויטש זצוק"ל, והעריך אותו הרבה.
יש שמועה שהריי"צ ביקש ממנו שילמד עם חתנו חומש עם פי' רמב"ן בחברותא.

מתפעל
הודעות: 3654
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי מתפעל » ה' דצמבר 29, 2016 6:04 am

סיפור יפה על רמ"ד


רמד.jpg
רמד.jpg (78.43 KiB) נצפה 4121 פעמים

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ה' דצמבר 29, 2016 3:08 pm

עוד סיפור קצת דומה להנ"ל
קבצים מצורפים
2016_12_29_130536.jpg
איש חמודות
2016_12_29_130536.jpg (192.83 KiB) נצפה 4106 פעמים

יוסף שרייבער
הודעות: 260
הצטרף: ש' מרץ 12, 2011 11:51 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי יוסף שרייבער » א' ינואר 01, 2017 11:45 pm

שבילי דנהרדעא כתב:כך מקובל לומר, אבל נראה לי שהביטוי שבר כלי אינו נכון, שמגדיר כאילו שהיה מדוכא, וזה לא נכון, הוא אמנם כאב מאד את הכאב, אבל הרי הקים את הישיבה, והקים משפחתו מחדש, ועסק בענייני הכלל.
ובדרשה אחד אמר שהיה לו תכניות הרבה להצלה, אבל הקב"ה אמר לא.

וכבוד ה' הסתר דבר. (קצת נכתב בענין זה באתר אייוועלט)

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ב' ינואר 02, 2017 8:58 am

בסיפורי ההצלה יש אכן חלקים שכבוד ה' הוא להסתירו, אבל יש חלקים שאדרבה כבוד ה' הוא לפרסמו כדי ללמוד מהם איך נראים ישראל שהם יורדים ר"ל.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ג' ינואר 03, 2017 2:23 pm

מאמר אודותיו מאלי ויזל
קבצים מצורפים
ויזל.png
ויזל.png (112.2 KiB) נצפה 3951 פעמים

אמת איש1
הודעות: 7
הצטרף: ב' ינואר 09, 2017 9:26 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי אמת איש1 » ב' ינואר 09, 2017 9:40 pm

האם יודוע למה נסע לתקופה ארוכה ללונדון לספריית אוקספורד על איזה כת"י עבד ואם יש מידע יותר מבוסס איזה שנה זה היה, עוד יש סיםור שראה את החפץ חיים ודיברו האם שמעתה מזה

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ב' ינואר 09, 2017 11:30 pm


חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ב' ינואר 09, 2017 11:51 pm

=
קבצים מצורפים
untitled.png
untitled.png (235.79 KiB) נצפה 3771 פעמים

מתון
הודעות: 292
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי מתון » ג' ינואר 10, 2017 4:41 pm

אמת איש1 כתב:האם יודוע למה נסע לתקופה ארוכה ללונדון לספריית אוקספורד על איזה כת"י עבד ואם יש מידע יותר מבוסס איזה שנה זה היה

נסע לשם בשנת תרפ"ב, ושהה שם לערך שנה.

שם העתיק כמה כת"י, ואף הכין כמה מהם להו"ל ע"י הישיבה מנייטרא, אך למעשה הדפיס רק ספר קיקיון דיונה עם הוספות חידושים מכת"י אשר מצא באקספורד, השאר נאבדו בשואה.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ד' ינואר 11, 2017 12:07 am

בקשר לנסיעתו לאספורד סיפר, שהיה שם כת"י בעילום שם שכל הפרופסרים שם טרחו לזהותו ולא ידעו, וכשבא רמ"ד הלך לפרופסר הראשי והראה לו הוכחות של מי הכת"י ההוא, והפרופסר אכן נתפעל, אבל הצטער שהבחור הצליח במה שלא הצליח הוא, אז אמר לו רמ"ד אני מסכים שהגילוי יהא רשום על שמך... ומני אז נתן לו זכות כניסה חופשי.
בקובץ שהוציא לאור בשנת תרצ"א כתב כמה דברים שראה בכת"י מבעל השיטה מקובצת וכמו כן מהגאון ר' דוד אופנהיים (איש חמודות).

ממכתב שכתב בתקופה ההוא
זמן מיועד מן היום אני שרויבבית עקד הספרים, וב"ה זה החלק מן היום הוא לי לשמחה באמת כי כל רגע ורגע יש למצוא מרגלית, גם זה בכלל הגלות כי הלומדים שרויים במזרח והספרים במערה נטמעו בין הגויים, וכשם שישראל גולים כך ספרי קודש גולים, אני מעתיק ומגיה הנדפס...


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מבקש חכמה ו־ 20 אורחים