מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
דורשי יחודך
הודעות: 573
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ג' אוגוסט 28, 2018 1:33 pm

להרב אברהם:
עיקר הדבר שצריך לדור בסוכה כמו שדר בביתו, כולל כלי ביתו כו', הוא כמובן לא חידוש של הגרש"א וגם לא של הפמ"ג,
הרי זו משנה מפורשת, ברייתא מפורשת, רמב"ם מפורש כו'.
יש כאן עוד נידון האם זה מעכב אם לא עשה כן, או אם אין בסוכתו מקום לזה כלל.
על זה הבאת מדברי הפמ"ג, ובאמת שקו' הבכורי יעקב (והרב אוצה"ח) היא הערה גדולה, ואף אם הבכור"י עצמו כ' אוקימתות, הלא בודאי שאין זו הפשטות,
ואיה"נ צריך להתמודד עם הסוגיא של דף כו., אבל פשטות ההלכה משמע שיוצאים בכל אופן.
ועכ"פ חיוב לכתחילה ודאי שיש.

מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.

כדכד
הודעות: 3529
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי כדכד » ג' אוגוסט 28, 2018 4:35 pm

אולי הוא התכוון שעם רצון לעבוד ה' בשמחה מתגברים על מניעות חיצוניות ואפשר לשמוח גם כשאין מקום

עושה חדשות
הודעות: 7505
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אוגוסט 28, 2018 4:48 pm

אברהם כתב:
אוצר החכמה כתב:
דורשי יחודך כתב:העניין של תשבו כעין תדורו הוא נושא כאוב לענ"ד,
כי הרי בדרך כלל, על כל פנים בערי המרכז כאן בארה"ק, פשוט אין מקום בסוכה להכניס את הרהיטים. למי יש מקום להכניס מטות, ספות, ארונות כו',?
כך יוצא שאנו באמת לא מקיימים את המצוה בשלימות, אבל מה אפשר לעשות?
אולי יש למישהו עצה?


כיוון שלא מבור בגמרא שסוכה קטנה אין ראוי לשבת בה. ע"כ שזה רק הידור ולא עצם החיוב.
והלני המלכה ישבה בקיטוניות עם ילדיה משום צניעות אע"פ שלא יכלה לשים שם את השולחן הגדול. (אולי אינו ראיה כי אולי גםפבביתה ישבה בקיטוניות משום צניעות וילדיה עמה בקיטוניות או שבחיוב חינוך אין את ההידור?)


דורשי יחודך כתב:הרב אוצה"ח מבדיל בין "הידור" ל"עצם החיוב".
ובכן זה ברור שא"א לומר שלא יוצאים ח"ו את המצוה, ולא לזה היתה כוונתי.
(אם כי לדעת רש"י כו. לאביי מה שלא יוצאים משום שא"א להביא לשם את המצעות והמטות (אינני יודע כמה מטות אדם זקוק ללילה אחת) ולדור שם כדרך כדר בביתו)


קצת ידיעות בסוגיא:

אביי סובר שהטעם ששומרי גנות פטורים מלעשות סוכה במקומם משום שאינם יכולים להביא לשם את כליהם מהבית לסוכה מפני הטורח, כך פרש"י. [ואין הכוונה משום מצטער, שהרי גם מחוץ לסוכה לא יצטער מן הצער הזה, אלא משום שלאביי אין זה צורת תשבו כעין תדורו ואינו מקיים בזה המצוה].
וכתב ע"ז הר"ן שגם רבא לא חולק על טעמו של אביי אלא בשומרי גנות שבלא"ה כל השנה אינם דרים בביתם עם כליהם.
דברי הר"ן הללו נפסקו להלכה במגן אברהם תרל"ט סקי"ג, ובעיקר בסימן תר"מ סקי"ז.
עפי"ז כתב הפרי מגדים בסימן תר"מ שם 'לפי זה מי שבא בדרך ונזדמן לו סוכה קטנה ורגיל בכלים ובני ביתו רבים י"ל פטור הוא, ומצטער מקרי [א"ה, אין כוונתו ממש לדין מצטער, שהרי אינו ניצול מן הצער חוץ לסוכה, אלא כוונתו כיסוד דין מצטער שאינו כעין תדורו], ומיהו בעיר צריך לעשות לו סוכה כביתו, וגם בדרך מי שנזהר תבוא עליו ברכה.
ומבואר שמי שרגיל בביתו להשתמש בשולחן נאה וכלים נאים וכו' מחוייב מעיקר צורת הסוכה להעלותם לסוכה, ואם לא עושה כן אפשר שלא יצא יד"ח.

אמנם הבכורי יעקב סימן תר"מ שם הקשה על הפמ"ג דא"כ איך התירה תורה סוכה זע"ז, וכמו שהקשה 'אוצר החכמה'.
וקושייתו פלאית, כי הוא עצמו האריך בכמה מקומות שאין להוכיח מסוכה זע"ז שהישן בצורה צפופה כ"כ אינו מצטער או שאפשר לאכול בסוכה שהוא מצטער לישון בה, מכיון שי"ל דמיירי כשיש לו סוכה העשויה מכמה חדרים ואחד מהם בשיעור זע"ז, וא"כ הכי נמי יש ליישב בנדון דידן.
ובלא"ה מבואר בגמרא בדף מח,א שגם בסוכה קטנה הוא מעלה את כליו לסוכה, עד שהגמרא שאלה 'אם אין לו כלים מאי' ותמהה על עצמה 'אין לו? וכי אשתמש במאי אשתמש', ושם מיירי להדיא גם בסוכה קטנה עיי"ש. וכנראה פעם היו רגילים לחיות גם בצפיפות כזו.

איך שיהיה, אם נימא כדברי 'אוצר החכמה' שאפשר לעשות סוכה קטנה זע"ז גם בלא להביא את כליו מביתו לסוכה, הרי נמצא ששומרי גנות יתחייבו לעשות סוכה קטנה כזו בלא כלים. ולמה פטרום אביי ורבא (כדברי הר"ן).
ועוד יש להאריך בכל זה.

אבל העיקר באתי להראות שאין זה חידוש של הגרש"א אלא פסק של הפרי מגדים, ובוודאי כדאי לחשוש לזה ולבנות סוכה ראויה לקבל כלי ביתו, דהיינו שולחנו הסלוני וכסאות-הסלון. אין זה כ"כ קשה, רק מעט רצון לעבוד את ה' בשמחה.

רצ"ב מכתב שכתבתי פעם בעניין זה להגר"י זילברשטיין, ומה שענה לי ע"ז כדברי הרב אוצר החכמה, [וכבר כתבתי לכם כאן בקצרה מה שיש להשיב על תשובתו מדברי הפמ"ג וכו'].


תודה לכולם, והנה עוד 'ידיעה' אחת:
בס' ערוגת הבושם (הקדמון) כתב כך - "וכן בסוכות תשבו שבעת ימים עיקר הציוי המפורש שישבו בסוכו׳ שבעת ימים, ומדרש רבותי׳ תשבו כעין תדורו, היו לו מטות נאות ומצעות נאות מעלן לסוכה, ואחרי שאינו מפורש בציוי הויא כמצוה אחרת ולא מעכבי אם אינו מעלן לסוכה, אלא שלא קיים מצוה אחרת, דקימ׳ לן כרבא כנגד אביי דאיפליגן בטעמ' דשומרי גנות ופרדיסין דפטורין מן הסוכה, אביי אמ׳ תשבו כעין תדורו, ורבא אמ׳ פירצה קוראה לגנב, אבל משו׳ תשבו כעין תדורו לא היו פטורין, דכעין תדורו לא מעכב ישיבת סוכה, דלאו מצוה אחת היא אלא תוספת מצוה".
ע"ע כאן - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=31&t=24061

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 5:33 pm

יישר כוח על הידיעה הנפלאה
אבל כבר הבאתי שהר"ן כתב בפירוש שרבא מודה לאביי בעיקר דינו, שכלים בסוכה הינם לעיכובא, ופסקו המגן אברהם בב' מקומות להלכה.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 5:37 pm

דורשי יחודך כתב:מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.


התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בגודל סביר, כמו שפסק הפרי מגדים. הרי אם הייתי משלם לך 10,000 ש"ח היית מוצא פתרונות היכן לבנות סוכה בגודל 4X3 [גודלו של סלון סטנדרטי]. בחצר הבית או אצל בחצר הבניין השכן וכו' וכו'. [וגם אם זה יעלה לך מעט כסף לשכור מקום כזה - שווה כל שקל (לא יותר מחומש כמובן)].
אבל מי שמסתפק בסוכת המרפסת הזעירה שלו ומכניס לתוכה שולחן זעיר מתקפל וכו', נכנס לחשש גדול של ביטול המצוה.

יושב ירושלים
הודעות: 539
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ג' אוגוסט 28, 2018 5:38 pm

חשוב לשים לב שגם לדעת ה'ערוגת הבושם' הוא חיוב לעשות כן [ולא 'הידור'], אלא שאין זה מעכב את קיום מצות סוכה, וכלשונו 'הויא כמצוה אחרת', ובאמת שהוא משנה ערוכה שאין הרי חיוב זה כעיקר החיוב של סוכה, שהרי אמרו 'סוכה שבעה, כיצד? גמר מלאכול - לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג' דהיינו שמכח מצות סוכה חייב להשאיר סוכתו בנויה כל שבעה אבל מ"מ התירו להוריד הכלים מן המנחה, וגם כאן מבואר למעשה שהוא חיוב גמור ליתן הכלים בסוכה וקודם המנחה אסור להורידם.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 5:41 pm

נכון

ובאמת ממשנה זו קשה קושיה גדולה על דעת אביי [ורבא, אליבא דהר"ן] איך אפשר להוריד את כליו מן המנחה ולמעלה, הרי להתיר את סוכתו אסור משום שמא יתרמי ליה סעודתא, כמוש"כ רש"י, וא"כ איך יאכל בלא כלים, הרי לדעת אביי [ורבא] זה מעכב את המצוה.

ואכמ"ל בתירוץ קושיא זו.

יושב ירושלים
הודעות: 539
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ג' אוגוסט 28, 2018 5:43 pm

אברהם כתב:
דורשי יחודך כתב:מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.


התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בגודל סביר, כמו שפסק הפרי מגדים. הרי אם הייתי משלם לך 10,000 ש"ח היית מוצא פתרונות היכן לבנות סוכה בגודל 4X3 [גודלו של סלון סטנדרטי]. בחצר הבית או אצל בחצר הבניין השכן וכו' וכו'. [וגם אם זה יעלה לך מעט כסף לשכור מקום כזה - שווה כל שקל (לא יותר מחומש כמובן)].
אבל מי שמסתפק בסוכת המרפסת הזעירה שלו ומכניס לתוכה שולחן זעיר מתקפל וכו', נכנס לחשש גדול של ביטול המצוה.

באותו ענין: פעם אמר לי חכ"א שליט"א: הרי אמרו עושה אדם סוכתו קבע מכאן יש לך ללמוד שראוי לו לאדם להשקיע בה ממון [החכם הנ"ל דיבר על קנית דפנות וסכך וכדו' העומדים לשנים רבות] לכה"פ כמו שהיה משקיע בדירתו הקבועה, מעתה צא וחשוב הרי אדם דר בסוכתו שבוע אחד מתוך חמשים שבועות בשנה די לו שישלם 1/50 ממה שמשלם על דירה, ודפח"ח.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 5:47 pm

יושב ירושלים כתב:
אברהם כתב:
דורשי יחודך כתב:מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.


התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בגודל סביר, כמו שפסק הפרי מגדים. הרי אם הייתי משלם לך 10,000 ש"ח היית מוצא פתרונות היכן לבנות סוכה בגודל 4X3 [גודלו של סלון סטנדרטי]. בחצר הבית או אצל בחצר הבניין השכן וכו' וכו'. [וגם אם זה יעלה לך מעט כסף לשכור מקום כזה - שווה כל שקל (לא יותר מחומש כמובן)].
אבל מי שמסתפק בסוכת המרפסת הזעירה שלו ומכניס לתוכה שולחן זעיר מתקפל וכו', נכנס לחשש גדול של ביטול המצוה.

באותו ענין: פעם אמר לי חכ"א שליט"א: הרי אמרו עושה אדם סוכתו קבע מכאן יש לך ללמוד שראוי לו לאדם להשקיע בה ממון [החכם הנ"ל דיבר על קנית דפנות וסכך וכדו' העומדים לשנים רבות] לכה"פ כמו שהיה משקיע בדירתו הקבועה, מעתה צא וחשוב הרי אדם דר בסוכתו שבוע אחד מתוך חמשים שבועות בשנה די לו שישלם 1/50 ממה שמשלם על דירה, ודפח"ח.


סברא זו האחרונה שכתבת הסתפק בה הפמ"ג (א"א תרל"ט סקט"ו) כמה צריך להוציא על סוכתו - האם עד חומש מנכסיו, או אפילו יותר מחומש כאיסור עשה, או ממון מועט כמו שהיה נותן בשביל דירה לשבוע.

יושב ירושלים
הודעות: 539
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ג' אוגוסט 28, 2018 5:57 pm

אברהם כתב:
יושב ירושלים כתב:
אברהם כתב:
דורשי יחודך כתב:מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.


התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בגודל סביר, כמו שפסק הפרי מגדים. הרי אם הייתי משלם לך 10,000 ש"ח היית מוצא פתרונות היכן לבנות סוכה בגודל 4X3 [גודלו של סלון סטנדרטי]. בחצר הבית או אצל בחצר הבניין השכן וכו' וכו'. [וגם אם זה יעלה לך מעט כסף לשכור מקום כזה - שווה כל שקל (לא יותר מחומש כמובן)].
אבל מי שמסתפק בסוכת המרפסת הזעירה שלו ומכניס לתוכה שולחן זעיר מתקפל וכו', נכנס לחשש גדול של ביטול המצוה.

באותו ענין: פעם אמר לי חכ"א שליט"א: הרי אמרו עושה אדם סוכתו קבע מכאן יש לך ללמוד שראוי לו לאדם להשקיע בה ממון [החכם הנ"ל דיבר על קנית דפנות וסכך וכדו' העומדים לשנים רבות] לכה"פ כמו שהיה משקיע בדירתו הקבועה, מעתה צא וחשוב הרי אדם דר בסוכתו שבוע אחד מתוך חמשים שבועות בשנה די לו שישלם 1/50 ממה שמשלם על דירה, ודפח"ח.


סברא זו האחרונה שכתבת הסתפק בה הפמ"ג (א"א תרל"ט סקט"ו) כמה צריך להוציא על סוכתו - האם עד חומש מנכסיו, או אפילו יותר מחומש כאיסור עשה, או ממון מועט כמו שהיה נותן בשביל דירה לשבוע.

א. לא מצאתי המקור בפמ"ג.
ב. יש הפרש עצום בין דירה לשבוע ל'דירת קבע' לשבוע.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 6:05 pm

אוי... התבלבלתי בין הסימנים

צ"ל פרי מגדים סימן תר"מ א"א סקט"ו

עתניאל בן קנז
הודעות: 1552
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' אוגוסט 28, 2018 6:40 pm

באם אפשר להחזיר את האשכול ליעודו המקורי.
ובבקשה מהמנהלים, להעביר את ההודעות הקודמות, לאשכול ייעודי על 'נוי סוכה'.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוגוסט 28, 2018 7:11 pm

איני מסכים עם דברי אברהם במה שכתב כאן.
ראשית מה שכתב שכן מוכח מן הגמרא הזאת. הפירוש בדברי אביי הוא פשוט שתשבו כעין תדורו אומר שבמקום שאדם דר שם צריך לעשות סוכה וכיוון שהאדם הזה לא מיקרי דר בבית אלא ישן על פני השדה כי המקום שבו אוכל או ישן שם לא מיקרי בית (וזה מה שרש"י מתכוון שהוא מצטער להביא כלי תשמישו) ורבא סבר להיפך כי זה נקרא דיור. כך שאיני מבין מה הראייה מהגמרא הזו לעניין.

בקשר לפרי מגדים מה כוונתו לפי הבנתך. למה כתב היה בא בדרך. הלא עיקר כוונתו שחייב לעשות סוכה גדולה? אלא שאינו יכול לעשות סוכה גדולה ואם כן הוא אנוס ומעתה מה ההבדל בין זה למי שנמצא בביתו ולמה נקט בא בדרך? היה צריך לומר כלל אדם צריך לעשות סוכה גדולה ואם אינו יכול הרי הוא אנוס? וצריך לדחוק שאורח ארעא נקט אבל לא משמע כן מסוף דבריו שכתב שבעיר צריך לעשות סוכה גדולה וגם בדרך מי שנזהר תבא עליו ברכה.

לכן לפי הבנתי אף אחד לא דיבר על מה שמדברים כאן היינו שתשבו כעין תדורו פירושו שכל הפינוקים שיש לי בבית צריך להיות בסוכה. אלא מדובר על עניין אחר. בלשון ימינו הייתי אומר כך. שומרים לא ישנים עם מיטה ושמיכה אלא בשק שינה. ועל זה האומר אביי זה לא נקרא שהם גרים בבית הם ישנים בדרך עראי בסוכת השומרים ולכן כמו שביארתי לעיל לא מיקרי תשבו כעין תדורו. ועל זה פליג רבא ואומר שכיוון שדרכם בכך מיקרי שזה ביתם כמו שביארו שם התוספות והביאם הפמ"ג.
ולפי זה היה מקום לומר שההולך בדרך (מיירי שאין פטור מצד הדרך כנראה) ונזדמנה לו סוכה קטנה שצריך לישון בה ב"שק שינה" תלוי אם הוא רגיל לישון בלא כלים אז הוא חייב כי פסקינן כרבא כמו שהביא שם הפרי מגדים אבל אם הולך עם כלי ביתו שרגיל לישון בכל פונדק עמם אז יהיה פטור וזו כוונת הפמ"ג. אבל בעיר בכל עניין חייב לעשות סוכה שיכול לישון בה כדרך שישן בבית.

ועדין אני מפקפק אפילו אם מי שישן בסוכה עם שק שינה אם לא יצא ידי סוכה. כי יכול להיות שלעניין זה לא שייך פטור מן הדבר כי הדיון הוא על מצבו של התדורו. ויש להאריך בזה ואכ"מ.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 7:23 pm

על כל הדברים הנפלאים של הגאון אוצר החכמה שליט"א יש להשיב ולדון, והבוחר יבחר

מפני החשש שמא נעבור על אותם שהקב"ה שונא מפני שמושיבים תלמידים במרומי קרת, ומה ירך בסתר אף ד"ת בסתר, על כן נשמור הפלפולים לבית המדרש, ונחזור לענייננו שעכ"פ מה שאמר הגרש"א שנוי הסוכה הוא מצורת תשבו כעין תדורו, ולא רק מצד ואנוהו, זהו מפורש ברמב"ם בפירוש המשנה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוגוסט 28, 2018 7:53 pm

אם הבנתי את הכוונה נכון זה חידוש מעניין של הרב אברהם.
שכיוון שחילקנו את הפורום לפורומים שונים הנכנס לפורום בית המדרש נחשב שהוא בבית המדרש. אבל שאר הפורומים נחשבים כרה"ר בערכו ומה ירך בסתר.

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 8:23 pm

אני התכוונתי על כל הפלפול בד"ת במרחבי הפרהסיא הציבורית... אבל אולי באמת פורום שמיוחד ל'בית המדרש' - שאני. וצ"ע.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוגוסט 28, 2018 8:26 pm

לא הבנתי אתה חושב שלא ראוי לדון בדברי תורה בפורום? הלא אתה משפיע עלינו ב"ה מחידושיך ומדברי תורתך כל הזמן וכי באיסורא עבדת ?

אברהם
הודעות: 1233
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 28, 2018 8:41 pm

היה פשוט לי משום מה, שיש חילוק בין לעלות איזה רעיון יפה, או לשתף באיזה הגיג, לבין לרדת לפרטי פרטים דקדוקי לשונות בפרי מגדים, כמה מהלכים בביאור דברי אביי ורבא וכו' וכו'.

הבית מדרש יש לו סגנון מיוחד של דיבור ושיתוף, ויכוח וליבון, וסגנון זה איננו סובל פרהסיא וכל שכן לא שיח ווירטואלי פרוץ לכל עבר...

פלוריש
הודעות: 799
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פלוריש » ג' אוגוסט 28, 2018 9:14 pm

פלתי כתב:
פלוריש כתב:[ותחושתי (סליחה מראש על הציוריות), שאמנם לא אחנך את עצמי לזעוק 'רוצח', אבל באמירה זו של הגרש"א כדור הארץ התאזן מעט, לאחר שנטה מצירו על ידי אנשים רבים בהנהגות של ביטול תורה, שהיו לא פחות קיצוניות...]

זה התירוץ הידוע של בדעת קדושים מי יעמוד... שבדר"כ אלו שבצד הליטאי רגילים ללגלג עליו.

לא אמרתי את זה כדי לסתום כל אפשרות של חשיבה ביקורתית (ובאמת יש מקומות בהם אני תולה הנהגות מסויימות של גדולים בחסרונותיהם ולא בגדלותם, ואכמ"ל), אלא שחלק מהביקורת היא לדעת מתי לא, וכאן לדעתי יש לזה מקום.

יושב ירושלים
הודעות: 539
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ג' אוגוסט 28, 2018 9:18 pm

אוצר החכמה כתב:איני מסכים עם דברי אברהם במה שכתב כאן.
לכן לפי הבנתי אף אחד לא דיבר על מה שמדברים כאן היינו שתשבו כעין תדורו פירושו שכל הפינוקים שיש לי בבית צריך להיות בסוכה. אלא מדובר על עניין אחר. בלשון ימינו הייתי אומר כך. שומרים לא ישנים עם מיטה ושמיכה אלא בשק שינה. ועל זה האומר אביי זה לא נקרא שהם גרים בבית הם ישנים בדרך עראי בסוכת השומרים ולכן כמו שביארתי לעיל לא מיקרי תשבו כעין תדורו. ועל זה פליג רבא ואומר שכיוון שדרכם בכך מיקרי שזה ביתם כמו שביארו שם התוספות והביאם הפמ"ג.
ולפי זה היה מקום לומר שההולך בדרך (מיירי שאין פטור מצד הדרך כנראה) ונזדמנה לו סוכה קטנה שצריך לישון בה ב"שק שינה" תלוי אם הוא רגיל לישון בלא כלים אז הוא חייב כי פסקינן כרבא כמו שהביא שם הפרי מגדים אבל אם הולך עם כלי ביתו שרגיל לישון בכל פונדק עמם אז יהיה פטור וזו כוונת הפמ"ג. אבל בעיר בכל עניין חייב לעשות סוכה שיכול לישון בה כדרך שישן בבית.

ועדין אני מפקפק אפילו אם מי שישן בסוכה עם שק שינה אם לא יצא ידי סוכה. כי יכול להיות שלעניין זה לא שייך פטור מן הדבר כי הדיון הוא על מצבו של התדורו. ויש להאריך בזה ואכ"מ.

א. מה ההבדל בין שינה ב'שק שינה' לאכילה עם שולחן מתקפל וכסאות כתר??
ב. הרי מבואר במשנה [ד'מוריד את הכלים'] שחלק מקיום מצות הסוכה הוא עצם המצאותם של הכלים בסוכה, דהיינו שהסוכה צריכה לשמש [ולהיראות] כסלון ולא כחדר מדריגות בערבי פסחים.

ידידיה
הודעות: 1062
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ידידיה » ג' אוגוסט 28, 2018 9:19 pm

נוטר הכרמים כתב:
אוהב אוצר כתב:האם מישהו יכול בבקשה לעזור לי על הנהגתו בחג הסוכות בכל מה שנוגע לאושפיזין? נצרך לי ביותר.
מקורות כמובן.

יעויין בספר תפארת שמואל של הרב ויינר עמ' שח, קשה עלי ההעתקה.
קבצים מצורפים
Screenshot_2018-08-28-21-18-03.png
Screenshot_2018-08-28-21-18-03.png (950.42 KiB) נצפה 5285 פעמים

חיימשה
הודעות: 1486
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חיימשה » ד' אוגוסט 29, 2018 3:07 pm

יושב ירושלים כתב:
אוצר החכמה כתב:איני מסכים עם דברי אברהם במה שכתב כאן.
לכן לפי הבנתי אף אחד לא דיבר על מה שמדברים כאן היינו שתשבו כעין תדורו פירושו שכל הפינוקים שיש לי בבית צריך להיות בסוכה. אלא מדובר על עניין אחר. בלשון ימינו הייתי אומר כך. שומרים לא ישנים עם מיטה ושמיכה אלא בשק שינה. ועל זה האומר אביי זה לא נקרא שהם גרים בבית הם ישנים בדרך עראי בסוכת השומרים ולכן כמו שביארתי לעיל לא מיקרי תשבו כעין תדורו. ועל זה פליג רבא ואומר שכיוון שדרכם בכך מיקרי שזה ביתם כמו שביארו שם התוספות והביאם הפמ"ג.
ולפי זה היה מקום לומר שההולך בדרך (מיירי שאין פטור מצד הדרך כנראה) ונזדמנה לו סוכה קטנה שצריך לישון בה ב"שק שינה" תלוי אם הוא רגיל לישון בלא כלים אז הוא חייב כי פסקינן כרבא כמו שהביא שם הפרי מגדים אבל אם הולך עם כלי ביתו שרגיל לישון בכל פונדק עמם אז יהיה פטור וזו כוונת הפמ"ג. אבל בעיר בכל עניין חייב לעשות סוכה שיכול לישון בה כדרך שישן בבית.

ועדין אני מפקפק אפילו אם מי שישן בסוכה עם שק שינה אם לא יצא ידי סוכה. כי יכול להיות שלעניין זה לא שייך פטור מן הדבר כי הדיון הוא על מצבו של התדורו. ויש להאריך בזה ואכ"מ.

א. מה ההבדל בין שינה ב'שק שינה' לאכילה עם שולחן מתקפל וכסאות כתר??
ב. הרי מבואר במשנה [ד'מוריד את הכלים'] שחלק מקיום מצות הסוכה הוא עצם המצאותם של הכלים בסוכה, דהיינו שהסוכה צריכה לשמש [ולהיראות] כסלון ולא כחדר מדריגות בערבי פסחים.

הלכתם רחוק מאד עם החידושים הללו. יש אנשים רבים שיושבים כל השנה עם רהיטי כתר... ואין אנשים שישנים עם שק שינה תמיד.
בוודאי ככל שעושה סוכתו קבע הוי הידור, אבל מה לזה ולקיום המצוה בעיקרו.
ולהיפך, סוכה דירת ארעי בעינן, ולענ''ד החיוב הוא שיעשה סוכתו של עראי -קבע.
דהיינו הישיבה '[ה''תדורו''] צריכה להיות קבע, לא הסוכה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אוגוסט 29, 2018 4:05 pm

הויכוח האמתי כאן הוא בהבנה של תשבו כעין תדורו.

אברהם ויושב ירושלים הבינו שההגדרה היא באותו אופן שאתם גרים כך אתם צריכים לשבת בסוכה שלכם.

אני מבין את זה בדיוק להיפך. אותו מצב שבו אתם מוגדרים כיושבי בית הוא המצב המחייב אתכם לשבת בסוכה ואם אינכם יושבי בית אינכם חייבים בסוכה.

דורשי יחודך
הודעות: 573
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ד' אוגוסט 29, 2018 8:44 pm

לגבי מה שכתב הרב אברהם למעלה, דברים נכוחים שאפשר למצוא מקום לעשות סוכה יותר גדולה וכדומה.
התחלתי לחשוב על קצת כיוונים מעשיים,
אך יש להעיר כאן עוד הערה, נגיד שיעשו סוכה יותר רחוק מהבית, ויצטרכו לחזור לבית כל פעם בשביל שירותים וכדומה.
אינני בטוח שמרוחים בזה הרבה, הרי כיום שיש לכולם ב"ה שירותים בבית, הצורך להתאמץ כל פעם בשביל שירותים ושאר עניינים הוא אולי חסרון עוד יותר גדול ב"כעין תדורו" מאשר חסרון המטות והארונות וכדומה, הלא כן?

דורשי יחודך
הודעות: 573
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ד' אוגוסט 29, 2018 8:52 pm

אוצר החכמה כתב:הויכוח האמתי כאן הוא בהבנה של תשבו כעין תדורו.

אברהם ויושב ירושלים הבינו שההגדרה היא באותו אופן שאתם גרים כך אתם צריכים לשבת בסוכה שלכם.

אני מבין את זה בדיוק להיפך. אותו מצב שבו אתם מוגדרים כיושבי בית הוא המצב המחייב אתכם לשבת בסוכה ואם אינכם יושבי בית אינכם חייבים בסוכה.אם אני מבין נכון כוונתכם רק על החלק המעכב במצוה, אבל בודאי הנכם מודים שתשבו כעין תדורו כולל גם את הצורה איך צריך לשבת בסוכה כמפורש בגמרא:

תנו רבנן כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה
מנא הני מילי דתנו רבנן תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אוגוסט 29, 2018 10:14 pm

הבנת נכון. הויכוח כאן הוא מה מעכב וכמו שהערת אתה למעלה לאברהם.

ספרים וועלט
הודעות: 538
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ד' אוגוסט 29, 2018 11:06 pm

ידידיה כתב:
נוטר הכרמים כתב:
אוהב אוצר כתב:האם מישהו יכול בבקשה לעזור לי על הנהגתו בחג הסוכות בכל מה שנוגע לאושפיזין? נצרך לי ביותר.
מקורות כמובן.

יעויין בספר תפארת שמואל של הרב ויינר עמ' שח, קשה עלי ההעתקה.

כדאי רק לציין שהרשב"א לא ממש כותב את מה שהובא בשמו. וק"ל ודוק וד"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 5304
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אוגוסט 29, 2018 11:10 pm

ספרים וועלט כתב:
ידידיה כתב:
נוטר הכרמים כתב:
אוהב אוצר כתב:האם מישהו יכול בבקשה לעזור לי על הנהגתו בחג הסוכות בכל מה שנוגע לאושפיזין? נצרך לי ביותר.
מקורות כמובן.

יעויין בספר תפארת שמואל של הרב ויינר עמ' שח, קשה עלי ההעתקה.

כדאי רק לציין שהרשב"א לא ממש כותב את מה שהובא בשמו. וק"ל ודוק וד"ל.

לא מובא בשמו מעבר לכך שעל סוכת גנב"ך לא חל שם שמים אע"פ שהיא כשרה.
ומכאן למד רבינו זצוק"ל שיש מדרגות בחלות ש"ש.
תוספת מסתברת היא שהגעת האושפיזין זה אחד המדרגות...

נוטר הכרמים
הודעות: 5304
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' אוגוסט 30, 2018 8:46 pm

פרסום ראשון: ספר חדש הפציע כעת, הנה ההדמיה. התוכן משאות ונאומים. 630 עמודים.
המו"ל: הרה"ג ר' יאיר ארלנגר שליט"א.
קבצים מצורפים
הדמיה תלת מימד.png
הדמיה תלת מימד.png (5.48 MiB) נצפה 4771 פעמים

צבי וחמיד
הודעות: 180
הצטרף: ג' אוגוסט 23, 2016 11:51 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי צבי וחמיד » ו' אוגוסט 31, 2018 1:42 am

הפצה קולמוס

חיימשה
הודעות: 1486
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חיימשה » ד' ספטמבר 12, 2018 10:14 pm

אברהם כתב:
דורשי יחודך כתב:מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה.


התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בגודל סביר, כמו שפסק הפרי מגדים. הרי אם הייתי משלם לך 10,000 ש"ח היית מוצא פתרונות היכן לבנות סוכה בגודל 4X3 [גודלו של סלון סטנדרטי]. בחצר הבית או אצל בחצר הבניין השכן וכו' וכו'. [וגם אם זה יעלה לך מעט כסף לשכור מקום כזה - שווה כל שקל (לא יותר מחומש כמובן)].
אבל מי שמסתפק בסוכת המרפסת הזעירה שלו ומכניס לתוכה שולחן זעיר מתקפל וכו', נכנס לחשש גדול של ביטול המצוה.

יעוי' ע'' ז דף ג' שסוכה נקראת מצוה קלה מפני שאין בה חיסרון כיס

נוטר הכרמים
הודעות: 5304
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' ספטמבר 12, 2018 11:17 pm

כעת מופץ הספר 'בלבת אש' - הדפסה שניה וללא שינוי, בכל דוכני י' בלוי בבתי הכנסת. המחיר ארבעים ש"ח. [ניתן עדיין להשיג בודדים במחיר הישן במוקדים השונים, היכן שנשאר].

ברקים רב
הודעות: 670
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ברקים רב » ה' ספטמבר 13, 2018 3:16 am

נוטר הכרמים כתב:[ניתן עדיין להשיג בודדים במחיר הישן במוקדים השונים, היכן שנשאר].

איפה?

צולניק
הודעות: 974
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי צולניק » ו' ספטמבר 14, 2018 9:56 am

מאמר מאת ידידנו שליט"א, על עבודת התשובה של רבינו זצוק"ל
קבצים מצורפים
תשובה_Page_1.jpg
תשובה_Page_1.jpg (782.37 KiB) נצפה 3509 פעמים
תשובה_Page_2.jpg
תשובה_Page_2.jpg (471.7 KiB) נצפה 3509 פעמים
תשובה_Page_3.jpg
תשובה_Page_3.jpg (519.53 KiB) נצפה 3509 פעמים

השמים שמים לה'
הודעות: 2
הצטרף: ה' ספטמבר 06, 2018 10:12 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי השמים שמים לה' » א' ספטמבר 16, 2018 12:31 pm

השבוע אי"ה בחנויות הספרים

הספר מאחוריו
קבצים מצורפים
אחור.jpeg
אחור.jpeg (81.94 KiB) נצפה 3371 פעמים

השמים שמים לה'
הודעות: 2
הצטרף: ה' ספטמבר 06, 2018 10:12 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי השמים שמים לה' » א' ספטמבר 16, 2018 12:39 pm

והנה הכריכה פרושה
קבצים מצורפים
כריכה מקדימה.jpg
כריכה מקדימה.jpg (4.4 MiB) נצפה 3369 פעמים

צולניק
הודעות: 974
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי צולניק » א' ספטמבר 16, 2018 1:24 pm

לסיכום שנת תשע"ח. תיאור מפעים מההלם בהסתלקותו של הגר"ש, וממסע ההלויה וכו'.
קבצים מצורפים
כל השבוע.pdf
(314.88 KiB) הורד 247 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7505
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ספטמבר 23, 2018 1:31 am

אברהם כתב:קצת ידיעות בסוגיא:

אביי סובר שהטעם ששומרי גנות פטורים מלעשות סוכה במקומם משום שאינם יכולים להביא לשם את כליהם מהבית לסוכה מפני הטורח, כך פרש"י. [ואין הכוונה משום מצטער, שהרי גם מחוץ לסוכה לא יצטער מן הצער הזה, אלא משום שלאביי אין זה צורת תשבו כעין תדורו ואינו מקיים בזה המצוה].
וכתב ע"ז הר"ן שגם רבא לא חולק על טעמו של אביי אלא בשומרי גנות שבלא"ה כל השנה אינם דרים בביתם עם כליהם.
דברי הר"ן הללו נפסקו להלכה במגן אברהם תרל"ט סקי"ג, ובעיקר בסימן תר"מ סקי"ז.
עפי"ז כתב הפרי מגדים בסימן תר"מ שם 'לפי זה מי שבא בדרך ונזדמן לו סוכה קטנה ורגיל בכלים ובני ביתו רבים י"ל פטור הוא, ומצטער מקרי [א"ה, אין כוונתו ממש לדין מצטער, שהרי אינו ניצול מן הצער חוץ לסוכה, אלא כוונתו כיסוד דין מצטער שאינו כעין תדורו], ומיהו בעיר צריך לעשות לו סוכה כביתו, וגם בדרך מי שנזהר תבוא עליו ברכה.
ומבואר שמי שרגיל בביתו להשתמש בשולחן נאה וכלים נאים וכו' מחוייב מעיקר צורת הסוכה להעלותם לסוכה, ואם לא עושה כן אפשר שלא יצא יד"ח.

אמנם הבכורי יעקב סימן תר"מ שם הקשה על הפמ"ג דא"כ איך התירה תורה סוכה זע"ז, וכמו שהקשה 'אוצר החכמה'.
וקושייתו פלאית, כי הוא עצמו האריך בכמה מקומות שאין להוכיח מסוכה זע"ז שהישן בצורה צפופה כ"כ אינו מצטער או שאפשר לאכול בסוכה שהוא מצטער לישון בה, מכיון שי"ל דמיירי כשיש לו סוכה העשויה מכמה חדרים ואחד מהם בשיעור זע"ז, וא"כ הכי נמי יש ליישב בנדון דידן.
ובלא"ה מבואר בגמרא בדף מח,א שגם בסוכה קטנה הוא מעלה את כליו לסוכה, עד שהגמרא שאלה 'אם אין לו כלים מאי' ותמהה על עצמה 'אין לו? וכי אשתמש במאי אשתמש', ושם מיירי להדיא גם בסוכה קטנה עיי"ש. וכנראה פעם היו רגילים לחיות גם בצפיפות כזו.

איך שיהיה, אם נימא כדברי 'אוצר החכמה' שאפשר לעשות סוכה קטנה זע"ז גם בלא להביא את כליו מביתו לסוכה, הרי נמצא ששומרי גנות יתחייבו לעשות סוכה קטנה כזו בלא כלים. ולמה פטרום אביי ורבא (כדברי הר"ן).
ועוד יש להאריך בכל זה.

אבל העיקר באתי להראות שאין זה חידוש של הגרש"א אלא פסק של הפרי מגדים, ובוודאי כדאי לחשוש לזה ולבנות סוכה ראויה לקבל כלי ביתו, דהיינו שולחנו הסלוני וכסאות-הסלון. אין זה כ"כ קשה, רק מעט רצון לעבוד את ה' בשמחה.

רצ"ב מכתב שכתבתי פעם בעניין זה להגר"י זילברשטיין, ומה שענה לי ע"ז כדברי הרב אוצר החכמה, [וכבר כתבתי לכם כאן בקצרה מה שיש להשיב על תשובתו מדברי הפמ"ג וכו'].


העתקתי מהעלון הזה.

עלון רמות א.png
עלון רמות א.png (85.34 KiB) נצפה 3064 פעמים

שמשון
הודעות: 179
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי שמשון » ג' ספטמבר 25, 2018 12:11 pm

קובץ אליבא דשמואל.pdf
(1.43 MiB) הורד 191 פעמים

פלוריש
הודעות: 799
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - מחיאת כף בשבת מתוך דביקות

הודעהעל ידי פלוריש » ד' ספטמבר 26, 2018 8:39 am

שמשון כתב:
קובץ אליבא דשמואל.pdf

בסוף קובץ אליבא דשמואל דן על ריקוד וסיפוק בשמחת תורה, והביא את הערת הגרש"א בספר ארחות שבת, ש"מטו משמיה" של רבי יהושע מקונטא שמותר למחוא כפיים בתפילה בשבת דרך דביקות.
כאשר ראיתי זאת בארח"ש לראשונה תהיתי האם הגרש"א שמע זאת בעל פה (וממי?) או שראה זאת באיזשהו ספר. לפני כמה זמן, אגב חיפוש דבר אחר, זיכני ה' למצוא את המקור - שו"ת עני בן פחמא לר' ישראל ניסן קופרשטוק (או"ח סי' סה):
שמעתי ממו"ר הרב הגאון הצדיק ר' ישראל יהושע זצל"ה זי"ע אבד"ק קוטנא בעהמ"ח סי"י כאשר למדתי אצלו בילדותי בק"ק קוטנא והייתי יושב בש"ק על שלחנו הק' והייתה דרכו בקודש בכל פעם להתעורר וצעוק בקול "רבונא דעלמא כולא" ואח"כ בלשון אשכנז "האר פון דיא גאנצע וועלט" ובשעת התעוררות היה מכה כף על כף והשמיע קול.
ואז הי' איש אחד למדן מופלג וי"א מכת הפרושים מק"ק מזריטש הי' נעצר בק"ק קוטנא על תורה ועבודה והי' דרכו לבוא בש"ק אל שולחן מו"ר הרה"ג הנ"ל ובביאתו לביתו ושמע הקולות והספקת כפים הרכין א"ע ולחש לאזניו הק' בזה הלשון: רבי הלא אין סופקין נאמר.
והשיב לו הרה"ג בזה בלשון (עי אז פאטש זיך פאטש זיך) ואין בזה שום איסור חלילה.
והבנתי אח"כ דבריו הקדושים דהא דאיתא במשנה ביצה (דף לו ע"ב) ובש"ע או"ח (סי' שלט סעי' ג) דאסור להכות כף אל כף משום גזירת תיקון כ"ש, ואף שהרמ"א ז"ל כתב שם שנוהגין להקל אבל דברי התוספות ידוע שם במקומו דאף דאיך דבטל הטעם לא נתבטלה הגזירה אבל כ"ז הוא כשיש שייכות לעניין הגזירה דהיינו כשהולך בכוונה להכות כף על כף להשמיע קול, אבל באם שלא עשה מחמת שום כוונה לזה רק מחמת התעוררות לבו נתעוררו אבריו בתנועה להכות בע"כ בודאי שלא עשה איסור דרבנן בזה.
וניחא לי בזה דברי הירושלמי שהביא שם הרי"ף ז"ל בסוגיה דביצה הנ"ל בהמעשה דר"מ ורבי - דר"מ אמר הותר שבת ורבי צעק מי הוא שבא לרדות אותנו בביתינו ושמע ר"מ קלי' וברח. ולכאורה קשה, מה כעס רבי ער"מ כי מה הי' ר"מ יוכל לדון אותם לכף זכות כיון שלדעתו גם כלאחר יד אסור עיי"ש בהירושלמי, אבל להנ"ל ניחא דרבי הי' כועס למה ר"מ לא דן אותם לכף זכות אשר לא עשו זאת רק מחמת התעוררות הלב משמחה של מצוה ואין כאן שום איסור.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים